ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rest

R EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rest-, *rest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Restriction of Hazardous Substances(n) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, See also: S. RoHS

English-Thai: Longdo Dictionary
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
I rest my case.(idiom) เป็นสำนวน หมายถึง เธอพูดถูก ฉันยอมแล้ว เช่น Ned's mother said he needs to leave home or he'll never be independent. His sister said, “But he can't even do his wash!” and his mother replied, “I rest my case.”, Syn. IRMC

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rest(n) การพักผ่อน, Syn. relaxation, repose
rest(n) การหยุดชั่วขณะ, See also: การนิ่งเฉย, Syn. break, cessation, pause
rest(n) ความตาย, Syn. death, long sleep
rest(n) ที่พัก, Syn. stopping place
rest(vi) พักผ่อน, See also: นอนพัก, Syn. relax, take it easy
rest(vt) พักผ่อน, See also: นอนพัก, Syn. relax, take it easy
rest(vi) สงบนิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, Syn. halt, pause
rest(vt) สงบนิ่ง, See also: หยุดนิ่ง, Syn. halt, pause
rest(vi) อาศัย, See also: ไว้วางใจ, Syn. depend, rely
rest(n) ส่วนที่เหลือ, Syn. remains, remainder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน, การพัก, การนิ่งเฉย, การตาย, การหยุด, ช่วงเงียบ, จังหวะหยุด, ที่พัก, ที่พักผ่อน, ที่สำหรับพัก, ที่ค้ำ, ส่วนที่เหลือ, ส่วนอื่น, ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย, ส่วนที่เป็นกไร, ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง, นอนพัก, หลับ, หยุดนิ่ง, พัก อาศัย, ไว้ใจ, วางบน, นั่ง
rest roomห้องพัก, ห้องน้ำ (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ)
restart(รี'สทาร์ท) vt., vi. เริ่มใหม่, เริ่มต้น,
restate(รีสเทท') vt. กล่าวอีก, กล่าวใหม่, แถลงอีก, แถลงใหม่, See also: restatement n.
restaurant(เรส'เทอเรินทฺ) n. ภัตตาคาร, ร้านอาหาร
restaurateur(เรสเทอระเทอ') n. เจ้าของภัตตาคาร, ผู้จัดการภัตตาคาร pl. restaurateurs
restful(เรสทฺ'ฟูล) adj. พักผ่อนเต็มที่, พักผ่อน, สงบ, สบาย, เงียบ, สงบเงียบ, See also: restfully adv. restfulness n., Syn. quiet, tranquil
resting(เรส'ทิง) adj. พักผ่อน, อยู่เฉย, นอน
resting-placen. ที่พัก, ที่พำนัก, สุสาน
restitute(เรส'ทิทิวทฺ) vt. ซ่อมแซม, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, พักฟื้น, ชดใช้, ใช้คืน, ล้างบาป, See also: restitutive adj. restitutory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
rest(n) ของเหลือ, การหยุดพัก, ที่รอง, การพักผ่อน, การอยู่เฉย
restaurant(n) ร้านอาหาร, ภัตตาคาร
restful(adj) สงบ, ซึ่งพักผ่อน, เงียบสงบ
restitution(n) การพักฟื้น, การชดใช้, การซ่อมแซม, การล้างบาป
restless(adj) กระสับกระส่าย, ไม่สงบ, ร้อนใจ, ไม่อยู่กับที่
restlessness(n) ความกระสับกระส่าย, ความไม่สงบ, ความกระวนกระวาย
restoration(n) การซ่อมแซม, การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การสร้างใหม่
restorative(adj) ซ่อมแซม, เป็นการบูรณะ, เป็นการปฏิสังขรณ์
restore(vt) ซ่อม, คืนให้, ฟื้นฟู, ปฏิสังขรณ์, ทำให้คืนสภาพ
restrain(vt) รั้ง, งดเว้น, ยับยั้ง, ผูกมัด, ควบคุม, ข่มใจ, อดกลั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rest๑. การพัก๒. ส่วนเหลือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restส่วนพัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rest areaแอ่งพัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rest positionตำแหน่งพัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rest seatแอ่งรับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rest tremor; tremor, passive; tremor, restingอาการสั่นขณะอยู่เฉย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rest vertical dimension; postural vertical dimensionมิติแนวดิ่งขณะพัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rest, bed๑. นอนพัก๒. พนักพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restainย้อมซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
restartเริ่มทำต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rest periodsเวลาพัก [TU Subject Heading]
restartเริ่มทำต่อ, Example: เริ่มดำเนินการใหม่หลังจากหยุด โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาที่หยุดดำเนินการนั้น [คอมพิวเตอร์]
Restaurant managementการจัดการร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restaurantsร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restaurateursเจ้าของร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restitutionการชดใช้ค่าเสียหาย [TU Subject Heading]
Restorationการคืนกลับสภาพเดิม, Example: การฝังกลบที่สมบูรณ์จนสามารถใช้พื้นที่ได้ เหมือนเดิม [สิ่งแวดล้อม]
Restoration ecologyนิเวศวิทยาการฟื้นฟู [TU Subject Heading]
Restorative justiceการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
restore fileนำแฟ้มกลับมา, Example: เมื่อเราทำแฟ้มสำรองจากเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำรองข้อมูล โปรแกรมจะบีบอัดแฟ้มต่างๆ ที่จำสำรองเพื่อไม่ให้ใช้เนื้อที่สำรองมากเกินไปถ้าหากแฟ้มเดิมสูญหายหรือเสียหาย เราจะต้องนำแฟ้มสำรองกลับมาใช้ใหม่ แต่โดยที่แฟ้มสำรองนั้นเป็นแฟ้มที่ข้อมูลถูกบีบอัด ดังนั้นจำเป็นจะต้องคลายแฟ้มนั้นก่อนที่จะบันทึกบนจานแม่เหล็กสำหรับใช้งาน กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า การนำแฟ้มกลับมาใช้ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
restedness[เรส-เท็ด-เนส] (n) ความรู้สึกได้พักผ่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You sat in court with the rest of us.- คุณนั่งอยู่ในศาลกับส่วนที่เหลือของเรา 12 Angry Men (1957)
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ... 12 Angry Men (1957)
- I don't know about the rest of 'em, but I'm gettin' tired of this yakety-yakkin'.- I don't know about the rest of 'em, but I'm gettin' tired of this yakety-yakkin'. 12 Angry Men (1957)
You rest for a minute.ส่วนที่เหลือสำหรับนาที แต่แล้วคุณจะต้องไปในและ The Old Man and the Sea (1958)
Rest now, old man.ส่วนที่เหลือตอนนี้ชายชรา The Old Man and the Sea (1958)
The name is right, but all the rest is wrong.แต่ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นสิ่งที่ ผิด How I Won the War (1967)
You will also save yourself spending the rest of the war years in the bag.การใช้จ่ายส่วนที่เหลือของปี สงคราม ในกระเป๋า. ฉันหมายถึงกล่อง How I Won the War (1967)
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ How I Won the War (1967)
I gave the rest to Jeremy.ฉันให้ส่วนที่เหลือให้ เจเรมี Yellow Submarine (1968)
Let's face it, with all due respect, the Don - rest in peace - was slipping.ปล่อยให้หน้ามันด้วยความเคารพจากทุกส่วนที่เหลือดอนในความสงบได้รับการลื่นไถล The Godfather (1972)
I thought Santino was a bad Don, rest in peace.I thought Santino was a bad Don, rest in peace. The Godfather (1972)
Gentlemen, please, rest your sphincters.ทุกท่าน อย่างเกร็งไปเลย Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restA cafeteria is a self-service style restaurant.
restAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
restA few days' rest will do you good.
restAfter decades of civil war, order was restored.
restAfter walking for an hour, we stopped to take a rest.
restAfter you have taken a rest, you must carry on your study.
restAir travel is fast, sea travel is, however, restful.
restA large, and two small, airplanes were resting in the hangar.
restAn old man was at rest under the tree.
restAre there any good restaurants around here?
restAre there any Japanese restaurants near here?
restAre there any types of cuisine or restaurants that you could recommend?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดอกตัดใจ(v) restrain one's desire, See also: repress, suppress, make a decision against one's wish, Syn. ตัดใจ, Example: หากคุณรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วก็ให้ตัดอกตัดใจเสียแต่เนิ่นๆ, Thai Definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น, Notes: (ปาก)
พักสายตา(v) rest one's eyes, Example: เขาพักสายตาสักครู่หลังจากนั่งหน้าคอมพิวเตอร์มาทั้งวัน, Thai Definition: หยุดการใช้สายตาเพ่งมอง
สิ่งยึดเหนี่ยว(n) restraint, Syn. เครื่องยึดเหนี่ยว
สิ่งเหนี่ยวรั้ง(n) restraint, Syn. สิ่งยึดเหนี่ยว
เริ่มใหม่(v) restart, Syn. เริ่มต้นใหม่, Example: โครงการวิจัยของสำนักงานวิจัยเริ่มใหม่ในปี 2544, Thai Definition: ตั้งต้นหรือเริ่มกระทำใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ปรับโครงสร้าง(v) restructure, See also: reengineer, Example: รัฐบาลพยายามชักจูงให้เกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจดั้งเดิมมาเป็นพืชเศรษฐกิจ
อย่างจำกัด(adv) limitedly, See also: restrictly, Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย, Example: ผู้ผลิตต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
การฟื้นฟู(n) restoration, See also: reconstruction, repair, Syn. การบูรณะ, การปฏิสังขรณ์, Example: แหล่งน้ำชายทะเลปัจจุบันได้เสื่อมโทรมลงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติโดยเร็ว, Thai Definition: การทำให้กลับเจริญงอกงาม
ที่พำนักพักพิง(n) residence, See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house, Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: ป้ายรถเมล์เป็นเพียงทัศนียภาพแปลกตา ที่ฉันมิอาจยึดเป็นที่พำนักพักพิงได้, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย
ผายปอด(v) restore respiration, See also: give artificial respiration, Example: หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้รีบผายปอดจนกว่าจะหายใจได้เอง, Thai Definition: ช่วยทําให้ปอดของผู้ป่วยได้รับออกซิเจนเพียงพอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[āhān thī leūa] (n, exp) EN: leftovers  FR: restes [ mpl ] ; reliefs [ mpl ]
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
อาณาประโยชน์[anāprayōt] (n) EN: personal advantage ; one's own interest
อนุรักษ์ป่า[anurak pā] (n, exp) EN: forestry preservation ; protect forest  FR: conservation de la forêt [ f ]
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เอากลับคืน[ao klapkheūn] (v, exp) FR: restaurer ; rétablir
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัย[āsai] (v) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on  FR: dépendre de
อัตราดอกเบี้ย[attrā døkbīa] (n, exp) EN: interest rate  FR: taux d'intérêt [ m ]
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก[attrā dokbia ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit interest rate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REST R EH1 S T
RESTO R EH1 S T OW0
RESTS R EH1 S T S
RESTED R EH1 S T IH0 D
RESTED R EH1 S T AH0 D
RESTER R EH1 S T ER0
RESTON R EH1 S T AH0 N
RESTART R IY0 S T AA1 R T
RESTIVE R EH1 S T IH0 V
RESTAGE R IY0 S T EY1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rest (v) rˈɛst (r e1 s t)
rests (v) rˈɛsts (r e1 s t s)
rested (v) rˈɛstɪd (r e1 s t i d)
restart (v) rˈiːstˈaːt (r ii1 s t aa1 t)
restate (v) rˌiːstˈɛɪt (r ii2 s t ei1 t)
restful (j) rˈɛstfəl (r e1 s t f @ l)
resting (v) rˈɛstɪŋ (r e1 s t i ng)
restive (j) rˈɛstɪv (r e1 s t i v)
restock (v) rˌiːstˈɒk (r ii2 s t o1 k)
restore (v) rˈɪstˈɔːr (r i1 s t oo1 r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休息[xiū xi, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ˙, ] rest; to rest #1,686 [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] restrained #4,330 [Add to Longdo]
修复[xiū fù, ㄒㄧㄡ ㄈㄨˋ, / ] restoration #4,497 [Add to Longdo]
饭店[fàn diàn, ㄈㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] restaurant; hotel #4,662 [Add to Longdo]
约束[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restrict; limit to #4,969 [Add to Longdo]
禁区[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, / ] restricted area; forbidden region #5,061 [Add to Longdo]
限于[xiàn yú, ㄒㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] restrict at #8,044 [Add to Longdo]
餐馆[cān guǎn, ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] restaurant #8,650 [Add to Longdo]
限定[xiàn dìng, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, ] restrict to; limit #11,030 [Add to Longdo]
克制[kè zhì, ㄎㄜˋ ㄓˋ, ] restraint; self-control #12,976 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pause { f } [ mus. ] | ganze Pause { f } | halbe Pause { f }rest | whole-note rest [ Am. ]; semibreve rest [ Br. ] | half-note rest [ Am. ]; minim rest [ Br. ] [Add to Longdo]
Raststätte { f }rest house; (motorway) service area [Add to Longdo]
Reste { pl }pickings [Add to Longdo]
Rest { m } | Reste { pl }carryover | carryovers [Add to Longdo]
Rest { m }relic [Add to Longdo]
Rest { m }; Speiserest { m }; Überbleibsel { pl }leftover [Add to Longdo]
Rest { m }scrap [Add to Longdo]
Rest { m } [ math. ]remainder [Add to Longdo]
Rest { m } | Reste { pl }remnant | remnants [Add to Longdo]
Rest { m }; Rückstand { m } [ techn. ] | Reste { pl }residue | residues [Add to Longdo]
Rest { m }rest [Add to Longdo]
Reste { pl } | pflanzliche Resteremains | floral remains [Add to Longdo]
Rest { m }; Restbestand { m }; Übriggebliebene { n } | Reste { pl }; Restbestände { pl }remainder | remainders [Add to Longdo]
Restbetrag { m } | Restbeträge { pl }residue | residues [Add to Longdo]
Restbuchwert { m }amortized cost [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) #84 [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) #197 [Add to Longdo]
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) #313 [Add to Longdo]
子(P);児[こ, ko] (n, n-suf) (1) child; (2) (also 仔) young (animal); (3) (also 娘) young woman; young geisha; (4) offshoot; (5) (See 元も子もない) interest; (6) (abbr) (See 子株・2) new shares; (7) (arch) bird egg; (n-suf) (8) (after a noun or -masu stem) -er (often of young women); (P) #443 [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv, conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) #481 [Add to Longdo]
場所[ばしょ, basho] (n) (1) place; location; spot; position; (2) room; space; (3) basho (sumo wrestling tournament); (P) #669 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
森(P);杜[もり, mori] (n) (1) forest; (2) (esp. 杜) (See 鎮守の杜) shrine grove; (P) #785 [Add to Longdo]
外(P);他[ほか, hoka] (adj-no, n, n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) #849 [Add to Longdo]
限定[げんてい, gentei] (n, vs, adj-no) limit; restriction; (P) #855 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service [Add to Longdo]
ネットワーク改造[ネットワークかいそう, nettowa-ku kaisou] network restructuring [Add to Longdo]
パームレスト[ぱーむれすと, pa-muresuto] palm rest [Add to Longdo]
リストラ[りすとら, risutora] restructuring [Add to Longdo]
リストラクチャリング[りすとらくちゃりんぐ, risutorakucharingu] restructuring [Add to Longdo]
回復[かいふく, kaifuku] recovery (vs), restoration [Add to Longdo]
改造[かいぞう, kaizou] restructuring [Add to Longdo]
関心領域[かんしんりょういき, kanshinryouiki] region of interest [Add to Longdo]
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
余命[よめい, yomei] Rest_des_Lebens, die_letzten_Lebensjahre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rest \Rest\ (r[e^]st), v. t. [For arrest.]
   To arrest. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rest \Rest\, n. [AS. rest, r[ae]st, rest; akin to D. rust, G.
   rast. OHG. rasta, Dan. & Sw. rast rest, repose, Icel. r["o]st
   the distance between two resting places, a mole, Goth. rasta
   a mile, also to Goth. razn house, Icel. rann, and perhaps to
   G. ruhe rest, repose, AS. r[=o]w, Gr. 'erwh`. Cf. {Ransack}.]
   1. A state of quiet or repose; a cessation from motion or
    labor; tranquillity; as, rest from mental exertion; rest
    of body or mind. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Sleep give thee all his rest!     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, freedom from everything which wearies or disturbs;
    peace; security.
    [1913 Webster]
 
       And the land had rest fourscore years. --Judges iii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
   3. Sleep; slumber; hence, poetically, death.
    [1913 Webster]
 
       How sleep the brave who sink to rest,
       By all their country's wishes blest. --Collins.
    [1913 Webster]
 
   4. That on which anything rests or leans for support; as, a
    rest in a lathe, for supporting the cutting tool or
    steadying the work.
    [1913 Webster]
 
       He made narrowed rests round about, that the beams
       should not be fastened in the walls of the house.
                          --1 Kings vi.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   5. (Anc. Armor) A projection from the right side of the
    cuirass, serving to support the lance.
    [1913 Webster]
 
       Their visors closed, their lances in the rest.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. A place where one may rest, either temporarily, as in an
    inn, or permanently, as, in an abode. "Halfway houses and
    travelers' rests." --J. H. Newman.
    [1913 Webster]
 
       In dust our final rest, and native home. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Ye are not as yet come to the rest and to the
       inheritance which the Lord your God giveth you.
                          --Deut. xii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   7. (Pros.) A short pause in reading verse; a caesura.
    [1913 Webster]
 
   8. The striking of a balance at regular intervals in a
    running account. "An account is said to be taken with
    annual or semiannual rests." --Abbott.
    [1913 Webster]
 
   9. A set or game at tennis. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.) Silence in music or in one of its parts; the name
     of the character that stands for such silence. They are
     named as notes are, whole, half, quarter,etc.
     [1913 Webster]
 
   {Rest house}, an empty house for the accomodation of
    travelers; a caravansary. [India]
 
   {To set one's rest} or {To set up one's rest}, to have a
    settled determination; -- from an old game of cards, when
    one so expressed his intention to stand or rest upon his
    hand. [Obs.] --Shak. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cessation; pause; intermission; stop; stay; repose;
     slumber; quiet; ease; quietness; stillness;
     tranquillity; peacefulness; peace.
 
   Usage: {Rest}, {Repose}. Rest is a ceasing from labor or
      exertion; repose is a mode of resting which gives
      relief and refreshment after toil and labor. The words
      are commonly interchangeable.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rest \Rest\ (r[e^]st), v. i. [imp. & p. p. {Rested}; p. pr. &
   vb. n. {Resting}.] [AS. restan. See {Rest}, n.]
   1. To cease from action or motion, especially from action
    which has caused weariness; to desist from labor or
    exertion.
    [1913 Webster]
 
       God . . . rested on the seventh day from all his
       work which he had made.        --Gen. ii. 2.
    [1913 Webster]
 
       Six days thou shalt do thy work, and on the seventh
       day thou shalt rest.         --Ex. xxiii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. To be free from whanever wearies or disturbs; to be quiet
    or still.
    [1913 Webster]
 
       There rest, if any rest can harbor there. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To lie; to repose; to recline; to lan; as, to rest on a
    couch.
    [1913 Webster]
 
   4. To stand firm; to be fixed; to be supported; as, a column
    rests on its pedestal.
    [1913 Webster]
 
   5. To sleep; to slumber; hence, poetically, to be dead.
    [1913 Webster]
 
       Fancy . . . then retries
       Into her private cell when Nature rests. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To lean in confidence; to trust; to rely; to repose
    without anxiety; as, to rest on a man's promise.
    [1913 Webster]
 
       On him I rested, after long debate,
       And not without considering, fixed ?? fate.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. To be satisfied; to acquiesce.
    [1913 Webster]
 
       To rest in Heaven's determination.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   {To rest with}, to be in the power of; to depend upon; as, it
    rests with him to decide.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rest \Rest\, v. t.
   1. To lay or place at rest; to quiet.
    [1913 Webster]
 
       Your piety has paid
       All needful rites, to rest my wandering shade.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To place, as on a support; to cause to lean.
    [1913 Webster]
 
       Her weary head upon your bosom rest. --Waller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rest \Rest\, v. i. [F. rester. See {Rest} remainder.]
   To be left; to remain; to continue to be.
   [1913 Webster]
 
      The affairs of men rest still uncertain. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rest \Rest\, n. [F. reste, fr. rester to remain, L. restare to
   stay back, remain; pref. re- re- + stare to stand, stay. See
   {Stand}, and cf. {Arrest}, {Restive}.] (With the definite
   article.)
   1. That which is left, or which remains after the separation
    of a part, either in fact or in contemplation; remainder;
    residue.
    [1913 Webster]
 
       Religion gives part of its reward in hand, the
       present comfort of having done our duty, and, for
       the rest, it offers us the best security that Heaven
       can give.               --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. Those not included in a proposition or description; the
    remainder; others. "Plato and the rest of the
    philosophers." --Bp. Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
       Armed like the rest, the Trojan prince appears.
                          --DRyden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) A surplus held as a reserved fund by a bank to
    equalize its dividends, etc.; in the Bank of England, the
    balance of assets above liabilities. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Remainder; overplus; surplus; remnant; residue; reserve;
     others.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rest
   n 1: something left after other parts have been taken away;
      "there was no remainder"; "he threw away the rest"; "he
      took what he wanted and I got the balance" [syn:
      {remainder}, {balance}, {residual}, {residue}, {residuum},
      {rest}]
   2: freedom from activity (work or strain or responsibility);
     "took his repose by the swimming pool" [syn: {rest}, {ease},
     {repose}, {relaxation}]
   3: a pause for relaxation; "people actually accomplish more when
     they take time for short rests" [syn: {respite}, {rest},
     {relief}, {rest period}]
   4: a state of inaction; "a body will continue in a state of rest
     until acted upon"
   5: euphemisms for death (based on an analogy between lying in a
     bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her
     husband"; "they had to put their family pet to sleep" [syn:
     {rest}, {eternal rest}, {sleep}, {eternal sleep}, {quietus}]
   6: a support on which things can be put; "the gun was steadied
     on a special rest"
   7: a musical notation indicating a silence of a specified
     duration
   v 1: not move; be in a resting position
   2: take a short break from one's activities in order to relax
     [syn: {rest}, {breathe}, {catch one's breath}, {take a
     breather}]
   3: give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a
     moment"
   4: have a place in relation to something else; "The fate of
     Bosnia lies in the hands of the West"; "The responsibility
     rests with the Allies" [syn: {lie}, {rest}]
   5: be at rest [ant: {be active}, {move}]
   6: stay the same; remain in a certain state; "The dress remained
     wet after repeated attempts to dry it"; "rest assured"; "stay
     alone"; "He remained unmoved by her tears"; "The bad weather
     continued for another week" [syn: {stay}, {remain}, {rest}]
     [ant: {change}]
   7: be inherent or innate in; [syn: {rest}, {reside}, {repose}]
   8: put something in a resting position, as for support or
     steadying; "Rest your head on my shoulder"
   9: sit, as on a branch; "The birds perched high in the tree"
     [syn: {perch}, {roost}, {rest}]
   10: rest on or as if on a pillow; "pillow your head" [syn:
     {pillow}, {rest}]
   11: be inactive, refrain from acting; "The committee is resting
     over the summer"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 REST
     REpresentational State Transfer (URL, AWS)
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 rest
  remainder; rest

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Rest /rɛst/ 
  carryover; leftover; relic; remain; remnant; residual; rest; tail

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 rest /rɛst/
  1. remainder
  2. remainder; rest
  3. remainder; rest

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 rest
  1. remainder; rest
  2. remainder; rest

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top