ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cessation

S EH2 S EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cessation-, *cessation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cessation(n) การชะงัก, See also: การหยุดชะงัก, Syn. discontinuance
cessation(n) การหยุด, Syn. pause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) , การชะงัก, Syn. rest

English-Thai: Nontri Dictionary
cessation(n) การสิ้นสุด, การหยุด, การยุติ, การเลิก, การเว้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You probably saw my smoking cessation ad.คุณคงเห็นโฆษณาเลิกบุหรี่ของดิฉัน The Coat Hanger (2012)
In return, Niflheim guarantees the safety of Insomnia and its citizenry... as well as a cessation to all hostilities... bringing a decisive end to this long and bitter war.นิฟเฟิลไฮม์รับประกันว่าพลเมือง ในอินซอมเนีย จะไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งยังจะหยุดการปะทะรุกราน เป็นอันยุติสงคราม ที่มีมาอย่างยาวนาน Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดสิ้นสุด(n) end, See also: cessation, edge, finish, Syn. จุดจบ, Ant. จุดเริ่ม, จุดเริ่มต้น, Example: จุดสิ้นสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือ ความตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหยุด[kān yut] (n) EN: cessation  FR: arrêt [ m ] ; cessation [ f ]
กษัย[kasai] (n) EN: end ; finality ; finish ; cessation ; ending ; debility ; teremination ; deterioration
มรรค[mak] (n) EN: magga (pali) ; way to the cessation of suffering  FR: magga (pāli) ; voie de la cessation de la souffrance [ f ]
นิโรธ[nirot] (n) EN: nirodha ; cessation (of suffering)  FR: nirodha (pali) ; extinction (de la souffrance) [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CESSATION S EH2 S EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cessation (n) sˈɛsˈɛɪʃən (s e1 s ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitseinstellung { f }cessation of work; attitude to work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
休止[きゅうし, kyuushi] (n, vs, adj-no) pause; cessation; rest; (P) [Add to Longdo]
休薬[きゅうやく, kyuuyaku] (n) drug withdrawal; cessation of medication [Add to Longdo]
禁煙外来[きんえんがいらい, kin'engairai] (n) smoking cessation clinic; smoking cessation outpatient services [Add to Longdo]
苦集滅道[くじゅうめつどう;くじゅめつどう;くしゅめつどう, kujuumetsudou ; kujumetsudou ; kushumetsudou] (n) { Buddh } (See 四諦) Suffering, Source of Suffering Desire, The Cessation of Suffering, The Way Leading to the Cessation of Suffering (The Four Noble Truths of Buddhism) [Add to Longdo]
止渇[しかつ, shikatsu] (n) cessation of coughing [Add to Longdo]
終刊[しゅうかん, shuukan] (n, vs) cessation of publication [Add to Longdo]
終止[しゅうし, shuushi] (n, vs) termination; cessation; stop [Add to Longdo]
終戦[しゅうせん, shuusen] (n) end of war; cessation of hostilities; (P) [Add to Longdo]
底止[ていし, teishi] (n, vs) cessation [Add to Longdo]
杜絶;途絶[とぜつ, tozetsu] (n, vs) stoppage; interruption; cessation; suspension [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cessation \Ces*sa"tion\ (s[e^]s*s[=a]"sh[u^]n), n. [F.
   cessation, L. cessatio, fr. cessare. See {Cease}.]
   A ceasing or discontinuance, as of action, whether temporary
   or final; a stop; as, a cessation of the war.
   [1913 Webster]
 
      The temporary cessation of the papal iniquities.
                          --Motley.
   [1913 Webster]
 
      The day was yearly observed for a festival by cessation
      from labor.               --Sir J.
                          Hayward.
   [1913 Webster]
 
   {Cessation of arms} (Mil.), an armistice, or truce, agreed to
    by the commanders of armies, to give time for a
    capitulation, or for other purposes.
 
   Syn: Stop; rest; stay; pause; discontinuance; intermission;
     interval; respite; interruption; recess; remission.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cessation
   n 1: a stopping; "a cessation of the thunder" [syn: {cessation},
      {surcease}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top