ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quarters

K W AO1 R T ER0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quarters-, *quarters*, quarter
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quarters(n) ที่พักอาศัย, Syn. housing, lodgings, accommodations
quarterstaff(n) กระบองอาวุธทำด้วยไม้ยาวประมาณ 6 ถึง 8 ฟุต (ใช้ในอังกฤษสมัยก่อน), Syn. club

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headquarters(เฮด'ควอร์เทอซ) n. สำนักงานใหญ่, กองบัญชาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
headquarters(n) กองบัญชาการ, สำนักงานใหญ่, ค่ายแม่ทัพ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One day their quarters are ready.วันหนึ่ง ที่อยู่ของพวกเขาก็เสร็จสมบูรณ์ Night and Fog (1956)
- You don't need quarters for this either.สุขสันต์วันเกิด Big (1988)
Your quarters are in the stables from now on.นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป แกต้องนอนในคอกม้า Wuthering Heights (1992)
Just put her down on the roof of the officers' quarters like yesterday.วางบนหลังคาห้องพัก จนท. เหมือนเมื่อวาน Titanic (1997)
Did you see a little Asian child with a blank expression sitting outside... in a mechanical helicopter that shakes when you put quarters in it?เห็นเด็กเอเชียหน้าเหรอหรา... นั่งเฮลิคอปเตอร์โยกเยก เรียกลูกค้าที่หน้าร้านผมรึเปล่า Unbreakable (2000)
First, I'll slice its hind quarters into sections.ก่อนอื่น, ฉันจะแล่มันออกเป็น4ส่วน. Ice Age (2002)
- When I was 6 and three quarters catching was hard for me too.พ่อก็รับลูกไม่ได้เรื่องหมือนกัน Zathura: A Space Adventure (2005)
Prepare their quarters within the palace.เตรียมที่พักในวังให้พวกเค้า The King and the Clown (2005)
It is late. Return to your quarters and rest.ดึกแล้ว กลับไปพักผ่อนที่ตำหนักของเจ้าเถอะ Episode #1.8 (2006)
Then your quarters will be far away from the elders.ไกลหูไกลตาพวกผู้ใหญ่หน่อย Episode #1.3 (2006)
I asked for our quarters to be in chang-dok palace.ฉันขออนุญาติเค้า พวกเราจะไปอยู่ในวัง chang-dok Episode #1.3 (2006)
Tell you what, match quarters for the next round.จะบอกให้ แข่งยกต่อไปดีกว่า Bloodlust (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quarters5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
quartersDo you have any quarters?
quartersGive me 20 quarters and the rest in dimes.
quartersIn American money, a "quarter" is 25 cents; 4 quarters make a dollar.
quartersThere quarters of the work was finished.
quartersThis only takes quarters, you know.
quartersThree quarters of the members of this club are girls.
quartersWe are aiming for an integrated development zone that combines business and industrial quarters.
quartersWhy do you need quarters?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (n) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment  FR: résidence [ f ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
บ้านพัก[bānphak] (n) EN: official residence ; official quarters  FR: résidence officielle [ f ]
เก๋งพั้ง[kengphang] (n) EN: upper deck ; living quarters
ค่อน[khøn] (x) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most  FR: la plus grande partie
กอง[køng] (n) EN: division ; office ; bureau ; agency ; headquarters ; unit ; organization  FR: division [ f ] ; bureau [ m ]
กองบัญชาการ[køngbanchākan] (n) EN: headquarters; general headquarters  FR: quartier général [ m ]
กองบัญชาการทหารสูงสุด[køngbanchākan thahān sūngsut] (n, exp) EN: the Supreme Command Headquarters ; headquarters of supreme commander  FR: grand quartier général [ m ]
กองบัญชาการทหารไทย[Køngbanchākan Thahān Thai] (org) EN: Royal Thai Armed Forces Headquarters (RTARF HQ)
แหล่งที่อยู่[laeng thīyū] (n, exp) EN: habitat ; residence ; dwelling place ; residence quarters  FR: lieu de résidence [ m ] ; lieu d'habitation [ m ] ; habitat [ m ]
มณฑป[mondop] (n) EN: monk's residential quarters ; monk's living quarters

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUARTERS K W AO1 R T ER0 Z
QUARTERS' K W AO1 R T ER0 Z
QUARTERS'S K W AO1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quarters (v) kwˈɔːtəz (k w oo1 t @ z)
quarterstaff (n) kwˈɔːtəstaːf (k w oo1 t @ s t aa f)
quarterstaffs (n) kwˈɔːtəstaːfs (k w oo1 t @ s t aa f s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
スラム街[スラムがい, suramu gai] (n) slum quarters [Add to Longdo]
ヘッドクォーター;ヘッドクオーター[heddokuo-ta-; heddokuo-ta-] (n) headquarters [Add to Longdo]
綾綺殿[りょうきでん, ryoukiden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the emperor's bathing quarters and dressing chamber (in Heian Palace) [Add to Longdo]
鞍替え[くらがえ, kuragae] (n, vs) changing jobs; changing quarters (geisha, etc.) [Add to Longdo]
一坪本社[ひとつぼほんしゃ, hitotsubohonsha] (n) small company headquarters located in Tokyo simply for name value [Add to Longdo]
奥御殿[おくごてん, okugoten] (n) noble's private quarters [Add to Longdo]
花柳界[かりゅうかい, karyuukai] (n) red-light district; pleasure quarters; world of the geisha; demimonde; (P) [Add to Longdo]
官辺[かんぺん, kanpen] (n) government or official circles; official quarters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quarters
   n 1: housing available for people to live in; "he found quarters
      for his family"; "I visited his bachelor quarters" [syn:
      {living quarters}, {quarters}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top