ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

death

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -death-, *death*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
matter of life and death(phrase) เรื่องคอขาดบาดตาย
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
death(n) การตาย, See also: การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, การสิ้นชีวิต, การสิ้นใจ, Syn. decease, demise, departure, dying, expiration, passing, the act of dying, the end of life, loss of life, Ant. birth, life
death(n) การทำลาย, See also: การถูกทำลาย
death(n) การสาบสูญ
death(n) การสิ้นสุด, See also: การยุติ, การจบสิ้น, การถูกทำลาย, การดับ, Syn. destruction, end, extinction
death(n) ความตาย, See also: มรณกรรม, การสิ้นชีวิต, การเสียชีวิต
deathbed(n) เตียงนอนที่คนตายนอน, See also: เตียงนอนขณะที่ตาย
deathblow(n) เหตุการณ์หรือการกระทำที่ทำให้ตายหรือทำให้บางอย่างจบสิ้น
deathless(adj) อมตะ, See also: ไม่ตาย, มีชีวิตนิรันดร์, Syn. immortal, everlasting, Ant. death, mortal
death rate(n) อัตราการตาย
death wish(n) ความรู้สึกอยากตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
death(เดธ) n. ความตาย, มรณกรรม, ภาวะที่ตาย, การดับ, การถูกทำลาย to death สุดเหวี่ยงอย่างยิ่ง, See also: deathful adj. ดูdeath, Syn. end
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
death bedn. เตียงนอนในขณะที่ตาย. adj. เกี่ยวกับหรือระหว่างชั่วโมงสุดท้ายก่อนตาย
death certificaten. มรณบัตร
death dutyn. ภาษีมรดก
death sentencen. การลงโทษประหารชีวิต
death watchn. การเฝ้าพยาบาลก่อนตาย
death'sman(เดธ'สมัน) n. เพชรฆาต -pl.deathsmen
deathlessadj. อมตะ, อมร, ไม่มีที่สิ้นสุด, นิรันดร, See also: deathlessness n. ดูdeathless, Syn. eternal
deathly(เดธ'ลี) adj. ทำให้ตาย, อันตรายถึงตาย, เกี่ยวกับการตาย. -adv. ในลักษณะของการตาย, อย่างยิ่ง, สุดเหวี่ยง, See also: deathliness n., Syn. deadly

English-Thai: Nontri Dictionary
death(n) ความตาย, ความสูญสิ้น, การดับสูญ, มรณกรรม
DEATH death rate(n) อัตราการตายประจำปี
deathless(adj) เป็นอมตะ, ไม่รู้จักตาย, ไม่มีวันตาย, เป็นนิรันดร, อยู่ตลอดไป
deathlike(adj) เหมือนตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deathความตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death assemblage; taphocoenose; taphocoenosis; thanatocoenosisชุมซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
death benefitผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
death certificateมรณบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death certificateมรณบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
death due to operations of warการตายจากการทำสงคราม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death dutyอากรมรดก [ ดู estate duty, legacy duty และ succession duty ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
death functionฟังก์ชันการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
death penaltyโทษประหารชีวิต [ ดู capital punishment ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
death penaltyอุกฤษฏ์โทษ, โทษประหารชีวิต [ ดู capital punishment ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deathความตาย [เศรษฐศาสตร์]
Deathความตาย [TU Subject Heading]
Deathการตาย, ตาย, ความตาย [การแพทย์]
Death (Biology)การตาย [TU Subject Heading]
Death and burialความตายและพิธีศพ [TU Subject Heading]
Death Avertedจำนวนเด็กที่สามารถช่วยชีวิตได้ [การแพทย์]
Death Averted per Dollar Spentต้นทุนที่ใช้ในการช่วยชีวิตคนไข้1คน [การแพทย์]
Death Campค่ายคุมขังมรณะ [การแพทย์]
Death care industryธุรกิจศพ [TU Subject Heading]
Death certificatesใบรับรองการตายทางการแพทย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
death-knelln 1: an omen of death or destruction 2: a bell rung to announce a death [ syn: { death knell }, { death bell } ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let the Sleeping Death seep through!ให้ตายนอนซึมผ่าน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I've managed the house since Mrs. De Winter's death and Mr. De Winter has never complained.ฉันดูแลบ้านตั้งเเต่คุณนายท่านเสีย เเละคุณเดอ วินเทอร์ก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่น Rebecca (1940)
No, madam. Not since the death of Mrs. De Winter.ไม่ค่ะ ก็ตั้งเเต่คุณนายเดอ วินเทอร์เสียไป Rebecca (1940)
Death makes its first cut.ความตายได้คัดสรร เอาคนพวกแรกไปแล้ว Night and Fog (1956)
The building gave the illusion of a real hospital and hope of finding a real bed, but delivered the real risk of death by syringe.ไปยังตึกที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาล เพื่อหวังจะได้นอนเตียงจริง แต่ต้องเสี่ยงกับความตาย ด้วยการถูกฉีดยา Night and Fog (1956)
The death sentence is mandatory in this case.โทษประหารชีวิตมีผลบังคับใช้ในกรณีนี้ 12 Angry Men (1957)
The coroner fixed the time of death around midnight.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพคงที่เวลาของการเสียชีวิตประมาณเที่ยงคืน 12 Angry Men (1957)
They identified the death weapon in court as that very same knife.พวกเขาระบุว่าอาวุธที่ตายในศาลเป็นว่ามีดเดียวกันมาก 12 Angry Men (1957)
The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death and left the house at 10 minutes after 12.เด็กอยู่ที่บ้านมีการต่อสู้กับพ่อของเขาอีก แทงเขาไปสู่​​ความตายและออกจากบ้านไปที่ 10 นาทีหลังจาก 12 12 Angry Men (1957)
From this moment it is death to him who wears the ring.จากช่วงเวลานี้มันคือความตายกับ เขา ใครสวมแหวน Help! (1965)
A thousand miles from civilization and death at my heels, ห่างไกลจากอารยธรรมเป็นพันไมล์ และความตายก็อยู่แทบเท้าของผม The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deathAfter death, the doctor.
deathAfter Grandma's sudden death, Grandpa began to age rapidly.
deathAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
deathAfter her husband's death she reared four children by herself.
deathAfter his death, his paintings were hung in the museum.
deathAfter his father's death, John took to spending his time in bars.
deathAfter his parents' death he was brought up by his aunt.
deathAfter my husband's death I walked around like a zombie.
deathAfter the day's work, I was tired to death.
deathAfter the initial shock of hearing of her grandfather's death, the girl started to cry.
deathAgain I was able to escape death.
deathAll tragedies end with a death.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมรดก(n) death tax, See also: death duty, Thai Definition: ภาษีส่วนบุคคลที่เก็บจากทรัพย์ หรือเป็นการเก็บจากบุคคลที่ได้รับมรดกหรือทายาท โดยคิดคำนวณจากกองทรัพย์มรดกทั้งหมด หรือส่วนแบ่งทั้งหมดของกองมรดกที่ตกทอดจากผู้ตายไปยังผู้รับมรดก หรือทายาท, Notes: (กฎหมาย)
อนิจกรรม(n) death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
โทษประหาร(n) death penalty, See also: capital punishment, Example: การกินสินบนควรเป็นความชั่วที่ถึงขั้นเป็นโทษประหาร, Thai Definition: โทษที่ศาลตัดสินให้ประหารชีวิตเสียให้ตาย
อายุขัย(n) end of life, See also: death, Syn. การสิ้นอายุ, ความตาย, Example: เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าลง ลูกก็มีหน้าที่เลี้ยงดูตอบแทนไปจนสิ้นอายุขัย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฆาต(n) death, See also: end, disaster, Syn. ความตาย, จุดจบ, อวสาน, การสิ้นสุด, ความหายนะ, Ant. การเกิด, กำเนิด, Example: ชีวิตของคนเราจะถึงฆาตเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้
อายุกษัย(n) death, See also: decease, Syn. ความตาย, Thai Definition: การสิ้นอายุ, ความตาย
อาสัญ(n) death, See also: decease, Syn. ตาย
มรณกรรม(n) death, Syn. ความตาย, การสิ้นใจ, การดับชีพ, การถึงแก่กรรม, Ant. การเกิด, Example: ใบหน้าของแม่ดูหมองๆ ดุจขมขื่นกับมรณกรรมครั้งนี้
มรณบัตร(n) death certificate, Ant. สูติบัตร, Example: พี่ชายผมเอาใบมรณบัตรและใบต่างด้าวมาจัดการที่โรงพัก โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือสำคัญที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตายออกให้เป็นหลักฐานแสดงรายการคนตายแก่ผู้แจ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มฤตยู(n) death, Syn. ความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[amøn] (adj) EN: deathles ; immortal  FR: éternel ; immortel
อนิจกรรม[anitjakam] (n) EN: death
อัตราการตาย[attrā kān tāi] (n, exp) EN: death rate  FR: taux de mortalité [ m ]
อายุกษัย[āyukasai] (n) EN: death ; decease  FR: mort [ f ] ; décès [ m ]
อายุขัย[āyukhai] (n) EN: end of life ; death  FR: mort [ f ]
ใบมรณบัตร[bai møranabat] (n, exp) EN: notification of death  FR: certificat de décès [ m ] ; attestation de décès [ f ]
ชีวิตหลังความตาย[chīwit lang khwām tāi] (n, exp) EN: life afterr death  FR: une vie après la mort
เห็นใจ[henjai] (v) EN: be present at a deathbed  FR: garder un mort ; veiller (un mort)
โหง[hōng] (v) EN: die a violent death ; die an unnatural death  FR: mourir de mort violente

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
death
deaths
death's
deathly
deathbed
deathshot
deatherage
deatherage
deathwatch

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
death
deaths
deathly
deathbed
deathbeds
deathblow
deathless
deathlike
deathtrap
death-mask

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死亡[sǐ wáng, ㄙˇ ㄨㄤˊ,  ] death; deadly #1,180 [Add to Longdo]
死刑[sǐ xíng, ㄙˇ ㄒㄧㄥˊ,  ] death penalty #6,241 [Add to Longdo]
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ,  ] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人) #14,850 [Add to Longdo]
惨白[cǎn bái, ㄘㄢˇ ㄅㄞˊ,   /  ] deathly pale #29,640 [Add to Longdo]
[hōng, ㄏㄨㄥ, ] death of a prince; swarming #43,262 [Add to Longdo]
煞白[shà bái, ㄕㄚˋ ㄅㄞˊ,  ] deathly white #45,825 [Add to Longdo]
吊死[diào sǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ,  ] death by hanging; to hang oneself #49,295 [Add to Longdo]
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ,     /    ] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead #74,795 [Add to Longdo]
危笃[wēi dǔ, ㄨㄟ ㄉㄨˇ,   /  ] deathly ill [Add to Longdo]
死亡笔记[sǐ wáng bǐ jì, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ,     /    ] Death note (Japanese: デスノート), translation of cult manga series by author OHBA Tsugumi 大場·鶇|大场·鸫 (pen-name) and illustrator OBATA Takeshi 小畑·健|小畑·健 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbschaftsteuer { f }death duty; death duties [Add to Longdo]
Flammentod { m }death by burning [Add to Longdo]
Sterbegeld { n }death benefit [Add to Longdo]
Sterbeurkunde { f }death certificate [Add to Longdo]
Sterblichkeitsziffer { f }death rate [Add to Longdo]
Tod { m } | den Tod feststellen | Tod { m } durch Erfrieren; Tod vor Entkräftungdeath | to record the death | death from exposure [Add to Longdo]
Todeskampf { m }death struggle [Add to Longdo]
Zahl der Todesopferdeath toll [Add to Longdo]
Todesstrafe { f }death penalty [Add to Longdo]
Todesurteil { n }death sentence; sentence of death [Add to Longdo]
Todeswunsch { m } | Todeswünsche { pl }death wish | death wishes [Add to Longdo]
Totenglocke { f } | Totenglocken { pl }death knell | knells [Add to Longdo]
Totenliste { f }death roll [Add to Longdo]
Totenmaske { f }death mask [Add to Longdo]
Totenschein { m }death certificate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) #84 [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n, adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P) #84 [Add to Longdo]
没(P);歿[ぼつ, botsu] (n, n-suf) (1) discard; (n) (2) death; (3) (没 only) (abbr) rejection (of a manuscript, etc.); (n-pref) (4) (没 only) lacking; without; (P) #486 [Add to Longdo]
[てん(P);あめ;あま, ten (P); ame ; ama] (n) (1) sky; (2) (てん only) heaven; (3) (てん only) { Buddh } svarga (heaven-like realm visited as a stage of death and rebirth); (4) (てん only) { Buddh } deva (divine being of Buddhism); (P) #1,066 [Add to Longdo]
死亡[しぼう, shibou] (n, adj-no) (1) death; mortality; (vs) (2) to die; to pass away; (P) #1,107 [Add to Longdo]
死去[しきょ, shikyo] (n, vs) death; (P) #1,206 [Add to Longdo]
[し, shi] (n, n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P) #1,412 [Add to Longdo]
死没[しぼつ, shibotsu] (n, vs) death #1,953 [Add to Longdo]
生涯[しょうがい, shougai] (n-adv, n-t) one's lifetime (i.e. one's existence until death); one's career; (P) #2,076 [Add to Longdo]
没年[ぼつねん, botsunen] (n) one's age at death #2,153 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Death \Death\ (d[e^]th), n. [OE. deth, dea[eth], AS.
   de['a][eth]; akin to OS. d[=o][eth], D. dood, G. tod, Icel.
   dau[eth]i, Sw. & Dan. d["o]d, Goth. dau[thorn]us; from a verb
   meaning to die. See {Die}, v. i., and cf. {Dead}.]
   1. The cessation of all vital phenomena without capability of
    resuscitation, either in animals or plants.
    [1913 Webster]
 
   Note: Local death is going on at all times and in all parts
      of the living body, in which individual cells and
      elements are being cast off and replaced by new; a
      process essential to life. General death is of two
      kinds; death of the body as a whole (somatic or
      systemic death), and death of the tissues. By the
      former is implied the absolute cessation of the
      functions of the brain, the circulatory and the
      respiratory organs; by the latter the entire
      disappearance of the vital actions of the ultimate
      structural constituents of the body. When death takes
      place, the body as a whole dies first, the death of the
      tissues sometimes not occurring until after a
      considerable interval. --Huxley.
      [1913 Webster]
 
   2. Total privation or loss; extinction; cessation; as, the
    death of memory.
    [1913 Webster]
 
       The death of a language can not be exactly compared
       with the death of a plant.      --J. Peile.
    [1913 Webster]
 
   3. Manner of dying; act or state of passing from life.
    [1913 Webster]
 
       A death that I abhor.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let me die the death of the righteous. --Num. xxiii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   4. Cause of loss of life.
    [1913 Webster]
 
       Swiftly flies the feathered death.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He caught his death the last county sessions.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. Personified: The destroyer of life, -- conventionally
    represented as a skeleton with a scythe.
    [1913 Webster]
 
       Death! great proprietor of all.    --Young.
    [1913 Webster]
 
       And I looked, and behold a pale horse; and his name
       that sat on him was Death.      --Rev. vi. 8.
    [1913 Webster]
 
   6. Danger of death. "In deaths oft." --2 Cor. xi. 23.
    [1913 Webster]
 
   7. Murder; murderous character.
    [1913 Webster]
 
       Not to suffer a man of death to live. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   8. (Theol.) Loss of spiritual life.
    [1913 Webster]
 
       To be carnally minded is death.    --Rom. viii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   9. Anything so dreadful as to be like death.
    [1913 Webster]
 
       It was death to them to think of entertaining such
       doctrines.              --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       And urged him, so that his soul was vexed unto
       death.                --Judg. xvi.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   Note: Death is much used adjectively and as the first part of
      a compound, meaning, in general, of or pertaining to
      death, causing or presaging death; as, deathbed or
      death bed; deathblow or death blow, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Black death}. See {Black death}, in the Vocabulary.
 
   {Civil death}, the separation of a man from civil society, or
    the debarring him from the enjoyment of civil rights, as
    by banishment, attainder, abjuration of the realm,
    entering a monastery, etc. --Blackstone.
 
   {Death adder}. (Zool.)
    (a) A kind of viper found in South Africa ({Acanthophis
      tortor}); -- so called from the virulence of its
      venom.
    (b) A venomous Australian snake of the family
      {Elapid[ae]}, of several species, as the
      {Hoplocephalus superbus} and {Acanthopis antarctica}.
      
 
   {Death bell}, a bell that announces a death.
    [1913 Webster]
 
       The death bell thrice was heard to ring. --Mickle.
 
   {Death candle}, a light like that of a candle, viewed by the
    superstitious as presaging death.
 
   {Death damp}, a cold sweat at the coming on of death.
 
   {Death fire}, a kind of ignis fatuus supposed to forebode
    death.
    [1913 Webster]
 
       And round about in reel and rout,
       The death fires danced at night.   --Coleridge.
 
   {Death grapple}, a grapple or struggle for life.
 
   {Death in life}, a condition but little removed from death; a
    living death. [Poetic] "Lay lingering out a five years'
    death in life." --Tennyson.
 
   {Death rate}, the relation or ratio of the number of deaths
    to the population.
    [1913 Webster]
 
       At all ages the death rate is higher in towns than
       in rural districts.          --Darwin.
 
   {Death rattle}, a rattling or gurgling in the throat of a
    dying person.
 
   {Death's door}, the boundary of life; the partition dividing
    life from death.
 
   {Death stroke}, a stroke causing death.
 
   {Death throe}, the spasm of death.
 
   {Death token}, the signal of approaching death.
 
   {Death warrant}.
    (a) (Law) An order from the proper authority for the
      execution of a criminal.
    (b) That which puts an end to expectation, hope, or joy.
      
 
   {Death wound}.
    (a) A fatal wound or injury.
    (b) (Naut.) The springing of a fatal leak.
 
   {Spiritual death} (Scripture), the corruption and perversion
    of the soul by sin, with the loss of the favor of God.
 
   {The gates of death}, the grave.
    [1913 Webster]
 
       Have the gates of death been opened unto thee? --Job
                          xxxviii. 17.
 
   {The second death}, condemnation to eternal separation from
    God. --Rev. ii. 11.
 
   {To be the death of}, to be the cause of death to; to make
    die. "It was one who should be the death of both his
    parents." --Milton.
 
   Syn: {Death}, {Decease}, {Demise}, {Departure}, {Release}.
 
   Usage: Death applies to the termination of every form of
      existence, both animal and vegetable; the other words
      only to the human race. Decease is the term used in
      law for the removal of a human being out of life in
      the ordinary course of nature. Demise was formerly
      confined to decease of princes, but is now sometimes
      used of distinguished men in general; as, the demise
      of Mr. Pitt. Departure and release are peculiarly
      terms of Christian affection and hope. A violent death
      is not usually called a decease. Departure implies a
      friendly taking leave of life. Release implies a
      deliverance from a life of suffering or sorrow.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 death
   n 1: the event of dying or departure from life; "her death came
      as a terrible shock"; "upon your decease the capital will
      pass to your grandchildren" [syn: {death}, {decease},
      {expiry}] [ant: {birth}, {nascence}, {nascency},
      {nativity}]
   2: the permanent end of all life functions in an organism or
     part of an organism; "the animal died a painful death"
   3: the absence of life or state of being dead; "he seemed more
     content in death than he had ever been in life"
   4: the time when something ends; "it was the death of all his
     plans"; "a dying of old hopes" [syn: {death}, {dying},
     {demise}] [ant: {birth}]
   5: the time at which life ends; continuing until dead; "she
     stayed until his death"; "a struggle to the last" [syn:
     {death}, {last}]
   6: the personification of death; "Death walked the streets of
     the plague-bound city"
   7: a final state; "he came to a bad end"; "the so-called
     glorious experiment came to an inglorious end" [syn: {end},
     {destruction}, {death}]
   8: the act of killing; "he had two deaths on his conscience"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top