ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remainder

R IH0 M EY1 N D ER0   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remainder-, *remainder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remainder[N] ส่วนที่เหลืออยู่, Syn. leavings, remnant
remainder[N] เลขเศษที่หารไม่ลงตัว, Syn. difference, residual
remainder[N] หนังสือที่ขายไม่ออก, See also: หนังสือตกค้าง, Syn. unsold book

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remainder(รีเมนเดอะ') n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,ของเหลือ,ของตกค้าง,ซาก,เศษ,ของตกทอด,คนตกค้าง,จำนวนที่เหลือส่วน,หนังสือตกค้าง (ขายไม่ออก), See also: remainders n. แสตมป์ที่ยกเลิกแต่ยังไม่ได้ใช้ adj. เหลือ,ตกค้าง,vt. ขายเป็นของเหลือ,ขายเป็นของตกค้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
remainder(n) ของตกค้าง,เศษ,ของเหลือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remainderเศษเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
remainderสิทธิช่วงหลัง (ในที่ดิน), สิทธิประโยชน์ที่ยังเหลืออยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remainderเศษเหลือ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
remainder theoremทฤษฎีบทเศษเหลือ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
remainderเศษเหลือ, เมื่อหารจำนวนเต็มบวก m ด้วยจำนวนเต็มบวก n แล้วได้ผลลัพท์เป็นจำนวนเต็มบวก q ซึ่ง m = nq + r    โดยที่   0 <  r < n    เรียก r ว่าเศษ (ดู quotient ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get the remainder of the crew to safety.รับที่เหลือของลูกเรือปลอดภัย Star Trek Beyond (2016)
At the Capitol, where the President's body will lie in state throughout the remainder of the day after it has been removed from the White House, there will be three short speeches or...อาคารรัฐสภาจะเป็นที่ตั้งศพประธานาธิบดี ในเวลาที่เหลือหลังย้ายออกจากทำเนียบขาว จะมีการกล่าวสามสุนทรพจน์สั้น ๆ... Jackie (2016)
You will report to Commander Waverly of British Naval Intelligence for the remainder of the mission.คุณ จะต้องรายงานตัวกับผู้การ เวเวอร์รี่... จากหน่วยสายลับอังกฤษ ไปจนจบภาระกิจ. The Man from U.N.C.L.E. (2015)
The court magistrate is determined that you will live out the remainder of your days here at Briarcliff.ผู้พิพากษา ตัดสินใจแล้วว่าคุณจะใช้ชีวิต ที่เหลือทั้งหมดของคุณ อยู่ที่นี่ที่ไบรอาร์คลิฟฟ์ The Coat Hanger (2012)
That said, I hope you'll consider returning home for the remainder of the summer.แม่หวังว่าลูกจะย้ายกลับเข้ามาที่บ้าน ก่อนจะถึงช่วงหน้าร้อน Suspicion (2011)
You should tell me the location of the remainder of those explosives.คุณน่าจะบอกผมว่าที่ตั้ง ของระเบิดที่เหลืออยู่ตรงไหน Get Carter (2011)
Lynne, all you have to do now is keep your eyes and ears open for the remainder of your contract with the prince.ลิน, สิ่งที่เธอควรทำตอนนี้แค่เป็นหูเป็นตาให้ฉันเท่านั้น ในช่วงเวลาที่เธอยังมีสัญญาการทำงานกับเจ้าชายอยู่แค่นั้น Grace (2011)
You'll be lucky if your book makes it into the remainder bin at strand.คุณจะโชคดีถ้าหนังสือของคุณ ถ้าส่วนที่เหลือไปอยู่ในถังขยะที่ชายหาด The Jewel of Denial (2011)
Inclement weather continued hot and humid for the remainder of the week.สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยยังคงร้อนและชื้น ไปตลอดสัปดาห์. Hanley Waters (2011)
- I would recommend commencing phase one on the remainder of the clan.ผมจะขอแนะนำว่า ให้เริ่มเฟส 1 กับคนที่เหลือ Cyrax and Sektor (2011)
And how do you feel now that the remainder of the annual Cheerios!แล้วคุณรู้สึกอย่างไร ที่งบประจำปีที่เหลือของทีมเชียร์ The Sue Sylvester Shuffle (2011)
He was serving the remainder of a four-year sentence under my supervision.เขารับโทษที่เกลือสี่ปี ภายใต้การกำกับดูแลของผม Withdrawal (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remainderHe was excused from the remainder of the work.
remainderThis is a friendly remainder about an overdue invoice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งที่เหลือ[N] residue, See also: remainder, rest, Syn. สิ่งที่เหลืออยู่, Example: ฉันเพียงแต่ต้องการจะเก็บสิ่งที่เหลือไว้เป็นอนุสรณ์แทนตัวเขา, Thai definition: สิ่งที่ยังคงมีอยู่หรือค้างอยู่จากทั้งหมด
สิ่งที่เหลืออยู่[N] remainder, See also: rest, residue, Syn. สิ่งที่เหลือ, Example: เธอใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เหลืออยู่อย่างขมขื่นและเจ็บปวด, Thai definition: สิ่งที่ยังคงมีอยู่หรือค้างอยู่จากทั้งหมด
ส่วนที่เหลือ[N] remainder, See also: the rest, leftovers, Syn. ที่เหลือ, Example: เยาวชน 58 คนถูกแยกดำเนินคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่วนที่เหลือ 56 คนถูกนำส่งพนักงานสอบสวนที่สน.ตลาดพลูเพื่อดำเนินคดี, Count unit: ส่วน
ส่วนที่เหลือ[N] remainder, See also: the rest, leftovers, Syn. ที่เหลือ, Example: เยาวชน 58 คนถูกแยกดำเนินคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่วนที่เหลือ 56 คนถูกนำส่งพนักงานสอบสวนที่สน.ตลาดพลูเพื่อดำเนินคดี, Count unit: ส่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนคงเหลือ[n. exp.] (jamnūan khongleūa) EN: remainder   
ลงตัว[adv.] (longtūa) EN: divisibly ; without a remainder   
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder   FR: arrondir
ผล[n.] (phon) EN: [classifier : fruits; results of our actions, general consequences; wages of sin; quotient (math), remainder (math)]   FR: [classificateur : fruits]
ผลลบ[n.] (phonlop) EN: difference ; remainder   
ผลต่าง[n.] (phontāng) EN: difference ; balance ; remainder   
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
สิ่งที่เหลือ[n. exp.] (sing thī leūa) EN: residue ; remainder ; rest   
สิ่งที่เหลืออยู่[n. exp.] (sing thī leūa yū) EN: remainder ; rest ; residue   
ส่วนที่เหลือ[n. exp.] (suan thī leūa) EN: remainder ; remnant   

CMU English Pronouncing Dictionary
REMAINDER    R IH0 M EY1 N D ER0
REMAINDER    R IY0 M EY1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remainder    (n) rˈɪmˈɛɪndər (r i1 m ei1 n d @ r)
remainders    (n) rˈɪmˈɛɪndəz (r i1 m ei1 n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剩余[shèng yú, ㄕㄥˋ ㄩˊ, / ] remainder; surplus, #6,491 [Add to Longdo]
残渣[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, / ] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish, #30,538 [Add to Longdo]
余数[yú shù, ㄩˊ ㄕㄨˋ, / ] remainder (in division), #79,388 [Add to Longdo]
余留[yú liú, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] remainder; fractional part (after the decimal point); unfinished, #92,765 [Add to Longdo]
料头[liào tóu, ㄌㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, / ] remainder of cloth; scraps, #197,528 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rest {m}; Restbestand {m}; Übriggebliebene {n} | Reste {pl}; Restbestände {pl}remainder | remainders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P) [Add to Longdo]
残高[ざんだか, zandaka] (n) (bank) balance; remainder; (P) [Add to Longdo]
残生[ざんせい, zansei] (n) the remainder of one's life [Add to Longdo]
残部[ざんぶ, zanbu] (n) remainder; the rest [Add to Longdo]
残余[ざんよ, zanyo] (n,adj-no) remainder; the rest; residue [Add to Longdo]
残喘[ざんぜん, zanzen] (n) (arch) the remainder of one's life [Add to Longdo]
使い残し[つかいのこし, tsukainokoshi] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings [Add to Longdo]
使い残り[つかいのこり, tsukainokori] (n) remnant; remainder; odds and ends; leavings [Add to Longdo]
自余;爾余[じよ, jiyo] (n) the others; the remainder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
剰余[じょうよ, jouyo] remainder [Add to Longdo]
累積差率[るいせきさりつ, ruisekisaritsu] cumulative remainder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remainder \Re*main"der\, a.
   Remaining; left; left over; refuse.
   [1913 Webster]
 
      Which is as dry as the remainder biscuit
      After a voyage.             --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remainder \Re*main"der\ (r?-m?n"d?r), n. [OF. remaindre, inf.
   See {Remain}.]
   1. Anything that remains, or is left, after the separation
    and removal of a part; residue; remnant. "The last
    remainders of unhappy Troy." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       If these decoctions be repeated till the water comes
       off clear, the remainder yields no salt.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) The quantity or sum that is left after
    subtraction, or after any deduction.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) An estate in expectancy, generally in land, which
    becomes an estate in possession upon the determination of
    a particular prior estate, created at the same time, and
    by the same instrument; for example, if land be conveyed
    to A for life, and on his death to B, A's life interest is
    a particuar estate, and B's interest is a remainder, or
    estate in remainder.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Balance; rest; residue; remnant; leavings.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remainder
   n 1: something left after other parts have been taken away;
      "there was no remainder"; "he threw away the rest"; "he
      took what he wanted and I got the balance" [syn:
      {remainder}, {balance}, {residual}, {residue}, {residuum},
      {rest}]
   2: the part of the dividend that is left over when the dividend
     is not evenly divisible by the divisor
   3: the number that remains after subtraction; the number that
     when added to the subtrahend gives the minuend [syn:
     {remainder}, {difference}]
   4: a piece of cloth that is left over after the rest has been
     used or sold [syn: {end}, {remainder}, {remnant}, {oddment}]
   v 1: sell cheaply as remainders; "The publisher remaindered the
      books"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top