ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breathe

B R IY1 DH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breathe-, *breathe*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breathe(vi) หายใจ, See also: พักเหนื่อย, หยุดชั่วหายเหนื่อย, พักผ่อน, คลายเครียด
breather(n) การพักผ่อนระยะสั้น, Syn. break
breathe in(phrv) สูดอากาศเข้าไป, See also: สูดลมหายใจเข้า
breathe of(phrv) เผยความลับ, See also: พูดหรือบอกสิ่งที่ไม่ควรพูด
breathe on(phrv) มีความคิดที่แย่หรือไม่ดีเกี่ยวกับ, Syn. breathe upon
breathe out(phrv) ปล่อยลมหายใจออกทางปากหรือจมูก
breathe out(phrv) พ่นควันออก (ด้วยการหายใจ)
breathe out(phrv) เปล่งเสียง, See also: พูด
breathe into(phrv) สูด, See also: สูดลมหายใจเข้า, สูดอากาศ
breathe upon(phrv) หายใจรด (บางสิ่ง), Syn. breathe on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breathe(บรีธ) vi., vt. หายใจเข้าออก, หายใจ, มีชีวิต, อึดใจ, ระบายลม, เป่า, ปล่อยกลิ่นออกมา, พักหายใจ, กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale, inhale -Conf.breath, breadth
breathed(บรีธดฺ) adj. ไร้เสียง, ใช้ลมหายใจในการออกเสียง
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก, ผู้หายใจ, คนที่ชีวิต, หลอดหายใจ, หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
inbreathe(อิน' บรีธ) vt. หายใจเข้า, สูดอากาศเข้าไปในปอด, เอาใส่, ดลใจ, Syn. inhale

English-Thai: Nontri Dictionary
breathe(vt) หายใจ, ระบายลม, เป่าลม, กระซิบ
breather(n) การหยุดพัก, คนที่มีชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breatherช่องหายใจ, ช่องระบาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whatever they are, they breathe air.ไม่ว่าเป็นใครต้องมีลมหายใจ Beneath the Planet of the Apes (1970)
You can make that live, breathe and jump again.คุณสามารถทำให้มีชีวิตเพื่อหายใจและกระโดดได้อีกครั้ง The Blues Brothers (1980)
Breathe deeply.หายใจลึก ๆ. 2010: The Year We Make Contact (1984)
Don't breathe too deep.อย่าสูดหายใจลึกเกินไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
Breathe normal.หายใจปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Don't breathe too deep.อย่าสูดหายใจลึกเกินไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
I breathe regularly.ฉันหายใจอย่างสม่ำเสมอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
#Yearning to breathe free #เธอจะหายใจ ได้อย่างที่เธอต้องการ An American Tail (1986)
Aqua Man can breathe underwater and talk to fish.มนุษย์น้ำหายใจใต้น้ำ และคุยกับปลาได้ Punchline (1988)
I'm going to breathe some life into this presentation.ฉันจะสร้างความมีชีวิตชีวา ให้กับงานแสดงนี้ Mannequin: On the Move (1991)
Just breathe or something, would you?หายใจเข้าลึกๆสิ ได้มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
Just breathe now.ลองหายใจดู The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
breatheAll right. Now I want you to breathe in and hold it.
breatheAnd then I breathe a sigh from melancholy in being unable to do anything about it.
breatheDon't breathe a word of it to anyone.
breatheDo you want the doctors to use the machine to make your brother breathe?
breatheHardly had he arrived at the hospital when he breathed his last.
breatheHe breathed deeply.
breatheHe breathed deeply before entering his boss's office.
breatheHe breathed his last.
breatheHe breathed his last breath.
breatheHe breathed his last peacefully this morning.
breatheHe could not breathe deeply.
breatheHe eats, breathes and sleeps computers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วายปราณ(v) die, See also: breathe one's last, pass away, kick the bucket, croak, sniff it, perish, peg out, Syn. ตาย, สิ้นลม, สิ้นใจ, ถึงแก่กรรม, Example: แม้ว่าท่านจะวายปราณไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญอยู่, Thai Definition: สิ้นสุดสภาพของการมีชีวิต
แขม็บ(adv) breathe weakly, Syn. พะงาบ, กระเเหม็บ, แขม็บๆ, Example: แมวนอนหายใจแขม็บๆ ก่อนตายเพราะถูกไอ้คนใจร้ายตีเอา, Thai Definition: หายใจขึ้นลงถี่ๆ จวนจะหมดกำลัง
หายใจ(v) breathe, Example: เต่าไม่ได้หายใจเป็นจังหวะเหมือนสัตว์อื่นๆ, Thai Definition: กิริยาที่ทำให้อากาศเข้าสู่และออกจากปอด
การสูบ(n) breathe (something) in, See also: smoking, inhaling and exhaling, Example: บุคคลเสพหรือรับยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายโดยการฉีด การสูบ การกิน การดม และอีกหลายวิธี, Thai Definition: การดูดเข้าไป, การดูดออกมา
พะงาบๆ(adv) draw one's last breath, See also: breathe one's last, Syn. พะงาบ, งาบๆ, Example: ฉันเศร้าใจทุกครั้งที่เห็นหมาข้างถนนพะงาบๆ อยู่ตามริมทาง, Thai Definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายใจ[hāijai] (v) EN: breathe  FR: respirer
หายใจเฮือก[hāijai heūak] (v, exp) EN: breathe heavily
หายใจเข้า[hāijai khao] (v) EN: inhale ; breathe  FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
หายใจไม่ออก[hāijai mai øk] (v) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe  FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
หายใจออก[hāijai øk] (v) EN: exhale ; breathe out  FR: expirer ; exhaler
มีชีวิต[mī chīwit] (v) EN: live ; be alive ; breathe ; exist  FR: vivre ; être en vie
สิ้นใจ[sinjai] (v) EN: die ; expire ; breathe one's last  FR: mourir ; rendre l'âme ; rendre son dernier soufle
ตาย[tāi] (v) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last  FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever ; crever (fam.)
เว้นวรรค[wēnwak] (v) EN: take a break (from) ; take a breather

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BREATHE B R IY1 DH
BREATHED B R IY1 DH D
BREATHER B R IY1 DH ER0
BREATHES B R IY1 DH Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
breathe (v) brˈiːð (b r ii1 dh)
breathed (v) brˈiːðd (b r ii1 dh d)
breather (n) brˈiːðər (b r ii1 dh @ r)
breathes (v) brˈiːðz (b r ii1 dh z)
breathers (n) brˈiːðəz (b r ii1 dh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼吸[hū xī, ㄏㄨ ㄒㄧ, ] breathe, #2,812 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, ] breathe on; yawn; roar, #183,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ため息をつく;溜息をつく;溜息を吐く;ため息を吐く;溜め息を吐く;溜め息をつく[ためいきをつく, tameikiwotsuku] (exp, v5k) to sigh; to breathe a sigh [Add to Longdo]
ゼーゼー言う[ゼーゼーいう, ze-ze-iu] (exp, v5u) to wheeze; to breathe with difficulty; to gasp [Add to Longdo]
リブリーザー[riburi-za-] (n) rebreather; provides a breathing gas containing oxygen and recycles exhaled gas [Add to Longdo]
一息入れる[ひといきいれる, hitoikiireru] (exp, v1) (See 一息) to take a breather [Add to Longdo]
活を入れる;喝を入れる(iK)[かつをいれる, katsuwoireru] (exp, v1) (1) (See 活・2) to apply the art of resuscitation (in judo, etc.); (2) (See 喝) to breathe life into; to stimulate; to encourage someone; to give someone a pep talk [Add to Longdo]
吸い込む(P);吸込む;吸いこむ[すいこむ, suikomu] (v5m, vt) (1) to inhale; to breathe in; to suck up; to imbibe; (2) to absorb; to soak up; (P) [Add to Longdo]
吸う(P);喫う[すう, suu] (v5u, vt) (1) to smoke; to breathe in; to inhale; (2) to suck; to sip; to slurp; (3) to absorb; to soak up; (4) to kiss; (P) [Add to Longdo]
吸って吐く[すってはく, suttehaku] (exp, v5k) to breathe in and breathe out [Add to Longdo]
肩で息をする[かたでいきをする, katadeikiwosuru] (exp, vs-i) to breathe heavily (e.g. with much movement of the shoulders) [Add to Longdo]
骨を休める[ほねをやすめる, honewoyasumeru] (exp, v1) to draw breath; to take a rest after work; to have a breather; to take a break [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breathe \Breathe\, v. t.
   1. To inhale and exhale in the process of respiration; to
    respire.
    [1913 Webster]
 
       To view the light of heaven, and breathe the vital
       air.                 --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To inject by breathing; to infuse; -- with into.
    [1913 Webster]
 
       Able to breathe life into a stone.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And the Lord God formed man of the dust of the
       ground, and breathed into his nostrils the breath of
       life.                 --Gen. ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   3. To emit or utter by the breath; to utter softly; to
    whisper; as, to breathe a vow.
    [1913 Webster]
 
       He softly breathed thy name.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Or let the church, our mother, breathe her curse,
       A mother's curse, on her revolting son. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To exhale; to emit, as breath; as, the flowers breathe
    odors or perfumes.
    [1913 Webster]
 
   5. To express; to manifest; to give forth.
    [1913 Webster]
 
       Others articles breathe the same severe spirit.
                          --Milner.
    [1913 Webster]
 
   6. To act upon by the breath; to cause to sound by breathing.
    "They breathe the flute." --Prior.
    [1913 Webster]
 
   7. To promote free respiration in; to exercise.
    [1913 Webster]
 
       And every man should beat thee. I think thou wast
       created for men to breathe themselves upon thee.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To suffer to take breath, or recover the natural
    breathing; to rest; as, to breathe a horse.
    [1913 Webster]
 
       A moment breathed his panting steed. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   9. To put out of breath; to exhaust.
    [1913 Webster]
 
       Mr. Tulkinghorn arrives in his turret room, a little
       breathed by the journey up.      --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   10. (Phonetics) To utter without vocality, as the nonvocal
     consonants.
     [1913 Webster]
 
        The same sound may be pronounces either breathed,
        voiced, or whispered.        --H. Sweet.
     [1913 Webster]
 
        Breathed elements, being already voiceless, remain
        unchanged
 
   Note: [in whispering].             --H. Sweet.
   [1913 Webster]
 
   {To breathe again}, to take breath; to feel a sense of
    relief, as from danger, responsibility, or press of
    business.
 
   {To breathe one's last}, to die; to expire.
 
   {To breathe a vein}, to open a vein; to let blood. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breathe \Breathe\ (br[=e][th]), v. i. [imp. & p. p. {Breathed}
   (br[=e][th]d); p. pr. & vb. n. {Breathing}.] [From {Breath}.]
   [1913 Webster]
   1. To respire; to inhale and exhale air; hence;, to live. "I
    am in health, I breathe." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Breathes there a man with soul so dead
       Who never to himself hath said,
       This is my own, my native land!    --Sir W. Scott
                          [The Lay of
                          the Last
                          Minstrel].
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. To take breath; to rest from action.
    [1913 Webster]
 
       Well! breathe awhile, and then to it again! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass like breath; noiselessly or gently; to exhale; to
    emanate; to blow gently.
    [1913 Webster]
 
       The air breathes upon us here most sweetly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There breathes a living fragrance from the shore.
                          --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breathe
   v 1: draw air into, and expel out of, the lungs; "I can breathe
      better when the air is clean"; "The patient is respiring"
      [syn: {breathe}, {take a breath}, {respire}, {suspire}]
   2: be alive; "Every creature that breathes"
   3: impart as if by breathing; "He breathed new life into the old
     house"
   4: allow the passage of air through; "Our new synthetic fabric
     breathes and is perfect for summer wear"
   5: utter or tell; "not breathe a word"
   6: manifest or evince; "She breathes the Christian spirit"
   7: take a short break from one's activities in order to relax
     [syn: {rest}, {breathe}, {catch one's breath}, {take a
     breather}]
   8: reach full flavor by absorbing air and being let to stand
     after having been uncorked; "This rare Bordeaux must be
     allowed to breathe for at least 2 hours"
   9: expel (gases or odors) [syn: {emit}, {breathe}, {pass off}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top