ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remains

R IH0 M EY1 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remains-, *remains*, remain
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remains(n) ซากศพ, Syn. corpse, fossil

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The best thing to do is to see the remains of the first victim, the girl on the beach.ที่ต้องทําก็คือดูศพเหยื่อรายเเรก ผู้หญิงที่ลอยมาเกยหาดน่ะ Jaws (1975)
Then he stretched out seemingly semi-conscious in a chair and ejaculated making his sperm fall upon the charred remains of my clothesต่อมาเขายืด out seemingly ครึ่ง-ซึ่งมีจิตสำนึก... ...ในเก้าอี้... ...และพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
All that remains are memories.สิ่งที่เหลืออยู่คือ ความทรงจำ The Road Warrior (1981)
Look at what remains ofyour gallant scouts.จองมงดูเขาซะ หน่วยสอดแนมของพวกเจ้า The Road Warrior (1981)
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ First Blood (1982)
Maybe they found a fossil, the remains of some animal buried in the ice, บางทีพวกเราอาจจะพบซากฟอสซิล The Thing (1982)
Inside are the remains of Nurhachi... first Emperor of Manchu Dynasty.ภายในซากของ Nurhachi ... ครั้งแรกของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์แมนจู Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
How a germ could have been delivered over such a vast area remains a mystery.'แต่เชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ในพื้นที่กว้างขนาดนี้ ยังไม่มีใครรู้' Night of the Living Dead (1990)
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
You live among the remains of dead people.คุณอยู่ท่ามกลางศพ Heat (1995)
The sex of the perpetrator isn't known and remains undetermined.เพศของเจ้านักเชิดหุ่นนั่นไม่มีใครรู้ รวมทั้งเจตนาที่แท้จริงของมันด้วย Ghost in the Shell (1995)
While there has been some progress, the official line remains cautious.ในขณะที่มีความคืบหน้าบาง สายอย่างเป็นทางการ ยังคงระมัดระวัง Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remainsA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
remainsAfter all, nothing remains forever.
remainsAs long as you have hope, a chance remains.
remainsHe didn't take my advice, so he remains poor.
remainsHe remains calm in the face of danger.
remainsHe remains loyal to his principles.
remainsHe remains sick in bed.
remainsHe who loves not wine, woman and songs, Remains a fool his whole life long.
remainsHe works as hard as ever, but he remains poor.
remainsIf you take 3 from 8, 5 remains.
remainsIn that village only one family remains.
remainsIt remains to be seen whether or not going to America to study is good for me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซากพืชซากสัตว์(n) fossil, See also: remains, relics, Example: ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานานจะกลายเป็นชั้นหิน, Thai Definition: ร่างของสัตว์และพืช ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
กองฟอน(n) ashes of a burnout pyre, See also: remains of a fire, Example: ภาพข้างหน้าที่เห็นที่ทำให้รู้สึกเศร้าใจมากคือ แม่ของเด็กร่ำไห้เจียนใจจะขาดอยู่หน้ากองฟอน, Count Unit: กอง, Thai Definition: กองขี้เถ้าศพที่เผาแล้ว
กากเดน(n) remnant, See also: remains, Syn. เดน, เศษเดน, Example: เขาเห็นฉันเป็นกากเดนที่ไร้ค่าสำหรับเขาไปแล้ว, Thai Definition: สิ่งที่เหลือโดยไม่มีความต้องการแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณสถาน[bōrānnasathān] (n) EN: ancient remains ; archaeological site ; historic site  FR: ruine [ f ] ; site historique [ m ]
มูลฝอย[mūnføi] (n) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings  FR: déchet [ m ] ; ordures (ménagères) [ fpl ] ; immondices [ fpl ] ; détritus [ m ]
ซาก[sāk] (n) EN: carcass ; corpse ; remains ; dead body  FR: carcasse [ f ] ; dépouille [ f ] ; restes [ mpl ]
ซาก[sāk] (n) EN: ruins ; remains  FR: débris [ m ] ; vestige [ m ] ; fragment [ m ] ; épave [ f ] ; carcasse [ f ] ; restes [ mpl ]
ซากปรักหักพัง[sākprakhakphang] (n) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains  FR: ruines [ fpl ] ; décombres [ mpl ]
ซากสัตว์[sāk sat] (n, exp) EN: carcass ; animal remains ; carrion  FR: carcasse [ f ] ; charogne [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REMAINS R IH0 M EY1 N Z
REMAINS R IY0 M EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remains (v) rˈɪmˈɛɪnz (r i1 m ei1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遗体[yí tǐ, ㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] remains (of a dead person) #9,463 [Add to Longdo]
残骸[cán hái, ㄘㄢˊ ㄏㄞˊ, / ] remains; wreckage #23,446 [Add to Longdo]
遗容[yí róng, ㄧˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] remains (corpse); lying in state #65,219 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, / ] remains of a sacrifice or a meal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Relikte { pl }; Reste { pl }; Überreste { pl }; Überbleibsel { pl } | tierische Resteremains | faunal remains [Add to Longdo]
Reste { pl } | pflanzliche Resteremains | floral remains [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺跡(P);遺蹟[いせき, iseki] (n) historic ruins (remains, relics); (P) #2,176 [Add to Longdo]
跡(P);迹;痕;址[あと, ato] (n) (1) trace; tracks; mark; sign; (2) remains; ruins; (3) (esp. 痕) scar; (P) #2,177 [Add to Longdo]
余り(P);餘り(oK)[あまり(P);あんまり(P), amari (P); anmari (P)] (adj-na, adv, adj-no, n, n-suf) (1) (uk) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (adv, adj-no) (3) surplus; excess; fullness; too much; (adv) (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over; (P) #5,591 [Add to Longdo]
遺体[いたい, itai] (n) corpse; remains; (P) #5,764 [Add to Longdo]
遺構[いこう, ikou] (n) remains; (P) #10,496 [Add to Longdo]
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P) #14,892 [Add to Longdo]
旧跡;古跡;旧蹟;古蹟[ふるあと(旧跡;古跡;旧蹟);きゅうせき(旧跡;旧蹟);こせき(古跡;古蹟), furuato ( kyuuseki ; koseki ; kyuu ato ); kyuuseki ( kyuuseki ; kyuu ato ); koseki ] (n) historic spot; historic remains; ruins #15,471 [Add to Longdo]
遺骨[いこつ, ikotsu] (n) remains; ashes of deceased; (P) #19,252 [Add to Longdo]
あんまし[anmashi] (adj-na, adv, n, n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
ニューシングル;ニュー・シングル[nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remains
   n 1: any object that is left unused or still extant; "I threw
      out the remains of my dinner"
   2: the dead body of a human being; "the cadaver was intended for
     dissection"; "the end of the police search was the discovery
     of a corpse"; "the murderer confessed that he threw the stiff
     in the river"; "honor comes to bless the turf that wraps
     their clay" [syn: {cadaver}, {corpse}, {stiff}, {clay},
     {remains}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top