ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restaurant

R EH1 S T ER0 AA2 N T   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restaurant-, *restaurant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restaurant[N] ร้านอาหาร, See also: ภัตตาคาร, Syn. bistro, cafeteria
restauranteur[N] ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
restaurant car[N] รถเข็นเสิร์ฟอาหาร, Syn. dining car

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restaurant(เรส'เทอเรินทฺ) n. ภัตตาคาร,ร้านอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
restaurant(n) ร้านอาหาร,ภัตตาคาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restaurant managementการจัดการร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restaurantsร้านอาหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Louis' restaurant in the Bronx.ร้านหลุยส์ในบรองซ์ The Godfather (1972)
Can you tell me if there's a good restaurant or hotel on the island?งั้นพอจะบอกได้มั้ยว่า มืร้านอาหารหรือโรงเเรมดีๆ บนเกาะมั้ย Jaws (1975)
He opened a restaurant with his old lady on Maxwell Street... and he took Blue Lou with him.เขาและภรรยาของเขาเปิดร้านอาหารบนถนน แมคสเวล และเขาพาไป บลู ลู กับเขา The Blues Brothers (1980)
Interest rates are going back up and I'm paying a demolition crew to sit around in a restaurant they're supposed to be knocking down.แล้วผมต้องมาจ่ายพนักงานรื้อตึก ให้มานั่ง... ในภัตตาคารที่พวกเขาต้องทำลายอีก ผมจะไล่พวกเขาภายในคืนนี้ครับ *batteries not included (1987)
I don't know anything about the restaurant business.ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ ธุรกิจร้านอาหารเลย ไม่เลย Goodfellas (1990)
You know anything about this restaurant business?นายรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับร้านอาหารนี่ไหม Goodfellas (1990)
- A guy stuck his head in the restaurant right before Mr. Colosimo came out of the kitchen.- A guy stuck his head in the ภัตตาคาร ก่อนที่ คุณโคโลสิโม่ จะออกจากครัว . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You said Colosimo is usually not in the restaurant that early.นายบอกว่าโคโลสิโม่ ไม่น่าจะภัตตาคารเช้าขนาดนั้น. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You know that revolving restaurant thing? - Yeah.- ขอร้อง นายรู้จักห้องอาหารใช่มั้ย? Cool Runnings (1993)
Will we be eating in restaurants that have dress codes?เราจะไปกินข้าวในสถานที่หรู ๆ ที่เราต้องแต่งตัวดี ๆ หรือเปล่า As Good as It Gets (1997)
Looks like no restaurant will have us.รู้สึกว่าไม่อยากมีที่ไหนต้อนรับเราเลยนะ Christmas in August (1998)
May I suggest the Chinese restaurant in the forest?ผมแนะนำร้านอาหารจีนในป่าไหม eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restaurantA cafeteria is a self-service style restaurant.
restaurantAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
restaurantAre there any good restaurants around here?
restaurantAre there any Japanese restaurants near here?
restaurantAre there any types of cuisine or restaurants that you could recommend?
restaurantAs a matter of fact the owner of this restaurant is a friend of mine.
restaurantAt lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
restaurantAt one time, people would not have hesitated to light up a cigarette in stations, restaurants, or hospital waiting rooms.
restaurantA welcome party took place in the restaurant.
restaurantBrian's girlfriend often begs him to take her to luxurious restaurants.
restaurantBy the way, do you know a good restaurant around here?
restaurantCan you guess what type of restaurant it was?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภัตตาคาร[N] restaurant, Syn. ร้านอาหาร, Example: ลูกค้าคนหนึ่งมีทัศนคติทางลบต่อพนักงานเสิร์ฟอาหาร ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ที่ขายอาหาร
ร้านอาหาร[N] restaurant, Syn. ห้องอาหาร, Example: ในตอนนั้นใครๆ ก็คิดว่าร้านของผมเป็นร้านอาหารที่สูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Count unit: ร้าน, Thai definition: ที่ขายอาหาร
เหลา[N] restaurant, See also: bistro, diner, Syn. ภัตตาคาร, Example: ตะพาบน้ำเป็นอาหารที่เหลาหลายๆ แห่งจัดเป็นเมนูพิเศษ, Count unit: แห่ง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินข้าวนอกบ้าน[v. exp.] (kinkhāo nøk bān) EN: eat out   FR: déjeuner en ville ; dîner en ville ; aller au restaurant ; manger à l'extérieur
เหลา[n.] (lao) EN: restaurant ; bistro ; diner   FR: restaurant [m]
ภัตตาคาร[n.] (phattākhān) EN: restaurant   FR: restaurant
ภัตตาคารอาหารจีน[n. exp.] (phattākhān āhān jīn) EN: Chinese-food restaurant   FR: restaurant chinois [m]
ภัตตาคารอาหารไทย[n. exp.] (phattākhān āhān thai) EN: Thai-food restaurant   FR: restaurant thaï [m] ; restaurant thaïlandais [m]
ภัตตาคารอาหารทะเล[n. exp.] (phattākhān āhān thalē) EN: seafood restaurant   FR: restaurant spécialisé en fruits de mer [m]
ร้านอาหาร[n.] (rān āhān) EN: restaurant ; canteen   FR: restaurant [m] ; resto = restau [m] (fam.) ; taverne [f]
ร้านอาหารบนเรือ[n. exp.] (rān-āhān bon reūa) EN: floating restaurant   FR: restaurant flottant [m] ; bateau-restaurant [m]
รถเสบียง[n. exp.] (rot sabīeng) EN: dining car ; restaurant car   FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
สั่งอาหาน[v. exp.] (sang āhān) EN: order food (in a restaurant)   FR: commander un plat (dans un restaurant)

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTAURANT R EH1 S T ER0 AA2 N T
RESTAURANT R EH1 S T R AA2 N T
RESTAURANTS R EH1 S T R AA2 N T S
RESTAURANTS R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURANTS' R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURANTS' R EH1 S T R AA2 N T S
RESTAURANT'S R EH1 S T R AA2 N T S
RESTAURANT'S R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURANTEUR R EH0 S T R AA0 N T ER1
RESTAURANTEURS R EH0 S T R AA0 N T ER1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restaurant (n) rˈɛstrɒnt (r e1 s t r o n t)
restaurants (n) rˈɛstrɒnts (r e1 s t r o n t s)
restauranteur (n) rˌɛstrɒntˈɜːʳr (r e2 s t r o n t @@1 r)
restauranteurs (n) rˌɛstrɒntˈɜːʳz (r e2 s t r o n t @@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饭店[fàn diàn, ㄈㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] restaurant; hotel, #4,662 [Add to Longdo]
餐馆[cān guǎn, ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] restaurant, #8,650 [Add to Longdo]
饭馆[fàn guǎn, ㄈㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] restaurant, #17,874 [Add to Longdo]
酒家[jiǔ jiā, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ, ] restaurant, #21,824 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Restaurant {n}; Speiselokal {n}; Speisegaststätte {f}; Gaststätte {f}restaurant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant) [Add to Longdo]
イタ飯[イタはん, ita han] (n) Italian food; Italian restaurant [Add to Longdo]
オーベルジュ[, o-beruju] (n) auberge (French-style inn and restaurant) (fre [Add to Longdo]
キッズカフェ[, kizzukafe] (n) restaurant with a play area for children (wasei [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restaurant \Res"tau*rant\ (r?s"t?*r?nt;277), n. [F., fr.
   restaurer. See {Restore}.]
   An eating house.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restaurant
   n 1: a building where people go to eat [syn: {restaurant},
      {eating house}, {eating place}, {eatery}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 restaurant /ʀɛstɔʀɑ̃/ 
  restaurant

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Restaurant /rɛstoːrã/ 
  restaurant

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 restaurant /rɛstorɑnt/
  restaurant

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 restaurant
  restaurant

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top