Search result for

restaurant

(78 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restaurant-, *restaurant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restaurant[N] ร้านอาหาร, See also: ภัตตาคาร, Syn. bistro, cafeteria
restauranteur[N] ผู้จัดการของภัตตาคาร, See also: ผู้จัดการร้านอาหาร, Syn. host
restaurant car[N] รถเข็นเสิร์ฟอาหาร, Syn. dining car

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restaurant(เรส'เทอเรินทฺ) n. ภัตตาคาร,ร้านอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
restaurant(n) ร้านอาหาร,ภัตตาคาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restaurant managementการจัดการร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Restaurantsร้านอาหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not as good as scenes from an Italian restaurant or...ฉากที่ดีในร้านอาหารอิตาเลียน Birthmarks (2008)
If we hit the restaurant by mistake, we'll be knee-deep in fried chicken.ถ้าเราทุบผิดไปโผล่ที่ภัตตาคารล่ะ เราได้กินไก่ทอดมากมายแน่ The Bank Job (2008)
Do they think the temple is a restaurant?พวกเจ้าคิดว่าวัดเป็นภัตตาคารหรือไง? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Oh, right. It's a chicken soup restaurant.ครับ เป็นร้านขายซุปไก่ครับ My Sassy Girl (2008)
I'm at a chinese restaurant on the corner of the fourth in Figueroa.แต่ แน่ใจได้เลยว่านักดนตรีคนอื่น ๆ ไม่เห็นอย่างที่ฉันเห็น The Eye (2008)
Somebody told me about a restaurant I thought you might enjoy.มีคนแน่ะนำภัตตคารที่หนึ่งให้ผม ผมว่าคุณจะชอบ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Then you will fulfill your destiny and take over the restaurant!เราเป็นหมู่ชนก๋วยเตี๋ยว. น้ำซุปที่ไหลผ่านหลอดเลือดดำของเรา Kung Fu Panda (2008)
Oh,just pretend I´m a customer at your restaurant. Ha.ก้อคิดว่าชั้นเป็นลูกค้าที่ร้านละกัน Shutter (2008)
I work in the restaurant, not a secretary.ผม.. ทำงานในภัตตาคาร, ไม่ใช่เลขาฯ Episode #1.7 (2008)
I brought him from the restaurant.ฉันพาเขามาจากภัตตาคาร Episode #1.8 (2008)
In a Korean restaurant nearby.ในภัตตาคารเกาหลี ใกล้ๆนี่. Episode #1.8 (2008)
Do you know Tung Kee Restaurant?คุณรู้จัก ภ้ตตาคารทังคี มัย? Episode #1.8 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restaurantA cafeteria is a self-service style restaurant.
restaurantAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
restaurantAre there any good restaurants around here?
restaurantAre there any Japanese restaurants near here?
restaurantAre there any types of cuisine or restaurants that you could recommend?
restaurantAs a matter of fact the owner of this restaurant is a friend of mine.
restaurantAt lunchtime today, our usual restaurant was closed because of a funeral in the family.
restaurantAt one time, people would not have hesitated to light up a cigarette in stations, restaurants, or hospital waiting rooms.
restaurantA welcome party took place in the restaurant.
restaurantBrian's girlfriend often begs him to take her to luxurious restaurants.
restaurantBy the way, do you know a good restaurant around here?
restaurantCan you guess what type of restaurant it was?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภัตตาคาร[N] restaurant, Syn. ร้านอาหาร, Example: ลูกค้าคนหนึ่งมีทัศนคติทางลบต่อพนักงานเสิร์ฟอาหาร ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม, ที่ขายอาหาร
ร้านอาหาร[N] restaurant, Syn. ห้องอาหาร, Example: ในตอนนั้นใครๆ ก็คิดว่าร้านของผมเป็นร้านอาหารที่สูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, Count unit: ร้าน, Thai definition: ที่ขายอาหาร
เหลา[N] restaurant, See also: bistro, diner, Syn. ภัตตาคาร, Example: ตะพาบน้ำเป็นอาหารที่เหลาหลายๆ แห่งจัดเป็นเมนูพิเศษ, Count unit: แห่ง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินข้าวนอกบ้าน[v. exp.] (kinkhāo nøk bān) EN: eat out   FR: déjeuner en ville ; dîner en ville ; aller au restaurant ; manger à l'extérieur
เหลา[n.] (lao) EN: restaurant ; bistro ; diner   FR: restaurant [m]
ภัตตาคาร[n.] (phattākhān) EN: restaurant   FR: restaurant
ภัตตาคารอาหารจีน[n. exp.] (phattākhān āhān jīn) EN: Chinese-food restaurant   FR: restaurant chinois [m]
ภัตตาคารอาหารไทย[n. exp.] (phattākhān āhān thai) EN: Thai-food restaurant   FR: restaurant thaï [m] ; restaurant thaïlandais [m]
ภัตตาคารอาหารทะเล[n. exp.] (phattākhān āhān thalē) EN: seafood restaurant   FR: restaurant spécialisé en fruits de mer [m]
ร้านอาหาร[n.] (rān āhān) EN: restaurant ; canteen   FR: restaurant [m] ; resto = restau [m] (fam.) ; taverne [f]
ร้านอาหารบนเรือ[n. exp.] (rān-āhān bon reūa) EN: floating restaurant   FR: restaurant flottant [m] ; bateau-restaurant [m]
รถเสบียง[n. exp.] (rot sabīeng) EN: dining car ; restaurant car   FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
สั่งอาหาน[v. exp.] (sang āhān) EN: order food (in a restaurant)   FR: commander un plat (dans un restaurant)

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTAURANT    R EH1 S T ER0 AA2 N T
RESTAURANT    R EH1 S T R AA2 N T
RESTAURANTS    R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURANTS    R EH1 S T R AA2 N T S
RESTAURANT'S    R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURANT'S    R EH1 S T R AA2 N T S
RESTAURANTS'    R EH1 S T ER0 AA2 N T S
RESTAURANTS'    R EH1 S T R AA2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restaurant    (n) (r e1 s t r o n t)
restaurants    (n) (r e1 s t r o n t s)
restauranteur    (n) (r e2 s t r o n t @@1 r)
restauranteurs    (n) (r e2 s t r o n t @@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Restaurant {n}; Speiselokal {n}; Speisegaststätte {f}; Gaststätte {f}restaurant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant) [Add to Longdo]
イタ飯[イタはん, ita han] (n) Italian food; Italian restaurant [Add to Longdo]
オーベルジュ[, o-beruju] (n) auberge (French-style inn and restaurant) (fre [Add to Longdo]
キッズカフェ[, kizzukafe] (n) restaurant with a play area for children (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒家[jiǔ jiā, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ, ] restaurant [Add to Longdo]
饭店[fàn diàn, ㄈㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] restaurant; hotel [Add to Longdo]
饭馆[fàn guǎn, ㄈㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] restaurant [Add to Longdo]
餐馆[cān guǎn, ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] restaurant [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restaurant \Res"tau*rant\ (r?s"t?*r?nt;277), n. [F., fr.
   restaurer. See {Restore}.]
   An eating house.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restaurant
   n 1: a building where people go to eat [syn: {restaurant},
      {eating house}, {eating place}, {eatery}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 restaurant
   restaurant
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 restaurant [rɛstɔrã]
   restaurant
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 restaurant [rɛstorɑnt]
   restaurant
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Restaurant [rɛstoːrã] (n) , s.(n )
   restaurant
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top