ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resting place

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resting place-, *resting place*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resting place[N] หลุมฝังศพ, Syn. grave

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a possible resting place of the Lost Ark.เป็นไปได้ว่ามันจะเป็นสถานที่อยู่ของ หีบที่หายไป. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We simply drop the tinker toy frame to the ground, the elastic stretches, taking in te impact allowing the egg to remain gently in its resting place, Michelles bootyเยอะไปแล้ว! Full House (1987)
The Holy Grail's final resting place described in detail.ที่พักสุดท้ายของจอกศักดิ์สิทธิ์ บรรยายอย่างระเอียด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Freebo's final resting place.ที่พักสุดท้ายของฟรีโบ About Last Night (2008)
Literally, it means "resting place," as in final resting place.ตามตัวอักษรหมายถึง"ที่พักผ่อน" เป็นที่พำนักสุดท้าย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He's been, uh, reconfigured and given a permanent resting place.ศพเขา จัดแต่งเรียบร้อย และไปอยู่ในที่สงบแล้ว Greatness Achieved (2008)
and that is how wisteria lane came to be my final resting place.และแค่นั้น วิสทีเรีย เลนกลายมาเป็นที่พักที่สุดท้ายของฉันได้ยังไง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
And Nizam discovered its resting place.นิซามรู้ที่ซ่อนของมันแล้ว Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
But is there some other resting place for the soul?แต่จะมีบางสถานที่พักผ่อนอื่น ๆ สำหรับจิตวิญญาณ? Is There Life After Death? (2011)
And private resting place.เป็นที่ส่วนตัวเงียบสงบ A Tale of Two Audreys (2011)
Your final resting place!เป็นสถานที่สุดท้ายของพวกแก Tekken: Blood Vengeance (2011)
Anyone who disturbs the resting place, risks releasing the spirit.ใครก็ตามที่รบกวนที่พักผ่อน เสี่ยงที่จะปลดปล่อยวิญญาณออกมา A Herald of the New Age (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resting placeWhich will be our final resting place.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่พำนักพักพิง[N] residence, See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house, Syn. ที่อยู่อาศัย, ที่พักอาศัย, Example: ป้ายรถเมล์เป็นเพียงทัศนียภาพแปลกตา ที่ฉันมิอาจยึดเป็นที่พำนักพักพิงได้, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: บ้านเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัย
ที่พักผ่อน[N] recreation place, See also: resting place, public place of entertainment, Syn. ที่พักผ่อนหย่อนใจ, Example: สวนจตุจักรเป็นที่พักผ่อนและที่ออกกำลังกายสำหรับคนกรุงเทพมหานคร
ที่นอน[N] place to sleep, See also: resting place, Syn. ที่พักผ่อน, Example: แม่ไปหาที่นอนใต้ร่มไม้เพราะลมพัดเย็น, Count unit: ที่, แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศาลา[n.] (sālā) EN: pavilion ; hall ; public shelter ; public house/building ; wayside shelter ; open-sided covered meeting hall ; open-sided covered resting place   FR: pavillon [m] ; abri public [m] ; édicule [m] ; salle [f]
ที่พักผ่อน[n. exp.] (thī phakphǿn) EN: recreation place ; resting place ; public place of entertainment   FR: lieu de détente [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
休み所[やすみどころ, yasumidokoro] (n) resting place; haven of rest [Add to Longdo]
休み場[やすみば, yasumiba] (n) resting place [Add to Longdo]
休み茶屋;休茶屋[やすみぢゃや;やすみじゃや(ik), yasumidyaya ; yasumijaya (ik)] (n) wayside teahouse; tea house used as a resting place [Add to Longdo]
霊屋[たまや, tamaya] (n) mausoleum; (temporary) resting place of a corpse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top