ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pause

P AO1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pause-, *pause*
Possible hiragana form: ぱうせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pause(vi) หยุดชะงักชั่วคราว, See also: หยุดพัก, หยุดนิ่ง, หยุดคิด, Syn. freeze, rest, stop, Ant. continue
pause(n) การหยุดระหว่างพูด, Syn. break, halt, interruption, suspension
pause(n) การหยุดชั่วขณะ, See also: การพักชั่วขณะ, การหยุดชะงักชั่วคราว, การหยุดกลางคัน, Syn. break, halt, interruption, suspension, Ant. continuity
pause(n) การหยุดคิด, See also: การลังเล, Syn. break, halt, interruption, suspension

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pause(พอซ) n. การหยุดชะงักชั่วคราว. -v. หยุดชั่วคราว
pause keyแป้นพักเป็นชื่อแป้นหนึ่งบนแผงแป้งอักขระ มีคำ Pause อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการทำงานที่กำลังทำอยู่ชั่วครู่หนึ่ง
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
menopause(เมน'นะพอซ) n. ภาวะประจำเดือนหมด, See also: menopausic, menopausal adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pause(n) การหยุดกลางคัน, การหยุดชั่วครู่
pause(vi) หยุดกลางคัน, หยุดชั่วครู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pauseพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pauseการพัก, การชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pauseช่วงหยุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pause keyแป้นพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Pause keyแป้นพัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pause, compensatoryการพักทดแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We now pause for station identification.เราหยุดทำการชั่วคราว ของด่านตรวจบัตร ปปช. The Great Dictator (1940)
He pauses before a woman with a child.เขาหยุดที่ผู้หญิงคนนึง กับเด็ก The Great Dictator (1940)
One must pause to consider why Miss Katherine Watson instructor in the Art History department has decided to declare war on the holy sacrament of marriage.เราต้องหยุดเพื่อพิจารณา ว่าทำไมแคทเธอรีน วัตสัน... อาจารย์ในคณะประวัติศาสตร์ศิลป์... ถึงได้ประกาศสงครามกับชีวิตแต่งงาน Mona Lisa Smile (2003)
And I'll never forget he didn't pause a beat and he said we just paid three billion dollars for these television stationsและผมไม่เคยลืมเลยว่า เขาไม่ลังเลแม้แต่กะพริบตาตอนที่พูดว่า เราเพิ่งจ่ายไป 3 พันล้านดอลลาร์ The Corporation (2003)
Wait, pause it, pause it. He didn't say anything to me about talking to her.เดี๋ยว หยุดเทป เขาไม่เห็นบอกเลยว่าได้คุยกับเธอ Four Brothers (2005)
Well, imagine as I do, That with the world on pause it becomes very easy to understand the concept of beauty.เอ่อ จินตาการเหมือนผม นั่นคือเมื่อโลกหยุด มันง่ายมากๆ ที่จะเข้าใจแนวคิดของความงาม Cashback (2006)
I had sat there with the world on pause for two daysผมนั่งตรงนั้นโดยโลก หยุดหมุนไปสองวัน Cashback (2006)
Please use the pause button just once.ขอร้องกดปุ่มหยุดสักครั้งเถอะ American Duos (2007)
No pauses on his ekg, No nausea.ไม่มีการหยุดของคลื่นหัวใจ และอาการคลื่นไส้ 97 Seconds (2007)
Pause to avoid visual contact.หยุดอยู่ตรงนั้นเพื่อไม่ให้พวกมันเห็น Knight Rider (2008)
Can we pause this?เราหยุดได้มั้ย? Brothers in Arms (2008)
- You wanna pause it?- จะให้ฉันหยุดก่อนมั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pauseAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
pauseHe paused to have a cigarette.
pauseHe paused to look at the poster.
pauseHe spoken for ten minutes without a pause.
pauseIn music or speaking, a pause is frequently used for dramatic effect.
pauseIt's only manners to tackle all out a game that they have gone all out in creating. Pressing the pause button is just rude!
pauseThere was a momentary pause.
pauseThere was a momentary pause in the talk.
pauseThere was a short pause and the housewife said...
pauseThe speaker paused and then went on talking again.
pauseThe thin man paused in the shade with his knees a little bent.
pauseWe should sometimes pause to think.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุดชั่วคราว(v) pause, Example: เครื่องเล่นจะหยุดชั่วคราวหากคุณกดปุ่มนี้ติดกัน 2 ครั้ง, Thai Definition: พักชั่วระยะเวลาครู่หนึ่ง
ยกไว้(v) stop, See also: pause, stay, stand, tarry, stand still, wait, delay, Syn. งดไว้, พักไว้, หยุดไว้, Example: เรื่องนั้นยกไว้ชั่วคราว
ขาดช่วง(v) cease, See also: pause, stop, discontinue, suspend, Syn. ทิ้งช่วง, Example: การสงครามของไทยกับพม่าขาดช่วงมาตั้งแต่สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรราช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[cha-gnak] (v) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt
ชะงัก[cha-ngak] (v) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off  FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
กะ[ka] (n) EN: shift ; turn ; duty  FR: roulement [ m ] ; pause (Belg.) [ f ]
การหยุดพัก[kān yut phak] (n, exp) FR: pause [ f ] ; halte [ m ]
ครู่ใหญ่[khrū yai] (n, exp) EN: a long moment ; a long while ; a long pause
งัน[ngan] (v) EN: be stunted ; become silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped
พักดื่มกาแฟ[phak deūm kāfaē] (n, exp) EN: coffee break  FR: pause-café [ f ]
พักครึ่ง[phak khreung] (n, exp) FR: mi-temps [ f ] ; pause [ f ]
พักกลางวัน[phak klāngwan] (n, exp) EN: breaktime ; lunch break ; lunchtime  FR: pause de midi [ f ] ; heure de table [ f ]
ความเสียหาย[thamhaikoēt khwāmsīahāi] (v, exp) FR: pauser des dégâts ; provoquer des dégâts

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PAUSE P AO1 Z
PAUSED P AO1 Z D
PAUSES P AO1 Z AH0 Z
PAUSES P AO1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pause (v) pˈɔːz (p oo1 z)
paused (v) pˈɔːzd (p oo1 z d)
pauses (v) pˈɔːzɪz (p oo1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停顿[tíng dùn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] pause, #13,391 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaffeepause(n) |die, pl. Kaffeepausen| ช่วงพักดื่มกาแฟ
Mittagspause(n) |die, pl. Mittagspausen| ช่วงพักกลางวัน, การพักกลางวัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eine Kunstpause machenpause for effect [Add to Longdo]
Pause { f } | Pausen { pl } | eine Pause einlegen; eine Pause machen | ohne Pause; ohne Unterbrechung; ununterbrochen | in der Pause | nach der Pausebreak; pause | breaks; pauses | to have a break; to take a break | without a break; without respite | at break | after the break [Add to Longdo]
Pause { f } [ mus. ] | ganze Pause { f } | halbe Pause { f }rest | whole-note rest [ Am. ]; semibreve rest [ Br. ] | half-note rest [ Am. ]; minim rest [ Br. ] [Add to Longdo]
Pause { f } (Sport; Theater)interval; intermission [Add to Longdo]
Pause { f } (Schule) | Pausen { pl } | kleine Pausebreak; recess [ Am. ] | breaks; recesses | short break; little break [Add to Longdo]
Pause { f }; Blaupause { f } (Kopie)blueprint [Add to Longdo]
Pause { f }; Durchlichtkopie { f }tracing; trace copy [Add to Longdo]
pausen; durchpausen; eine Kopie machento trace [Add to Longdo]
pausen | pausend | paust | pausteto calk | calking | calks | calked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
ポーズ(P);ポース(P)[po-zu (P); po-su (P)] (n) (1) pose; (2) pause; (P) [Add to Longdo]
一呼吸[ひとこきゅう, hitokokyuu] (n, vs) short pause [Add to Longdo]
一時停止[いちじていし, ichijiteishi] (n, vs) suspension; pause [Add to Longdo]
一切り;ひと切り[ひときり, hitokiri] (n) pause; period; step; once; some years ago [Add to Longdo]
一息[ひといき, hitoiki] (n, adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort [Add to Longdo]
一段落[いちだんらく(P);ひとだんらく, ichidanraku (P); hitodanraku] (n, vs) completing the first stage; reaching a point where one can pause; (P) [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) [Add to Longdo]
[ま, ma] (n) space; room; time; pause; (P) [Add to Longdo]
間を置いて[あいだをおいて;まをおいて, aidawooite ; mawooite] (exp) intermittently; at intervals (of); after a pause [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
休止[きゅうし, kyuushi] Pause, Unterbrechung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hold \Hold\ (h[=o]ld), n.
   1. The act of holding, as in or with the hands or arms; the
    manner of holding, whether firm or loose; seizure; grasp;
    clasp; grip; possession; -- often used with the verbs take
    and lay.
    [1913 Webster]
 
       Ne have I not twelve pence within mine hold.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thou should'st lay hold upon him.   --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       My soul took hold on thee.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Take fast hold of instruction.    --Pror. iv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. The authority or ground to take or keep; claim.
    [1913 Webster]
 
       The law hath yet another hold on you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Binding power and influence.
    [1913 Webster]
 
       Fear . . . by which God and his laws take the surest
       hold of.               --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. Something that may be grasped; means of support.
    [1913 Webster]
 
       If a man be upon an high place without rails or good
       hold, he is ready to fall.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. A place of confinement; a prison; confinement; custody;
    guard.
    [1913 Webster]
 
       They . . . put them in hold unto the next day.
                          --Acts. iv. 3.
    [1913 Webster]
 
       King Richard, he is in the mighty hold
       Of Bolingbroke.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. A place of security; a fortified place; a fort; a castle;
    -- often called a {stronghold}. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       New comers in an ancient hold     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) A character [thus ?] placed over or under a note or
    rest, and indicating that it is to be prolonged; -- called
    also {pause}, and {corona}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pause \Pause\ (p[add]z), n. [F., fr. L. pausa. See {Pose}.]
   1. A temporary stop or rest; an intermission of action;
    interruption; suspension; cessation.
    [1913 Webster]
 
   2. Temporary inaction or waiting; hesitation; suspence;
    doubt.
    [1913 Webster]
 
       I stand in pause where I shall first begin. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In speaking or reading aloud, a brief arrest or suspension
    of voice, to indicate the limits and relations of
    sentences and their parts.
    [1913 Webster]
 
   4. In writing and printing, a mark indicating the place and
    nature of an arrest of voice in reading; a punctuation
    point; as, teach the pupil to mind the pauses.
    [1913 Webster]
 
   5. A break or paragraph in writing.
    [1913 Webster]
 
       He writes with warmth, which usually neglects
       method, and those partitions and pauses which men
       educated in schools observe.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) A hold. See 4th {Hold}, 7.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stop; cessation; suspension.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pause \Pause\, v. t.
   To cause to stop or rest; -- used reflexively. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pause \Pause\, v. i. [imp. & p. p. {Paused} (p[add]zd); p. pr. &
   vb. n. {Pausing}.] [Cf. F. pauser, L. pausare. See {Pause},
   n., {Pose}.]
   1. To make a short stop; to cease for a time; to intermit
    speaking or acting; to stop; to wait; to rest. "Tarry,
    pause a day or two." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Pausing a while, thus to herself she mused.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To be intermitted; to cease; as, the music pauses.
    [1913 Webster]
 
   3. To hesitate; to hold back; to delay. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Why doth the Jew pause? Take thy forfeiture. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To stop in order to consider; hence, to consider; to
    reflect. [R.] "Take time to pause." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To pause upon}, to deliberate concerning. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To intermit; stop; stay; wait; delay; tarry; hesitate;
     demur.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corona \Co*ro"na\ (k?-r?"n?), n.; pl. L. {Coron[ae]} (-n?), E.
   {Coronas} (-n?z). [L. corona crown. See {Crown}.]
   1. A crown or garland bestowed among the Romans as a reward
    for distinguished services.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) The projecting part of a Classic cornice, the
    under side of which is cut with a recess or channel so as
    to form a drip. See Illust. of {Column}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) The upper surface of some part, as of a tooth or
    the skull; a crown.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The shelly skeleton of a sea urchin.
    [1913 Webster]
 
   5. (Astronomy) A peculiar luminous appearance, or aureola,
    which surrounds the sun, and which is seen only when the
    sun is totally eclipsed by the moon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.)
    (a) An inner appendage to a petal or a corolla, often
      forming a special cup, as in the daffodil and jonquil.
    (b) Any crownlike appendage at the top of an organ.
      [1913 Webster]
 
   7. (Meteorol.)
    (a) A circle, usually colored, seen in peculiar states of
      the atmosphere around and close to a luminous body, as
      the sun or moon.
    (b) A peculiar phase of the {aurora borealis}, formed by
      the concentration or convergence of luminous beams
      around the point in the heavens indicated by the
      direction of the dipping needle.
      [1913 Webster]
 
   8. A crown or circlet suspended from the roof or vaulting of
    churches, to hold tapers lighted on solemn occasions. It
    is sometimes formed of double or triple circlets, arranged
    pyramidically. Called also {corona lucis}. --Fairholt.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mus.) A character [[pause]] called the {pause} or {hold}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pause
   n 1: a time interval during which there is a temporary cessation
      of something [syn: {pause}, {intermission}, {break},
      {interruption}, {suspension}]
   2: temporary inactivity
   v 1: interrupt temporarily an activity before continuing; "The
      speaker paused" [syn: {hesitate}, {pause}]
   2: cease an action temporarily; "We pause for station
     identification"; "let's break for lunch" [syn: {pause},
     {intermit}, {break}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PAUSE
     PERL Authors Upload SErver (PERL, CPAN)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 pause /poz/ 
  break; intermission; pause; recess

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Pause /pauzə/ 
  pause; recess; stop

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 pause
  break; intermission; pause; recess

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top