ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไว้วางใจ

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไว้วางใจ-, *ไว้วางใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้วางใจ[V] trust, See also: confide (in), have confidence in, Syn. ไว้ใจ, เชื่อใจ, วางใจ, ไว้เนื้อเชื่อใจ, Example: สังคมของเราทุกวันนี้ เราไม่สามารถจะไว้วางใจใครได้, Thai definition: มอบความเชื่อมั่นใจให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไว้วางใจก. มอบความเชื่อความมั่นใจให้, วางใจ, ไว้ใจ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How do you know we can trust her?คุณจะรู้ว่าเราสามารถไว้วางใจเธอ? เธอมีนิ้วมือข? Help! (1965)
Hark at them, gazing on me with their trusting little eyes.มีน้อยที่ไว้วางใจของพวกเขา แต่งขึ้นตา คุณชาย ชัฟที How I Won the War (1967)
Get those hounds away from me, Orval! I don't trust those bastards!ไห้สุนัขออกไปจากผม โอวัล ผมไม่ไว้วางใจเหล่านั้น First Blood (1982)
-I know. -Yeah, but can you trust him?ใช่ แต่คุณสามารถไว้วางใจเขา? 2010: The Year We Make Contact (1984)
I know that trust doesn't come easy with what's going on.ตอนนี้ฉันรู้ว่าความไว้วางใจ ไม่ได้ มาง่ายกับสิ่งที่เกิดขึ้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
-You bet it is!แม้ว่าฉันควรจะไว้วางใจคุณที่ ฉันไม่ได้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
- It is a gift of trust.- เป็นของขวัญของความไว้วางใจ The Russia House (1990)
If we trust the motive, we trust the man.ถ้าเราเชื่อว่าแรงจูงใจที่เราไว้วางใจคน The Russia House (1990)
Then we can trust the material.แล้วเราสามารถไว้วางใจวัสดุ The Russia House (1990)
Whatever is necessary. That I should trust you.อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่จำเป็น ว่าผมควรจะไว้วางใจคุณ The Russia House (1990)
Never thought I'd trust an English person again... especially a lawyer.ไม่เคยคิดว่าฉันต้องการความไว้วางใจ คนภาษาอังกฤษอีก? โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมาย In the Name of the Father (1993)
My Lord, this document... brings the entire British legal system into disrepute.พระเจ้าของฉันเอกสารนี้ ... นำทั้งอังกฤษ ระบบกฎหมายในความไม่น่าไว้วางใจ In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไว้วางใจ[v.] (waiwāngjai) EN: trust ; confide (in) ; have confidence in   FR: se fier à ; avoir confiance en ; faire confiance
ไว้วางใจได้[adj.] (waiwāngjai dāi) EN: reliable ; trustworthy   FR: fiable

English-Thai: Longdo Dictionary
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bargain on[PHRV] พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, เชื่อถือใน, Syn. depend on
believe in[PHRV] ไว้วางใจใน, See also: ศรัทธาใน, Ant. disbelieve in
calculate on[PHRV] ไว้วางใจใน, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
calculate upon[PHRV] ไว้วางใจ, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
count on[PHRV] พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง, Syn. depend on
count upon[PHRV] พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง, Syn. depend on
depend on[PHRV] เชื่อใจใน, See also: ไว้วางใจใน, Syn. bank on, bet on, count on
depend upon[PHRV] เชื่อใจใน, See also: ไว้วางใจใน, Syn. bank on, bet on, count on
depend[VI] ไว้วางใจ, See also: เชื่อมั่น, มั่นใจ
intrust[VT] ไว้วางใจ, See also: มอบความรับผิดชอบให้, Syn. assign, commit, confide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
con mann. คนโกงที่ให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence man
confidant(คอนฟิแดนทฺ') n. คนที่ไว้วางใจ,คู่คิด,คนสนิท, Syn. intimate -Conf. confident
confide(คันไฟดฺ') vi.,vt. มอบ,ไว้วางใจ,มอบความลับไว้อย่างไว้วางใจ,ปรับทุกข์., See also: confider n., Syn. trust,tell,entrust
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ,มั่นใจ,กล้า,กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ,คู่คิด -Conf. confidant

English-Thai: Nontri Dictionary
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askant(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
confidential(adj) ลับ,ไว้วางใจ,เป็นที่เชื่อถือ
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
credibility(n) ความน่าเชื่อถือ,ความน่าไว้วางใจ
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
credit(n) ความน่าเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,เกียรติยศ,สินเชื่อ,การซื้อเชื่อ
credit(vt) เชื่อถือ,เลื่อมใส,ไว้วางใจ,ให้เครดิต,ให้เชื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top