Search result for

ไว้วางใจ

(47 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไว้วางใจ-, *ไว้วางใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้วางใจ[V] trust, See also: confide (in), have confidence in, Syn. ไว้ใจ, เชื่อใจ, วางใจ, ไว้เนื้อเชื่อใจ, Example: สังคมของเราทุกวันนี้ เราไม่สามารถจะไว้วางใจใครได้, Thai definition: มอบความเชื่อมั่นใจให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไว้วางใจก. มอบความเชื่อความมั่นใจให้, วางใจ, ไว้ใจ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that you've betrayed my trust and wasted my time.คือลูกทรยศความไว้วางใจของพ่อ และทำให้พ่อเสียเวลา Chuck in Real Life (2008)
This journey may be treacherous.การเดินทางนี่อาจจะไม่น่าไว้วางใจ Shadow of Malevolence (2008)
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน Iljimae (2008)
With this position, you shall now be entrusted with governing this country on my behalf.ตำแหน่งนี้ เจ้าจะได้รับความไว้วางใจ ปกครองแผ่นดินนี้ในนามของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
This is not about trust.เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความไว้วางใจ Babylon A.D. (2008)
No, just your friendly neighborhood confidant.ไม่หรอกครับ แค่เพื่อนบ้าน ที่ไว้วางใจกัน Frost/Nixon (2008)
I'll entrust Ponyo to you.ข้าไว้วางใจมอบปองโย่ให้กับเจ้า ฝากปองโย่ด้วยนะ... Ponyo (2008)
And that warm feeling you experienced, when that boy looked at you with trust, was not the sensation of virtue.และคุณช่ำชองเรื่องแสดงความเป็นมิตร เมื่อเด็กนั่นมองคุณด้วยความไว้วางใจ ไม่ใช่ในแบบบริสุทธิ์เชิงศิลธรรม Doubt (2008)
And lost the trust of our clients in the process.และศูนย์เสียความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา และนี้จะเป็นผลที่ตามมา G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Well,this isn't about ethics. It's about trust.อืม นี่มันไม่เกี่ยวกับจริยธรรม มันเกี่ยวกับการไว้วางใจ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
'Cause the first rule of scout law is to be trustworthy, and, uh, you suck at that.เพราะว่า กฏข้อแรกของลูกเสือ คือความไว้วางใจ ซึ่งคุณติดในข้อนี้ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
I know everybody's counting on me to fix it.ทุกๆคนไว้วางใจให้พ่อจัดการกับมัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไว้วางใจ[v.] (waiwāngjai) EN: trust ; confide (in) ; have confidence in   FR: se fier à ; avoir confiance en ; faire confiance
ไว้วางใจได้[adj.] (waiwāngjai dāi) EN: reliable ; trustworthy   FR: fiable

English-Thai: Longdo Dictionary
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bargain on[PHRV] พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, เชื่อถือใน, Syn. depend on
believe in[PHRV] ไว้วางใจใน, See also: ศรัทธาใน, Ant. disbelieve in
calculate on[PHRV] ไว้วางใจใน, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
calculate upon[PHRV] ไว้วางใจ, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
count on[PHRV] พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง, Syn. depend on
count upon[PHRV] พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง, Syn. depend on
depend on[PHRV] เชื่อใจใน, See also: ไว้วางใจใน, Syn. bank on, bet on, count on
depend upon[PHRV] เชื่อใจใน, See also: ไว้วางใจใน, Syn. bank on, bet on, count on
depend[VI] ไว้วางใจ, See also: เชื่อมั่น, มั่นใจ
intrust[VT] ไว้วางใจ, See also: มอบความรับผิดชอบให้, Syn. assign, commit, confide

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
con mann. คนโกงที่ให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence man
confidant(คอนฟิแดนทฺ') n. คนที่ไว้วางใจ,คู่คิด,คนสนิท, Syn. intimate -Conf. confident
confide(คันไฟดฺ') vi.,vt. มอบ,ไว้วางใจ,มอบความลับไว้อย่างไว้วางใจ,ปรับทุกข์., See also: confider n., Syn. trust,tell,entrust
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ,มั่นใจ,กล้า,กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ,คู่คิด -Conf. confidant

English-Thai: Nontri Dictionary
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askant(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
confidential(adj) ลับ,ไว้วางใจ,เป็นที่เชื่อถือ
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
credibility(n) ความน่าเชื่อถือ,ความน่าไว้วางใจ
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
credit(n) ความน่าเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,เกียรติยศ,สินเชื่อ,การซื้อเชื่อ
credit(vt) เชื่อถือ,เลื่อมใส,ไว้วางใจ,ให้เครดิต,ให้เชื่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top