ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restlessness

R EH1 S T L AH0 S N AH0 S   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restlessness-, *restlessness*, restlessnes
English-Thai: Nontri Dictionary
restlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความไม่สงบ,ความกระวนกระวาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restlessness; uneasiness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The moment my restlessness disappeared.""ฉันก็ตามเกี้ยวเธอไม่ลดล่ะ หากสลัดความวุ่นวายเสียได้" Heyy Babyy (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTLESSNESS R EH1 S T L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restlessness (n) rˈɛstləsnəs (r e1 s t l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Restless \Rest"less\, a. [AS. restle['a]s.]
   1. Never resting; unquiet; uneasy; continually moving; as, a
    restless child. --Chaucer. "Restless revolution day by
    day." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not satisfied to be at rest or in peace; averse to repose
    or quiet; eager for change; discontented; as, restless
    schemers; restless ambition; restless subjects. "Restless
    at home, and ever prone to range." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Deprived of rest or sleep.
    [1913 Webster]
 
       Restless he passed the remnants of the night.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Passed in unquietness; as, the patient has had a restless
    night.
    [1913 Webster]
 
   5. Not affording rest; as, a restless chair. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   {Restless thrush}. (Zool.) See {Grinder}, 3.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Unquiet; uneasy; disturbed; disquieted; sleepless;
     agitated; unsettled; roving; wandering.
     [1913 Webster] -- {Rest"less*ly}, adv.-
     {Rest"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restlessness
   n 1: the quality of being ceaselessly moving or active; "the
      restlessness of the wind"
   2: a lack of patience; irritation with anything that causes
     delay [syn: {restlessness}, {impatience}]
   3: a feeling of agitation expressed in continual motion; "he's
     got the fidgets"; "waiting gave him a feeling of
     restlessness" [syn: {fidget}, {fidgetiness}, {restlessness}]
   4: inability to rest or relax or be still [syn: {restlessness},
     {uneasiness}, {queasiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top