ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

praise

P R EY1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -praise-, *praise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
praise(n) การสรรเสริญ, See also: การยกย่อง, การชื่นชม, Syn. applause, applauding, esteem, Ant. contempt, hatred
praise(n) คำพูดยกย่อง, See also: คำสรรเสริญ, Syn. eulogy, laud, regard, Ant. blame, condemnation
praise(vt) ชมเชย, See also: สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ, Syn. eulogize, laud, cheer, admire
praiseworthy(adj) น่าชมเชย, Syn. admirable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
praise(เพรซ) vt., n. (การ) สรรเสริญ, ชมเชย, ยกย่อง, สดุดี., See also: praiseful adj. praiser n.
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ, น่าชมเชย, น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน, ตีราคา.
dispraisevt., n. (การ) ดูหมิ่น, กล่าวร้าย, ด่า

English-Thai: Nontri Dictionary
praise(n) การยกย่อง, การสรรเสริญ, การสดุดี, คำเยินยอ, คำสรรเสริญ
praise(vt) ยกย่อง, สรรเสริญ, สดุดี, ยกยอ, เยินยอ
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, น่าสดุดี, น่าชมเชย
appraise(vt) ตีราคา, ประเมินค่า, หาค่า
dispraise(vt) ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, กล่าวร้าย, ด่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Praiseการสรรเสริญ [TU Subject Heading]
Praise in literatureการสรรเสริญในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Praise Him! Praise Him!สรรเสริญ ๆ Beneath the Planet of the Apes (1970)
- Praise God! - And God bless the United States!พระเจ้าสรรเสริญและพระเจ้าอวยพรสหรัฐอเมริกา The Blues Brothers (1980)
I praise such courage.ผมยกย่องความกล้าหาญของท่าน Gandhi (1982)
Praise Allah! You brilliant boy, I could kiss you!ขอบคุณพระเจ้า เจ้าหนุ่มฉลาดนี่ ข้าคงต้องจูบเจ้าเลย Aladdin (1992)
Stand up and make yourselves clean. Praise Jesus.ลุกขึ้นมา แล้วทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ซะ สรรเสริญพระเยซู The Education of Little Tree (1997)
- Praise God.- สรรเสริญพระเจ้า The Education of Little Tree (1997)
Praise God.ขอพระองค์ทรงสถิตย์ Frailty (2001)
- Praise the Lord!-แด่พระผู้เป็นเจ้าครับ Love Actually (2003)
Mistress Thins. Friends and neighbors, our honored guest, Master Van Ruijven... not only are we gathered tonight to celebrate the safe delivery into this world, praise be to God, of little Franciscus, คุณนายทินส์ เหล่าสหายและเพื่อนบ้าน Girl with a Pearl Earring (2003)
Let us lift up our hearts and voices together to give Him thanks and praise for our safe passage...ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของพระผู้เป็นเจ้า ปล่อยให้เสียงเพลงยกระดับจิตใจของท่านให้สูงขึ้น เพื่อการสวดและขอบคุณพระเจ้า... Girl with a Pearl Earring (2003)
And eventually he must have got it perfect and it must have been beautiful... with all the praise and adoration he had coming.ท้ายที่สุด เหตุการณ์คงออกมาหมดจดงดงาม เขาคงได้รับคำสรรเสริญ Primer (2004)
* Praise them* ร่วมกันอวยพรให้พวกเขา Love So Divine (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
praiseAll parents like to have their children praised.
praiseAll the people praised him for his honesty.
praiseAnother thing to avoid is to use too much praise.
praiseBeware of one who praises you to your face.
praiseDo not trust such men as praise you to your face.
praiseEverybody praised her to the skies.
praiseEverybody praised his heroism.
praiseEverybody praised Ken for his great courage.
praiseEveryone loves to hear praise, but over-praise has the opposite effect of sounding insincere.
praiseEveryone praises the boy.
praiseHe courage is worthy of high praise.
praiseHe freely praised her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดุดี(v) praise, See also: acclaim, eulogize, laud, Syn. แซ่ซ้อง, ยกย่อง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย
โบแดง(adj) admirable, See also: praiseworthy, Example: โครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงและชิ้นแรกที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ, Thai Definition: ที่เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ
ยกย่องชมเชย(v) praise, See also: admire, eulogize, extol, laud, commend, compliment, applaud, Syn. ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ, Example: เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
ยอ(v) praise, See also: flatter, extol, laud, Syn. เยินยอ, ยกยอ, ยกยอปอปั้น, ป้อยอ, Ant. ตำหนิติเตียน, Example: พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ, Thai Definition: กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ
เคารพบูชา(v) worship, See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate, Syn. เทิดทูนบูชา, เคารพสักการะ, Example: ประชาชนมาเคารพบูชาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่พระมหาสถูปอันศักดิ์สิทธิ์, Thai Definition: แสดงอาการนับถือ, ยกย่องเทิดทูนด้วยความนับถือหรือเลื่อมใส
คำสรรเสริญ(n) praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: เขาไม่ไหวติงต่อคำครหาหรือคำสรรเสริญของสาธารณชน, Thai Definition: ถ้อยคำที่กล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อยกย่องเชิดชูในคุณความดีที่ได้กระทำ
คำสรรเสริญเยินยอ(n) praise, See also: eulogy, encomium, laudation, commendation, panegyric, Ant. คำเหยียดหยาม, คำว่ากล่าว, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหูทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Thai Definition: ถ้อยคำที่กล่าวด้วยความนิยมพอใจเพื่อชมเชยหรือเยินยอในคุณความดี
คำสดุดี(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำสรรเสริญ, คำยกย่อง, Example: ตัวแทนประชาชนกล่าวคำสดุดีต่อวีรกรรมความเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนของเขา
คำชม(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำยกย่อง, คำเยินยอ, คำยกยอ, คำชื่นชม, Ant. คำด่า, คำว่า, Example: พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยนี้ได้รับคำชมเสมอว่ามีพระพักตร์และศิลปะที่งดงามอย่างยิ่ง
คำยกยอ(n) praise, See also: admiration, laud, exaltation, extoller, Syn. คำเยินยอ, คำชม, Ant. คำตำหนิ, คำด่า, Example: คำยกยอนั้นมิได้ทำให้เขาขวยแก่ใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
เชิดชู[choētchū] (v) EN: praise  FR: rendre hommage ; exalter
ชมเชย[chomchoēi] (v) EN: praise ; laud ; compliment ; eulogize ; admire ; applaud  FR: vanter ; louer ; admirer ; célébrer ; glorifier ; louanger (litt.)
ชมเปาะ[chom pǿ] (v, exp) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration  FR: amadouer
คำนิยม[khamniyom] (n) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium
เคารพบูชา[khaorop būchā] (v, exp) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate   FR: adorer ; vénérer ; glorifier
คิดราคา[khit rākhā] (v, exp) EN: estimate ; evaluate ; charge ; appraise ; value
น่าชื่นชม[nācheūnchom] (adj) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable  FR: admirable
น่าชมเชย[nāchomchoēi] (adj) EN: admirable ; praiseworthy  FR: admirable
เพลงสวด[phlēng sūat] (n, exp) EN: hymn ode ; song of praise ; panegyric

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRAISE P R EY1 Z
PRAISED P R EY1 Z D
PRAISES P R EY1 Z IH0 Z
PRAISEWORTHY P R EY1 Z W ER2 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
praise (v) prˈɛɪz (p r ei1 z)
praised (v) prˈɛɪzd (p r ei1 z d)
praises (v) prˈɛɪzɪz (p r ei1 z i z)
praiseworthy (j) prˈɛɪzwɜːʳðiː (p r ei1 z w @@ dh ii)
praiseworthily (a) prˈɛɪzwɜːʳðɪliː (p r ei1 z w @@ dh i l ii)
praiseworthiness (n) prˈɛɪzwɜːʳðɪnəs (p r ei1 z w @@ dh i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赞许[zàn xǔ, ㄗㄢˋ ㄒㄩˇ,   /  ] praise #23,050 [Add to Longdo]
称颂[chēng sòng, ㄔㄥ ㄙㄨㄥˋ,   /  ] praise #46,119 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lob { n } | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) #4,700 [Add to Longdo]
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u, vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P) #4,857 [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) #10,865 [Add to Longdo]
称賛(P);賞賛;賞讃;称讚;賞讚[しょうさん, shousan] (n, vs, adj-no) praise; admiration; commendation; approbation; (P) #12,960 [Add to Longdo]
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m, vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P) #18,001 [Add to Longdo]
賛(P);讃[さん, san] (n) (1) praise; tribute; (2) inscription (on a painting); (P) #19,630 [Add to Longdo]
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Praise \Praise\, v. t. [imp. & p. p. {Praised}; p. pr. & vb. n.
   {Praising}.] [OE. preisen, OF. preisier, prisier, F. priser,
   L. pretiare to prize, fr. pretium price. See {Price}, n., and
   cf. {Appreciate}, {Praise}, n., {Prize}, v.]
   1. To commend; to applaud; to express approbation of; to
    laud; -- applied to a person or his acts. "I praise well
    thy wit." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let her own works praise her in the gates. --Prov.
                          xxxi. 31.
    [1913 Webster]
 
       We praise not Hector, though his name, we know,
       Is great in arms; 't is hard to praise a foe.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To extol in words or song; to magnify; to glorify on
    account of perfections or excellent works; to do honor to;
    to display the excellence of; -- applied especially to the
    Divine Being.
    [1913 Webster]
 
       Praise ye him, all his angels; praise ye him, all
       his hosts!              --Ps. cxlviii.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   3. To value; to appraise. [Obs.] --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To commend; laud; eulogize; celebrate; glorify; magnify.
 
   Usage: To {Praise}, {Applaud}, {Extol}. To praise is to set
      at high price; to applaud is to greet with clapping;
      to extol is to bear aloft, to exalt. We may praise in
      the exercise of calm judgment; we usually applaud from
      impulse, and on account of some specific act; we extol
      under the influence of high admiration, and usually in
      strong, if not extravagant, language.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Praise \Praise\, n. [OE. preis, OF. preis price, worth, value,
   estimation. See {Praise}, v., {Price}.]
   1. Commendation for worth; approval expressed; honor rendered
    because of excellence or worth; laudation; approbation.
    [1913 Webster]
 
       There are men who always confound the praise of
       goodness with the practice.      --Rambler.
    [1913 Webster]
 
   Note: Praise may be expressed by an individual, and thus
      differs from fame, renown, and celebrity, which are
      always the expression of the approbation of numbers, or
      public commendation.
      [1913 Webster]
 
   2. Especially, the joyful tribute of gratitude or homage
    rendered to the Divine Being; the act of glorifying or
    extolling the Creator; worship, particularly worship by
    song, distinction from prayer and other acts of worship;
    as, a service of praise.
    [1913 Webster]
 
   3. The object, ground, or reason of praise.
    [1913 Webster]
 
       He is thy praise, and he is thy God. --Deut. x.??.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Encomium; honor; eulogy; panegyric; plaudit; applause;
     acclaim; eclat; commendation; laudation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 praise
   n 1: an expression of approval and commendation; "he always
      appreciated praise for his work" [syn: {praise},
      {congratulations}, {kudos}, {extolment}]
   2: offering words of homage as an act of worship; "they sang a
     hymn of praise to God"
   v 1: express approval of; "The parents praised their children
      for their academic performance" [ant: {criticise},
      {criticize}, {knock}, {pick apart}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top