ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กู้

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กู้-, *กู้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กู้[V] salvage, See also: dredge out, get out of the water, Example: ในเวลาว่าง เด็กๆ ชนบทมักพากันไปกู้ไซ, Thai definition: เอาเครื่องจับปลาขึ้นจากน้ำ
กู้[V] retrieve, See also: redeem, save, restore, recover, Example: ในส่วนนี้จะกล่าวถึงซอฟท์แวร์ที่ใช้ต่อสู้ตรวจสอบกู้ข้อมูลและสังหารไวรัส, Thai definition: ทำให้กลับคืนดีอย่างเดิม
กู้[V] borrow, See also: raise a loan, take on loan, Syn. ยืม, กู้ยืม, Example: อิรักรบพุ่งกับอิหร่านถึง 7-8 ปีจนเงินหมดต้องกู้จากคูเวตและซาอุฯ, Thai definition: ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ย
กู้ภัย[V] rescue, See also: save, aid, help, restore, Syn. กอบกู้, ช่วยเหลือ, Example: นายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่สั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมกู้ภัยในกรณีมีน้ำท่วมฉับพลันแล้ว, Thai definition: ช่วยให้รอดปลอดภัย
กู้ยืม[V] borrow, See also: take on loan, Syn. กู้, Example: รัฐบาลจัดให้มีเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อให้คนว่างงานสามารถกู้ยืม นำไปประกอบอาชีพได้, Thai definition: ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ย
กู้ชาติ[V] liberate, See also: restore a fallen state, save the nation, Example: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกู้ชาติ ให้ไทยกลับมีอิสรภาพพ้นจากพม่าเมื่อพ.ศ. 2135, Thai definition: ทำให้ชาติเป็นอิสระ
กู้หน้า[V] retrieve situation, See also: keep one's face, save one's face, Example: ไอบีเอ็มหวังว่าสินค้าตัวใหม่จะเข้ามากู้หน้าให้กับบริษัท, Thai definition: ช่วยทำให้ชื่อเสียงคงดีอยู่, Notes: (ปาก)
กู้เงิน[V] borrow money, Example: พนักงานพากันกู้เงินบริษัทไปใช้หนี้เพราะดอกเบี้ยถูกมาก, Thai definition: ขอยืมเงิน
กู้เรือ[V] salvage, Example: บริษัทญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งได้ทำสัญญารับเหมาเพื่อกู้เรือที่จม โดยทรัพย์สมบัติที่กู้ขึ้นมาได้จะเป็นของบริษัทที่รับประกันภัย, Thai definition: ทำเรือที่จมน้ำให้ลอยขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กู่ ๑น. วิหาร เช่น ในกู่แก้วเกษมมฤคทายพนน้นน (ม. คำหลวง ทศพร)
กู่ ๑อนุสาวรีย์, กุฏิ, เจดีย์.
กู้ก. ทำให้กลับคืนดีอย่างเดิม เช่น กู้เรือ กู้ชาติ กู้ชื่อ
กู้เก็บเข้าที่ เช่น กู้ข้าว กู้ผ้า
กู้เอาเครื่องจับปลาขึ้นจากนํ้า เช่น กู้ไซ กู้ลอบ.
กู่ ๒ก. ส่งเสียงเป็นสัญญาณให้รู้ว่าอยู่ที่ไหน โดยปรกติเปล่งเสียง วู้.
กู้ ๒, กู้ยืมก. ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ย.
กู๊กน. นกกุ๊ก.
กู้ภัยก. ช่วยให้รอดปลอดภัย.
กู้หน้าก. ช่วยทำให้ชื่อเสียงคงดีอยู่.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recoverกู้,นำกลับมา
มักจะใช้ในกรณีของการที่ข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูล สูญหาย หรือถูกทำลาย และต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว The Great Dictator (1940)
At least till we've negotiated this loan.อย่างน้อย ให้การเจรจากู้ยืมนี้ผ่านไปก่อน The Great Dictator (1940)
- Epstein refuses to lend the money.- เอฟสติน ยกเลิกการเจรจากู้ยืนเงิน The Great Dictator (1940)
I'm trying to clear her name of the suspicion of suicide.ฉันพยายามจะกู้ชื่อให้หล่อน จากข้อสงสัยว่าฆ่าตัวตาย Rebecca (1940)
I was sent here on a rescue mission.ถูกส่งมาในภารกิจกู้ภัย Beneath the Planet of the Apes (1970)
I just don't like to see you worrying about loans and mortgages, that's all.ฉันไม่อยากเห็นคุณ กังวลเรื่องเงินกู้ธนาคารน่ะค่ะ Oh, God! (1977)
Alert every rescue unit from here to the Rockies.แจ้งหน่วยกู้ภัยทุกหน่วยตั้งแต่ที่นี่ถึงร็อคกี้ Airplane! (1980)
An advance on your first recording session.เงินกู้สำหรับการบันทึกเสียงครั้งแรกของคุณ The Blues Brothers (1980)
While the baby howls at the world and every day grows stronger... she shows little sign of recovery.ในขณะที่เด็กร้องโหยหวน โลกและทุกวันเติบโตแข็งแรง ... เธอแสดงให้เห็นสัญญาณ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของการกู้คืน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
What's Goofy?แล้วกู้ฟฟี่ล่ะ Stand by Me (1986)
Goofy's a dog. He's definitely a dog.กู้ฟฟี่เป็นหมา เขาเป็นหมาแหงๆ Stand by Me (1986)
What the hell is Goofy?แล้วกู้ฟฟี่เป็นตัวบ้าไรวะ? Stand by Me (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กู่[v.] (kū) EN: call out ; shout out ; holler (Am.)   
กู้[v.] (kū) EN: save ; salvage ; rescue   FR: sauver ; délivrer
กู้[v.] (kū) EN: rehabilitate ; redeem ; reestablish ; regain ; restore ; retrieve   FR: rétablir
กู้[v.] (kū) EN: borrow ; raise a loan ; lend   FR: emprunter
กู๊ดวิลล์[n.] (kūtwin) EN: goodwill   
กู้ภัย[v.] (kūphai) EN: rescue ; salvage   FR: sauver
กู้ยืม[v.] (kūyeūm) EN: borrow   
กู้ยืมเงิน[v. exp.] (kūyeūm ngoen) EN: borrow money ; take on a loan   FR: emprunter de l'argent
กู้ยืมเงินปลูกบ้าน[v. exp.] (kūyeūm ngoen plūk bān) EN: take out a construction loan   
กู้หน้า[v. exp.] (kū nā) EN: retrieve situation ; keep one's face ; save one's face ; salvage one's face   FR: sauver la face

English-Thai: Longdo Dictionary
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
salvation army(n) หน่วยบรรเทาทุกข์, หน่วยกู้ภัย
paramedic(n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heave up[PHRV] ลากขึ้นมา, See also: กู้ขึ้นมา
redeem[VT] กู้ชื่อเสียง, See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ, Syn. restore to favor
refinance[VT] กู้เงินใหม่
rehabilitate[VT] กู้ชื่อเสียง, See also: กอบกู้ฐานะ, Syn. restore one to favor
rescue from[PHRV] ช่วยเหลือจาก, See also: กู้สถานการณ์จาก, Syn. save from
retrieve from[PHRV] กู้คืน, See also: นำกลับสู่สภาพเดิมจาก
salvage[VT] กอบกู้ (มักใช้ในรูปของ passive voice), See also: กู้เรือ, กู้, Syn. rescue, save, recover
salvage from[PHRV] กู้เรือ, See also: กู้ทรัพย์สิน, Syn. save from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
borrow(บอ'โร) vt. ยืม,กู้,ขอยืม,ยืมใช้ vi. ยืมสิ่งของ,แล่นใกล้ฝั่ง,แล่นใกล้ลม, See also: borrower n. -Conf. lend
camel(แคม'เมิล) n. อูฐ,ทุ่นกู้เรือ
debenture bondn. ใบหุ้นกู้ของบริษัท
goldsmith(โกลด'สมิธ) n. ช่างทอง,นายธนาคาร,ผู้ให้กู้ยืมเงิน
lend(เลนดฺ) vt. ให้ยืม,ให้ยืมเงิน,ให้,มอบให้,ปรับตัว. vi. ยืม,ยืมเงิน,กู้เงิน., See also: lender n.
loan(โลน) n. การให้ยืม,การให้กู้,สิ่งที่ให้ยืม,เงินที่ให้กู้. vt.,vi. ให้ยืม,ให้กู้, Syn. credit
obligor(ออบ'ละกอร์) n. ผู้มีภาระหน้าที่,ผู้ให้กู้ยืม
public fundsn. เงินกู้หรือใบกู้เงินของรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
borrow(vt) ยืม,กู้ยืม,หยิบยืม
borrower(n) ผู้ยืม,ผู้กู้
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก
lend(vt) ให้ยืม,ให้กู้
lender(n) ผู้ให้ยืม,ผู้ให้กู้
liberator(n) ผู้กู้อิสรภาพ
loan(n) การให้ยืม,ของที่ให้ยืม,เงินกู้,การให้กู้
loan(vt) ให้ยืม,ให้กู้,ให้กู้ยืม
recover(vi,vt) กู้,คืนสภาพ,ค้นพบใหม่,หาย,ฟื้น
recovery(n) การฟื้นคืน,การกู้,การเอากลับคืน

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
geliehenes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินกู้ยืม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top