Search result for

เสนอ

(79 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสนอ-, *เสนอ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้อเสนอแนะrecommendation
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอtesis
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ (n phrase ) English for Business Presentation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสนอขาย[V] offer for sale, Ant. ขอซื้อ, ซื้อ, Example: บริษัททิสโกเสนอขายหุ้นถึงสิ้นเดือนนี้, Thai definition: ชักนำให้ผู้อื่นซื้อสินค้าที่ตนนำมาขาย
เสนอตัว[V] offer oneself (e.g. to do a task), See also: propose, present oneself, Example: อธิการบดีคนปัจจุบันจะเสนอตัวลงสมัครเป็นอธิการบิดีเป็นสมัยที่ 3
เสนอชื่อ[V] nominate, See also: put forward one's name, offer one's name for selection, Example: มูลนิธินิติศาสตร์เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล สัญญา ธรรมศักดิ์, Thai definition: แสดงชื่อให้ผู้อื่นทราบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนอ(สะเหฺนอ) ก. ยื่นเรื่องราว ความเห็น ญัตติ เป็นต้น เพื่อให้ทราบ ให้พิจารณา หรือให้สั่งการ เช่น เสนอรายงานการเดินทางให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เสนอโครงการให้พิจารณา เสนอบันทึกความเห็นเพื่อพิจารณาสั่งการ ลูก ๆ เสนอให้ไปพักผ่อนชายทะเล, แสดงให้เห็น เช่น เสนอตัวอย่างสินค้า เสนอละครเรื่องใหม่.
เสนอตัวก. แสดงความจำนงมอบตัวให้พิจารณาเพื่อแต่งตั้งหรือรับไว้ทำงานเป็นต้น เช่น เขาเสนอตัวรับใช้ประชาชน เขาเสนอตัวเป็นนายกสมาคม.
เสนอหน้าก. แสดงตัวให้ผู้มีอำนาจเหนือเห็นอยู่เสมอทั้ง ๆ ที่ตนเองมิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์ตอบแทน, พยายามแสดงตัวให้ปรากฏต่อสาธารณชนอยู่เสมอ เช่น เวลาเขาถ่ายรูปกันจะต้องเสนอหน้าเข้าไปร่วมถ่ายรูปด้วย.
ยื่นเสนอ, ส่ง, มอบ, เช่น ยื่นเรื่องราว ยื่นบัญชี ยื่นฟ้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offer for saleเสนอขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
แสล๋นเสนอหน้า [ศัพท์วัยรุ่น]
submit a draft resolutionเสนอร่างข้อมติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a proposition for you.ฉันมีอะไรมาเสนอให้คุณล่ะ Chuck in Real Life (2008)
Your lawyer came back and showed us your proposal,ทนายคุณกลับมา และยื่นข้อเสนอให้เรา Chuck in Real Life (2008)
Did you read the proposal?คุณได้อ่านข้อเสนอรึยัง? Chuck in Real Life (2008)
Make an offer on the brooklyn innไปยื่นข้อเสนอ ใน Brooklyn inn Chuck in Real Life (2008)
Too bad you've made the terms of that arrangement impossible.แต่เสียใจด้วยเธอเสนอเงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
Um, you could show them this dress.เอ่อ คุณเสนอชุดนี้ให้พวกเขาก็ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
Well, if you're offering.ตกลง ถ้าเธอเสนอมา Pret-a-Poor-J (2008)
For encouraging me to throw myself at chuck.ที่สนับสนุนให้ฉันเสนอตัวให้ชัค Pret-a-Poor-J (2008)
So, you're rescinding the offer?เช่นนั้น คุณจะถอนข้อเสนอนั้นใช่ไหม? Odyssey (2008)
House 5x04 - Birthmarks - Corrected By XplodingForce Synchro:ภูมิใจเสนอ Birthmarks (2008)
You suggested it.ก็คุณเสนอนี่ Dying Changes Everything (2008)
I suggested you look into it.ฉันเสนอให้ดูมัน Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสนอ[v.] (sanōe) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest   FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เสนอขาย [v. exp.] (sanōe khāi) EN: offer for sale ; put up for sale   
เสนอข่าว[v. exp.] (sanōe khāo) EN: present news ; report news   FR: rapporter les informations
เสนอชื่อ [v. exp.] (sanōe cheū) EN: nominate ; put forward one's name ; offer one's name for selection   FR: désigner ; nommer
เสนอญัตติ[v. exp.] (sanōe yatti) EN: make a motion   
เสนอตน[v. exp.] (sanōe ton) EN: offer oneself   FR: se proposer
เสนอตัว[v.] (sanōe tūa) EN: offer oneself ; propose ; present oneself   FR: se proposer
เสนอราคา[v. exp.] (sanōe rākhā) EN: offer a price ; quote ; quote a price   FR: proposer un prix
เสนอรายงาน[v. exp.] (sanōe rāi-ngān) EN: submit a report   
เสนอวาระการประชุม[v. exp.] (sanōe wāra kān prachum) EN: propose an agenda   FR: proposer un agenda

English-Thai: Longdo Dictionary
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accost[VT] เสนอขายตัว, Syn. solicit, approach
arbitrate[VT] ขอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด, See also: เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด
ask[VT] บอกราคา, See also: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา
be up for[PHRV] ขาย, See also: เสนอขาย
bid for[PHRV] ประมูล, See also: เสนอราคา
bring forward[PHRV] แนะนำ, See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น, Syn. come forward
bring in[PHRV] แนะนำ, See also: เสนอความคิด, เสนอแนะ
broach to[PHRV] เสนอให้พิจารณา
broach with[PHRV] เสนอให้พิจารณา
enter for[PHRV] เสนอชื่อ, See also: เข้าร่วม, ร่วม, Syn. be down for, be in for, go in for, put down for, put in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior ###A. posterior)
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
bring(บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้)

English-Thai: Nontri Dictionary
bid(vt) สั่ง,เชื้อเชิญ,เสนอราคา,ให้ราคา,ประมูลราคา
bidding(n) การเสนอราคา,การให้ราคา,คำสั่ง
candidacy(n) การสมัคร,การเสนอตัว
comment(vt) วิจารณ์,อธิบาย,ให้ข้อสังเกต,เสนอความเห็น
file(vi) เดินเรียงแถว,ยื่นข้อเสนอ,ยื่นคำร้อง
give(vi,vt) ให้,มอบ,ยกให้,อุทิศ,สละให้,แจก,ถึง,เสนอ,ยอม,ออกคำสั่ง
lodge(vt) ให้ที่อาศัย,ให้อยู่,ฝาก,มอบ,เสนอ,รับรอง,พำนัก
moot(vi,vt) โต้เถียง,เสนอปัญหา,ถกเถียง,ดำริ
move(vt) ทำให้เคลื่อนไหว,เสนอ,กระตุ้น,แหย่,เร้าใจ
nominate(vt) ตั้งชื่อ,แต่งตั้ง,ระบุชื่อ,เสนอชื่อ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: เสนอ(เงินบริจาค) English: offer
提供[ていきょう, teikyou] Thai: เสนอ English: offer (vs)
与える[あたえる, ataeru] Thai: เสนอ English: to present

German-Thai: Longdo Dictionary
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสนอ
bietenเสนอให้
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
Antrag(n) |der, pl. Anträge| ข้อเสนอที่ต้องลงมติในที่ประชุม เช่น Ich stelle den Antrag, daß die Fakultät keine ausländische Studenten mehr aufnimmt. ผมขอเสนอให้ทางคณะไม่รับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาอีก
ablehnen(vt) |lehnte ab, hat abgelehnt| ปฏิเสธ เช่น Der Direktor hat alle Vorschläge abgelehnt. ผู้อำนวยการปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อ, See also: S. verweigern,

French-Thai: Longdo Dictionary
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top