Search result for

appraise

(52 entries)
(0.0665 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appraise-, *appraise*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appraise    [VT] ประเมินคุณค่า, See also: ประเมินคุณภาพ, Syn. evaluate
appraise    [VT] ประเมินราคา, See also: ตีราคา, ตั้งราคา, ประเมิน, กำหนดราคา, ประเมินค่า, ตีค่า, Syn. estimate
appraisement    [N] การประเมิน, Syn. appraisal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appraisementการประเมินค่า, การประเมินราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appraised valueมูลค่าราคาประเมิน [การบัญชี]
Appraisersนักประเมินราคาทรัพย์สิน [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีราคา.

English-Thai: Nontri Dictionary
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wanted to schedule a time for our appraiser to come out to your loft.ฉันอยากจะนัดเวลา สำหรับลูกค้าที่จะไปดูห้องของคุณ Remains of the J (2009)
Five seconds after she gets it, she'll have that piece of glass appraised, and when she finds out my son has given her a... fake,อย่างหร่อนได้เศษแก้วก็บุญถมแล้ว แล้วพอเธอรู้ว่าลูกชายฉันให้... ของปลอม Chromolume No. 7 (2010)
- Will you appraise them? - Soo Lin should go - she's the expert.นายจะประเมินราคามันมั้ย ซูหลินควรจะเป็นคนไป เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญ The Blind Banker (2010)
We confirmed it with an appraiser.เราตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่ามันเป็นของเทียม The Blue Butterfly (2012)
You see, I had that painting appraised when I found out that she'd sunk back in with you, and it turns out that that de Kooning is worth less than the frame it's in.นายหน้าก็คือสาวน้อยวิคกี้ ฮาเปอร์ ที่น่าหลงไหล เมื่อหลายปีก่อน ฉันให้มีการประเมินราคาภาพนั่น เมื่อฉันรู้ว่าเธอเคยอยู่กินกับนาย Justice (2012)
You know, they appraised it for a ton of money.รู้มั้ย เขาตั้งราคาของไว้สูงมาก The Safe (2012)
diamond ring in that box appraised at over seven thousand dollars.แหวนเพชรวงนึงตีราคาได้ 7000 กว่าเหรียญด้วยนะ August: Osage County (2013)
All the items HR auctions off may have been appraised for millions of dollars, but they're really just fugazis, fakes, worthless junk.สิ่งของทุกอันที่ HR นำมาประมูล บางทีอาจจะถูกประเมิน ว่ามีค่าหลายล้านดอลล่าร์ แต่พวกมันจริงๆแล้ว The Perfect Mark (2013)
I think it was actually appraisedฉันคิดว่า จริงๆแล้ว Draw Back Your Bow (2014)
We got the jewelry appraised last year.เราเอาเครื่องประดับไปประเมินค่า เมื่อปีที่แล้ว Lost Son (2004)
I haven't quite gotten them appraised yet, but they've seen many cool things.ยังไม่ได้ตั้งราคา แต่มันเห็นอะไรดีๆ มาเยอะเลย Transformers (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appraiseThe expert appraised the watch at $200.
appraiseWhen it is appraised, in order to check the authenticity and state of preservation of the painting, the real thing has to be borrowed from its owner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีค่า    [V] appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
ประเมินคุณค่า    [V] appraise, See also: evaluate, assess, estimate, judge, Syn. วินิจฉัยคุณค่า, ประมาณคุณค่า, Example: คณะกรรมการประเมินคุณค่าของงานวิจัยแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนวิจัยต่อไป, Thai definition: กะประมาณดูว่ามีคุณค่าอยู่มากน้อยเพียงใด
คาดค่า    [V] appraise, See also: estimate, evaluate, assess, Syn. ตีราคา, Example: เขามีหน้าที่คาดค่าราคาสินค้า
ตีราคา    [V] appraise, See also: assess, estimate, Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, กำหนดค่า, ประมาณราคา, Example: ธนาคารตีราคาบ้านหลังนั้นไว้ที่ราคาสองล้านบาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดราคา[v. exp.] (khit rākhā) EN: estimate ; evaluate ; charge ; appraise ; value   
ประเมิน[v.] (pramoēn) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate   FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
ประเมินค่า[v. exp.] (pramoēn khā) EN: evaluate ; assess ; value ; appraise   FR: évaluer
ประเมินคุณค่า[v. exp.] (pramoēn khunkhā) EN: appraise ; evaluate ; assess ; estimate ; judge   FR: estimer ; évaluer
ประเมินราคา[v.] (pramoēn rākhā) EN: estimate ; calculate ; evaluate ; appraise   FR: évaluer ; estimer ; expertiser
ตี[v.] (tī) EN: estimate ; value ; evaluate ; appraise ; determine ; set   FR: estimer ; évaluer ; arrêter ; fixer
ตีค่า[v.] (tī khā) EN: appraise ; estimate; assess ; evaluate   FR: évaluer ; estimer
ตีราคา[v. exp.] (tī rākhā) EN: estimate the value of sth ; put a price on sth ; give an estimate ; set a price ; estimate the amount of ; evaluate ; appraise ; assess   FR: estimer le prix ; estimer la valeur ; évaluer

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRAISE    AH0 P R EY1 Z
APPRAISED    AH0 P R EY1 Z D
APPRAISER    AH0 P R EY1 Z ER0
APPRAISES    AH0 P R EY1 Z AH0 Z
APPRAISERS    AH0 P R EY1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appraise    (v) (@1 p r ei1 z)
appraised    (v) (@1 p r ei1 z d)
appraises    (v) (@1 p r ei1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鑑定家[かんていか, kanteika] (n) judge; appraiser [Add to Longdo]
鑑定官[かんていかん, kanteikan] (n) appraiser; assessor [Add to Longdo]
鑑定人[かんていにん, kanteinin] (n) judge; appraiser [Add to Longdo]
査定者[さていしゃ, sateisha] (n) underwriter (insurance); appraiser; assessor; auditor [Add to Longdo]
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P) [Add to Longdo]
評す[ひょうす, hyousu] (v5s,vt) (See 評する) to evaluate; to appraise; to comment on [Add to Longdo]
評する[ひょうする, hyousuru] (vs-s,vt) to evaluate; to appraise; to comment on [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变价[biàn jià, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] appraise at the current rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appraise \Ap*praise"\, v. t. [imp. & p. p. {Appraised}; p. pr. &
   vb. n. {Appraising}.] [Pref. ad- + praise. See {Praise},
   {Price}, {Apprize}, {Appreciate}.]
   1. To set a value; to estimate the worth of, particularly by
    persons appointed for the purpose; as, to appraise goods
    and chattels.
    [1913 Webster]
 
   2. To estimate; to conjecture.
    [1913 Webster]
 
       Enoch . . . appraised his weight.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To praise; to commend. [Obs.] --R. Browning.
    [1913 Webster]
 
       Appraised the Lycian custom.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States, this word is often pronounced,
      and sometimes written, apprize.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appraise
   v 1: evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent,
      or significance of; "I will have the family jewels
      appraised by a professional"; "access all the factors when
      taking a risk" [syn: {measure}, {evaluate}, {valuate},
      {assess}, {appraise}, {value}]
   2: consider in a comprehensive way; "He appraised the situation
     carefully before acting" [syn: {survey}, {appraise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top