ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prove

P R UW1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prove-, *prove*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prove(vi) พิสูจน์, See also: ตรวจสอบ, Syn. justify, testify
prove(vt) พิสูจน์, See also: ตรวจสอบ, Syn. justify, testify
proved(adj) ที่ทดสอบก่อน, See also: ซึ่งทดลอง, Syn. tested, established
proven(adj) ที่ทดสอบก่อน, Syn. approved, undoubted
proverb(n) ภาษิต, See also: สุภาษิต, คำพังเพย, Syn. maxim, precept, motto, adage
proverb(n) คนหรือสิ่งที่เป็นตัวแทนของลักษณะบางอย่าง
prove to(phrv) พิสูจน์ (บางสิ่ง) กับ
provender(n) อาหารแห้งสำหรับเลี้ยงสัตว์, Syn. hay, eatables
provender(n) อาหาร, Syn. food
proverbial(adj) ที่เกี่ยวกับสุภาษิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prove(พรูฟว) vt. พิสูจน์, พิสูจน์ให้ปรากฎความจริง, ทดสอบความถูกต้อง, ทดลองพิมพ์. vi. ปรากฎความจริง, แสดงว่า, See also: provability n. provable adj. provably adv., Syn. confirm, substantiate
provender(พรอฟ'เวินเดอะ) n. อาหารแห้งสำหรับสัตว์เลี้ยง, หญ้าแห้ง, อาหาร, Syn. food
proverb(พรอฟ'เวิร์บ) n. สุภาษิต, คติพจน์, ถ้อยคำที่มีการกล่าวถึงเสมอ, คำพังเพย, บุคคลหรือสิ่งกล่าวถึงบ่อย ๆ จนขึ้นชื่อ, Syn. aphorism, apothegm
proverbial(พระเวอ'เบียล) adj. เกี่ยวกับสุภาษิต, เป็นคำพังเพย, ซึ่งขึ้นชื่อ, ซึ่งเลื่องลือ.
approve(อะพรูฟว') vt., vi. เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, ให้สัตยาบัน, พอใจ. -approver n.
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย, ไม่พอใจ, รังเกียจ, ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
disprove(ดิสพรูฟว') vt. พิสูจน์ว่าผิด, พิสูจน์หักล้าง, See also: disprovable adj. ดูdisprove, Syn. refute
improve(อิมพรูฟช') vt. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข. -vi. ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น., See also: improve on upon ปรับปรุง, แก้ไข. improvable adj. improvability, improvableness n. improver n., Syn. incautious
improvement(อิมพรูฟว' เมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, ภาวะหรือสภาพที่ดีขึ้น, สิ่งที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น, Syn. betterment
re-prove(รีพรูฟว') vt., vi. พิสูจน์อีก

English-Thai: Nontri Dictionary
prove(vi) ปรากฏว่า, แสดงว่า
prove(vt) พิสูจน์, ทดสอบ, ทำให้เห็นจริง, ทดลอง
provender(n) อาหารแห้งสำหรับสัตว์
proverb(n) สุภาษิต, ภาษิต, คติพจน์, คำพังเพย
proverbial(adj) เป็นสุภาษิต, ซึ่งขึ้นชื่อ, เป็นที่เลื่องลือ
approve(vt) เห็นด้วย, เห็นชอบ, ยินยอม, อนุมัติ, อนุญาต, พอใจ, ถูกใจ
disapprove(vt) ไม่พอใจ, ไม่ชอบ, ไม่อนุญาต, รังเกียจ
disprove(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง, พิสูจน์ว่าผิด, หักล้าง
improve(vi) ดีขึ้น, มีพัฒนา
improve(vt) ปรับปรุง, พัฒนา, บำรุง, แก้ไข

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prove in the bankruptcyพิสูจน์หนี้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proverbสุภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
proverbe dramatiqueละครสุภาษิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว, Example: ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Proverbsสุภาษิตและคำพังเพย [TU Subject Heading]
Proverbs, Americanสุภาษิตและคำพังเพยอเมริกัน [TU Subject Heading]
Proverbs, Chineseสุภาษิตและคำพังเพยจีน [TU Subject Heading]
Proverbs, Englishสุภาษิตและคำพังเพยอังกฤษ [TU Subject Heading]
Proverbs, Frenchสุภาษิตและคำพังเพยฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Proverbs, Indicสุภาษิตและคำพังเพยอินเดีย [TU Subject Heading]
Proverbs, Japaneseสุภาษิตและคำพังเพยญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Proverbs, Thaiสุภาษิตและคำพังเพยไทย [TU Subject Heading]
Proverbs, Vietnameseสุภาษิตและคำพังเพยเวียดนาม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
provenance(n) แหล่งกำเนิด, ต้นกำเนิด, แหล่งที่มา, ต้นตอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Prove yourself brave, truthful and unselfish, พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว Pinocchio (1940)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง Pinocchio (1940)
"When I have a child, " she said, "neither you nor anyone else could ever prove it wasn't yours.หล่อนพูดว่า "เมื่อฉันมีลูก... " "ไม่ว่าคุณหรือใครๆ ก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเด็กไม่ใช่ลูกของคุณ" Rebecca (1940)
When the crematoria prove insufficient, pyres are set up.เมื่อเผาในปล่องไม่พอ ศพก็จะถูกนำมาเรียงเอาไว้กับไม้ Night and Fog (1956)
Nobody has to prove otherwise. The burden of proof's on the prosecution.ไม่มีใครมีที่จะพิสูจน์เป็นอย่างอื่น ภาระการพิสูจน์อยู่ในการดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
And the woman across the street-if her testimony don't prove it, nothing does.และหญิงข้ามถนนถ้าคำเบิกความของเธอไม่ได้พิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรทำ 12 Angry Men (1957)
It don't prove anything. It's just part of the picture.มันไม่ได้พิสูจน์อะไร มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพ 12 Angry Men (1957)
- You didn't prove it at all!- คุณไม่ได้พิสูจน์มันเลย! 12 Angry Men (1957)
That doesn't prove anything.ที่ไม่ได้พิสูจน์อะไร ฉัน ... 12 Angry Men (1957)
You can't prove he didn't get to the door!You can't prove he didn't get to the door! 12 Angry Men (1957)
Sure, you can take all the time, hobble around the room, but you can't prove it!Sure, you can take all the time, hobble around the room, but you can't prove it! 12 Angry Men (1957)
You got to take a test to prove it.ต้องทดสอบฝีมือกันก่อน The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proveA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
proveAll his endeavors proved unsuccessful.
proveAll my efforts proved of no avail.
proveA new piece of evidence to prove his innocence.
proveAn old proverb says that time is money.
proveA rumor does not always prove a fact.
proveAs the proverb goes, "The end justifies the means."
proveAs the proverb goes, time is really money.
proveAs the proverb says, "Time is money."
proveAs time has passed; the problem has proved more serious.
prove"A stitch in time saves nine" is a proverb.
proveBattle's never proven peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาษิต(n) proverb, Syn. ภาษิต, Ant. ทุภาษิต, Count Unit: บท
จับให้มั่นคั้นให้ตาย(v) prove guilty, Example: การอภิปรายครั้งนี้ต้องเข้มข้น จับให้มั่นคั้นให้ตายให้ได้, Thai Definition: จะจับผิดใครต้องมีหลักฐานแน่ชัด, Notes: (สำนวน)
ภาษิต(n) proverb, See also: saying, motto, maxim, adage, dictum, byword, saw, Syn. สุภาษิต, Example: เขาจบคำปราศรัยของเขาลงด้วยภาษิตบทหนึ่ง, Count Unit: ภาษิต, ข้อ, บท, Thai Definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ, Notes: (สันสกฤต)
สุภาษิต(n) proverb, See also: saying, adage, maxim, saw, moral, Example: สุภาษิตไทยมีคติสอนใจที่ดีแฝงอยู่, Thai Definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติสอนใจ
คำพังเพย(n) aphorism, See also: proverb, adage, dictum, epigram, Syn. พังเพย, สำนวน, คำคม, Example: ทุกคนในวงการธุรกิจใช้คำพังเพยว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก
สำนวน(n) aphorism, See also: proverb, idiom, dictum, adage, epigram, Syn. คำพังเพย, คำคม, Example: การทำงานของพ่อลูกคู่นี้ใช้ได้กับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะถอดแบบเดียวกัน, Thai Definition: ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่
พิสูจน์(v) prove, See also: verify, demonstrate, Syn. ชี้แจง, ชี้, Example: เขาต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า เขาไม่ใช่คนโกงคนขายชาติ, Thai Definition: ชี้แจงให้รู้เหตุผล, แสดงให้เห็นจริง
ลองใจ(v) test one's feeling, See also: prove or test another's purpose, Thai Definition: พิสูจน์ว่าจะมีน้ำใจอย่างที่คาดหมายไว้หรือไม่
พิสูจน์ฝีมือ(v) prove one's ability, See also: show one's handiwork, Example: งานนี้ได้ให้โอกาศเขาพิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน, Thai Definition: แสดงความสามารถให้เห็นจริง
พิสูจน์ฝีมือ(v) prove one's ability, See also: show one's handiwork, Example: งานนี้ได้ให้โอกาศเขาพิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน, Thai Definition: แสดงความสามารถให้เห็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุมัติงบประมาณ[anumat ngoppramān] (v, exp) EN: approve the budget
บรรเทา[banthao] (v) EN: recover ; improve ; remit  FR: se rétablir ; retrouver la forme
บริภาษ[børiphāt] (v) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure  FR: critiquer ; condamner
ชู[chū] (v) EN: better ; improve ; enhance ; strenghten ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh  FR: améliorer
ชุบ[chup] (v) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate  FR: améliorer
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ได้เรื่องได้ราว[dāi reūang dāi rāo] (v, exp) EN: make it ; improve ; make good ; become successful
ด่าทอ[dāthø] (v) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse  FR: gronder ; réprimander
ดีขึ้น[dīkheun] (v) EN: improve ; get better  FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROVE P R UW1 V
PROVES P R UW1 V Z
PROVEN P R UW1 V AH0 N
PROVED P R UW1 V D
PROVERB P R AA1 V ER0 B
PROVERA P R OW2 V EH1 R AH0
PROVENCE P R OW1 V AH0 N S
PROVENZA P R OW2 V EH1 N Z AH0
PROVERBS P R AA1 V ER0 B Z
PROVENCIO P R OW2 V EH1 N S IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prove (v) prˈuːv (p r uu1 v)
proved (v) prˈuːvd (p r uu1 v d)
proven (v) prˈuːvn (p r uu1 v n)
proves (v) prˈuːvz (p r uu1 v z)
proverb (n) prˈɒvɜːʳb (p r o1 v @@ b)
proverbs (n) prˈɒvɜːʳbz (p r o1 v @@ b z)
provender (n) prˈɒvɪndər (p r o1 v i n d @ r)
provenance (n) prˈɒvənəns (p r o1 v @ n @ n s)
proverbial (j) prˈəvˈɜːʳbɪəʳl (p r @1 v @@1 b i@ l)
proverbially (a) prˈəvˈɜːʳbɪəʳliː (p r @1 v @@1 b i@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谚语[yàn yǔ, ㄧㄢˋ ㄩˇ, / ] proverb #29,892 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] proverb #50,318 [Add to Longdo]
普罗旺斯[Pǔ luó wàng sī, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄤˋ ㄙ, / ] Provence (south of France) #55,949 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] prove, confirm, verify; proof #67,324 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Provencegrasmücke { f } [ ornith. ]Dartford Warbler (Sylvia undata) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
更新[こうしん, koushin] (n, vs) renewal; update; innovation; improvement; (P) #1,034 [Add to Longdo]
加筆[かひつ, kahitsu] (n, vs) correction; improvement; revision #1,040 [Add to Longdo]
改善[かいぜん, kaizen] (n, vs, adj-no) (1) betterment; improvement; (2) (uk) (often written カイゼン) kaizen (Japanese business philosophy of continuous improvement); (P) #1,304 [Add to Longdo]
維持[いじ, iji] (n, vs) maintenance; preservation; improvement; (P) #2,122 [Add to Longdo]
向上[こうじょう, koujou] (n, vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P) #2,425 [Add to Longdo]
改良[かいりょう, kairyou] (n, vs) improvement; reform; (P) #2,799 [Add to Longdo]
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n, vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) #2,994 [Add to Longdo]
改修[かいしゅう, kaishuu] (n, vs) repair; improvement; (P) #3,787 [Add to Longdo]
リニューアル[rinyu-aru] (n, vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P) #3,994 [Add to Longdo]
認める[みとめる, mitomeru] (v1, vt) (1) to recognize; to recognise; to appreciate; (2) to observe; to notice; (3) to admit; to approve; (P) #4,039 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prove \Prove\, v. i.
   1. To make trial; to essay.
    [1913 Webster]
 
   2. To be found by experience, trial, or result; to turn out
    to be; as, a medicine proves salutary; the report proves
    false. "The case proves mortal." --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       So life a winter's morn may prove.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   3. To succeed; to turn out as expected. [Obs.] "The
    experiment proved not." --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prove \Prove\, v. t. [imp. & p. p. {Proved}; p. pr. & vb. n.
   {Proving}.] [OE. prover, F. prouver, fr. L. probare to try,
   approve, prove, fr. probus good, proper. Cf. {Probable},
   {Proof}, {Probe}.]
   1. To try or to ascertain by an experiment, or by a test or
    standard; to test; as, to prove the strength of gunpowder
    or of ordnance; to prove the contents of a vessel by a
    standard measure.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast proved mine heart.     --Ps. xvii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To evince, establish, or ascertain, as truth, reality, or
    fact, by argument, testimony, or other evidence.
    [1913 Webster]
 
       They have inferred much from slender premises, and
       conjectured when they could not prove. --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   3. To ascertain or establish the genuineness or validity of;
    to verify; as, to prove a will.
    [1913 Webster]
 
   4. To gain experience of the good or evil of; to know by
    trial; to experience; to suffer.
    [1913 Webster]
 
       Where she, captived long, great woes did prove.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arith.) To test, evince, ascertain, or verify, as the
    correctness of any operation or result; thus, in
    subtraction, if the difference between two numbers, added
    to the lesser number, makes a sum equal to the greater,
    the correctness of the subtraction is proved.
    [1913 Webster]
 
   6. (Printing) To take a trial impression of; to take a proof
    of; as, to prove a page.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To try; verify; justify; confirm; establish; evince;
     manifest; show; demonstrate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prove
   v 1: be shown or be found to be; "She proved to be right"; "The
      medicine turned out to save her life"; "She turned up HIV
      positive" [syn: {prove}, {turn out}, {turn up}]
   2: establish the validity of something, as by an example,
     explanation or experiment; "The experiment demonstrated the
     instability of the compound"; "The mathematician showed the
     validity of the conjecture" [syn: {prove}, {demonstrate},
     {establish}, {show}, {shew}] [ant: {confute}, {disprove}]
   3: provide evidence for; "The blood test showed that he was the
     father"; "Her behavior testified to her incompetence" [syn:
     {testify}, {bear witness}, {prove}, {evidence}, {show}]
   4: prove formally; demonstrate by a mathematical, formal proof
   5: put to the test, as for its quality, or give experimental use
     to; "This approach has been tried with good results"; "Test
     this recipe" [syn: {test}, {prove}, {try}, {try out},
     {examine}, {essay}]
   6: increase in volume; "the dough rose slowly in the warm room"
     [syn: {rise}, {prove}]
   7: cause to puff up with a leaven; "unleavened bread" [syn:
     {raise}, {leaven}, {prove}]
   8: take a trial impression of
   9: obtain probate of; "prove a will"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top