ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

put forward

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -put forward-, *put forward*, put forwar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
put forward(phrv) วางข้างหน้า, Syn. lay back, put back
put forward(phrv) เสนอแนะ, See also: เสนอ, Syn. put forth, put out
put forward(phrv) ทำให้ก้าวหน้า, See also: ทำให้เจริญ, Syn. bring on
put forward(phrv) เลื่อนให้เร็วขึ้น, Syn. put off
put forward(phrv) หมุนเข็มนาฬิกา, Syn. go back, put ahead

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think the theory put forward by Einstein could well be applied here.ฉันคิดว่าทฤษฎีที่นำมาโดย ไอน์สไต ดีอาจจะนำมาใช้ที่นี่ Yellow Submarine (1968)
Should be allowed to put forward their names for the title of the tournamentไม่ได้รับอนุญาติให้ใส่ชื่อเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I've been ordered to enact the rescue plan put forward by the IOA.ฉันมีคำสั่งให้ วางแผนการช่วยชีวิต ทำให้เร็วขึ้นโดย "ไอโอเอ" Earth (2009)
And criminal defenses in general. You're entitled to put forward any plausible defenseทั้งในแง่ของธรรมชาติในการพิจารณาคดีนี้ และภาพรวมในการต่อสู้คดีอาชญากรรม You Don't Know Jack (2010)
So then 'B' put forward my name.บีก็เลยเสนอชื่อครูขึ้นมา Confessions (2010)
When don't they like you then? When I put forward my ideasถ้าคนเขียนหลักเห็นผลงานของฮัน เขาจะต้องชอบฉันมาก Little Black Dress (2011)
Put forward some objective suggestions.ที่ทำตามวัตถุประสงค์ที่เราตกลงกันครับ Episode #1.2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
put forwardAre you for or against the plan he put forward at the meeting?
put forwardBarry Taylor's name has been put forward for the post of chairman.
put forwardHe put forward a plan for improving office efficiency.
put forwardHe put forward a plan for improving the rate of production.
put forwardMy friend put forward a good suggestion.
put forwardOur party finally have a candidate we could put forward with pride.
put forwardThe chairman put forward an important plan at the meeting.
put forwardThe manager put forward a new proposal.
put forwardThe opposition party put forward a bill to reduce income tax.
put forwardWhen his theory was first put forward, nobody bought it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสนอชื่อ(v) nominate, See also: put forward one's name, offer one's name for selection, Example: มูลนิธินิติศาสตร์เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล สัญญา ธรรมศักดิ์, Thai Definition: แสดงชื่อให้ผู้อื่นทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสนอ[sanōe] (v) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest  FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer
เสนอชื่อ[sanōe cheū] (v, exp) EN: nominate ; put forward one's name ; offer one's name for selection  FR: désigner ; nommer
ท้วง[thūang] (v) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate  FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ยื่น[yeūn] (v) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise  FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
หยิบยก[yipyok] (v) EN: bring up ; raise ; put forward ; advance ; present

Japanese-English: EDICT Dictionary
世に説く[よにとく, yonitoku] (exp, v5k) to set forth; to put forward; to present for consideration; to explain the facts of life; to preach [Add to Longdo]
世界四大文明[せかいよんだいぶんめい, sekaiyondaibunmei] (n) the four great civilizations of the world (China, Babylon, India and Egypt as put forward by Chinese scholar Liang Qichao in 1900) [Add to Longdo]
説を立てる[せつをたてる, setsuwotateru] (exp, v1) to put forward a theory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 put forward
   v 1: put before; "I submit to you that the accused is guilty"
      [syn: {submit}, {state}, {put forward}, {posit}]
   2: insist on having one's opinions and rights recognized; "Women
     should assert themselves more!" [syn: {assert}, {put
     forward}]
   3: summon into action or bring into existence, often as if by
     magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured wild
     birds in the air"; "call down the spirits from the mountain"
     [syn: {raise}, {conjure}, {conjure up}, {invoke}, {evoke},
     {stir}, {call down}, {arouse}, {bring up}, {put forward},
     {call forth}]
   4: propose as a candidate for some honor [syn: {nominate}, {put
     up}, {put forward}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top