Search result for

หยิบยก

(18 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยิบยก-, *หยิบยก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิบยก[V] bring up (e.g. a topic), See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present, Syn. เสนอ, แสดง, กล่าวถึง, Example: ที่ประชุมได้หยิบยกปัญหายาเสพติดขึ้นมาเป็นหัวข้อใหญ่ เพราะการลักลอบค้ายากำลังเป็นปัญหาใหญ่สุดในช่วงนั้น, Thai definition: ยกขึ้นอ้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หยิบยกก. ยกขึ้นอ้าง เช่น หยิบยกเรื่องอดีตขึ้นมาพูด, (กลอน) ยกหยิบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your name came up.หยิบยกเอาชื่อของเธอมาเป็นข้ออ้าง Turning and Turning (2010)
I'll have to bring it up at our next staff meeting.ผมจะหยิบยกเอาไปพูดในที่ประชุมครั้งต่อไป Full Measure (2010)
Keep Molly in public affairs apprised of any good stuff we can feed the media, keep them on our side, and don't make any mistakes.ให้มอลลี่ออกแถลงการณ์ หยิบยกแต่เรื่องดีๆออกมาพูด เราจะได้ส่งมันให้นักข่าว ให้เขามาอยู่ข้างเรา Red Sky at Night (2010)
For that reason, we've come up with the new concept of the BiSong Resort, surrounded by the forest.ด้วยเหตุนี้ เราจึงหยิบยกแนวคิดใหม่ของ BiSong Resort ให้มีป่าล้อมรอบ Episode #1.10 (2010)
Certainly. I'd like to raise two points.แน่นอนครับ ผมอยากหยิบยกสองประเด็น The Love Car Displacement (2011)
I can handle it, you understand me?ผมต้องหยิบยกขึ้นมา / คุณต้องเข้าใจ Mea Makamae (2011)
- picked up on any of--- หยิบยกอะไรขึ้นมาที่... Fifty-One (2012)
I heard there was an unfortunate incident with Steven, but the board said that Serena could keep her seat because she raised a record amount of money.ผมได้ยินมาว่ามีเรื่องไม่คาดคิดกับสตีเว่น แต่สภาบอกว่า Serenaน่าจะเก็บที่ของเธอไว้ เพราะเธอหยิบยกบันทึกจำนวนเงิน High Infidelity (2012)
I hesitated to even bring up the subject of an obsessive patient because of your traumatic experience.ผมลังเลใจแม้กระทั่ง จะหยิบยกหัวข้อเรื่องขึ้นมาพูดคุย เรื่องความหมกมุ่นของผู้ป่วย เพราะว่าประสบการณ์ความบอบช้ำทางจิตใจของคุณ Fromage (2013)
Please understand, I raise this issue not to disturb or harass you.ได้โปรดเข้าใจ ที่ข้าหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูด ไม่ใช่เพื่อทำให้ขุ่นเคืองใจ หรือว่าทำให้เจ้าลำบากใจ IV. (2014)
I n any case, at the next executive council meeting, your poor management of this last incident will be called into question.ในกรณีอื่นๆ,ที่ประชุมคณะบริหารคราวหน้า ความไม่มีฝีมือในการจัดการของคุณจาก เหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา จะถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม Akira (1988)
Now my calculation show me that Jazz and I have taken one spoon sugar..ตอนนี้ผมถึงหยิบยกการคำนวนเรื่องช้อนน้ำตาลให้แจ๊สดู... Namastey London (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยิบยก[v.] (yipyok) EN: bring up ; raise ; put forward ; advance ; present   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
recur(รีเคอร์') vi. เกิดขึ้นอีก,กลับมาอีก,กำเริบ,เกิดเป็นความคิดขึ้นมาอีก,พิจารณาอีก,หยิบยกขึ้นมาอีก, See also: recurringly adv.
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top