ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erect

IH0 R EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erect-, *erect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erect(adj) ซึ่งตั้งตรง, See also: ตั้งชัน, ลุก, ชู, โด่, Syn. upright, vertical
erect(vt) ทำให้ตั้งขึ้น, Syn. lift up, raise, set up
erect(vt) สร้างขึ้น, See also: สร้าง, Syn. build, construct
erectly(adv) อย่างตั้งตรง, See also: อย่างลุกชัน
erector(n) กล้ามเนื้อที่ยกส่วนต่างๆ ของร่างกาย
erector(n) ผู้สร้าง, See also: ผู้ก่อตั้ง
erectile(adj) ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้, See also: ซึ่งสามารถตั้งชันขึ้นได้, ซึ่งสามารถแข็งตัวได้
erection(n) การตั้งตรง (โดยเฉพาะอวัยวะเพศชาย), See also: การตั้งชัน
erection(n) การสร้าง (คำทางการ), See also: การก่อสร้าง, Syn. building, construction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erect(อีเรคทฺ') adj. ตั้งตรง,ตั้งชัน,ลุก,ชู vt. สร้าง,ก่อสร้าง,ยก,ชู,จัดตั้ง,ทำให้ตั้งตรง,ติดตั้ง., See also: erectable adj. ดูerect
erectile(อีเรค'ไทลฺ,-เทิล) adj. ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้,ลุกได้,ชูได้,แข็งตัวได้., See also: erectivity n. ดูerectile
erection(อีเรค'เชิน) n. การตั้งตรง,การลุก,การชู,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
erective(อีเรค'ทิฟว) adv. ขึ้นตั้งชัน,ซึ่งตั้งขึ้น,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
erector(อีเรค'เทอะ) n. ผู้ตั้งตรง,สิ่งที่ตั้งตรง,สิ่งที่ลุก,กล้ามเนื้อลุกชัน

English-Thai: Nontri Dictionary
erect(adj) ตั้งตรง,ตั้งชัน,ชะลูด,ลุก
erect(vt) สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,จัดตั้ง,ก่อสร้าง,ติดตั้ง
erection(n) ความตั้งชัน,การตั้งตรง,การลุก,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erectตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
erectile tissueเนื้อเยื่อพองยุบได้, เนื้อเยื่อลุกชันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erection all risksการประกันสรรพภัยในการติดตั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erectแข็งตัว [การแพทย์]
Erect Positionท่านั่งหรือยืน [การแพทย์]
Erectile dysfunctionการไร้สมรรถภาพทางเพศ [TU Subject Heading]
Erectile Tissueเนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้,เนื้อเยื่อที่สามารถยืดหดได้ [การแพทย์]
Erectionองคชาตแข็งตัว,การแข็งตัว [การแพทย์]
Erection Difficultiesสมรรถภาพทางเพศหย่อนลง [การแพทย์]
Erection Stateระยะแข็งตัว [การแพทย์]
Erectorดึงตั้งขึ้น [การแพทย์]
Erector Spinaeกล้ามเนื้อหลัง,อีเร็คเตอร์สไปเน่ [การแพทย์]
Erector Spinalกล้ามเนื้อเชื่อมยึดกระดูกสันหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without me, you'd be waiting five to 10 years before you got permission to erect your arena.ถ้าไม่ได้ผม คุณต้องรอไปอีกห้าถึงสิบปี กว่าจะได้ใบอนุญาตให้สร้างสนามกีฬาของคุณ RocknRolla (2008)
For thousands of years the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of betters.นับพันปีแล้ว ที่ชนชั้นระดับล่างสุดของมนุษย์ ใช้ชีวิตทุ่มแทแรงกายเพื่อสร้าง The Einstein Approximation (2010)
Did you know there was a proposition to tear it down and erect an apothecary?รู้มั้ยว่ามีการเสนอแผน จะทุบที่แห่งนี้ทำห้างขายยา Whispers in the Dark (2015)
I vow to erect temples for you and initiate games in your honor.ข้าปฏิญาณจะสร้างวิหาร และการละเล่นเฉลิมฉลองให้พระองค์ Risen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
erectA monument has been erected to the memory of the deceased.
erectA morning erection: Will it last only until I take a leak? [XXX]
erectAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
erectAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
erectChurches were erected all over the island.
erectHe held the flag erect.
erectNed held the flag erect.
erectThe monument was erected in honor of the eminent philosopher.
erectThe soldiers have erected a peace monument.
erectThey erected a statue in memory of Gandhi.
erectThey have erected a new government.
erectThey were erected to commemorate a certain event or to tell an ancestral legend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โด่เด่(adv) erectly, Syn. โด่, Example: เขายืนโด่เด่อยู่คนเดียว, Thai Definition: อาการที่ตั้งตรงแล้วโย้ไปโย้มา
ตั้งขึ้น(v) erect, See also: set up, Syn. ตั้ง, Example: พวกผู้ชายช่วยกันยกเสาไฟฟ้าตั้งขึ้น, Thai Definition: ตั้งให้ตรง
ชะลูด(adj) erect and tall, See also: very tall, tall and slender, Example: บนเวทีประกวดเต็มไปด้วยนางแบบหุ่นชะลูด, Thai Definition: เรียวยาวและสูงขึ้นไป
ชัน(adj) steep, See also: erect, precipitous, sheer, Ant. ราบ, ลาด, Example: ผมมองขึ้นไปบนยอดเขาถึงรู้ว่าภูเขานี้สูงชันมาก, Thai Definition: ตรงขึ้นในแนวดิ่ง, ไม่ลาด
เด่(adv) erect, See also: upright, Syn. โด่, ตรง
ตรง(adv) straightly, See also: erectly, uprightly, Ant. คด, โก่ง, โค้ง, Example: เมื่อเพลงชาติดังขึ้นทุกคนยืนตัวตรงแสดงความเคารพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัน[chan] (adj) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer  FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
เด่[dē] (adj) EN: erect ; upright  FR: dressé ; debout
โด่[dō] (v) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly
โฮโมอีเร็คตัส[Hōmō īrektat] (n, prop) EN: Homo erectus  FR: Homo erectus [m]
ก่อ[kø] (v) EN: build ; construct ; set up ; erect ; create ; form  FR: construire ; bâtir ; ériger
ปลูก[plūk] (v) EN: build ; construct ; erect  FR: bâtir ; construire ; ériger
รังสรรค์[rangsan] (v) EN: create ; establish ; build ; erect ; produce
รังสฤษฏ์[rangsarit] (v) EN: create ; produce ; establish ; build ; erect
สร้าง[sāng] (v) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up  FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer
ตั้ง[tang] (n) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand  FR: ériger ; installer ; dresser

CMU English Pronouncing Dictionary
ERECT IH0 R EH1 K T
ERECTS IH0 R EH1 K T S
ERECTED IH0 R EH1 K T AH0 D
ERECTED IH0 R EH1 K T IH0 D
ERECTOR IH0 R EH1 K T ER0
ERECTING IH0 R EH1 K T IH0 NG
ERECTION IH0 R EH1 K SH AH0 N
ERECTIONS IH0 R EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erect (v) ˈɪrˈɛkt (i1 r e1 k t)
erects (v) ˈɪrˈɛkts (i1 r e1 k t s)
erected (v) ˈɪrˈɛktɪd (i1 r e1 k t i d)
erectly (a) ˈɪrˈɛktliː (i1 r e1 k t l ii)
erectile (j) ˈɪrˈɛktaɪl (i1 r e1 k t ai l)
erecting (v) ˈɪrˈɛktɪŋ (i1 r e1 k t i ng)
erection (n) ˈɪrˈɛkʃən (i1 r e1 k sh @ n)
erections (n) ˈɪrˈɛkʃənz (i1 r e1 k sh @ n z)
erectness (n) ˈɪrˈɛktnəs (i1 r e1 k t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直立[zhí lì, ㄓˊ ㄌㄧˋ, ] erect; upright, #22,140 [Add to Longdo]
高耸[gāo sǒng, ㄍㄠ ㄙㄨㄥˇ, / ] erect; towering; to stand tall, #27,086 [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] erect; stab [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっくと[sukkuto] (adv) straight; upright; erect [Add to Longdo]
もっこり[mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
アテレクトミー[aterekutomi-] (n) atherectomy [Add to Longdo]
イレクト[irekuto] (n,vs) (1) elect; (2) erect [Add to Longdo]
エレクション[erekushon] (n) erection [Add to Longdo]
エレクト[erekuto] (n,vs) erect [Add to Longdo]
ピテカントロプスエレクトゥス[pitekantoropusuerekutousu] (n) Pithecanthropus erectus [Add to Longdo]
ホモエレクトス;ホモエレクトゥス[homoerekutosu ; homoerekutousu] (n) Homo erectus (lat [Add to Longdo]
陰萎[いんい, in'i] (n,adj-no) impotence (sexual); erectile impotence [Add to Longdo]
海綿体[かいめんたい, kaimentai] (n) body of (genital) erectile tissue (inc. corpus cavernosum and corpus spongiosum) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erect \E*rect"\, a. [L. erectus, p. p. of erigere to erect; e
   out + regere to lead straight. See {Right}, and cf. {Alert}.]
   1. Upright, or having a vertical position; not inverted; not
    leaning or bent; not prone; as, to stand erect.
    [1913 Webster]
 
       Two of far nobler shape, erect and tall. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Among the Greek colonies and churches of Asia,
       Philadelphia is still erect -- a column of ruins.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   2. Directed upward; raised; uplifted.
    [1913 Webster]
 
       His piercing eyes, erect, appear to view
       Superior worlds, and look all nature through.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Bold; confident; free from depression; undismayed.
    [1913 Webster]
 
       But who is he, by years
       Bowed, but erect in heart?      --Keble.
    [1913 Webster]
 
   4. Watchful; alert.
    [1913 Webster]
 
       Vigilant and erect attention of mind. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.) Standing upright, with reference to the earth's
    surface, or to the surface to which it is attached.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) Elevated, as the tips of wings, heads of serpents,
    etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erect \E*rect"\, v. i.
   To rise upright. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      By wet, stalks do erect.         --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erect \E*rect"\, v. t. [imp. & p. p. {Erected}; p. pr. & vb. n.
   {Erecting}.]
   1. To raise and place in an upright or perpendicular
    position; to set upright; to raise; as, to erect a pole, a
    flagstaff, a monument, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise, as a building; to build; to construct; as, to
    erect a house or a fort; to set up; to put together the
    component parts of, as of a machine.
    [1913 Webster]
 
   3. To lift up; to elevate; to exalt; to magnify.
    [1913 Webster]
 
       That didst his state above his hopes erect.
                          --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       I, who am a party, am not to erect myself into a
       judge.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To animate; to encourage; to cheer.
    [1913 Webster]
 
       It raiseth the dropping spirit, erecting it to a
       loving complaisance.         --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   5. To set up as an assertion or consequence from premises, or
    the like. "To erect conclusions." --Sir T. Browne.
    "Malebranche erects this proposition." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. To set up or establish; to found; to form; to institute.
    "To erect a new commonwealth." --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   {Erecting shop} (Mach.), a place where large machines, as
    engines, are put together and adjusted.
 
   Syn: To set up; raise; elevate; construct; build; institute;
     establish; found.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erect
   adj 1: upright in position or posture; "an erect stature";
       "erect flower stalks"; "for a dog, an erect tail
       indicates aggression"; "a column still vertical amid the
       ruins"; "he sat bolt upright" [syn: {erect}, {vertical},
       {upright}] [ant: {unerect}]
   2: of sexual organs; stiff and rigid [syn: {tumid}, {erect}]
   v 1: construct, build, or erect; "Raise a barn" [syn: {raise},
      {erect}, {rear}, {set up}, {put up}] [ant: {dismantle},
      {level}, {pull down}, {rase}, {raze}, {take down}, {tear
      down}]
   2: cause to rise up [syn: {rear}, {erect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top