ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peculiarly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peculiarly-, *peculiarly*, peculiar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculiarly(adv) อย่างแปลกประหลาด, See also: อย่างประหลาด, Syn. particularly

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผลง(adv) peculiarly, See also: eccentrically, differently, queerly, strangely, Example: นักเรียนบางคนชอบขัดจังหวะครู ก่อความวุ่นวายหรือทำอะไรแผลงๆ ผิดปกติอยู่เสมอ, Thai Definition: อย่างแตกต่างไปจากปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นการเฉพาะ[pen kān chaphǿ] (adv) EN: peculiarly
ผิดปรกติ[phitprokkati] (adv) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
peculiarly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peculiarly

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peculiarly \Pe*cul"iar*ly\, adv.
   In a peculiar manner; particularly; in a rare and striking
   degree; unusually.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peculiarly
   adv 1: uniquely or characteristically; "these peculiarly
       cinematic elements"; "a peculiarly French phenomenon";
       "everyone has a moment in history which belongs
       particularly to him"- John Knowles [syn: {peculiarly},
       {particularly}]
   2: in a manner differing from the usual or expected; "had a
     curiously husky voice"; "he's behaving rather peculiarly"
     [syn: {curiously}, {oddly}, {peculiarly}]
   3: to a distinctly greater extent or degree than is common; "he
     was particularly fussy about spelling"; "a particularly
     gruesome attack"; "under peculiarly tragic circumstances";
     "an especially (or specially) cautious approach to the
     danger" [syn: {particularly}, {peculiarly}, {especially},
     {specially}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top