ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peculiarly

P IH0 K Y UW1 L Y ER0 L IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peculiarly-, *peculiarly*, peculiar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculiarly[ADV] อย่างแปลกประหลาด, See also: อย่างประหลาด, Syn. particularly

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผลง[ADV] peculiarly, See also: eccentrically, differently, queerly, strangely, Example: นักเรียนบางคนชอบขัดจังหวะครู ก่อความวุ่นวายหรือทำอะไรแผลงๆ ผิดปกติอยู่เสมอ, Thai definition: อย่างแตกต่างไปจากปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นการเฉพาะ[adv.] (pen kān chaphǿ) EN: peculiarly   
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   

CMU English Pronouncing Dictionary
PECULIARLY    P IH0 K Y UW1 L Y ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peculiarly    (a) pˈɪkjˈuːlɪəʳliː (p i1 k y uu1 l i@ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peculiarly \Pe*cul"iar*ly\, adv.
   In a peculiar manner; particularly; in a rare and striking
   degree; unusually.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peculiarly
   adv 1: uniquely or characteristically; "these peculiarly
       cinematic elements"; "a peculiarly French phenomenon";
       "everyone has a moment in history which belongs
       particularly to him"- John Knowles [syn: {peculiarly},
       {particularly}]
   2: in a manner differing from the usual or expected; "had a
     curiously husky voice"; "he's behaving rather peculiarly"
     [syn: {curiously}, {oddly}, {peculiarly}]
   3: to a distinctly greater extent or degree than is common; "he
     was particularly fussy about spelling"; "a particularly
     gruesome attack"; "under peculiarly tragic circumstances";
     "an especially (or specially) cautious approach to the
     danger" [syn: {particularly}, {peculiarly}, {especially},
     {specially}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top