Search result for

strangely

(36 entries)
(0.0404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strangely-, *strangely*, strange
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strangely[ADV] น่าแปลก, See also: น่าแปลก, น่าประหลาด, ผิดปกติ, Syn. oddly, queerly, unusually

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But strangely enough as time passed it became something quite dear to me as well.แต่มันยากมากจนเวลาผ่านไป มันกลายเป็นสิ่งมีค่าสำหรับฉัน Heartbreak Library (2008)
Throughout this period, she acted strangely;ในช่วงเวลานั้น เธอทำตัวแปลก Changeling (2008)
Strangely enough, the image... of my grand mom, pearl drape... and glow-in-the-dark thunder beads... wasn't part of it.พิลึกมาก ภาพยายของฉัน\ สวมสร้อยคอนั่น และเรืองแสงตอนกลางคืนได้ \ ไม่เข้าท่าเลย Made of Honor (2008)
The boy acted strangely when he returned to class.เด็กที่แสดงอาการแปลกๆ ตอนกลับเข้าชั้นเรียน Doubt (2008)
How did he act strangely?เขาแสดงอาการประหลาดยังไง? Doubt (2008)
He's sleeping, strangely.เด็กเวร Goemon (2009)
She was acting very strangely.เธอทำตัวแปลก ๆ มาก Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Strangely enough, scientific records do support the fact that we are heading for the biggest solar climax in recorded history.มันก็น่าแปลก ที่บันทึกทางวิทยาศาสตร์ ก็รายงานข้อเท็จจริงที่ว่า จะเกิดปรากฏการณ์แสงอาทิตย์ที่แรงที่สุด อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในประวัติศาสตร์ 2012 (2009)
You lost that right when you lost your princess crown to Bait Girl and her strangely formal cousin.เธอพลาดสิ่งที่ถูก ที่เธอพลาดไป เจ้าหญิงของเธอคือคนขายเบ็ดตาปลา และญาติของเธอก็แสนประหลาด Princess Protection Program (2009)
While strangely holyWhile strangely holy The Twilight Saga: New Moon (2009)
Though blair is now strangely nowhere to be seen. Well,lucky for you,แม้ว่าแบลร์จะไม่ได้อยู่ แต่โชคดีของเธอนะ Seder Anything (2009)
My neighbor's dog's been keeping me awake, and seems strangely invulnerable to poison.หมาข้างบ้านมันเห่าจนผมตื่น มันดูแปลก\ พิษที่ไม่ถูกทำลาย House Divided (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strangelyAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
strangelyGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
strangelyIt was just a simple greeting but somehow I got strangely tense.
strangelyJim acted very strangely all day.
strangelyStrangely enough, he failed.
strangelyStrangely, I seldom see her.
strangelyStrangely, the cash register's total was 777 yen.
strangelyStrangely, the number of students is decreasing each year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระการ[ADV] strangely, See also: queerly, Syn. ประหลาด, แปลก, น่าอัศจรรย์, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างตระการพิสดารเหลือเชื่อ, Thai definition: อย่างที่มีความแตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
ทะแม่งๆ[ADV] strangely, See also: suspiciously, queerly, Syn. ทะแม่ง, ชอบกล, Example: เขาพูดอะไรทะแม่งๆ อย่างนี้เสมอ, Thai definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)
ทะแม่ง[ADV] suspiciously, See also: strangely, queerly, Syn. ทะแม่งๆ, ชอบกล, Example: สิ่งที่เขาเล่ามาฟังดูทะแม่งนะ, Thai definition: มีลักษณะลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยู่ทำให้น่าสงสัย, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsadān) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
STRANGELY    S T R EY1 N JH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strangely    (a) (s t r ei1 n jh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously [Add to Longdo]
奇岩;奇巌[きがん, kigan] (n) strangely shaped rocks; massive rock of unusual shape [Add to Longdo]
奇岩怪石[きがんかいせき, kigankaiseki] (n) strangely shaped rocks and bizarre stones [Add to Longdo]
奇態なことに[きたいなことに, kitainakotoni] (adv) strange to say; strangely enough; it is a wonder that [Add to Longdo]
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
不思議に[ふしぎに, fushigini] (adv) strangely; oddly; mysteriously [Add to Longdo]
変に[へんに, henni] (adv) curiously; strangely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strangely \Strange"ly\, adv.
   1. As something foreign, or not one's own; in a manner
    adapted to something foreign and strange. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. In the manner of one who does not know another; distantly;
    reservedly; coldly.
    [1913 Webster]
 
       You all look strangely on me.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I do in justice charge thee . . .
       That thou commend it strangely to some place
       Where chance may nurse or end it.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In a strange manner; in a manner or degree to excite
    surprise or wonder; wonderfully.
    [1913 Webster]
 
       How strangely active are the arts of peace!
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       It would strangely delight you to see with what
       spirit he converses.         --Law.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strangely
   adv 1: in a strange manner; "a queerly inscribed sheet of paper"
       [syn: {queerly}, {strangely}, {oddly}, {funnily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top