Search result for

remnants

(33 entries)
(0.0943 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remnants-, *remnants*.
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have the last remnants...ฉันมีของชิ้นสุดท้าย The Art of the Deal (2008)
It really has to do with the... the remnants of a traditional notion of empire.มันยากที่จะยอมรับการแสดงข้อมูล ทางพาวเวอร์พอยท์อย่างจริงจัง แดน กู๊ดแมน ที่ปรึกษากฏหมายของญี่ปุ่น ผมต้องแจ้งคุณว่ามีหลักฐานแน่ชัด The Cove (2009)
Three different organic remnants on the cut:มีรอยอินทรีย์ 3 อย่าง ที่พบในฟันเลื่อย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
We know. They are remnants from the paintings on the box that contained the ruby.เรารู้ นี่เป็นภาพที่ถอดได้ จากภาพวาดข้างภาชนะ ที่บรรจุทับทิม A Night at the Bones Museum (2009)
Probably remnants of one or structure.อาจจะเป็นส่วนที่เหลือของโครสร้าง The Lovely Bones (2009)
Compulsion to buy the remnants of cultural signpostsการบังคับซื้อซากเดนทางวัฒนธรรม In This Home on Ice (2010)
I also have clothing remnants, mostly denim;ผมมีชิ้นส่วนที่ได้จากเสื้อผ้าด้วย ส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้าย The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Oh, remnants.โอ้ว นั่นเศษผ้า Errand Boy (2010)
Anything that strays too close to these dark remnants of burned-out stars will be pulled in by an intense gravitational field.จะถูกดึงโดยสนามแรงโน้ม ถ่วงที่รุนแรง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสิ่งที่ตกอยู่ในหลุมดำ? The Riddle of Black Holes (2010)
These are evidence photos of the bomb remnants from the freeway and from the shed.นี่คือหลักฐานภาพถ่าย ซากระเบิด จากทางด่วนและจากกระท่อม Backstopped (2011)
The remnants, my queen. What do we do with them?พวกเชลย พะยะค่ะ จะให้เราจัดการยังไง Snow White and the Huntsman (2012)
The atrophy in my leg is a constant reminder of the slow, withering remnants of my past life.ขาที่ลีบปวกเปียกเป็นเครื่องย้ำเตือน ถึงเศษซากของอดีตชีวิตที่ค่อยๆโรยรา Prom-asaurus (2012)
My soldiers return with news of Spartacus' imminent capture... and offer in advance the lives of the few surviving remnants of his most trusted men.ทหารของฉันกลับมาพร้อมกับข่าว คัส 'ใกล้เข้ามา จับ ... และนำเสนอล่วงหน้าชีวิต Empty Hands (2012)
And based on the remnants of Hubbell's surgery,และดูจากร่องรอยการผ่าตัด ของฮับเบลแล้ว God Complex (2012)
Remnants of the scavenger army continue to disrupt the operation.ศุนย์ภารกิจบอกว่าผมกับวิก้าทำงานดี Oblivion (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดน [N] leftovers, See also: remnants, residue, dregs, remain, leavings, Syn. กาก, ของเหลือ, ส่วนที่เหลือ, ของที่ตกค้าง, Example: ฉันไม่กินข้าวเหลือเดนเขาหรอก, Thai definition: ของเหลือที่ไม่ต้องการแล้ว โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เหลือเลือกแล้ว ทิ้งแล้ว ไม่ต้องการแล้วเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
REMNANTS    R EH1 M N AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remnants    (n) (r e1 m n @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残り物[のこりもの, nokorimono] Thai: พวกตกค้าง English: remnants

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants [Add to Longdo]
残り物[のこりもの, nokorimono] (n) leftovers (esp. food); remnants [Add to Longdo]
残影[ざんえい, zan'ei] (n) traces; remnants [Add to Longdo]
残敵[ざんてき, zanteki] (n) remnants of an enemy army [Add to Longdo]
残党[ざんとう, zantou] (n) remnants (of a defeated political party); refugees [Add to Longdo]
残兵[ざんぺい, zanpei] (n) (See 敗残兵) remnants of a defeated army [Add to Longdo]
端材[はざい, hazai] (n) mill ends; lumber remnants; wood waste [Add to Longdo]
敗残兵[はいざんへい, haizanhei] (n) remnants of a defeated army [Add to Longdo]
売れ残り[うれのこり, urenokori] (n) (1) unsold items; leftovers; remainders; remnants; (2) (col) (sens) spinster; old maid [Add to Longdo]
有り切れ[ありぎれ, arigire] (n) remnants [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劫余[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, / ] remnants after a disaster; aftermath [Add to Longdo]
余党[yú dǎng, ㄩˊ ㄉㄤˇ, / ] remnants (of a defeated clique); rump [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top