ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detail

D IH0 T EY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detail-, *detail*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detail(n) รายละเอียด, See also: ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย, ส่วนเล็กๆ น้อยๆ, Syn. item, article, particulars
detail(vt) อธิบายโดยละเอียด, See also: ทำโดยละเอียด, ชี้แจงรายละเอียด, Syn. elaborate, amplify, Ant. abbreviate, condense
detailed(adj) ซึ่งมีรายละเอียดมาก, See also: อย่างละเอียด, Syn. particularized
detail off(phrv) สั่ง (ทางทหาร), Syn. tell off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detail(ดี'เทล) n. รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด, แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
detailed(ดีเทลดฺ') adj. ซึ่งมีรายละเอียดมาก, Syn. thorough
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
detail(n) รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย
detail(vt) แจกแจงรายละเอียด, กล่าวโดยละเอียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detail chartแผนภูมิละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
detail flowchartผังงานละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detail accountบัญชีสาขา [การบัญชี]
detail designdetail design, การออกแบบขั้นรายละเอียด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
detail drawingdetail drawing, แบบรายละเอียด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Detail Screenชนิดที่ให้รายละเอียด [การแพทย์]
Detailed Reconnaissance Surveyการสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ, Example: การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40, 000 ถึง 1 : 100, 000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50, 000 ถึง 1 : 100, 000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
Detailed Surveyการสำรวจดินแบบละเอียด, Example: การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 5, 000 ถึง 1 : 30, 000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 50 - 80 ไร่ เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 10, 000 ถึง 1 : 30, 000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ ในงานวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำระดับไร่นา งานวางแผนระบบชลประทานและงานวางแผนเกี่ยวกับที่ตั้งสถานีทดลองทางเกษตร [สิ่งแวดล้อม]
Detailsรายละเอียด [TU Subject Heading]
Details, Sharpรายละเอียดชัดเจน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Detailed Objectives(n) ข้อบังคับบริษัท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are minor details to be cleaned up...มีเรื่องเล็กน้อย ที่จะชี้แจง... The Great Dictator (1940)
You're talking about little details and forgetting the important stuff.คุณกำลังพูดเกี่ยวกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ และลืมสิ่งที่สำคัญ 12 Angry Men (1957)
Let's see if the details bear him out.ลองดูว่ารายละเอียดแบกเขาออก ในขณะที่ร่างกายกระแทกพื้น, 12 Angry Men (1957)
- A lot of details never came out.- มากของรายละเอียดที่ไม่เคยออกมา 12 Angry Men (1957)
In the boy's place, do you think you could remember details after an upsetting experience such as being slapped by your father?ในสถานที่ของเด็กที่คุณคิดว่าคุณสามารถจำรายละเอียด หลังจากประสบการณ์ที่กวนใจเช่นถูกตบโดยคุณพ่อของคุณ? 12 Angry Men (1957)
I think so, if there were any special details to remember.ผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นถ้ามีรายละเอียดพิเศษใด ๆ ที่ต้องจำไว้ 12 Angry Men (1957)
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง How I Won the War (1967)
- Paris calling flight F-BDXY. Detail location. Repeat, detail location.ปารีสเรียกเที่ยวบินเอฟ-บีดีเอ็กซ์วาย แจ้งตำแหน่งด้วย The Little Prince (1974)
Detail location. Repeat, detail location.แจ้งตำแหน่งด้วย The Little Prince (1974)
If you can describe your planet to me in sufficient detail for me to make a drawing of it, แบบละเอียดมากพอที่ฉันจะวาดมันได้ The Little Prince (1974)
Not at all. Let's get every detail of this whole sordid nonsense out in the open.ไม่ ไม่ยากเลย เรามาวาดรายละเอียด เรื่องไร้สาระพิศดารนี่กันเถอะ The Little Prince (1974)
You mustn't omit any detail otherwise your stories will not arouse us sufficientlyYou mustn't omit any detail... ...ไม่เช่นนั้นเรื่องราวของคุณ .จะ not arouse ที่เราเพียงพอ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detailA detailed report will be sent you by next mail.
detailApply to the office for further details.
detailAttention should be paid to even the smallest detail of the report.
detailBeth described what she had seen in detail.
detailChildren need not know every detail of the family budget.
detailCould you explain it in more detail?
detailDescribe that accident in detail.
detailDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
detailDetailed maps for this area have not been drawn.
detailDon't rush into the situation until you have all the details; hold your horses until you know where you are going.
detailDo you have volume discount? If so, please send details.
detailEach item was described in painstaking detail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกร็ด(n) detail, See also: frill, bits, fragment, Example: วันนี้เรามีเกร็ด เล็กๆ น้อยๆเกี่ยวกะ เลขประจำตัว น.ศ.มาฝากเพื่อเป็นความรู้, Thai Definition: ข้อปลีกย่อย, ส่วนเบ็ดเตล็ด, ส่วนย่อย
ปลีกย่อย(adj) odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน
พิสดาร(adj) detailed, See also: comprehensive, intensive, Syn. ละเอียด, Example: หนังสือเล่มนี้มีที่เป็นฉบับพิสดารอยู่ในห้องสมุดใหญ่อีกเล่ม, Thai Definition: ที่มีความละเอียดลออ, ที่แสดงรายละเอียดมาก
ข้อปลีกย่อย(n) detail, See also: particular, item, Syn. รายละเอียด, เรื่องเบ็ดเตล็ด, Example: ร่างสัญญามีข้อปลีกย่อยมากมาย ผู้เซ็นสัญญาต้องอ่านให้ดีก่อนเซ็นสัญญา
จาระไน(v) detail, See also: elucidate, Syn. ชี้แจง, Example: คุณไม่ต้องจาระไนความสามารถพิเศษของคุณดอก ผลงานของคุณจะเป็นตัวบ่งบอกเอง, Thai Definition: พูดชี้แจงอย่างละเอียดลออหรือถี่ถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
โดยละเอียด[dōi la-īet] (adv) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously  FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
แจง[jaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition  FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ขายปลีก[khāiplīk] (v) EN: retail ; sell in retail  FR: vendre au détail
ขายปลีก[khāiplīk] (adj) EN: retail  FR: au détail
ค้าปลีก[khā plīk] (v) EN: retail ; engage in retail trade  FR: vendre au détail ; vendre à la pièce
ขยายความใน[khayāi khwām nai] (v, exp) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify
ข้อปลีกย่อย[khøplīkyøi] (n, exp) EN: detail ; subtleties  FR: détail [ m ] ; subtilité [ f ]
ละเอียด[la-īet] (adj) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous  FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดลออ[la-īetlø] (adj) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive  FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DETAIL D IH0 T EY1 L
DETAIL D IY1 T EY0 L
DETAILS D IH0 T EY1 L Z
DETAILS D IY1 T EY0 L Z
DETAILED D IH0 T EY1 L D
DETAILEE D IH0 T EY2 L IY1
DETAILER D IY1 T EY0 L ER0
DETAILING D IH0 T EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detail (v) dˈiːtɛɪl (d ii1 t ei l)
details (v) dˈiːtɛɪlz (d ii1 t ei l z)
detailed (v) dˈiːtɛɪld (d ii1 t ei l d)
detailing (v) dˈiːtɛɪlɪŋ (d ii1 t ei l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
详细[xiáng xì, ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, / ] detailed; in detail; minute #2,664 [Add to Longdo]
细节[xì jié, ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] details; particulars #3,156 [Add to Longdo]
详情[xiáng qíng, ㄒㄧㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] details; particulars #4,384 [Add to Longdo]
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, / ] detailed; comprehensive #5,322 [Add to Longdo]
案情[àn qíng, ㄢˋ ㄑㄧㄥˊ, ] details of a case; case #13,164 [Add to Longdo]
端详[duān xiáng, ㄉㄨㄢ ㄒㄧㄤˊ, / ] details (of information) #28,674 [Add to Longdo]
详实[xiáng shí, ㄒㄧㄤˊ ㄕˊ, / ] detailed and reliable; full and accurate) #42,005 [Add to Longdo]
绵密[mián mì, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, / 綿] detailed; meticulous; fine and careful #60,327 [Add to Longdo]
清册[qīng cè, ㄑㄧㄥ ㄘㄜˋ, / ] detailed list; inventory #85,578 [Add to Longdo]
繁本[fán běn, ㄈㄢˊ ㄅㄣˇ, ] detailed edition; unexpurgated version [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Detail { n }; Einzelheit { f } | Details { pl }detail | details [Add to Longdo]
Detailgeschäft { n }; Ladengeschäft { n }retail shop [Add to Longdo]
Detailhandel { m }retail business [Add to Longdo]
Detailist { m }retail dealer [Add to Longdo]
Details { pl }minutiae [Add to Longdo]
Detailschilderung { f }circumstance [Add to Longdo]
Detailschilderung { f }particularization [Add to Longdo]
Einzelheit { f } | Einzelheiten { pl } | in den kleinsten Einzelheiten | in allen Einzelheiten | weitere Einzelheitendetail | details | in the minutest details | in explicit detail | further details [Add to Longdo]
Kleinarbeit { f }detail work [Add to Longdo]
Teilzeichnung { f }detail drawing [Add to Longdo]
Teilzeichnung { f }detail drawings [Add to Longdo]
detaillierend; spezifizierendparticularizing [Add to Longdo]
detailliert; ausführlich; gründlich; genau { adj }particular [Add to Longdo]
detailliert; ausführlich angegeben; ins Einzelne gehend; spezifiziert { adj }particularized [Add to Longdo]
detailliert; ausführlich { adj } | detaillierter; ausführlicher | am detailliertesten; am ausführlichstendetailed | more detailed | most detailed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
内容[ないよう, naiyou] (n) subject; contents; matter; substance; detail; import; (P) #164 [Add to Longdo]
詳しく[くわしく, kuwashiku] (adv) in detail; fully; minutely; at length #485 [Add to Longdo]
詳細[しょうさい, shousai] (adj-na, n) detail; particulars; (P) #955 [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) #2,320 [Add to Longdo]
詳しい(P);精しい;委しい[くわしい, kuwashii] (adj-i) (1) detailed; full; accurate; (2) (ant #2,381 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n) (1) spirit; sprite; nymph; (2) energy; vigor (vigour); strength; (3) fine details; (4) semen; (P) #6,734 [Add to Longdo]
細部[さいぶ, saibu] (n) details; (P) #8,960 [Add to Longdo]
[ほそ, hoso] (n) (See 微に入り細を穿つ) detail; details #9,498 [Add to Longdo]
精密[せいみつ, seimitsu] (adj-na, n) precise; exact; detailed; minute; close; (P) #10,894 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
処理内容[しょりないよう, shorinaiyou] processing details [Add to Longdo]
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data [Add to Longdo]
詳細情報[しょうさいじょうほう, shousaijouhou] detailed information [Add to Longdo]
詳細設計[しょうさいせっけい, shousaisekkei] detailed design [Add to Longdo]
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]
明細[めいさい, meisai] detail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detail \De"tail\ (d[=e]"t[=a]l or d[-e]*t[=a]l"; 277), n. [F.
   d['e]tail, fr. d['e]tailler to cut in pieces, tell in detail;
   pref. d['e]- (L. de or dis-) + tailler to cut. See {Tailor}.]
   1. A minute portion; one of the small parts; a particular; an
    item; -- used chiefly in the plural; as, the details of a
    scheme or transaction.
    [1913 Webster]
 
       The details of the campaign in Italy. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. A narrative which relates minute points; an account which
    dwells on particulars.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) The selection for a particular service of a person
    or a body of men; hence, the person or the body of men so
    selected.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch. & Mach.)
    (a) A minor part, as, in a building, the cornice, caps of
      the buttresses, capitals of the columns, etc., or
      (called {larger details}) a porch, a gable with its
      windows, a pavilion, or an attached tower.
    (b) A detail drawing.
 
   {Detail drawing}, a drawing of the full size, or on a large
    scale, of some part of a building, machine, etc.
 
   {In detail}, in subdivisions; part by part; item by item;
    circumstantially; with particularity.
 
   Syn: Account; relation; narrative; recital; explanation;
     narration.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detail \De"tail\ (d[-e]*t[=a]l"), v. t. [imp. & p. p.
   {Detailed}; p. pr. & vb. n. {Detailing}.] [Cf. F.
   d['e]tailler to cut up in pieces, tell in detail. See
   {Detail}, n.]
   1. To relate in particulars; to particularize; to report
    minutely and distinctly; to enumerate; to specify; as, he
    detailed all the facts in due order.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To tell off or appoint for a particular service, as
    an officer, a troop, or a squadron.
    [1913 Webster]
 
   3. To provide with fine or intricate added decoration.
    [PJC]
 
   Syn: {Detail}, {Detach}.
 
   Usage: Detail respects the act of individualizing the person
      or body that is separated; detach, the removing for
      the given end or object.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detail
   n 1: an isolated fact that is considered separately from the
      whole; "several of the details are similar"; "a point of
      information" [syn: {detail}, {item}, {point}]
   2: a small part that can be considered separately from the
     whole; "it was perfect in all details" [syn: {detail},
     {particular}, {item}]
   3: extended treatment of particulars; "the essay contained too
     much detail"
   4: a crew of workers selected for a particular task; "a detail
     was sent to remove the fallen trees"
   5: a temporary military unit; "the peacekeeping force includes
     one British contingent" [syn: {contingent}, {detail}]
   v 1: provide details for
   2: assign to a specific task; "The ambulances were detailed to
     the fire station"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Detail /deːtai/ 
  detail

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 detail /detɑj/
  detail

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top