ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

single

S IH1 NG G AH0 L   
160 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -single-, *single*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
single[ADJ] เดี่ยว, See also: โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว, Syn. sole, singular, only, particular;, Ant. many, numerous
single[ADJ] โสด, See also: ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน, Syn. companionless, bachelor, unwed, Ant. married, united, wed
singlet[N] เสื้อกล้าม
singleton[N] คนหรือสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียว
single out[PHRV] เลือกเฉพาะ, See also: เลือกจากกลุ่ม, Syn. center out
single-space[VT] พิมพ์บรรทัดเดียว
single-handed[ADV] โดยลำพัง, See also: โดยตัวคนเดียว, อย่างไม่ต้องมีใครช่วย, Syn. without help, courageously
single-minded[ADJ] มุ่งมั่น
single-hearted[ADJ] เด็ดเดี่ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
single(ซิง'เกิล) adj. เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว,โดดเดี่ยว,รายตัว,เฉพาะคน,ใจซื่อ,บริสุทธิ์ใจ,จริงใจ,ไม่แบ่งแยก,เป็นเอก,ใช้ได้กับทั้งหมด,ไปเที่ยวเดียว,เจาะจง. vt. เลือกเฟ้น,เจาะจง,คัดเลือก. vi. (กีฬาเบสบอล) ตีได้หนึ่งป้อม. n.. คนเดียว,สิ่งเดียว,อันเดียว
single blessednessn. ความสุขสบายของคนโสด
single in-line memory modใช้ตัวย่อว่า SIMM (อ่านว่า ซิม) หมายถึงแผงวงจรขนาดเล็ก ที่บรรจุชิปจำนวนมากมาย ใช้เป็นหน่วยความจำได้ เหมาะที่จะใช้เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เพราะเพียงนำแผ่นวงจรซิมนี้มาเสียบเข้าไปในช่องเสียบ (slot) ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นดู single in-line processor เปรียบเทียบ
single in-line processorใช้ตัวย่อว่า SIP (อ่านว่า ซิป) หมายถึง แผ่นวงจรขยายหน่วยความจำคล้าย ๆ กับ แผ่นวงจรซิม (SIMM) ผิดกันแต่ว่าแผ่นวงจร SIP นั้นประกอบด้วยเข็มเล็ก ๆ เรียงกันเหมือนหวี ซึ่งมาต่อเอาเองไม่ได้ ต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลยดู single in-line memory module เปรียบเทียบ
single-handedadj. มีจุดประสงค์เดียว,ข้างเดียว,มือเดียว,เด็ดเดี่ยว,บุกเดี่ยว,มีกำลังคนเดียว,ยึดมั่น., See also: single-handedly adv. single-handedness n.
single-heartedadj. ใจจริง,ซื่อสัตย์,เด็ดเดี่ยว,จงรักภักดี,มีน้ำใสใจจริง
single-sided diskจานบันทึกหน้าเดียวหมายถึง จานบันทึกที่สามารถนำมาใช้บันทึกข้อมูลได้เพียงหน้าเดียว สมัยปัจจุบัน คงจะหาไม่ได้เพราะเลิกใช้ไปหมดแล้ว
singleness(ซิง'เกิลนิส) n. ความเป็นเอกเทศ,การเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความโดดเดี่ยว,ความเจาะจง
singlet(ซิง'กลิท) n. เสื้อซับเหงื่อของผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
single(adj) โสด,เดี่ยว,โทน,เดียว,รายตัว,เฉพาะคน
single(vt) เลือกเฟ้น,เลือก,เจาะจง,คัดเลือก
SINGLE-single-handed(adj) มือเดียว,เพียงผู้เดียว,ข้างเดียว,บุกเดี่ยว
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง,ซึ่งยึดมั่น,เด็ดเดี่ยว,ใจเดียว
singleness(n) ความโสด,ความเป็นเอกเทศ,ความโดดเดี่ยว,การอยู่ตามลำพัง
singlet(n) เสื้อยืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
singleเดี่ยว, โสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
singleเชิงเดี่ยว, เดี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
single birthการเกิดท้องละคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
single cause of deathสาเหตุเชิงเดี่ยวของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
single cleft lipปากแหว่งเดี่ยว [มีความหมายเหมือนกับ cheiloschisis; cleft lip; harelip; stomatoschisis; stomoschisis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
single creditorเจ้าหนี้มีประกันเหนือหลักทรัพย์รายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
single deliveryการคลอดท้องละคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
single dentureชุดฟันปลอมเดี่ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Single European Actกฎหมายยุโรปตลาดเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
single impression techniqueเทคนิคพิมพ์ครั้งเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
single bondพันธะเดี่ยว, พันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่ง ซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่ เช่น พันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนในสารประกอบมีเทน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Single currency interest rate swapการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินเดียวกัน [การบัญชี]
Single entry bookkeepingการบันทึกบัญชีเดียว [TU Subject Heading]
Single entry systemระบบบัญชีเดี่ยว [การบัญชี]
Single fathersบิดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
single fertilizerปุ๋ยเดี่ยว, ปุ๋ยเคมีที่มีแร่ธาตุอาหารหลักเพียงอย่างเดียว เช่น ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต หรือปุ๋ยโพแทส เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
single fixed pulleyรอกเดี่ยวอยู่กับที่, รอกที่แขวนตายตัวตรึงอยู่กับที่ ไม่ช่วยผ่อนแรงแต่อำนวยความสะดวก  เช่น รอกที่ปลายเสาธง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
single lens microscopeกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดี่ยว, กล้องจุลทรรศน์ที่ประกอบด้วยเลนส์อันเดียวส่องดูวัตถุ  แต่มีกำลังขยายสูงกว่าแว่นขยายธรรมดา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Single men บุรุษโสด [TU Subject Heading]
Single mothersมารดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
single fileเดินเป็นแถวเดียว
single-minded (vi vt slang ) เดิมพัน ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. single minded,single-mind,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Oh, but I have, every single word.โอ้ แต่ฉันมีทุกคำเดียว Pinocchio (1940)
Not a single well-known personality in the hotel.ไม่มีผู้ดีในโรงแรมนี้เลยสักคน Rebecca (1940)
Everything-every single thing that took place in that courtroom says he's guilty.Everything-every single thing that took place in that courtroom says he's guilty. 12 Angry Men (1957)
Every single thing.Every single thing. 12 Angry Men (1957)
Form a single file.ตั้งแถวเรียงเดี่ยว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I bet Russian czars never paid that for a single horse.ฉันเดิมพัน Czars รัสเซียไม่เคยจ่ายที่ม้าเดียว The Godfather (1972)
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite.แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว The Little Prince (1974)
We must restrict our impulses to a single gestureเราต้องจำกัด impulse to ของเรา การแสดงอากัปกิริยาเดี่ยว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . ,\ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I won't take a single crackling, on principle, while this Cana gets the liver and sausages!ฉันจะไม่ใช้เสียง- แตกเดียวกับหลักการ, ขณะนี้คานาได้รับตับและไส้กรอก! Idemo dalje (1982)
This is actually the largest single collection of...นี้เป็นจริงคอลเลกชันเดียว ที่ใหญ่ที่สุดของ ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Miss Porter, this is one of the largest single collections... of hummingbirds in Europe.นางสาวพอร์เตอร์นี้เป็นหนึ่ง ในคอลเลกชันเดียวที่ใหญ่ที่สุด ... ของฮัมมิ่งเบิร์ในยุโรป Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
singleA mailbag from a single sender addressed to one recipient, as the name suggests, is for delivering a bag of printed matter.
singleAre you married or are you single?
singleAre you single?
singleA single mistake, and you are a failure.
singleA single step, and you will fall over the cliff.
singleBetter be still single than ill married.
singleBill was singled out for a special award.
singleBill was single until he tied the knot last week.
singleBut in spite of the merits of being single, they do want to get married some day.
singleCan I have a single to Birmingham?
singleCompared to a computer, a word processor has a single purpose.
singleCriminals generally do not single out police officers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัวเดี่ยว[N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
เตียงเดี่ยว[N] single bed, Example: โรงแรมมีห้องเตียงเดี่ยวทั้งหมด 25 ห้อง, Thai definition: มีเตียงเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมที่มีเตียงนอนเตียงเดียว
อัญประกาศเดี่ยว[N] single quotation marks, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ' '
โสด[ADJ] single, Syn. เดี่ยว, ไร้คู่
เสื้อยืด[N] T-shirt, See also: singlet, tee-shirt, Example: คุณปลัดแต่งกายเครื่องแบบครึ่งท่อนคือสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงสีกากีคาดเข็มขัดผ้าหัวตราราชสีห์, Count unit: ตัว
หญิงโสด[N] unmarried woman, See also: single woman, spinster, Syn. สาวโสด, Example: สังคมควรจะดูแลให้ความคุ้มครองหญิงโสดเพราะพวกเธอไม่ได้มีผู้ชายของตัวเองคุ้มครองดูแลเธอ
หนึ่งเดียว[ADJ] single, See also: sole, only, Syn. เดียว, อันเดียว, อย่างเดียว, เพียงอย่างเดียว, Example: รัฐบาลพม่าออกมาแก้ข่าวว่า เหตุผลหนึ่งเดียวที่แรงงานพม่าต้องออกมาทำงานต่างแดน เป็นเพราะว่าต้องการรายได้เท่านั้น, Thai definition: หนึ่งเท่านั้น ไม่มีอื่นอีก
คี่[ADJ] odd, See also: single, uneven, Syn. เดี่ยว, Ant. คู่, Example: เขาสั่งให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าที่เป็นเลขคี่เท่านั้น, Thai definition: จำนวนที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว, เดี่ยว, ตรงข้ามกับ คู่
คำเดี่ยว[N] single word, Example: คำว่า ชาติ กับ หมา คำสองคำนี้ต่างก็เป็นคำเดี่ยวเมื่อมารวมกันถือว่าคำประสมในแง่ของโครงสร้างคำ
คำโดด[N] single word, See also: monosyllabic word, Example: ภาษาไทย เป็นภาษามีรูปเป็นคำโดดเป็นส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญประกาศเดี่ยว[n. exp.] (anyaprakāt dīo) EN: single quotation marks ; ' '   
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone   FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
ชายโสด[n. exp.] (chāi sōt) EN: bachelor ; single man   FR: célibataire [m]
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded   FR: décidé ; déterminé ; résolu
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd   FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[adj.] (dīo = dio) EN: alone ; single ; sole   
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary   FR: seul
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo   FR: solitaire ; isolé ; seul
เอกา[adj.] (ēkā) EN: alone ; single ; one ; solitary   
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka-) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary   

CMU English Pronouncing Dictionary
SINGLE S IH1 NG G AH0 L
SINGLES S IH1 NG G AH0 L Z
SINGLER S IH1 NG G L ER0
SINGLER S IH1 NG G AH0 L ER0
SINGLEY S IH1 NG G L IY0
SINGLED S IH1 NG G AH0 L D
SINGLETON S IH1 NG G AH0 L T AH0 N
SINGLETARY S IH1 NG G AH0 L T EH0 R IY0
SINGLETERRY S IH1 NG G AH0 L T EH0 R IY0
SINGLETON'S S IH1 NG G AH0 L T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
single (v) sˈɪŋgl (s i1 ng g l)
singled (v) sˈɪŋgld (s i1 ng g l d)
singles (v) sˈɪŋglz (s i1 ng g l z)
singlet (n) sˈɪŋglɪt (s i1 ng g l i t)
singlets (n) sˈɪŋglɪts (s i1 ng g l i t s)
singleton (n) sˈɪŋgltən (s i1 ng g l t @ n)
singleness (n) sˈɪŋglnəs (s i1 ng g l n @ s)
singletons (n) sˈɪŋgltənz (s i1 ng g l t @ n z)
singlestick (n) sˈɪŋglstɪk (s i1 ng g l s t i k)
singlesticks (n) sˈɪŋglstɪks (s i1 ng g l s t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单一[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, / ] single; only; sole, #4,991 [Add to Longdo]
单打[dān dǎ, ㄉㄢ ㄉㄚˇ, / ] singles (in sports), #10,813 [Add to Longdo]
单项[dān xiàng, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ, / ] single-item, #12,064 [Add to Longdo]
光棍儿[guāng gùn r, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ ㄦ˙, / ] single person; bachelor, #14,147 [Add to Longdo]
专一[zhuān yī, ㄓㄨㄢ ㄧ, / ] single-minded; concentrated, #14,992 [Add to Longdo]
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly, #20,097 [Add to Longdo]
单击[dān jī, ㄉㄢ ㄐㄧ, / ] single-click, #20,341 [Add to Longdo]
单亲[dān qīn, ㄉㄢ ㄑㄧㄣ, / ] single parent, #27,469 [Add to Longdo]
单曲[dān qǔ, ㄉㄢ ㄑㄩˇ, / ] single (music), #33,170 [Add to Longdo]
单细胞[dān xì bāo, ㄉㄢ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] single-celled (organism); unicellular, #44,379 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apostroph {m}; Hochkomma {n}single quotation mark [Add to Longdo]
Binnenmarkt {m}Single Market [Add to Longdo]
Einbettzimmer {n}; Einzelzimmer {n} | Einbettzimmer {pl}; Einzelzimmer {pl}single room | single rooms [Add to Longdo]
Einfachstangenkopf {m} [techn.]single tie rod [Add to Longdo]
Einheitsliste {n}single list; single ticket [Am.] [Add to Longdo]
Einheitswährung {f}single currency [Add to Longdo]
Einphasenwechselstrom {m} [electr.]single phase alternating current [Add to Longdo]
Einscheibenkupplung {f}single disc clutch [Add to Longdo]
Einträger-Deckenkran {m}single girder underslung crane [Add to Longdo]
Einträger-Laufkran {m}single girder overhead travelling cran [Add to Longdo]
Einzelbeleg {m}single document [Add to Longdo]
Einzelfund {m}single find [Add to Longdo]
Einzelgerät {n}single device [Add to Longdo]
Einzelkabine {f}single cabin [Add to Longdo]
Einzelkampf {m} | Einzelkämpfe {pl}single combat | single combats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
たった一つ[たったひとつ, tattahitotsu] (exp,adj-no) (See たった) single; solo; solitary just one; only one [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely [Add to Longdo]
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out [Add to Longdo]
オオテンジクザメ属[オオテンジクザメぞく, ootenjikuzame zoku] (n) Nebrius (genus of a single species of nurse shark in the family Ginglymostomatidae) [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
コンソール[, konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges [Add to Longdo]
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast [Add to Longdo]
シングルクォート[しんぐるくおーと, shingurukuo-to] single quote [Add to Longdo]
シングルシフト[しんぐるしふと, shingurushifuto] single shift [Add to Longdo]
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode) [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer [Add to Longdo]
シングルモード[しんぐるもーど, shingurumo-do] single mode [Add to Longdo]
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber [Add to Longdo]
シングルユー[しんぐるゆー, shinguruyu-] single user [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Single \Sin"gle\, a. [L. singulus, a dim. from the root in
   simplex simple; cf. OE. & OF. sengle, fr. L. singulus. See
   {Simple}, and cf. {Singular}.]
   1. One only, as distinguished from more than one; consisting
    of one alone; individual; separate; as, a single star.
    [1913 Webster]
 
       No single man is born with a right of controlling
       the opinions of all the rest.     --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Alone; having no companion.
    [1913 Webster]
 
       Who single hast maintained,
       Against revolted multitudes, the cause
       Of truth.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, unmarried; as, a single man or woman.
    [1913 Webster]
 
       Grows, lives, and dies in single blessedness.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Single chose to live, and shunned to wed. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Not doubled, twisted together, or combined with others;
    as, a single thread; a single strand of a rope.
    [1913 Webster]
 
   5. Performed by one person, or one on each side; as, a single
    combat.
    [1913 Webster]
 
       These shifts refuted, answer thy appellant, . . .
       Who now defles thee thrice ti single fight.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. Uncompounded; pure; unmixed.
    [1913 Webster]
 
       Simple ideas are opposed to complex, and single to
       compound.               --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   7. Not deceitful or artful; honest; sincere.
    [1913 Webster]
 
       I speak it with a single heart.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. Simple; not wise; weak; silly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He utters such single matter in so infantly a voice.
                          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {Single ale}, {Single beer}, or {Single drink}, small ale,
    etc., as contrasted with {double ale}, etc., which is
    stronger. [Obs.] --Nares.
 
   {Single bill} (Law), a written engagement, generally under
    seal, for the payment of money, without a penalty.
    --Burril.
 
   {Single court} (Lawn Tennis), a court laid out for only two
    players.
 
   {Single-cut file}. See the Note under 4th {File}.
 
   {Single entry}. See under {Bookkeeping}.
 
   {Single file}. See under 1st {File}.
 
   {Single flower} (Bot.), a flower with but one set of petals,
    as a wild rose.
 
   {Single knot}. See Illust. under {Knot}.
 
   {Single whip} (Naut.), a single rope running through a fixed
    block.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Single \Sin"gle\, n.
   1. A unit; one; as, to score a single.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The reeled filaments of silk, twisted without doubling
    to give them firmness.
    [1913 Webster]
 
   3. A handful of gleaned grain. [Prov. Eng. & Scot.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Law Tennis) A game with but one player on each side; --
    usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
   5. (Baseball) A hit by a batter which enables him to reach
    first base only.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Single \Sin"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Singled}; p. pr. & vb. n.
   {Singling}.]
   1. To select, as an individual person or thing, from among a
    number; to choose out from others; to separate.
    [1913 Webster]
 
       Dogs who hereby can single out their master in the
       dark.                 --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       His blood! she faintly screamed her mind
       Still singling one from all mankind. --More.
    [1913 Webster]
 
   2. To sequester; to withdraw; to retire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       An agent singling itself from consorts. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. To take alone, or one by one.
    [1913 Webster]
 
       Men . . . commendable when they are singled.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Single \Sin"gle\, v. i.
   To take the irrregular gait called single-foot; -- said of a
   horse. See {Single-foot}.
   [1913 Webster]
 
      Many very fleet horses, when overdriven, adopt a
      disagreeable gait, which seems to be a cross between a
      pace and a trot, in which the two legs of one side are
      raised almost but not quite, simultaneously. Such
      horses are said to single, or to be single-footed. --W.
                          S. Clark.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 single
   adj 1: being or characteristic of a single thing or person;
       "individual drops of rain"; "please mark the individual
       pages"; "they went their individual ways" [syn:
       {individual}, {single}] [ant: {common}]
   2: used of flowers having usually only one row or whorl of
     petals; "single chrysanthemums resemble daisies and may have
     more than one row of petals" [ant: {double}]
   3: existing alone or consisting of one entity or part or aspect
     or individual; "upon the hill stood a single tower"; "had but
     a single thought which was to escape"; "a single survivor";
     "a single serving"; "a single lens"; "a single thickness"
     [ant: {multiple}]
   4: not married or related to the unmarried state; "unmarried men
     and women"; "unmarried life"; "sex and the single girl";
     "single parenthood"; "are you married or single?" [syn:
     {unmarried}, {single}] [ant: {married}]
   5: characteristic of or meant for a single person or thing; "an
     individual serving"; "single occupancy"; "a single bed" [syn:
     {individual}, {single(a)}]
   6: having uniform application; "a single legal code for all"
   7: not divided among or brought to bear on more than one object
     or objective; "judging a contest with a single eye"; "a
     single devotion to duty"; "undivided affection"; "gained
     their exclusive attention" [syn: {single(a)}, {undivided},
     {exclusive}]
   n 1: a base hit on which the batter stops safely at first base
      [syn: {single}, {bingle}]
   2: the smallest whole number or a numeral representing this
     number; "he has the one but will need a two and three to go
     with it"; "they had lunch at one" [syn: {one}, {1}, {I},
     {ace}, {single}, {unity}]
   v 1: hit a single; "the batter singled to left field"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top