ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oddly

AA1 D L IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oddly-, *oddly*, odd
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oddly[ADV] อย่างแปลกประหลาด, Syn. strangely, peculiarly, Ant. commonly, regularly

English-Thai: Nontri Dictionary
oddly(adv) อย่างประหลาด,อย่างพิกล,อย่างแปลกประหลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I once treated a young man, about your age... and he fell in love oddly enough, with a girl on a poster.ครั้งหนึ่งผมเคยรักษาผู้ชายอายุเท่าคุณ และเขาตกหลุมรัก มันค่อนข้างแปลก ผู้หญิงในโปสเตอร์ Don Juan DeMarco (1994)
Sure would like to. In fact, oddly enough, we're going to Paris ourselves.แน่นอน ความจริงที่ว่าเรา กำลังจะไปปารีส Anastasia (1997)
Oddly, my character's feelings mirror my own.น่าแปลกนะที่ฉันรู้สึกโกรธเหมือนกันเลย Casino Royale (2006)
And We Here At The Humphrey Manor Have An Oddly Large Kitchen Table.เราขอเชิญโต๊ะรับประทานอาหารใหญ่เบิ้ม ณ คฤหาสน์ฮัมฟรีย์ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
You're acting oddly these days.เธอทำตัวแปลกๆ นะหมู่นี้ Lovely Complex (2007)
I'm not hungry, oddly.ผมไม่หิวน่ะครับ แปลกจัง Juno (2007)
Relatively harmless to humans, oddly enough.เชื้อนี้ไม่เป็นอันตรายกับคน Mine (2008)
oddly enough,not one of my dreams includes working at the buy more for another week.ก็แปลกนะที่ฝันผมไม่เกี๋ยวกับการทำงานต่อเลย Chuck Versus the First Date (2008)
But it's oddly...soothing.แต่ก็แปลกที่.. เข้ากัน Easy as Pie (2008)
You and me, oddly enough.ฉันก็งงพอๆกับคุณแหล่ะ Committed (2008)
Well oddly right now you're the only person I think I should trust.ก็แปลกนะ ตอนนี้นายเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจ Quantum of Solace (2008)
What it resembles, oddly enough, is placental tissue.ซึ่งประหลาดมาก ที่มันมีความ คล้ายคลึงเนื้อเยื่อในรกเด็ก The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oddlyOddly enough he insisted on his innocence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   

CMU English Pronouncing Dictionary
ODDLY    AA1 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oddly    (a) ˈɒdliː (o1 d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sonderbarerweiseoddly enough [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪石[かいせき, kaiseki] (n) oddly shaped stone or rock [Add to Longdo]
奇しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously [Add to Longdo]
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
不思議なくらい[ふしぎなくらい, fushiginakurai] (exp) curiously; curiously enough; oddly enough; to the point of being mysterious; to the extent of being strange [Add to Longdo]
不思議に[ふしぎに, fushigini] (adv) strangely; oddly; mysteriously [Add to Longdo]
妙な話だが[みょうなはなしだが, myounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oddly \Odd"ly\, adv.
   1. In an odd manner; unevenly. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. In a peculiar manner; strangely; queerly; curiously. "A
    figure a little more oddly turned." --Locke.
    [1913 Webster]
 
       A great black substance, . . . very oddly shaped.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) In a manner measured by an odd number.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oddly
   adv 1: in a manner differing from the usual or expected; "had a
       curiously husky voice"; "he's behaving rather peculiarly"
       [syn: {curiously}, {oddly}, {peculiarly}]
   2: in a strange manner; "a queerly inscribed sheet of paper"
     [syn: {queerly}, {strangely}, {oddly}, {funnily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top