Search result for

weird

(59 entries)
(0.0557 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weird-, *weird*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weird    [ADJ] แปลกประหลาด, See also: อัศจรรย์, อภินิหาร, เหนือธรรมชาติ, Syn. supernatural, unearthly, unnatural, Ant. average, normal, typical
weird    [ADJ] เกี่ยวกับโชคชะตา (คำโบราณ)
weirdo    [N] คนประหลาด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. crackpot, crank, freak
weirdly    [ADV] อย่างแปลกประหลาด
weird out    [SL] คลุ้มคลั่ง, See also: เป็นบ้า, ตกใจมาก, สติแตก
weirdness    [N] ความแปลกประหลาด
weirded out    [SL] คลุ้มคลั่ง, See also: เป็นบ้า, ตกใจมาก, สติแตก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weirdMy little brother gets delirious when he's sleepy. He says the weirdest things.
weirdThe day before yesterday he witnessed a weird incident in the wilderness.
weirdThere was something weird about the incident.
weirdThat's weird.
weird"You know a kid called Megumi Noda, right?" "Noda?" "Makes weird sounds like 'Hagya', 'Fugi'"
weirdI'm always writing weird and hoopy stuff so I'm sure it's difficult to comment on.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weird(เวียร์ด) adj. ประหลาด,อาเพท,อัศจรรย์,อภินิหาร, See also: weirdly adv. weirdness n., Syn. uncanny,eerie,wild ###A. normal,natural

English-Thai: Nontri Dictionary
weird(adj) ,พิกล,อัศจรรย์,แปลก,ประหลาด,อาเพศ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตรพิสดาร    [ADV] exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร
เพี้ยน [ADJ] odd, See also: weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon, Syn. แปลก, บ้า, Example: เธอเอาความคิดแสนเพี้ยนนี้มาจากไหน, Thai definition: ที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา
พิลึกพิลั่น    [ADJ] weird, See also: bizarre, Syn. พิลึกกึกกือ, พิสดาร, แปลกประหลาด, แปลก, ประหลาด, Example: เรือ อู เรือใต้น้ำของเยอรมนี เป็นเรือพิลึกพิลั่นที่มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมามาก, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดามาก
วิตถาร    [ADJ] strange, See also: weird, odd, abnormal, eccentric, peculiar, queer, Syn. พิสดาร, แปลก, แผลง, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า ถ้าทำสิ่งวิตถารแล้วฝนจะตกติดกันไม่หยุด, Thai definition: ที่ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ, Notes: (บาลี)
กึกกือ    [ADJ] weird, See also: odd, bizarre, fantastic, strange, Syn. พิลึกกึกกือ, แปลก, ประหลาด, Example: เหตุการณ์พิลึกกึกกือทั้งสองเรื่องนี้คงจะต้องศึกษากันต่อไปในบรรดาประเทศเกิดใหม่, Thai definition: แปลกประหลาดมาก, ผิดปรกติมาก, ชอบกลมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; queer ; odd ; strange ; funny   FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralāt) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar   FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange
อุตริ[v.] (uttari) EN: be queer ; be odd ; be weird ; be silly enough   
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric   FR: curieux ; bizarre
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsadān) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly   
วิตถาร[adj.] (wittathān) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar   FR: excessif ; excentrique ; anormal
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer   FR: curieux ; fantasque

CMU English Pronouncing Dictionary
WEIRD    W IH1 R D
WEIRDO    W IH1 R D OW0
WEIRDER    W IH1 R D ER0
WEIRDLY    W IH1 R D L IY0
WEIRDOS    W IH1 R D OW0 Z
WEIRDEST    W IH1 R D AH0 S T
WEIRDNESS    W IH1 R D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weird    (j) (w i@1 d)
weirder    (j) (w i@1 d @ r)
weirdie    (n) (w i@1 d ii)
weirdly    (a) (w i@1 d l ii)
weirdest    (j) (w i@1 d i s t)
weirdies    (n) (w i@1 d i z)
weirdness    (n) (w i@1 d n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gruselig; unheimlich; übernatürlich; eigenartig {adj} | gruseliger; unheimlicher; übernatürlicher; eigenartiger | am gruseligsten; am unheimlichsten; am übernatürlichsten; am eigenartigstenweird | weirder | weirdest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きしょい;キショイ[, kishoi ; kishoi] (adj-f) (sl) (See 気色悪い) feel sick; (something is) weird [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
クーキー[, ku-ki-] (n) (1) kooky; weird; (2) (usu. クッキー) cookie; cooky; (P) [Add to Longdo]
プッツン;ぷっつん[, puttsun ; puttsun] (n,vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na,n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P) [Add to Longdo]
奇怪(P);奇っ怪[きかい(奇怪)(P);きっかい, kikai ( kikai )(P); kikkai] (adj-na,n) strange; wonderful; weird; outrageous; mysterious; (P) [Add to Longdo]
奇怪千万[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n,adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous [Add to Longdo]
奇奇怪怪;奇々怪々[ききかいかい, kikikaikai] (adj-na,n) very strange; bizarre; weird; mysterious [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪气[guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, / ] weird (temperament) [Add to Longdo]
怪异[guài yì, ㄍㄨㄞˋ ㄧˋ, / ] weird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weird \Weird\, v. t.
   To foretell the fate of; to predict; to destine to. [Scot.]
   --Jamieson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weird \Weird\ (w[=e]rd), n. [OE. wirde, werde, AS. wyrd fate,
   fortune, one of the Fates, fr. weor[eth]an to be, to become;
   akin to OS. wurd fate, OHG. wurt, Icel. ur[eth]r. [root]143.
   See {Worth} to become.]
   [1913 Webster]
   1. Fate; destiny; one of the Fates, or Norns; also, a
    prediction. [Obs. or Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. A spell or charm. [Obs. or Scot.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weird \Weird\, a.
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to fate; concerned with destiny.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to witchcraft; caused by, or suggesting,
    magical influence; supernatural; unearthly; wild; as, a
    weird appearance, look, sound, etc.
    [1913 Webster]
 
       Myself too had weird seizures.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Those sweet, low tones, that seemed like a weird
       incantation.             --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   {Weird sisters}, the Fates. [Scot.] --G. Douglas.
    [1913 Webster]
 
   Note: Shakespeare uses the term for the three witches in
      Macbeth.
      [1913 Webster]
 
         The weird sisters, hand in hand,
         Posters of the sea and land.    --Shak.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weird
   adj 1: suggesting the operation of supernatural influences; "an
       eldritch screech"; "the three weird sisters";
       "stumps...had uncanny shapes as of monstrous creatures"-
       John Galsworthy; "an unearthly light"; "he could hear the
       unearthly scream of some curlew piercing the din"- Henry
       Kingsley [syn: {eldritch}, {weird}, {uncanny},
       {unearthly}]
   2: strikingly odd or unusual; "some trick of the moonlight; some
     weird effect of shadow"- Bram Stoker
   n 1: fate personified; any one of the three Weird Sisters [syn:
      {Wyrd}, {Weird}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top