ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weird

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weird-, *weird*, weir
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weird(adj) แปลกประหลาด, See also: อัศจรรย์, อภินิหาร, เหนือธรรมชาติ, Syn. supernatural, unearthly, unnatural, Ant. average, normal, typical
weird(adj) เกี่ยวกับโชคชะตา (คำโบราณ)
weirdo(n) คนประหลาด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. crackpot, crank, freak
weirdly(adv) อย่างแปลกประหลาด
weird out(sl) คลุ้มคลั่ง, See also: เป็นบ้า, ตกใจมาก, สติแตก
weirdness(n) ความแปลกประหลาด
weirded out(sl) คลุ้มคลั่ง, See also: เป็นบ้า, ตกใจมาก, สติแตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weird(เวียร์ด) adj. ประหลาด, อาเพท, อัศจรรย์, อภินิหาร, See also: weirdly adv. weirdness n., Syn. uncanny, eerie, wild, Ant. normal, natural

English-Thai: Nontri Dictionary
weird(adj) , พิกล, อัศจรรย์, แปลก, ประหลาด, อาเพศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I heard this weird kind of snoring.ฉันได้ยินเสียงกรนที่แสนประหลาดนี้. Suspiria (1977)
I tell you, it was so weird I never forgot it.จะบอกให้, มันประหลาดมาก ไม่เคยลืม. Suspiria (1977)
You've got a weird, weird sense of humor.คุณได้มีแปลก ความรู้สึก แปลก ของอารมณ์ขัน I Spit on Your Grave (1978)
They were jumpin' on the car and making these weird sounds.มันมาขย่มรถกับทำเสียงพิลึกๆ Phantasm (1979)
But I do know one thing-- something weird is going on up there.ที่รู้ๆคือมีอะไรไม่ธรรมดาเกิดขึ้นแน่ๆ Phantasm (1979)
- It's weird and pissed off, whatever it is.Now, move! Damn it. - Stay back. The Thing (1982)
So I think the army was chasing that weird kid Kaneda saw...อืม ฉันคิดว่ากองทัพคงกำลังไล่ตามพวกเด็กแสบที่คาเนดะเห็นน่ะ Akira (1988)
Bring the guns, the weapons, the knives! And how about this picture? I don't know--I think I'm making a weird face in it.แล้วรูปภาพนี้ล่ะ ไม่รู้สิ ข้าว่าข้่าไม่ทำหน้าตาแปลกประหลาดนะ Aladdin (1992)
Either that or that weird human spontaneous combustion thing.มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์น่าจะทำเลย The Lawnmower Man (1992)
Nothing weird so far.ไม่มีอะไรทำเราได้ Hocus Pocus (1993)
And we don't want it looking too weird or kinky.แล้วเราก็ไม่ต้องการให้มันดูพิลึกหรือวิปริตเกินไป The Joy Luck Club (1993)
Which is very, very weird because she never calls me.ซึ่งประหลาดมากๆเพราะว่า แม่ไม่เคยโทรมา The One Where Monica Gets a Roommate (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weirdI'm always writing weird and hoopy stuff so I'm sure it's difficult to comment on.
weirdMy little brother gets delirious when he's sleepy. He says the weirdest things.
weirdThat's weird.
weirdThe day before yesterday he witnessed a weird incident in the wilderness.
weirdThere was something weird about the incident.
weird"You know a kid called Megumi Noda, right?" "Noda?" "Makes weird sounds like 'Hagya', 'Fugi'"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิจิตรพิสดาร(adv) exquisitely, See also: weirdly, queerly, miraculously, strangely, amazingly, Syn. แปลกประหลาด, น่าพิศวง, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างวิจิตรพิสดาร
เพี้ยน(adj) odd, See also: weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon, Syn. แปลก, บ้า, Example: เธอเอาความคิดแสนเพี้ยนนี้มาจากไหน, Thai Definition: ที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา
พิลึกพิลั่น(adj) weird, See also: bizarre, Syn. พิลึกกึกกือ, พิสดาร, แปลกประหลาด, แปลก, ประหลาด, Example: เรือ อู เรือใต้น้ำของเยอรมนี เป็นเรือพิลึกพิลั่นที่มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมามาก, Thai Definition: ที่ผิดปกติ, ที่แปลกประหลาดไปจากธรรมดามาก
วิตถาร(adj) strange, See also: weird, odd, abnormal, eccentric, peculiar, queer, Syn. พิสดาร, แปลก, แผลง, Example: คนโบราณมีความเชื่อว่า ถ้าทำสิ่งวิตถารแล้วฝนจะตกติดกันไม่หยุด, Thai Definition: ที่ทำนอกแบบเกินวิสัยปกติ, Notes: (บาลี)
กึกกือ(adj) weird, See also: odd, bizarre, fantastic, strange, Syn. พิลึกกึกกือ, แปลก, ประหลาด, Example: เหตุการณ์พิลึกกึกกือทั้งสองเรื่องนี้คงจะต้องศึกษากันต่อไปในบรรดาประเทศเกิดใหม่, Thai Definition: แปลกประหลาดมาก, ผิดปรกติมาก, ชอบกลมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิกล[phikon] (adj) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; queer ; odd ; strange ; funny  FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
แปลกประหลาด[plaēk pralāt] (adj) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar  FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange
อุตริ[uttari] (v) EN: be queer ; be odd ; be weird ; be silly enough
อุตริ[uttari] (adj) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric  FR: curieux ; bizarre
วิจิตรพิสดาร[wijitphitsadān] (adv) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly
วิตถาร[wittathān] (adj) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar  FR: excessif ; excentrique ; anormal
วิตถาร[witthān] (adj) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer  FR: curieux ; fantasque

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
weird
weirdo
weirder
weirdly
weirdos
weirdest
weirdness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weird
weirder
weirdie
weirdly
weirdest
weirdies
weirdness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪异[guài yì, ㄍㄨㄞˋ ㄧˋ,   /  ] weird #12,328 [Add to Longdo]
怪气[guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ,   /  ] weird (temperament) #105,523 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
不気味[ぶきみ, bukimi] TH: ลางไม่ดี  EN: weird

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gruselig; unheimlich; übernatürlich; eigenartig { adj } | gruseliger; unheimlicher; übernatürlicher; eigenartiger | am gruseligsten; am unheimlichsten; am übernatürlichsten; am eigenartigstenweird <weired> | weirder | weirdest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na, n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) #3,335 [Add to Longdo]
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na, n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P) #12,888 [Add to Longdo]
きしょい;キショイ[kishoi ; kishoi] (adj-f) (sl) (See 気色悪い) feel sick; (something is) weird [Add to Longdo]
きめえ[kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
クーキー[ku-ki-] (n) (1) kooky; weird; (2) (usu. クッキー) cookie; cooky; (P) [Add to Longdo]
プッツン;ぷっつん[puttsun ; puttsun] (n, vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
奇怪(P);奇っ怪[きかい(奇怪)(P);きっかい, kikai ( kikai )(P); kikkai] (adj-na, n) strange; wonderful; weird; outrageous; mysterious; (P) [Add to Longdo]
奇怪千万[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n, adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weird \Weird\, v. t.
   To foretell the fate of; to predict; to destine to. [Scot.]
   --Jamieson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weird \Weird\ (w[=e]rd), n. [OE. wirde, werde, AS. wyrd fate,
   fortune, one of the Fates, fr. weor[eth]an to be, to become;
   akin to OS. wurd fate, OHG. wurt, Icel. ur[eth]r. [root]143.
   See {Worth} to become.]
   [1913 Webster]
   1. Fate; destiny; one of the Fates, or Norns; also, a
    prediction. [Obs. or Scot.]
    [1913 Webster]
 
   2. A spell or charm. [Obs. or Scot.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weird \Weird\, a.
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to fate; concerned with destiny.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to witchcraft; caused by, or suggesting,
    magical influence; supernatural; unearthly; wild; as, a
    weird appearance, look, sound, etc.
    [1913 Webster]
 
       Myself too had weird seizures.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       Those sweet, low tones, that seemed like a weird
       incantation.             --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   {Weird sisters}, the Fates. [Scot.] --G. Douglas.
    [1913 Webster]
 
   Note: Shakespeare uses the term for the three witches in
      Macbeth.
      [1913 Webster]
 
         The weird sisters, hand in hand,
         Posters of the sea and land.    --Shak.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weird
   adj 1: suggesting the operation of supernatural influences; "an
       eldritch screech"; "the three weird sisters";
       "stumps...had uncanny shapes as of monstrous creatures"-
       John Galsworthy; "an unearthly light"; "he could hear the
       unearthly scream of some curlew piercing the din"- Henry
       Kingsley [syn: {eldritch}, {weird}, {uncanny},
       {unearthly}]
   2: strikingly odd or unusual; "some trick of the moonlight; some
     weird effect of shadow"- Bram Stoker
   n 1: fate personified; any one of the three Weird Sisters [syn:
      {Wyrd}, {Weird}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top