ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oddity

AA1 D AH0 T IY0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oddity-, *oddity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oddity[N] คนหรือสิ่งที่แตกต่าง, Syn. peculiarity, freak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oddity(ออด'ดิที) n. คนพิกล,สิ่งประหลาด,สิ่งที่แปลก,ความแปลกประหลาด,ความพิกล, Syn. peculiarity

English-Thai: Nontri Dictionary
oddity(n) ความแปลก,ของประหลาด,เงินปลีก,เศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference   FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ODDITY AA1 D AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oddity (n) ˈɒdɪtiː (o1 d i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍闻[zhēn wén, ㄓㄣ ㄨㄣˊ, / ] oddity; news tidbits; strange and interesting item, #179,347 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seltsamkeit {f} | Seltsamkeiten {pl}oddity | oddities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 oddity \odd"i*ty\ ([o^]d"[i^]*t[y^]), n.; pl. {Oddities}
   ([o^]d"[i^]*t[i^]z).
   1. The quality or state of being odd; singularity; queerness;
    peculiarity; as, oddity of dress, manners, and the like.
    [1913 Webster]
 
       That infinitude of oddities in him.  --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is odd; as, a collection of oddities.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oddity
   n 1: eccentricity that is not easily explained [syn: {oddity},
      {oddness}]
   2: a strange attitude or habit [syn: {oddity}, {queerness},
     {quirk}, {quirkiness}, {crotchet}]
   3: something unusual -- perhaps worthy of collecting [syn:
     {curio}, {curiosity}, {oddity}, {oddment}, {peculiarity},
     {rarity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top