ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peculiarity

P IH0 K Y UW2 L IY0 EH1 R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peculiarity-, *peculiarity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculiarity(n) คุณสมบัติเฉพาะ, See also: นิสัยส่วนตัว, คุณลักษณะเฉพาะ
peculiarity(n) พฤติกรรมประหลาด, See also: นิสัยประหลาด, Syn. idiosyncrasy
peculiarity(n) สิ่งประหลาด, Syn. irregularity
peculiarity(n) ความมหัศจรรย์, See also: ความแปลกประหลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peculiarity(พิวคิวลิแอ'ริที) n. ลักษณะเฉพาะ,นิสัยประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
peculiarity(n) ความแปลกประหลาด,ความพิกล,ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is one peculiarity with which I will not put up with.แต่มีเรื่องแปลกอย่างนึง ที่ข้ามองข้ามไม่ได้ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Now, there's another peculiarity about the brain.มีลักษณะพิเศษอีกอย่างเกี่ยวกับสมอง Source Code (2011)
the breadth of my peculiarity is purely limited by my imagination ..ความหลากหลาย ของพรสวรรค์ฉัน ถูกจำกัดด้วย จินตนาการของฉันเท่านั้น Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Anthony feels, oddly in this particular case, the peculiarity of the British law can actually work to our advantage.ความไม่ชอบมาพากลของ กฎหมายอังกฤษ สามารถทำงานได้จริงเพื่อ ประโยชน์ของเรา ใช่. พูด. Denial (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักษณะเฉพาะ(n) particularities, See also: peculiarity, unique, specific characteristic, Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ, Example: เจดีย์ทรงนี้มีลักษณะเฉพาะของศิลปะล้านนา, Count Unit: ลักษณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่ชอบมาพากล[khwām maichøpmāphākøn] (n) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity
ความผิดปกติ[khwām phitpakati = khwām phitpokkati] (n, exp) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder  FR: anomalie [f]
ลักษณะเฉพาะ[laksana chaphǿ] (n, exp) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic  FR: spécificité [f] ; particularité [f] ; caractéristique particulière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PECULIARITY P IH0 K Y UW2 L IY0 EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peculiarity (n) pˈɪkjˌuːlɪˈærɪtiː (p i1 k y uu2 l i a1 r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪僻[guài pì, ㄍㄨㄞˋ ㄆㄧˋ, ] peculiarity, #89,236 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigenheit {f}; Eigenart {f}; Eigentümlichkeit {f}; Ausprägung {f} | Eigenheiten {pl}peculiarity | peculiarities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一癖[ひとくせ, hitokuse] (n) trait; peculiarity; idiosyncrasy [Add to Longdo]
特異性[とくいせい, tokuisei] (n) singularity; peculiarity; idiosyncrasy; specificity [Add to Longdo]
特殊性[とくしゅせい, tokushusei] (n) special characteristics; peculiarity; distinctiveness [Add to Longdo]
特性[とくせい, tokusei] (n) special characteristic; special quality; trait; idiosyncrasy; peculiarity; (P) [Add to Longdo]
独特[どくとく, dokutoku] (n,adj-no,adj-na) peculiarity; uniqueness; characteristic; (P) [Add to Longdo]
病癖[びょうへき, byouheki] (n) bad habit; peculiarity; weakness [Add to Longdo]
[くせ(P);へき, kuse (P); heki] (n) (1) habit (often a bad habit, i.e. vice); (2) peculiarity; idiosyncrasy; mannerism; (3) crease; wrinkle; curl; kink; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peculiarity \Pe*cul`iar"i*ty\ (p[-e]*k[=u]l`y[a^]r"[i^]*t[y^]),
   n.; pl. {Peculiarities} (p[-e]*k[=u]l`y[a^]r"[i^]*t[i^]z).
   1. The quality or state of being peculiar; individuality;
    singularity. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is peculiar; a special and distinctive
    characteristic or habit; particularity.
    [1913 Webster]
 
       The smallest peculiarity of temper or manner.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Exclusive possession or right. [Obs.] --Bp. Hall.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peculiarity
   n 1: an odd or unusual characteristic [syn: {peculiarity},
      {distinctive feature}, {distinguishing characteristic}]
   2: a distinguishing trait [syn: {peculiarity}, {specialness},
     {specialty}, {speciality}, {distinctiveness}]
   3: something unusual -- perhaps worthy of collecting [syn:
     {curio}, {curiosity}, {oddity}, {oddment}, {peculiarity},
     {rarity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top