Search result for

occasional

(78 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -occasional-, *occasional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
occasional[ADJ] ซึ่งเป็นครั้งคราว, Syn. infrequent, irregular, Ant. regular
occasional[ADJ] ซึ่งใช้ในโอกาสพิเศษ, See also: สำหรับโอกาสพิเศษ
occasionally[ADV] บางครั้งบางคราว, See also: บางที, บางครั้ง, บางโอกาส, Syn. now and then, at times, Ant. frequently, often
occasional table[N] โต๊ะเล็กเบาที่ยกไปไหนมาไหนง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
occasional(อะเค'เชินเนิล) adj. เป็นครั้งเป็นคราว,ตามโอกาส,เฉพาะกาล,เฉพาะสมัย, Syn. casual
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)
occasionalism(ออคเค'เชินนัลลิสซึม) n. ทฤษฎีว่าด้วยโอกาสหรือฤกษ์

English-Thai: Nontri Dictionary
occasional(adj) แล้วแต่โอกาส,เป็นครั้งคราว
occasionally(adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occasional verseบทร้อยกรองเฉพาะโอกาส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Occasional speechesสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ [TU Subject Heading]
Occasional verse, Thaiกวีนิพนธ์ไทยในโอกาสต่างๆ [TU Subject Heading]
Occasionalismฤกษ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the evenings, the occasional music concerts, either by visiting orchestras or, indeed, by talented musicians from within the camp itself, are always well attended.และในเวลาค่ำคืน บางครั้ง เราก็จะมีคอนเสิร์ต จัดแสดงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แขกรับเชิญ หรือว่า เหล่านักดนตรีมากความสามารถ จากภายในแคมป์ ก็มาบรรเลงให้ได้ฟังกันบ่อยๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
My parents snog occasionally. Even at their age.พ่อแม่ฉันยังจูบกันอยู่เลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
My dad used to give me an occasional beer... but that was just to get me to take a nap.พ่อผมมักจะให้ผมดื่ม เบียร์บางครั้งบางคราวน่ะ... แต่มันก็แค่ตอนที่ เค้าอยากให้ผมงีบสะหน่อย I Love You, Beth Cooper (2009)
Occasionally.บางโอกาส Confessions of a Shopaholic (2009)
Yeah, I do a lot of leg and hip stuff, but I do get the occasional foot.ผมเชี่ยวชาญเกี่ยวกับขาและสะโพก ส่วนทางด้านเท้าก็มีบ้าง The Ugly Truth (2009)
I'm short and occasionally have dandruff in my beard.ฉันเตี้ย และมีโอกาสที่จะเป็นรังแคที่หนวด Chuck Versus the Best Friend (2009)
Darwin was occasionally a moron.ดาร์วินก็จะเป็นพวกบ้าๆบอได้ในบางครั้ง The No-Brainer (2009)
Aside from the occasional parade, gay men rarely interact with lesbians in the wild.ถ้าไม่นับที่งานพาเหรด เก้งกวางไม่สมาคมกับพวกเลสเบี้ยนหรอกนะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Will he whistle while he works, or will he just skip around the house occasionally?เขาจะผิวปากเวลาทำงานมั้ยครับ แล้วจะกระโดดโลดเต้นในบ้านเป็นครั้งคราวรึเปล่า Rose's Turn (2009)
Some are needed for the occasional chore.บางอันจำเป็นต้องใช้ในการทำงานบ้านบางครั้งคราว Marry Me a Little (2009)
Jogging. Which I do, occasionally.แบบที่ฉันทำเป็นบางที ฉันสบายดี Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
The occasional lapse into cliche is understandable in the circumstances.การพลาดพลั้งซ้ำๆซากๆน่าเบื่อ คือสถานการณืที่ต้องเข้าใจ Episode #3.2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
occasionalAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
occasionalCloudy, occasional rain.
occasionalHe doesn't travel much apart from occasional business trips.
occasionalHe occasionally visited me.
occasionalI have occasional pains in the stomach.
occasionalOccasional showers are possible tomorrow.
occasionalOne of the politicians attends the televised discussions, and can occasionally be seen trying to oppose the audience.
occasionalTeachers should occasionally let their students blow off some steam.
occasionalThere is a severe shortage of water in this city, so we must give up having a bath occasionally.
occasionalThe speaker occasionally referred to his notes.
occasionalThe sun is currently in a period of low activity but even so large sunspots occasionally appear.
occasionalThey visited me occasionally.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: now and then, now and again, at intervals, Syn. บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อยๆ, เสมอๆ, Example: ทรัพย์สินถาวรต่างๆ จะไม่ค่อยสูญหาย หากมีการตรวจนับเป็นครั้งคราวว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่
เป็นพักๆ[ADV] occasionally, See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: เสียงคำรามของเสือแว่วมาเป็นพักๆ พวกเราจึงต้องย้ายที่นอนไปนอนบนเรือ, Thai definition: คราวหนึ่งๆ เป็นช่วงๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นคราวๆ[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. เป็นครั้งๆ, Example: ศาลจะนัดตัดสินคดีเป็นคราวๆ ไป
เป็นครั้งคราว[ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อย, เป็นประจำ, Example: เขากลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
บางหน[ADV] sometimes, See also: occasionally, at times, Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางหน, บาที, Example: ฉันจะไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนใหม่บางหนเท่านั้น เพราะคุยกันไม่ค่อยถูกคอเท่าไหร่, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางโอกาส[ADV] occasionally, See also: sometimes, Syn. บางคราว, บางหน, Example: แฟนฉันจะให้ของขวัญในบางโอกาสเท่านั้นแหละ
บางครั้ง[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางขณะ, Example: เขาเอาเงินไปให้พ่อแม่ที่บ้านนอกเป็นบางครั้งเท่านั้น, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางเวลา[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางครั้ง, บางคราว, บางหน, Example: บางเวลาเขาก็คิดถึงแม่ขึ้นมาจับใจ, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางที[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางครั้ง, บางคราว, ลางที, บางหน, บางเวลา, Example: เขาไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเท่าไร กว่าจะได้นอนบางทีก็ตีหนึ่ง ตีสอง, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
บางครั้งบางคราว[ADV] sometimes, See also: occasionally, Syn. บางคราว, บางครั้ง, บางที, Example: วัฒนธรรมเก่าที่ล้าสมัยแล้วอาจจะนำมาฟื้นฟูเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักภูมิหลังของชาติตน, Thai definition: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāngkhrang-bāngkhrāo) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time   FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre
บางคราว[adv.] (bāngkhrāo) EN: occasionally   FR: de temps en temps ; occasionnellement
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บางเวลา[adv.] (bāng wēlā) EN: sometimes ; occasionally   FR: certaines fois
ครั้งคราว[adv.] (khrang khrāo) EN: occasionally   
เป็นช่วง[adv.] (pen chūang) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically   FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang pen khrāo) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[adv.] (pen khrāo-khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
OCCASIONAL    AH0 K EY1 ZH AH0 N AH0 L
OCCASIONALLY    AH0 K EY1 ZH AH0 N AH0 L IY0
OCCASIONALLY    AH0 K EY1 ZH N AH0 L IY0
OCCASIONALLY    AH0 K EY1 ZH AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
occasional    (j) (@1 k ei1 zh @ n l)
occasionally    (a) (@1 k ei1 zh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelegenheitsarbeit {f}occasional job [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally [Add to Longdo]
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P) [Add to Longdo]
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work) [Add to Longdo]
一時所得[いちじしょとく, ichijishotoku] (n) occasional income [Add to Longdo]
往々にして[おうおうにして, ouounishite] (adv) sometimes; occasionally; now and then; from time to time [Add to Longdo]
間々;間間[まま, mama] (adv) occasionally; now and then; sometimes [Add to Longdo]
機会原因論[きかいげんいんろん, kikaigen'inron] (n) occasionalism [Add to Longdo]
偶;適[たま, tama] (adj-no,adj-na,n) (uk) (See 偶の) occasional; rare [Add to Longdo]
偶さか[たまさか, tamasaka] (adv) occasionally [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, / ] occasionally; once in a while; sometimes [Add to Longdo]
时而[shí ér, ㄕˊ ㄦˊ, / ] occasionally; often, but not at fixed times [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occasional \Oc*ca"sion*al\ ([o^]k*k[=a]"zh[u^]n*al), a. [Cf. F.
   occasionnel.]
   1. Occuring at times, but not constant, regular, or
    systematic; made or happening as opportunity requires or
    admits; casual; incidental; as, occasional remarks, or
    efforts.
    [1913 Webster]
 
       The . . . occasional writing of the present times.
                          --Bagehot.
    [1913 Webster]
 
   2. Produced by accident; as, the occasional origin of a
    thing. [Obs.] --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to an occasion or to occasions; intended
    for a specific occasion; for use only when needed, and not
    regularly.
    [PJC]
 
   {Occasional cause} (Metaph.), some circumstance preceding an
    effect which, without being the real cause, becomes the
    occasion of the action of the efficient cause; thus, the
    act of touching gunpowder with fire is the occasional, but
    not the efficient, cause of an explosion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 occasional
   adj 1: occurring from time to time; "took an occasional glass of
       wine"
   2: occurring or appearing at usually irregular intervals;
     "episodic in his affections"; "occasional headaches" [syn:
     {episodic}, {occasional}]
   3: occurring from time to time; "casual employment"; "a casual
     correspondence with a former teacher"; "an occasional worker"
     [syn: {casual}, {occasional}]
   4: recurring or reappearing from time to time; "periodic
     feelings of anxiety" [syn: {periodic}, {occasional}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top