ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แปลก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แปลก-, *แปลก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
งึด(vi, vt) แปลกใจ, พิศวง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลก(v) be strange, See also: be odd, queer, Example: ผู้ชายคนนี้แปลกจัง ชอบมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านฉันทุกวันเลย, Thai Definition: ผิดธรรมดา, ผิดปกติ
แปลก(adj) strange, Syn. ประหลาด, Example: เมื่อวานมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นในหมู่บ้าน, Thai Definition: แตกต่างไปจากที่เคยคิด เคยรู้ เคยเห็น
แปลกตา(v) look strange, See also: be different, novel, Syn. ผิดตา, ประหลาดตา, Ant. คุ้นตา, ชินตา, Example: ลูกแปลกตาไปมากหลังจากที่ไม่ได้เจอมา 5 ปีแล้ว, Thai Definition: ผิดไปจากที่เคยเห็น
แปลกหู(v) sound strange, See also: be unheard of, Syn. ผิดหู, Ant. คุ้นหู, Example: ฉันรู้สึกว่า เสียงของน้ำแปลกหูไปมาก ไม่รู้ว่ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรอยู่, Thai Definition: ไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินมาก่อน
แปลกใจ(v) surprise, See also: wonder, astonish, amaze, Syn. งงงัน, ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง, Example: ผมกำลังแปลกใจกับเสียงที่ได้ยินจนจับไม่ได้ว่าเป็นเสียงอะไร, Thai Definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
แปลกที่(v) be strange to the place, See also: be new to the place, Example: ตั้งแต่ย้ายมาบ้านใหม่แม่นอนไม่ค่อยหลับเพราะยังแปลกที่อยู่, Thai Definition: ไม่เคยชินกับสถานที่
แปลกแยก(v) be different, See also: differ from, be unlike, be dissimilar, Syn. แตกต่าง, Example: วิธีที่คุณหมอใช้ในการรักษามะเร็งดูแปลกแยกไปจากวิธีรักษามะเร็งในทางการแพทย์ทั่วไป, Thai Definition: รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่ง, รู้สึกไม่เป็นพวกเดียวกัน
แปลกถิ่น(adj) strange to the place, See also: new to the place, Syn. แปลกที่, Example: ตามแนวชายแดน มีพวกคนแปลกถิ่นที่อพยพเข้ามาในเขตไทยเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: ที่ไม่ใช่สมาชิกของถิ่นที่อยู่ปัจจุบัน
แปลกถิ่น(v) be strange to the place, See also: be new to the place, Syn. แปลกที่, Example: ฉันนอนไม่หลับเพราะแปลกถิ่นเท่านั้น ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก, Thai Definition: ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ที่อยู่ในปัจจุบัน
แปลกปลอม(v) sneak, See also: worm into, disguised, Syn. ปะปน, Example: ตำรวจเตือนให้ระวังโจรล้วงกระเป๋าแปลกปลอมเข้ามาในงาน, Thai Definition: มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้ามา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แปลก, แปลก(แปฺลก) ว. แตกต่างไปจากที่เคยคิด เคยรู้ เคยเห็น เป็นต้น เช่น แปลกตา แปลกใจ
แปลก, แปลกต่าง, เพี้ยนไป, ผิดปรกติ เช่น เป็นคนแปลก.
แปลกปลอม(-ปฺลอม) ว. มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้ามา.
ชอบกลแปลกผิดปรกติ เช่น คนข้างหลังลาดเลาเป็นเจ้าชู้ ตาหูชอบกลเจ้ามณฑา (สังข์ทอง), หน้าตาชอบกล ท่าทางชอบกล.
พิสดารแปลกพิลึก เช่น เล่นพิสดาร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxiety, Strangerแปลกหน้ากับคนไม่คุ้นเคย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.มันแปลก Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Odd.แปลก Saving Mr. Banks (2013)
That's odd.แปลกจัง The Inspiration (2013)
We'll clean the house and surprise them.เราจะทำความสะอาดบ้านและ ทำให้เขาแปลกใจ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, Doc, I'm surprised!ทำไมหมอฉันแปลกใจ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So beware of strangers.ดังนั้นจงระวังคนแปลกหน้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, I feel strange.โอ้ฉันรู้สึกแปลก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Strange. How's the gas?แปลก.แก๊ซเป็นอะไร The Great Dictator (1940)
Strange.แปลก The Great Dictator (1940)
Something's wrong.มีบางอย่างแปลก The Great Dictator (1940)
Strange. And I always thought of you as an Aryan.แปลก และผมมักคิดว่า.. The Great Dictator (1940)
What's happened? He looks strange.เกิดอะไรขึ้น ท่านดูแปลกๆนะ The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปลก[plaēk] (x) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible  FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable
แปลก[plaēk plaēk] (adj) EN: unusual  FR: inhabituel
แปลกตา[plaēk tā] (v, exp) EN: look strange ; be different ; novel
แปลกถิ่น[plaēk thin] (adj) EN: strange to the place ; new to the place
แปลกที่[plaēk thī] (v, exp) EN: be strange to the place ; be new to the place
แปลกประหลาด[plaēk pralāt] (adj) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar  FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange
แปลกปลอม[plaēkpløm] (v) EN: sneak ; worm into ; disguised  FR: s'ingérer ; faire intrusion
แปลกปลอม[plaēkpløm] (adj) EN: unusual ; strange ; odd ; uncommon
แปลกหน้า[plaēknā] (adj) EN: strange ; foreign ; unacquainted ; unknown ; unfamiliar  FR: inconnu ; étranger
แปลกหู[plaēk hū] (v, exp) EN: sound strange ; be unheard of

English-Thai: Longdo Dictionary
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
territorial(adj) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, See also: A. nonterritorial, Syn. territorial behavior
instagram[อิน'สตาแกรม] (n) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alien(adj) แปลก, See also: ไม่เข้ากัน, ไม่เป็นโดยธรรมชาติ, Syn. strange
antic(adj) แปลกและน่าขบขัน, Syn. ludicrous
bizarre(adj) แปลกประหลาดมาก, Syn. strange, unusual, Ant. normal, typical
crank(adj) แปลก, Syn. eccentric
curious(adj) แปลก, See also: ซึ่งหายาก, Syn. odd, strange
curiously(adv) แปลก, Syn. oddly, unusually
fall off one's chair(idm) ประหลาดใจมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: แปลกใจมาก
fall through the floor(idm) ประหลาดใจมาก, See also: แปลกใจมาก
funny peculiar(idm) แปลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ประหลาด, พิลึก
differ(vi) แตกต่าง, See also: แปลกไป, ผิดแผกแตกต่าง, ต่างไป, Syn. vary, diverge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n., adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander
alienage(เอ' เลียนเนจ, แอล' เยินเนจ) n. ภาวะที่เป็นคำต่างด้าว, ภาวะที่แตกต่างกับตน, ความแปลกหน้า (state of being an alien)
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
antic(แอน' ทิค) n., adj. การเล่นตลก, พฤติการตลกหรือวิตถาร, ตัวตลก, วิตถาร, เหมือนตัว ตลก, แปลกประหลาด. -anticly adv., Syn. practical joke, ridiculous, Ant. serious
antics(แอน' ทิคซฺ) n. ลักษณะ (พฤติกรรม ที่แปลกหรือพิกล)
antimasque(แอน' ทิมาสคฺ) n. การแสดงที่ตลกหรือแปลกประหลาด (ก่อนหรือระหว่างฉากละครระหว่างฉากละครปลอมหน้า. -antimasquer, antimasker n.
baroque(บะโรค') n. ศิลปะขอบลวดลายพิสดาร adj. เกี่ยวกับศิลปะขอบลวดลายพิสดาร, แปลกประหลาด, พิสดาร, ประดับมากไป
bee(บี) n. ผึ้ง, งานสังสรรค์, กวี, ความคิดที่แปลก
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด, ผู้หัก, ผู้ทำลาย, คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม, ผู้บุกเบิก, ผู้ทำให้เชื่อง, ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า, ยางในรถยนตร์
codgern. คนที่มีนิสัยแปลก, คนขี้เหนียว

English-Thai: Nontri Dictionary
alien(adj) ต่างด้าว, ต่างประเทศ, ต่างลักษณะ, แปลก
alien(n) คนต่างด้าว, คนแปลกหน้า, มนุษย์ต่างดาว, คนต่างชาติ
antic(adj) แปลก, ประหลาด, น่าขัน, ตลก
bizarre(adj) แปลกประหลาด, วิตถาร, ผิดปกติ, มหัศจรรย์
curiosity(n) ความอยากรู้อยากเห็น, ความสอดรู้สอดเห็น, ของหายาก, ของแปลก
curious(adj) อยากรู้อยากเห็น, สอดรู้สอดเห็น, แปลก, ประหลาด
eccentric(adj) วิปริต, ผิดปกติ, ประหลาด, ผิดแปลก, วิตถาร, พิสดาร, พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต, ความผิดปกติ, ความผิดแปลก, ความวิตถาร, ความประหลาด
eerie(adj) แปลก, ประหลาด, ลึกลับ, น่าขนลุก
eery(adj) แปลก, ประหลาด, ลึกลับ, น่าขนลุก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flabbergasted(adj) แปลกใจและตกใจอย่างมาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
可笑しい[おかしい, okashii] (adj) แปลกๆ, พิลึก
[へん, hen] (adj) แปลกๆ, ประหลาด
珍しい[めずらしい, mezurashii] (adj) แปลก, ประหลาด, ไม่ค่อยเห็น

German-Thai: Longdo Dictionary
gar nichtไม่เลย เช่น Es ist gar nicht komisch. ไม่เห็นแปลกหรือน่าขันเลย
seltsam(adj) แปลก (โดยมากในแง่ลบ), See also: seltsamerweise adv.
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน
Kein Wunder!(phrase) ไม่เห็นแปลก ไม่น่าประหลาดใจ ไม่ใช่เรื่องประหลาด
sonderbar(adj) ที่ไม่เหมือนใคร, ที่แปลกแตกต่าง, See also: eigenartig, Syn. S. merkwürdig
verkehrt(n) ไม่ถูกต้อง, ผิดแปลก, ผิดด้าน(เสื้อผ้า) เช่น Ist es verkehrt wenn ein Junge Ballet macht. มันผิดด้วยหรือถ้าเด็กผู้ชายเต้นบัลเล่ต์, Er hat das Hemd herum angezogen. เขาใส่เสื้อเชิ้ตกลับด้าน, Syn. falsch
kurios(adj) ประหลาด, แปลกประหลาด, See also: Related: Kuriosität, Syn. seltsam
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก
Mängel(n) |nur pl.| ความผิดปกติ เช่น Das Gebrauchauto hat zuviel Mängel, deshalb möchte ich es nicht kaufen. รถมือสองคันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากซื้อมัน
auffällig(adj) สะดุดตา, เป็นที่เตะตา เช่น Der gesuchte Mann hat sich in der Nähe der Schule Levkes auffällig verhalten. ผู้ชายคนที่กำลังถูกตามหาทำตัวแปลกสะดุดตาใกล้ๆโรงเรียนเลฟเคส

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top