ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncommon

AH0 N K AA1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncommon-, *uncommon*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncommon(adj) ที่พบได้น้อย, See also: ึที่ไม่ได้มีทั่วไป, Syn. scarce, infrequent, odd, extraordinary, Ant. common
uncommonly(adv) อย่างแปลกๆ, See also: อย่างไม่ธรรมดา, Syn. oddly, peculiarly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncommon(อันคอม'เมิน) adj. ไม่ปกติ, ผิดจากธรรมดา, หายาก, พิเศษ, น่าใส่ใจ, เด่น

English-Thai: Nontri Dictionary
uncommon(adj) แปลก, ไม่ธรรมดา, ผิดปกติ, เด่น, พิเศษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Chic, you have an innate sensuality quite uncommon in a man, I've entered you both in the competition along with John, And Chic, you have an innate sensuality quite uncommon in a man, ป้าใส่ชื่อคุณเข้าแข่งขัน ร่วมกับจอห์นด้วยนะ Shall We Dance (2004)
It means that uncommon beauty... is commonly overlooked.มันหมายถึงความงามที่หายาก... คือสิ่งที่มองเห็นไม่ง่าย The Woodsman (2004)
That's hyper vigilance. It's not uncommon in post traumatic stress disorder.มันคืออาการหวาดระแวงขั้นรุนแรง ไม่แปลกหากพบในคนที่ประสบกับอาการเครียด Extreme Aggressor (2005)
It is highly uncommon for an English lady to be traveling with Italians.มันเป็นวิธีปฏิบัติ และต้องตรวจสอบชาวอิตาเลี่ยน Golden Door (2006)
Not uncommon in these situations.เรื่องปกติสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ครับ Distant Past (2007)
But in cases like this, it's not uncommon for...แต่ไม่ค่อยปกติ ในเคสแบบนี้ Awake (2007)
it's not uncommon for a bear his size.มันเป็นโรคที่พบได้ ในหมีขนาดเท่าเขา Wishful Thinking (2008)
It's not uncommon for our patients to believe that monsters are real.ก็ไม่แปลกค่ะ ในหมู่คนไข้เราที่เราเจอ ที่คิดว่าปีศาจมีจริง I Know What You Did Last Summer (2008)
It's extremely uncommon in the U.S.มันไม่ค่อยเกิดขึ้นในอเมริกา The Plain in the Prodigy (2009)
It's not uncommon for different departments to vie for funds for exhibits, is it, Mr. Turnbull?มันไม่เป็นปกติสำหรับ หน่วยงานที่แตกต่างกัน ที่จะได้มาซึ่งกองทุนสำหรับ การจัดแสดงใช่มั้ยคุณเทิร์นบูล? A Night at the Bones Museum (2009)
Was it uncommon for her to be irresponsible?ไม่ผิดสังเกตหรือ ที่เธอหายตัวไป The Performer (2009)
- Not uncommon in young subjects. - Ah...ซึ่งเกิดขึ้นยากมากกับคนอายุน้อย The Sorcerer's Apprentice (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
uncommonA six-figure income is not uncommon for physicians.
uncommonCholera is uncommon in Japan.
uncommonMen of uncommon ability.
uncommonSuch a case is not uncommon today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉีกแนว(v) unique, See also: uncommon, unusual, odd, Syn. แหวกแนว, แปลก, แตกต่าง, Ant. เหมือน, คล้าย, Example: งานเขียนของเขาฉีกแนวไปจากงานเขียนของคนอื่นๆ, Thai Definition: แปลกไปจากปกติ หรือจากเดิมที่เคยมีมา
ประหลาด(adj) strange, See also: uncommon, unusual, odd, queer, peculiar, bizarre, extraordinary, Syn. แปลก, ผิดธรรมดา, น่าพิศวง, พิกล, พิสดาร, Example: สัตว์ตัวนี้รูปร่างประหลาด, Thai Definition: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
ไม่ธรรมดา(adj) uncommon, See also: strange, unusual, odd, peculiar

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีกแนว[chīknaēo] (x) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd  FR: unique
ไม่ธรรมดา[mai thammadā] (adj) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar  FR: inhabituel
ผิดปกติ[phitpakati = phitpokkati] (adj) EN: abnormal ; unusual ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous  FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
พิสดาร[phitsadān] (adj) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary
ผิดธรรมชาติ[phitthammachāt] (adj) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat  FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[phitthammadā] (adj) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous  FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal
แปลกปลอม[plaēkpløm] (adj) EN: unusual ; strange ; odd ; uncommon
แปลกประหลาด[plaēk pralāt] (adj) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar  FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNCOMMON AH0 N K AA1 M AH0 N
UNCOMMONLY AH2 N K AA1 M AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncommon (j) ˈʌnkˈɒmən (uh1 n k o1 m @ n)
uncommonly (a) ˈʌnkˈɒmənliː (uh1 n k o1 m @ n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稀有[xī yǒu, ㄒㄧ ㄧㄡˇ, ] uncommon #19,543 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変わる(P);変る[かわる, kawaru] (v5r, vi) (1) to change; to be transformed; to be altered; to vary; (2) to move to; (3) (usu. as 変わった, 変わっている) (See 変わった, 変わっている) to be different; to be uncommon; to be unusual; (P) #4,858 [Add to Longdo]
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv, n-t, adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably #11,527 [Add to Longdo]
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem [Add to Longdo]
希世;稀世[きせい, kisei] (n) rare; uncommon [Add to Longdo]
希代;稀代[きだい;きたい, kidai ; kitai] (n, adj-no) rarity; uncommonness [Add to Longdo]
希有;稀有[けう, keu] (adj-na, n) rare; uncommon [Add to Longdo]
強ち[あながち, anagachi] (adv) (uk) not necessarily; not uncommon; (P) [Add to Longdo]
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly [Add to Longdo]
俊抜[しゅんばつ, shunbatsu] (n) uncommon; above average [Add to Longdo]
人並み外れた[ひとなみはずれた, hitonamihazureta] (adj-f) uncommon; extraordinary (in relation to human characteristics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Uncommon \Un*com"mon\, a.
   Not common; unusual; infrequent; rare; hence, remarkable;
   strange; as, an uncommon season; an uncommon degree of cold
   or heat; uncommon courage.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Rare; scarce; infrequent; unwonted.
     [1913 Webster] -- {Un*com"mon*ly}, adv. --
     {Un*com"mon*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 uncommon
   adj 1: not common or ordinarily encountered; unusually great in
       amount or remarkable in character or kind; "uncommon
       birds"; "frost and floods are uncommon during these
       months"; "doing an uncommon amount of business"; "an
       uncommon liking for money"; "he owed his greatest debt to
       his mother's uncommon character and ability" [ant:
       {common}]
   2: marked by an uncommon quality; especially superlative or
     extreme of its kind; "what is so rare as a day in
     June"-J.R.Lowell; "a rare skill"; "an uncommon sense of
     humor"; "she was kind to an uncommon degree" [syn: {rare},
     {uncommon}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top