ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quirk

K W ER1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quirk-, *quirk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quirk(n) การพลิกผันอย่างฉับพลัน (เโชคชะตา), See also: เหตุการณ์พลิกผัน
quirk(n) พฤติกรรมประหลาดของคน, See also: ท่าทางแปลกประหลาดของคน
quirk(n) การพูดเล่นสำนวน, See also: คำพูดหลบเลี่ยง, คำพูดตลบตะแลง, การพูดอำพรางความจริง, Syn. vagary, whim, oddity
quirk(n) การเขียนเล่นหางตัวอักษร
quirky(adj) ซึ่งแปลกๆ, Syn. idiosyncratic
quirk up(phrv) เลิกคิ้ว, See also: ขมวดคิ้ว
quirkily(adv) อย่างพลิกผัน, See also: อย่างตลบตะแลง
quirkiness(n) ความพลิกผัน, See also: ความตลบตะแลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน, การเล่นโวหาร, การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง, พฤติการณ์ที่ประหลาด, การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน, หางตัวอักษร, การเขียนตัวอักษรเล่นหาง, มุมแหลม vt. เล่นสำนวน, ถากถาง, เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง

English-Thai: Nontri Dictionary
quirk(n) การเขียนเล่นหาง, การเหไป, การเล่นสำนวน, การเล่นโวหาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love you, ridiculous quirks and all.แต่ ฉันรักคุณ รวมทั้งเรื่องพฤติกรรมไร้สาระนี่ด้วย Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Like a quirk alert bracelet. Oh, wait a second! This could be a thing.เหมือนกำไลเตือนภัย เดี๋ยวก่อนนะ นี่อาจเป็นไปได้ Hecking Order (2011)
It's the quirks-- the little quirks that make it feel like home.มันค่อนข้างแปลกประหลาด นั่นทำให้มันรู้สึกเหมือนบ้าน Con-Heir (2012)
You're elevating his quirk to a disorder now?คุณกำลังยกระดับ ความประหลาดเป็นความผิดปกติเหรอ? Bunny Therapy (2012)
You like it loud. I just love discovering all your little quirks the more time we spend together.เธอชอบเสียงดังๆหรอเนี่ยฉันพึ่งรู้นะตั้งแต่เราคบกันมาเนี่ย. Bear Movie Night (2013)
Maybe that quirk of light inspired the very first artist.บางทีนั่นอาจจะมุมแหลมของแสง แรงบันดาลใจจากศิลปิน คนแรกมาก Hiding in the Light (2014)
The patterns were not simply a quirk of iron filings;รูปแบบที่ไม่ได้เพียงแค่เป็น มุมแหลมของผงตะไบเหล็ก; The Electric Boy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
QUIRK K W ER1 K
QUIRKE K W ER1 K
QUIRKS K W ER1 K S
QUIRKY K W ER1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quirk (n) kwˈɜːʳk (k w @@1 k)
quirks (n) kwˈɜːʳks (k w @@1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance [Add to Longdo]
癖のある[くせのある, kusenoaru] (exp) to be quirky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quirk \Quirk\ (kw[~e]rk), n. [Written also {querk}.] [Cf. W.
   chwiori to turn briskly, or E. queer.]
   1. A sudden turn; a starting from the point or line; hence,
    an artful evasion or subterfuge; a shift; a quibble; as,
    the quirks of a pettifogger. "Some quirk or . . .
    evasion." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       We ground the justification of our nonconformity on
       dark subtilties and intricate quirks. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. A fit or turn; a short paroxysm; a caprice. [Obs.] "Quirks
    of joy and grief." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A smart retort; a quibble; a shallow conceit.
    [1913 Webster]
 
       Some odd quirks and remnants of wit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An irregular air; as, light quirks of music. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Building) A piece of ground taken out of any regular
    ground plot or floor, so as to make a court, yard, etc.;
    -- sometimes written quink. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arch.) A small channel, deeply recessed in proportion to
    its width, used to insulate and give relief to a convex
    rounded molding.
    [1913 Webster]
 
   {Quirk molding}, a bead between two quirks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quirk
   n 1: a strange attitude or habit [syn: {oddity}, {queerness},
      {quirk}, {quirkiness}, {crotchet}]
   2: a narrow groove beside a beading
   v 1: twist or curve abruptly; "She quirked her head in a
      peculiar way"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top