ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -妙-, *妙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[妙, miào, ㄇㄧㄠˋ] mysterious, subtle; clever, exquisite, wonderful
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 1,250

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miào, ㄇㄧㄠˋ, ] clever; wonderful, #5,577 [Add to Longdo]
莫名其[mò míng qí miào, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, ] odd; baffling; unaccountable; mysterious; boring (e.g. movie), #7,560 [Add to Longdo]
[qiǎo miào, ㄑㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˋ, ] ingenious; clever, #8,173 [Add to Longdo]
[měi miào, ㄇㄟˇ ㄇㄧㄠˋ, ] beautiful; wonderful; splendid, #8,534 [Add to Longdo]
[qí miào, ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, ] fantastic; wonderful, #10,483 [Add to Longdo]
[wēi miào, ㄨㄟ ㄇㄧㄠˋ, ] subtle, #11,049 [Add to Longdo]
[bù miào, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˋ, ] (of a turn of events) not too encouraging; far from good; anything but reassuring, #14,770 [Add to Longdo]
[ào miào, ㄠˋ ㄇㄧㄠˋ, / ] subtle, #24,447 [Add to Longdo]
[jué miào, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] exquisite, #26,150 [Add to Longdo]
[xuán miào, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧㄠˋ, ] mysterious; profound; abstruse, #35,256 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みょう, myou] (adj-na,n) (1) (uk) strange; unusual; (2) (something) superb; (something) excellent; (P) [Add to Longdo]
ちきりん[みょうちきりん, myouchikirin] (adj-na) (See ちくりん) weird; odd; bizarre; curious [Add to Longdo]
ちくりん;竹林[みょうちくりん, myouchikurin] (adj-na) (sl) weird; odd [Add to Longdo]
なる[たえなる, taenaru] (adj-pn) (See なる調べ・たえなるしらべ) exquisite (e.g. melody); melodious; delicate; enchanting [Add to Longdo]
なる調べ[たえなるしらべ, taenarushirabe] (n) enchanting melody; sweet tune [Add to Longdo]
な話だが[みょうなはなしだが, myounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
に思う[みょうにおもう, myouniomou] (exp,v5u) to think (something) strange [Add to Longdo]
を得る[みょうをえる, myouwoeru] (exp,v1) to be skillful; to be clever [Add to Longdo]
[みょうあん, myouan] (n) ingenious idea; excellent plan; bright idea; (P) [Add to Longdo]
[みょうおう, myouou] (n) Vidya-raja; King of occult know-how; enlightened one (suffix of Buddhist deities) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The map on page 11 looks very strange. Turn it upside down. Then it becomes a familiar map to you.11ページの地図はとても奇に見える。逆さまにしてみると、見慣れた地図になる。
What you have said reminds me of strange a experience I had a few years ago.あなたがいった事は、数年前に経験した奇な事を思い出させます。
Yours is a very strange story.あなたのは初めて耳にするなお話です。
That pianist is known for his skill.あのピアニストは巧でよく知られている。
A strange idea sprang up in my mind.ある奇な考えが私の心に突然うかんだ。
The day before yesterday he witnessed a weird incident in the wilderness.おととい、彼はその原野で奇な出来事を目撃した。
Dressed in a loud and peculiar outfit, she stood out in the crowd.けばけばしい奇な服を着ていた彼女は人込みの中でもいと際目立った。
This milk has a peculiar smell.このミルクはなにおいがする。
This milk has a peculiar taste.このミルクはな味がする。
Who laid out this strange building?この奇なビルはいったい誰が設計したのか。
Little is known of this curious plant.この奇な植物についてはほとんど知られていない。
All this may sound strange, but it is true.この事はすべて奇に聞こえるかもしれないが本当である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lovely![CN] 真 Arena (2011)
- Wonderfully, thanks to the Baron.[CN] - 太美了, 多謝男爵. Grand Hotel (1932)
I'd gotten over that funny feeling I had, when she looked at me which I put down as just my jangled nerves.[JA] こちらを向いた際に感じた な気持はなくなった あれは 自分が ピリピリし過ぎていたためだ Detour (1945)
It's wonderful.[CN] 太美了. Grand Hotel (1932)
"Oh, no, I have a charmed life."[CN] 哦,不会的,我的人生美着呢 The Circus (1928)
Smartly now![CN] 巧吧! Titanic (1997)
Hey! How do people like that exist?[CN] 真是莫名其 Episode #1.5 (2004)
Subtle.[JA] 巧 Wingman (2014)
No![CN] 不 The Intern (2015)
That's what I mean. I find that fact most peculiar.[JA] そうでしたわね ほんとですこと And Then There Were None (1945)
But it's wonderful.[CN] 但是確實真的太美了. Grand Hotel (1932)
There's something very funny going on in this court.[JA] このアパートで なことが起こってる He Walked by Night (1948)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みょう, myou] SONDERBAR, SELTSAM, GEHEIMNISVOLL, GESCHICKT [Add to Longdo]
[みょうしゅ, myoushu] Virtuose, -Meister [Add to Longdo]
[みょうぎ, myougi] aussergewoehnliche_Geschicklichkeit [Add to Longdo]
[みょうあん, myouan] ausgezeichnete_Idee [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top