Search result for

lin

(198 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lin-, *lin*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[lín(หลิน)] ชื่อแพรจีน มีหลายชนิด,ป่า,/-สาด,ราด (ความหมายเกี่ยวกับน้ำ)

English-Thai: Longdo Dictionary
line(n ) กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่วางจำหน่าย, S. product line,
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
pipelining(n) เทคนิคการประมวลผลคำสั่งของคอมพิวเตอร์แบบคู่ขนานกันไป
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
shoreline(n) แนวชายฝั่ง
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล
front-line(n adj) แนวหน้า, ที่เป็นแนวหน้า เช่น front-line soldier, front-line editor, S. front line,
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ
tummy rumble, tummy rumbling(n) เสียงท้องร้อง
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
line[N] การผลิตทีละมากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
line[N] ความสนใจในงานหรือกิจกรรม, See also: สายงาน, อาชีพ, แวดวง
line[N] โครงร่าง, See also: รูปร่าง, Syn. outline
line[N] โคลงบรรทัดหนึ่ง, See also: บาทหนึ่งของโคลง, Syn. a verse of poetry
line[N] จดหมายสั้นๆ, See also: ข้อความ, Syn. short letter
line[N] เชือก, See also: สายไฟ, Syn. rope, cord
line[N] เชื้อสาย, See also: ตระกูล, วงศ์ตระกูล, Syn. family
line[N] แถว, See also: คิว, แนว, Syn. row
line[N] ทางรถไฟ, Syn. railway track
line[VT] ทำให้เป็นรอย, See also: ทำให้มีริ้วรอย, Syn. wrinkle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
linage(ไล'นิจฺ) n. จำนวนบรรทัด,จำนวนแถว,คำพิมพ์ต่อบรรทัด,การจัดบรรทัด., Syn. lineage
line(ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง,
line feedป้อนบรรทัดใช้ตัวย่อว่า LF เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัดดู carriage return หรือ Return key ประกอบ
line printerเครื่องพิมพ์รายบรรทัดหมายถึง เครื่องพิมพ์ความเร็วสูงชนิดหนึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ ในการพิมพ์นั้น จะจัดเรียงตัวอักขระตลอดทั้งบรรทัดให้เสร็จก่อน จึงจะพิมพ์ลงบนกระดาษ และพิมพ์ได้ทีละบรรทัด เครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะพิมพ์ได้เร็ว แต่ไม่มีความประณีต เช่น เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) โดยปกติจะพิมพ์ได้ประมาณ 600-1200 บรรทัดต่อนาที แต่บางเครื่องอาจพิมพ์ได้เร็วถึง 2,000 บรรทัดต่อนาทีก็มี ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือเมนเฟรม (mainframe) สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ มักใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ซึ่งพิมพ์ทีละตัวอักขระ หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ซึ่งพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า
line-up(ไลนฺ'อัพ) n. การเรียงแถว,การจัดแถว
lineage(ลิน'นิจฺ) n.เชื้อสาย,วงศ์ตระกูล,วงศ์,ราชวงศ์,=linage (ดู), Syn. ancestry,descent
lineal(ลิน'เนียล) adj. เป็นเส้นตรง,ซึ่งสืบเชื้อสายโดยตรง., Syn. linear
lineament(ลิน'นะเมินทฺ) n. โฉมหน้า,ลักษณะรูปร่าง,ลักษณะเฉพาะ, See also: lineamentation n. ดูineament, Syn. feature
linear(ลิน' เนียร์) adj. เป็นแนวตรง, ตามระยะยาว,เป็นแนวยาว,ลายเส้นตรง, See also: linearity n. ดูlinear linearly adv. ดูlinear
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
line(n) เส้นตรง,แนว,เส้นทาง,แถว,สายโทรศัพท์,สายโลหิต,บรรทัด,เชือก
line(vt) ตีเส้น,ขีดเส้น,บุ,ตั้งแถว,เรียงแถว
lineage(n) วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,สายโลหิต
lineal(adj) เหมือนเส้นตรง,ที่สืบเชื้อสาย,ที่สืบสายโลหิต
lineament(n) หน้าตา,เค้าหน้า,โฉมหน้า,รูปร่าง,ส่วน
linear(adj) เป็นเส้นตรง,ตามเส้น,ตามทางยาว,เป็นแนวยาว
lineman(n) ผู้กำกับเส้น
linen(n) ผ้าลินิน
liner(n) เรือยนต์โดยสาร,เครื่องบินโดยสาร,สายการบิน,ผ้าซับใน
linger(vi) รีรอ,อ้อยอิ่ง,ชักช้า,เอ้อระเหย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Lindgren's volume lawกฎปริมาตรของลินเกร็น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lineบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
line๑. เส้น๒. เส้นตรง [มีความหมายเหมือนกับ straight line] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lineสายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
line๑. ส่วนรับประกันภัย๒. ประเภทของการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
line agencyหน่วยงานหลัก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
line angleแนวบรรจบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
line at infinityเส้น ณ อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
line codingการเข้ารหัสสายสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
line conic; conic-envelopeสิ่งหุ้มภาคตัดกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Linacเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น, ไลแน็ก, มาจากคำ่ว่า Linear accelerator อนุภาคที่มีลักษณะเป็นท่อตรงยาว อนุภาคที่มีประจุซึ่งวิ่งภายในท่อจะถูกเพิ่มพลังงานด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับที่มีอยู่ตลอดความยาวท่อ
(ดู cyclotron และ accelerator ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Lincoln, Abraham, 1809-1865ลินคอล์น, อับราฮัม, ค.ศ.1809-1865 [TU Subject Heading]
Lincomycinลินโคไมซิน, ลินโคมัยซิน [การแพทย์]
Linctusยาน้ำเชื่อมแก้ไอ, ยาจิบแก้ไอ, ยาจิบ, [การแพทย์]
Lindaneลินเดน [TU Subject Heading]
Lindaneลินเดน [การแพทย์]
Linder Signการทดสอบการตึงตัวของประสาทไซอาติค [การแพทย์]
Line (Art)ลายเส้น [TU Subject Heading]
Line Diagramกราฟเส้น [การแพทย์]
Line editorบรรณาธิการรายบรรทัด [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Linc...ลิงค์ ... The Mother Lode (2009)
Linda?ลินดา Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
Line.ล้ำเส้น. New Haven Can Wait (2008)
We were thinking more along the lines of some guidelines.เราเลยคิดเรื่องกฏเกณฑ์อะไรบ้างอย่างนิดหน่อย Chuck in Real Life (2008)
Coming to rub my nose in it? Falling for your line of bull...จะมาลูบจมูกชั้นเหรอ เห็นได้ชั้นว่านายมันก็แค่ขี้โ... Chuck in Real Life (2008)
I don't know. "jenny humphrey's so young to have her own line"?เจนนี่ ฮัมฟรีย์ ยังเด็กนักที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองงั้นหรอ? Pret-a-Poor-J (2008)
You should do your own clothing line.เธอควรจะทำแบนด์ของเธอเอง Pret-a-Poor-J (2008)
But I'm actually thinking of starting my own line.แต่แนคิดว่า จริง ๆ แล้ว ฉันอยากจะทำของฉันเอง Pret-a-Poor-J (2008)
He's gonna shoot my line. look, I gotta go.เขาจะช่วยงานของฉัน ฟังนะ ฉันต้องไปแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
I'm sorry. I was out of line. yeah, you were.ฉันขอโทษ ฉันแค่เผลอไป / ใช่ นายเป็น Pret-a-Poor-J (2008)
Rings. You should do your own clothing line- เธอน่าจะทำเสื้อผ้าเป็นของตัวเอง There Might be Blood (2008)
Find out who took the crystal, or find a new line of work.หรือไม่ก็เป็นหลักฐานหาตัวคนที่เล่นตลกกับฉัน Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
linI'll drop you a few lines.
linHe ran over her lines once before she went on stage.
linWe introduce you to the entire line up of songs that made it into The Best Ten.
linPlease hold the line a moment.
linI'll drop you a line when I get to Tokyo.
linThis line is parallel to the other.
linBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
linHe knows nothing about Lincoln, or for that matter, about America.
linThe President took a hard line.
linThe actor went up in his lines on the stage.
linThe project is well-planned and interesting, but its immediate impact on the bottom line is not considered substantial.
linLinda Wood was standing at the door.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอรี[ADV] hesitatingly, See also: lingeringly, Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า, Example: พอเห็นรถเมล์ปรับอากาศแล่นมาจอดที่ป้าย ผมจึงไม่ยืนรอรีอีกต่อไป, Thai definition: คอยอย่างจดๆ จ้องๆ อย่างลังเล
ลายเส้น[N] lined pattern, See also: lined design, lined figure, Example: การ์ตูนฝรั่งเศสไม่ค่อยมีตัวหนังสือ ใช้ลายเส้นบอกเรื่องในตัวเองเสร็จสรรพ, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพที่วาดแต่เส้นกรอบโครงด้านนอก
ธงกำกับเส้น[N] linesman's flag
ผู้กำกับเส้น[N] linesman
เส้น[N] line, Syn. สาย, แถว, แนว, Example: ในปัจจุบันได้มีผู้ประดิษฐ์ปากกาแสงใช้สำหรับเขียนเส้นบนจอโทรทัศน์เป็นภาพต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่มีความยาว แต่ไม่มีความกว้างและความหนา
สายงาน[N] field, See also: line, Example: บริษัทควรส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ, Count unit: สาย, Thai definition: ลักษณะงานประเภทต่างๆ
บุ[V] line, See also: pad, Syn. รอง, Example: ช่างบุผนังโลงพระศพของฟาโรห์ด้วยทองคำและหินควอตซ์, Thai definition: เอาของบางๆ หุ้มข้างนอกหรือรองข้างใน
แถวหน้ากระดาน[N] line of troops, See also: line formation, Example: เด็กนักเรียนยืนเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อเตรียมเคารพธงชาติ
ภาษาศาสตร์[N] linguistics, See also: philology, Example: พื้นฐานของการวิจัยนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน, Thai definition: วิชาที่ศึกษาภาษาในแง่ต่างๆ เช่น เสียง โครงสร้าง ความหมาย โดยอาศัยวิธีการวิทยาศาสตร์
ริ้ว[N] strip, See also: line, stripe, streak, welt, strath mark, Example: การปั้นจีวรพระสมัยนี้จะปั้นเป็นริ้ว ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น, Count unit: ริ้ว, Thai definition: เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทางๆ เป็นแถว เป็นแนวยาวไป หรือเป็นแล่งๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIN    L IH1 N
LINI    L IY1 N IY0
LIND    L IH1 N D
LINC    L IH1 NG K
LINK    L IH1 NG K
LINE    L AY1 N
LINH    L IH1 N
LING    L IH1 NG
LINN    L IH1 N
LINA    L IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Linz    (n) (l i1 n t s)
line    (v) (l ai1 n)
ling    (n) (l i1 ng)
link    (v) (l i1 ng k)
lino    (n) (l ai1 n ou)
lint    (n) (l i1 n t)
Linda    (n) (l i1 n d @)
lined    (v) (l ai1 n d)
linen    (n) (l i1 n i n)
liner    (n) (l ai1 n @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Lineal(n) |das, pl. Lineale| ไม้บรรทัด
Linksverkehr(n) |der| การจราจร โดยขับทางซ้ายของถนน (ใช้ในเมืองไทย), See also: A. der Rechtsverkehr,
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Berlinerชาวเบอร์ลิน, See also: Berlin
Klinik(n) |die, pl. Kliniken| โรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น Frauenklinik, Hautklinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายๆ Klinik, See also: Klinik
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
Frühling(n) |der, pl. Frühlinge| ฤดูใบไม้ผลิ
gelingen(vi) |gelang, ist gelungen, + jmdm.| บรรลุผล, สมหวัง เช่น Es gelingt mir nicht, ihn zu erreichen. ผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
linke geschweifte Klammer {f}; öffnende geschweifte Klammer {f}left curly bracket; opening curly bracket; left brace [Add to Longdo]
Linde {f}; Lindenbaum {m} [bot.]lime; lime tree [Add to Longdo]
Lindenholz {n}lime wood; limewood [Add to Longdo]
Linderung {f}relief; alleviation; easing [Add to Longdo]
Linderung {f} | Linderungen {pl}assuagement | assuagements [Add to Longdo]
Linderungsmittel {n} | Linderungsmittel {pl}palliative | palliatives [Add to Longdo]
Lineal {n}; Zeichenmaßstab {m}ruler [Add to Longdo]
Lineal {n}; Abrichtlineal {n}straightedge [Add to Longdo]
Linearisierung {f}linearization; linearizing action [Add to Longdo]
Linearbeschleuniger {m} [phys.]linear accelerator; linac [Add to Longdo]
Linearführung {f}linear guiding [Add to Longdo]
Linearität {f}linearity [Add to Longdo]
Linearkombination {f} [math.]linear combination [Add to Longdo]
Linear-Positioniersystem {n}linear positioning system [Add to Longdo]
Linguist {m}; Sprachwissenschaftler {m}linguist [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
linguistique(n adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: R. langue, langage, science du langage
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
lave-linge(n) |m| เครื่องซักผ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] zero (same as 零) [Add to Longdo]
一次函数[yī cì hán shù, ㄧ ㄘˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] linear function (math.) [Add to Longdo]
一次方程[yī cì fāng chéng, ㄧ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] linear equation [Add to Longdo]
一次方程式[yī cì fāng chéng shì, ㄧ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] linear equation (math.) [Add to Longdo]
串联[chuàn lián, ㄔㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] link-up [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] name of a kind of animal [Add to Longdo]
亚麻布[yà má bù, ㄧㄚˋ ㄇㄚˊ ㄅㄨˋ, / ] linen [Add to Longdo]
交臂[jiāo bì, ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, ] linking arms; arm in arm; very close [Add to Longdo]
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] make or cause to be; order; command; decree; honorable [Add to Longdo]
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink [Add to Longdo]
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit) [Add to Longdo]
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
インライン[いんらいん, inrain] in-line (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
定規[じょうぎ, jougi] Lineal, Norm [Add to Longdo]
[ひだり, hidari] links [Add to Longdo]
左上[ひだりうえ, hidariue] links_oben (z.B.Briefumschlag) [Add to Longdo]
左側[ひだりがわ, hidarigawa] links, linke_Seite [Add to Longdo]
左傾[さけい, sakei] linke_Gesinnung, linke_Tendenz [Add to Longdo]
左利き[ひだりきき, hidarikiki] Linkshaender [Add to Longdo]
左右[さゆう, sayuu] links_und_rechts, beherrschen [Add to Longdo]
[せん, sen] LINIE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lin \Lin\ (l[i^]n), v. i. [AS. linnan. See {Lithe}.]
   To yield; to stop; to cease. [Obs. or Scot.] --Marston.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lin \Lin\, v. t.
   To cease from. [Obs. or Scot.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lin \Lin\, n. [Ir. linn, or Gael. linne; akin to W. llyn a pool,
   pond, lake, but in senses 2 and 3 prob. from AS. hlynn
   torrent. Cf. {Dunlin}.]
   1. A pool or collection of water, particularly one above or
    below a fall of water.
    [1913 Webster]
 
   2. A waterfall, or cataract; as, a roaring lin.
    [1913 Webster]
 
   3. A steep ravine.
    [1913 Webster]
 
   Note: Written also linn and lyn.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arecoline \A*re"co*line\, n. Also -lin \-lin\ . [From NL. Areca,
   a genus of palms bearing betel nut.]
   An oily liquid substance, {C8H13O2N}, the chief alkaloid of
   the betel nut, to which the latter owes its anthelmintic
   action.
 
   Syn: arecholine; arecaline; methylarecaidin; methyl
     N-methyltetrahydronicotinate;
     1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-3-pyridinecarboxylic acid
     methyl ester.
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lin
   n 1: United States sculptor and architect whose public works
      include the memorial to veterans of the Vietnam War in
      Washington (born in 1959) [syn: {Lin}, {Maya Lin}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 lin [lɛ̃]
   flax
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 lin
   flax
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top