Search result for

welt

(100 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welt-, *welt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
welt[N] รอยแนวยาวบนผิวหนัง (เกิดจากการเฆี่ยนตี), Syn. wale, weal, wheal
welt[N] ตะเข็บของเสื้อผ้า
welt[VT] เฆี่ยนอย่างแรง, See also: หวดอย่างแรง, Syn. flog, lash, whip
welt[VT] เย็บเป็นแนวตะเข็บ
welter[N] สิ่งที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง
welter[N] ความสับสน, See also: ความยุ่งเหยิง
welter[VI] กลิ้งเกลือก, Syn. roll, wallow
welter[VI] เปียกชุ่ม, See also: ชุ่มโชก
welter[N] การชกมวยของนักมวยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม (คำไม่เป็นทางการ)
welter in[PHRV] จมอยู่ใน, Syn. grovel in, wallow in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
welt(เวลทฺ) n. แผ่นหนังระหว่างข้างกับพื้นรองเท้า,ขอบเสื้อผ้า,ขอบหนัง สายหนัง,แผ่นไม้หรือโลหะที่ใช้ทาบแนวต่อ,รอยเฆี่ยน,รอยแส้,รอยหวาย vi. เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง, Syn. weal
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
welterweight(เวล'เทอะเวท) n. นักมวยหรือนักมวยปล้ำ หรือผู้แข่งขันที่มีน้ำหนักระหว่างรุ่นไลท์เวทกับมิดเดิลเวท (โดยเฉพาะนักมวยอาชีพที่มีน้ำหนัก147ปอนด์)
dwelt(ดเวลทฺ) กริยาช่อง 2และช่อง3ของdwell
swelter(สเวล'เทอะ) vi.,vt. ร้อนอบอ้าว,ร้อนระอุ,ได้รับความทุกข์จากความร้อน,ไหลออก,ซึมออก. n. ความร้อนอบอ้าว,ความร้อนระอุ,เหงื่อโชก,อารมณ์เครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
welt(n) แผ่นหนัง,รอยเฆี่ยน,แผ่นโลหะ,ผ้าขลิบริม
welt(vt) เฆี่ยน,ขลิบริม,ทาบ,ดาม,หวด
welter(n) การล้มลุก,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล
welter(vi) ล้มลุก,กลิ้งเกลือก,มั่วสุม,หมกมุ่น,ยุ่งเหยิง,โกลาหล
welterweight(n) นักมวยหนักระหว่าง 135-147 ปอนด์
dwelt(vi) pt และ pp ของ dwell
swelter(vi) ร้อนอบอ้าว,เหงื่อออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
welt; hive; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Weltanchauung; world viewโลกทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You may be the best welterweight in the country, but I'll kick your goddamn head in.ฉันไม่สน ถึงนายจะเป็นนักมวย เวลเตอร์เวทที่เก่งสุดในประเทศ ถ้านายหาเรื่องฉัน ฉันจะเตะกะโหลกนายให้ยุบเลย Of Mice and Men (1992)
Genitals are distended and patchy and covered with large red welts.อวัยวะสิบพันธุ์บวมเป็นหย่อมๆ และมีรอยแนวยาวแดง Ending Happy (2007)
Welther will have them from the air any minute.ยังไงเราก็ได้ตัวพวกมันจากทางอากาศ ในอีกไม่กี่นาทีแล้ว Knight Rider (2008)
Welther. Secure.นี่เวลเธอร์ ปลอดคนแน่นะ Knight Rider (2008)
Welther: Guns!ทิ้งปืนซะ Knight Rider (2008)
Welther: Probably get reversed engineered. by someone to recreate your A.I. for their needs.น่าจะมีคนรื้อเครื่องมันดูเพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ ตามแบบที่พวกเขาต้องการนะ Knight Rider (2008)
Here's how you sew a welt cord.นี่เป็นวิธีเย็บแนวขอบเบาะ It Might Get Loud (2008)
- Meryl, I think I have a welt.I think I have a weltDid You Hear About the Morgans? (2009)
Quite a big welt.Quite a big weltDid You Hear About the Morgans? (2009)
Weltschmerz.ดังชมาร์ The Maternal Congruence (2009)
What do those welts look like to you?คุณคิดว่ารอยนี่ คือรอยอะไร The Fight (2010)
Based on welt diameter, enteroctopus dofleini.ดูจากรอยปูด เอนเทอออคโทพุส โดเฟลอินไน Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel   FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
กลิ้ง[v.] (kling) EN: roll ; rotate ; trundle ; welter   FR: rouler ; tourner ; se rouler
อบ[v.] (op) EN: be stuffy ; be sultry ; be sweltering ; be stifling   FR: être étouffant

CMU English Pronouncing Dictionary
WELT    W EH1 L T
WELTE    W EH1 L T
WELTY    W EH1 L T IY0
WELTZ    W EH1 L T S
WELTER    W EH1 L T ER0
WELTON    W EH1 L T AH0 N
WELTMAN    W EH1 L T M AH0 N
WELTERWEIGHT    W EH1 L T ER0 W EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
welt    (n) (w e1 l t)
welts    (n) (w e1 l t s)
welter    (v) (w e1 l t @ r)
welters    (v) (w e1 l t @ z)
weltered    (v) (w e1 l t @ d)
weltering    (v) (w e1 l t @ r i ng)
welterweight    (n) (w e1 l t @ w ei t)
welterweights    (n) (w e1 l t @ w ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭痕[biān hén, ㄅㄧㄢ ㄏㄣˊ, ] welt; whip scar; lash mark [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Welt(n) |die, pl. Welten| โลก
Weltmeisterschaft(n) |die, pl. Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนโลก, ตำแหน่งชนะเลิศระดับโลก เช่น Bei den Weltmeisterschaften im Roboter-Fußball haben deutsche Teams in den unterschiedlichen Wettkämpfen in Bremen elf von 33 Titeln gewonnen., See also: S. WM,
weltweitทั่วโลก
weltweit(adj adv) ทั่วโลก, ที่มีอยู่ทั่วโลก เช่น Englisch wird weltweit gesprochen. ภาษาอังกฤษถูกใช้ไปทั่วโลก
zur Welt kommenเกิด, ลงมาสู่โลก, See also: geboren werden
Umwelt(n) |die, nur Sg.| สิ่งแวดล้อม, See also: die Umgebung
Fußballweltmeisterschaft(n) |die, pl. Fußball-Weltmeisterschaften| การเป็นแชมเปี้ยนในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก เช่น Die Fußball Weltmeisterschaft vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 in Deutschland wird eines der größten Sportereignisse überhaupt!, See also: S. WM, Fußball-WM, Fußball-Weltmeisterschaft

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Weltanschauung {f}ความเข้าใจในการมองโลกและชีวติมนุษย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfassung {f} | Einfassungen {pl}welt | welts [Add to Longdo]
Rahmen {m} | Rahmen {pl}welt | welts [Add to Longdo]
Welt {f} | Welten {pl}world | worlds [Add to Longdo]
Welt {f}; Erde {f}world [Add to Longdo]
Weltalter {n}; Zeitalter {n}ages [Add to Longdo]
Weltall {n}; Kosmos {m}universe; cosmos [Add to Longdo]
Weltanschauung {f}philosophy (of life) [Add to Longdo]
Weltanschauung {f}world view; weltanschauung [Add to Longdo]
Weltanschauung {f}world outlook [Add to Longdo]
Weltanschauung {f}; Ideologie {f}ideology [Add to Longdo]
Weltausstellung {f} | Weltausstellungen {pl}world exposition | world expositions [Add to Longdo]
Weltbank {f}World bank [Add to Longdo]
Weltbeschreibung {f}cosmography [Add to Longdo]
Weltbild {n} | Weltbilder {pl}world picture; world view | world pictures [Add to Longdo]
Weltbürger {m}citizen of the world [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエルター級[ウエルターきゅう, ueruta-kyuu] (n) welterweight class (boxing) [Add to Longdo]
ジュニアウエルター[, juniaueruta-] (n) junior welter (weight); (P) [Add to Longdo]
ジュニアウエルター級[ジュニアウエルターきゅう, juniaueruta-kyuu] (n) junior welterweight [Add to Longdo]
ベルトシュメルツ[, berutoshumerutsu] (n) weltschmerz [Add to Longdo]
ライトウエルター級[ライトウエルターきゅう, raitoueruta-kyuu] (n) light welterweight [Add to Longdo]
炎熱[えんねつ, ennetsu] (n,adj-no) sweltering heat [Add to Longdo]
朱に染まる[あけにそまる, akenisomaru] (exp,v5r) to welter in blood; to be covered in blood [Add to Longdo]
暑苦しい[あつくるしい, atsukurushii] (adj-i) sultry; sweltering [Add to Longdo]
世界観[せかいかん, sekaikan] (n) (1) world view; outlook on the world; Weltanschauung (philosophy); (2) appearance of a world (e.g. in fiction); (P) [Add to Longdo]
世界像[せかいぞう, sekaizou] (n) picture of the world; world picture; image of the world; Weltbild [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
世界[せかい, sekai] Welt, Erde [Add to Longdo]
世界史[せかいし, sekaishi] Weltgeschichte [Add to Longdo]
宇宙旅行[うちゅうりょこう, uchuuryokou] Weltraumflug [Add to Longdo]
[かい, kai] WELT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welt \Welt\, v. t. [imp. & p. p. {Welted}; p. pr. & vb. n.
   {Welting}.]
   To furnish with a welt; to sew or fasten a welt on; as, to
   welt a boot or a shoe; to welt a sleeve.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welt \Welt\, v. t.
   To wilt. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 welt \welt\ (w[e^]lt), n. [OE. welte, probably fr. W. gwald a
   hem, a welt, gwaldu to welt or to hem.]
   [1913 Webster]
   1. That which, being sewed or otherwise fastened to an edge
    or border, serves to guard, strengthen, or adorn it; as:
    (a) A small cord covered with cloth and sewed on a seam or
      border to strengthen it; an edge of cloth folded on
      itself, usually over a cord, and sewed down.
    (b) A hem, border, or fringe. [Obs.]
    (c) In shoemaking, a narrow strip of leather around a
      shoe, between the upper leather and sole.
    (d) In steam boilers and sheet-iron work, a strip riveted
      upon the edges of plates that form a butt joint.
    (e) In carpentry, a strip of wood fastened over a flush
      seam or joint, or an angle, to strengthen it.
    (f) In machine-made stockings, a strip, or flap, of which
      the heel is formed.
      [1913 Webster]
 
   2. (Her.) A narrow border, as of an ordinary, but not
    extending around the ends.
    [1913 Webster]
 
   3. A raised ridge on the surface of the skin, produced by a
    blow, as from a stick or whip; a wale; a weal; as, to
    raise welts on the back with a whip.
 
   Syn: wale; weal; wheal.
     [PJC]
 
   4. A blow that produces a welt[3].
    [PJC]
 
   {Welt joint}, a joint, as of plates, made with a welt,
    instead of by overlapping the edges. See {Weld}, n., 1
    (d) .
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 welt
   n 1: a raised mark on the skin (as produced by the blow of a
      whip); characteristic of many allergic reactions [syn:
      {wale}, {welt}, {weal}, {wheal}]
   2: a raised or strengthened seam
   v 1: beat severely with a whip or rod; "The teacher often
      flogged the students"; "The children were severely
      trounced" [syn: {flog}, {welt}, {whip}, {lather}, {lash},
      {slash}, {strap}, {trounce}]
   2: put a welt on; "welt the shoes"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Welt /vɛlt/ 
  earth; world

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Welt... /vɛlt/
  mundane

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top