Search result for

wrinkle

(64 entries)
(0.037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrinkle-, *wrinkle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrinkle[N] รอยย่นบนใบหน้า, See also: รอยยับ, รอยตีนกา, Syn. crease, fold, furrow
wrinkle[N] ปัญหา
wrinkle[VI] ย่น, See also: ยับ, ยู่ยี่, Syn. crease, crumple
wrinkle[VT] ทำให้เป็นรอยย่น, See also: ทำให้เป็นยบยู่ยี่, Syn. crease, crumple
wrinkle[ADJ] ซึ่งมีรอยย่น, See also: ซึ่งเป็นริ้วรอย
wrinkle[ADJ] ไร้รอยย่น, See also: ไม่มีรอยย่น, ไม่เป็นริ้วรอย
wrinkled[ADJ] ซึ่งมีรอยย่น, Syn. furrowed, twisted, unpressed, Ant. smooth, ironed, pressed
wrinkle up[PHRV] ย่น, See also: ทำให้ย่น, ทำให้จีบ, Syn. pucker up, purse up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrinkle(ริง'เคิล) n. รอยย่น,รอยยับ,ร่อง,สัน vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยับ,เพทุบาย,เล่ห์เหลี่ยม,เครื่องมือยอดเยี่ยม vi. ย่น,ยับ, Syn. crumple,crease

English-Thai: Nontri Dictionary
wrinkle(n) รอยย่น,รอยยับ,ร่อง,ข้อคิด,เคล็ดลับ,เล่ห์เหลี่ยม
wrinkle(vi) ย่น,ยับ,เป็นรอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrinkled tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcatedลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every day I have more wrinkles. Not fair.แต่ละวันฉันมีรอยตีนกาเพิ่มขึ้น มันไม่ยุติธรรมเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I love your wrinkles. Both of them.ผมชอบรอยตีนกาของคุณ ทั้งสองอันเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But these wrinkles up here? All going away.แต่รอยย่นครึ่งบนนี่ จะต้องหายไป Marry Me a Little (2009)
Lynette, I'm just talking about gettin' rid of a few wrinkles.ลินเน็ต ผมแค่หมายถึงกำจัดริ้วรอยนิดหน่อยออกไปนะ Marry Me a Little (2009)
But I don't see your wrinkles, Tom.แต่ฉันไม่เห็นริ้วรอยของคุณนะทอม Marry Me a Little (2009)
And it'll be because they're impressed by your experience, not your wrinkle-free face.แล้วก็เป็นเพราะว่าพวกเขาประทับใจในประสบการณ์ทำงานของคุณ ไม่ใช่เพราะหน้าที่ไม่ทีริ้วรอยของคุณ Marry Me a Little (2009)
And this wrinkle here, that's when--แล้วรอยย่นตรงนี้ เกิดขึ้นเมื่อ Marry Me a Little (2009)
And--astor, your dress is getting wrinkled.แอสเตอร์ เสื้อลูกมันยับไปหมดแล้ว Dex Takes a Holiday (2009)
You just wrinkled my brain, man. - He's good, isn't he?คุณยังไม่ไปนอนเกลือกกลิ้งบนเตียงที่มีแต่เฉลยหรอกเหรอ? Pilot (2009)
I can't read it because of the wrinkles!ผมอ่านมันไม่ออก เพราะรอยยับพวกนี้ ! Episode #1.8 (2009)
Lay off the caffeine, huh? it's giving you wrinkles.วางกาแฟลงได้แล้ว มันทำให้เกิดรายย่นนะ Enough About Eve (2009)
Don't be bitter. It provokes wrinkles.อย่าขมขื่นน่ะ เดี๋ยวตีนกาขึ้น Haunted (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrinkleHis slacks are all wrinkled.
wrinkleI ironed out the wrinkles in my pants.
wrinkleShe starts to get a few wrinkles around her eyes.
wrinkleShe wrinkled her brows.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยับยู่ยี่[ADJ] wrinkled, See also: crinkled, Ant. เรียบ, Example: อนุชาเป็นเด็กดีที่ไม่เอาไหนที่สุดคนหนึ่ง ไม่สนใจการเรียน สวมเสื้อผ้าอับๆ ยับยู่ยี่ ผมเผ้าหรือก็ไม่เคยเจอหวีเลย, Thai definition: ย่นเป็นรอยทั่วไปหมด (มักใช้แก่ของบางและอ่อน อย่างผ้าหรือกระดาษ)
ริ้วรอย[N] wrinkle, See also: furrow, line, Example: ใบหน้าของเธอไม่มีเค้าความงามเหลืออยู่ นอกจากริ้วรอยที่แสดงถึงวันวัยที่ผ่านมา, Count unit: แห่ง, ที่
ย่น[V] wrinkle, See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple, Syn. ยู่ยี่, ย่นยู่, ยับ, Example: ผ้ามันย่นขนาดนั้นใส่ได้เลยไม่ต้องรีดหรอก, Thai definition: หดร่นเข้าไปทำให้ไม่เรียบ เช่น ผ้าย่น
ย่น[V] wrinkle, See also: crumple, crease, furrow, Syn. เหี่ยวย่น, Example: ผิวหน้าของหล่อนย่นเป็นรอยเหมือนคนสักอายุ 70 เห็นจะได้, Thai definition: ร่นเป็นริ้วรอย เช่น หน้าย่น
ตีนกา[N] wrinkle, See also: crow's-feet, Syn. รอยตีนกา, Example: เธอพยายามทำยามาลบรอยตีนกาที่หางตา, Count unit: รอย, Thai definition: เรียกรอยย่น ซึ่งปรากฏที่หางตามีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out ; dry and shriveled   FR: se faner ; se dessècher
นกเงือกปากย่น[n. exp.] (nok ngeūak pāk yon) EN: Wrinkled Hornbill   FR: Calao à casque rouge [m]
รอย[n.] (røi) EN: wrinkle ; scratch ; mark ; trace : sign ; crack ; split ; breach ; flaw   FR: marque [f] ; trace [f] ; vestige [m]
ยับ[adj.] (yap) EN: crumpled ; crinkled ; wrinkled ; crushed   FR: froissé ; plissé
ย่น[v.] (yon) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle   FR: rider ; froisser
ยู่ยี่[adj.] (yūyī) EN: wrinkled   FR: froissé ; plissé ; ridé

CMU English Pronouncing Dictionary
WRINKLE    R IH1 NG K AH0 L
WRINKLED    R IH1 NG K AH0 L D
WRINKLES    R IH1 NG K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrinkle    (v) (r i1 ng k l)
wrinkled    (v) (r i1 ng k l d)
wrinkles    (v) (r i1 ng k l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
ぴん札;ピン札[ぴんさつ(ぴん札);ピンさつ(ピン札), pinsatsu ( pin satsu ); pin satsu ( pin satsu )] (n) (col) crisp, unwrinkled banknote [Add to Longdo]
よれよれ[, yoreyore] (adj-na,n) worn-out; shabby; seedy; wrinkled-up [Add to Longdo]
括れ[くびれ, kubire] (n) constriction; narrow part; wrinkle [Add to Longdo]
縮緬皺(oK)[ちりめんじわ, chirimenjiwa] (n) (uk) fine wrinkles [Add to Longdo]
小皺[こじわ, kojiwa] (n,adj-no) fine wrinkles; crow's feet [Add to Longdo]
土蛙[つちがえる;ツチガエル, tsuchigaeru ; tsuchigaeru] (n) (uk) wrinkled frog (Rana rugosa) [Add to Longdo]
漂母皮形成[ひょうぼかわけいせい, hyoubokawakeisei] (n) wrinkled hands from being in water; washerwoman's hands [Add to Longdo]
[くせ(P);へき, kuse (P); heki] (n) (1) habit (often a bad habit, i.e. vice); (2) peculiarity; idiosyncrasy; mannerism; (3) crease; wrinkle; curl; kink; (P) [Add to Longdo]
老いの波[おいのなみ, oinonami] (n) wrinkles [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皱纹[zhòu wén, ㄓㄡˋ ㄨㄣˊ, / ] wrinkle, #9,497 [Add to Longdo]
鱼尾纹[yú wěi wén, ㄩˊ ㄨㄟˇ ㄨㄣˊ, / ] wrinkles of the skin; crow's feet, #56,445 [Add to Longdo]
[gǒu, ㄍㄡˇ, ] wrinkled face of the elderly, #655,100 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrinkle \Wrin"kle\, v. t. [imp. & p. p. {Wrinkled}; p. pr. & vb.
   n. {Wrinkling}.]
   [1913 Webster]
   1. To contract into furrows and prominences; to make a
    wrinkle or wrinkles in; to corrugate; as, wrinkle the skin
    or the brow. "Sport that wrinkled Care derides." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Her wrinkled form in black and white arrayed.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to make rough or uneven in any way.
    [1913 Webster]
 
       A keen north wind that, blowing dry,
       Wrinkled the face of deluge, as decayed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Then danced we on the wrinkled sand. --Bryant.
    [1913 Webster]
 
   {To wrinkle at}, to sneer at. [Obs.] --Marston.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrinkle \Wrin"kle\, n.
   A winkle. [Local, U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrinkle \Wrin"kle\, n. [OE. wrinkil, AS. wrincle; akin to OD.
   wrinckel, and prob. to Dan. rynke, Sw. rynka, Icel. hrukka,
   OHG. runza, G. runzel, L. ruga. ????.]
   [1913 Webster]
   1. A small ridge, prominence, or furrow formed by the
    shrinking or contraction of any smooth substance; a
    corrugation; a crease; a slight fold; as, wrinkle in the
    skin; a wrinkle in cloth. "The wrinkles in my brows."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Within I do not find wrinkles and used heart, but
       unspent youth.            --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. hence, any roughness; unevenness.
    [1913 Webster]
 
       Not the least wrinkle to deform the sky. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. [Perhaps a different word, and a dim. AS. wrenc a
    twisting, deceit. Cf. {Wrench}, n.] A notion or fancy; a
    whim; as, to have a new wrinkle. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrinkle \Wrin"kle\, v. i.
   To shrink into furrows and ridges.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrinkle
   n 1: a slight depression in the smoothness of a surface; "his
      face has many lines"; "ironing gets rid of most wrinkles"
      [syn: {wrinkle}, {furrow}, {crease}, {crinkle}, {seam},
      {line}]
   2: a minor difficulty; "they finally have the wrinkles pretty
     well ironed out"
   3: a clever method of doing something (especially something new
     and different)
   v 1: gather or contract into wrinkles or folds; pucker; "purse
      ones's lips" [syn: {purse}, {wrinkle}]
   2: make wrinkles or creases on a smooth surface; make a pressed,
     folded or wrinkled line in; "The dress got wrinkled"; "crease
     the paper like this to make a crane" [syn: {wrinkle},
     {ruckle}, {crease}, {crinkle}, {scrunch}, {scrunch up},
     {crisp}]
   3: make wrinkled or creased; "furrow one's brow" [syn: {furrow},
     {wrinkle}, {crease}]
   4: become wrinkled or crumpled or creased; "This fabric won't
     wrinkle" [syn: {rumple}, {crumple}, {wrinkle}, {crease},
     {crinkle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top