ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

左右

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -左右-, *左右*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左右[zuǒ yòu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ, ] about; approximately; left and right; around, #526 [Add to Longdo]
左右[zuǒ yòu shǒu, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, ] left and right hands; fig. collaboration, #43,212 [Add to Longdo]
左右逢源[zuǒ yòu féng yuán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄈㄥˊ ㄩㄢˊ, ] lit. to get water source from every side (成语 saw); slick operator who can derive benefit from any situation, #50,115 [Add to Longdo]
左右勾拳[zuǒ yòu gōu quán, ㄗㄨㄛˇ ㄧㄡˋ ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, ] left hook and right hook (boxing); the old one-two [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
左右[さゆう(P);そう(ok);さう(ok), sayuu (P); sou (ok); sau (ok)] (n,vs) (1) left and right; (2) influence; control; domination; (P) [Add to Longdo]
左右に分かれる[さゆうにわかれる, sayuuniwakareru] (exp,v1) to part left and right [Add to Longdo]
左右一対[さゆういっつい, sayuuittsui] (n) left-and-right pair; symmetrical pair [Add to Longdo]
左右[さゆうじく, sayuujiku] (n) lateral axis [Add to Longdo]
左右相称[さゆうそうしょう, sayuusoushou] (n,adj-no) symmetry [Add to Longdo]
左右対称[さゆうたいしょう, sayuutaishou] (n,adj-no,adj-na) bilateral symmetry [Add to Longdo]
左右突出部[さゆうとっしゅつぶ, sayuutosshutsubu] (n) {comp} kern [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How much beer people drink largely depends on the weather.ビールの消費量は天気におおいに左右される。
The taste of wine is largely dependent upon the weather.ぶどう酒の味は天候に大きく左右される。
We should not be influenced in our decisions by our prejudices.我々は決定にあたって偏見に左右されない。
The rise and fall of the sea is governed by the moon.海の満ち干は月の運行に左右される。
The strength of in the chain is in the weakest link.鎖の強さはその環の一番弱いところに左右される。
Clench your teeth, please.歯を左右にすり合わせてください。
Jim looked right and left before he crossed the road.ジムは横断する前に左右を見た。
Around him, in the carriage, the other passengers rocked and swayed.車内の彼の周りでは、ほかの乗客たちが前後左右に揺れていた。
Food works on our health.食べ物は健康を左右する。
Newspapers influence the current of time.新聞は世の動向を左右する。
Human beings are emotional creatures, so to speak.人間はいわば感情に左右される生き物である。
Human and animal life are influenced by their reactions to the atmospheric environment.人間や動物の生活も、この大気という環境への対応の仕方によって左右される。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It turns me inside out and upside down.[CN] 它让我左右不安 One Hour with You (1932)
Shiraito resigned herself to the hopelessness of it.[CN] 这次就连白丝也左右为难了 Taki no shiraito (1933)
I was standing on the corner of Thornton Square, looking both ways-like... and suddenly, who should I see turning up, but our friend again.[CN] 我站在桑顿广场的转角 仔细盯着左右两边 突然我们跟踪的那个人出现了 Gaslight (1944)
The boy now, would inherit her destiny.[JA] 今はその子供が彼女の 運命を左右する The Mummy (2017)
A girl hasn't got but two sides to her at a table.[CN] 那里只可对著左右两边 Gone with the Wind (1939)
Okay, do the forks go on the left or the right, I can never remember.[JA] フォークは、左右どっちに置くの? 私、覚えられない。 Better Angels (2016)
Well, they certainly picked the right person to sway the jury.[JA] まあ 確かに彼らはえり抜きね 陪審を左右する適任者 Guilty (2015)
I can't concentrate on what I'm saying if you keep...[JA] 話に集中できないだろう そうやって左右に... Moana (2016)
I will phone you around Friday.[CN] 我星期五左右打电话给你 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Now, ultimately, you will all find yourselves at the same moment in your careers where a split-second decision can save people's lives.[JA] 一瞬の判断が人命を 左右する状況に― 捜査官なら いつかは出会う Kill (2015)
Because, as you know, sir, in the heat of action, men are likely to forget where their best interests lie and let their emotions carry them away.[CN] 因为在白热化中 人们往往会忘记最好的做法 而被情绪所左右 The Maltese Falcon (1941)
Coming up on our right and our left.[JA] 左右に上がってきたぞ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
左右突出部[さゆうとっしゅつぶ, sayuutosshutsubu] kern [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
左右[さゆう, sayuu] links_und_rechts, beherrschen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top