Search result for

linear

(105 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -linear-, *linear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
linear[ADJ] โดยตรง, See also: เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง, Syn. direct, connected
linear[ADJ] เป็นเส้นตรง, See also: เป็นแนวตรง, เป็นแนวยาว, Syn. lineal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
linear(ลิน' เนียร์) adj. เป็นแนวตรง, ตามระยะยาว,เป็นแนวยาว,ลายเส้นตรง, See also: linearity n. ดูlinear linearly adv. ดูlinear
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
curvilinearadj. ซึ่งเกี่ยวกับเส้นโค้ง,
patrilinearadj. สายบิดา.
rectilinear(เรค'ทิลินเนียล,-เนียร์) adj. เป็นเส้นตรง,เกิดจากเส้นตรง,มีลักษณะเป็นเส้นตรง,เคลื่อนเป็นเส้นตรง

English-Thai: Nontri Dictionary
linear(adj) เป็นเส้นตรง,ตามเส้น,ตามทางยาว,เป็นแนวยาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
linear-รูปแถบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
linearเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
linear algebraพีชคณิตเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
linear combinationผลรวมเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
linear congruenceสมภาคเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
linear correlation coefficientสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
linear diffuser; slot diffuserช่องจ่ายลมแนวยาว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
linear Diophantine equationสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
linear equationสมการเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
linear fracture; fracture, longitudinalกระดูกหักตามยาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Linearเป็นเส้นตรง, เส้นตรง, ลักษณะเป็นเส้น [การแพทย์]
Linear acceleratorเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น, ไลแน็ก, เครื่องเร่งอนุภาคที่มีลักษณะเป็นท่อตรงยาว อนุภาคที่มีประจุซึ่งวิ่งภายในท่อจะถูกเพิ่มพลังงานด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับที่มีอยู่ตลอดความยาวท่อ
(ดู cyclotron และ accelerator ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Linear Acceleratorsเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเร่งตามแนวตรง [การแพทย์]
Linear Albaแนวเส้นขาวกลางท้อง [การแพทย์]
Linear Central Echoเส้นสีขาว [การแพทย์]
Linear control systemsระบบควบคุมเชิงเส้น [TU Subject Heading]
Linear Correlation, Inverseความสัมพันธ์แบบผกผันเป็นเส้นตรง [การแพทย์]
Linear Correlation, Noไม่มีความสัมพันธ์กันเลย [การแพทย์]
Linear Depositติดสีเรียบเท่ากันหมด, ลักษณะเป็นเส้นๆ [การแพทย์]
Linear Discriminant Functionหน้าที่ลิเนียดิสคริมิแนนท์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's sloppy, it's undisciplined, It's not very linear.มันเอียง มันไม่เป็นระเบียบ มันไม่ค่อยเป็นเส้น Not Cancer (2008)
But their movements are not circular but linear.และไม่ได้เคลื่อนที่เป็นวงกลม แต่เป็นเส้นตรง Agora (2009)
There are two short, linear incised wounds that are extremely superficial.There are two short, linear incised wounds that are extremely superficial. The Scarlet Letter (2009)
In fenton's linear algebra class then today.ฉันเรียนพีชคณิตของครูเฟนวันนี้ไง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
This is a placement test for linear algebra 170.นี่เป็นสถานที่สอบวิชาพีชคณิตเชิงเส้น170 Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
I've been thinking too linearly.ผมกำลังคิด เป็นเส้นตรงเกินไป Earthling (2009)
We think of time as linear, right?พวกเราคิดว่าเวลาเป็นเส้นตรงใช่ไหม? August (2009)
I am the director of the National Linear Accelerator Project.โครงการเครื่องเร่งอนุภาค เชิงเส้นแห่งชาติ A561984 (2009)
Time is not linear, we just perceive it that way!Time is not linear, we just perceive it that way! Hot Tub Time Machine (2010)
This tunnel... vacuum systems, the lead shielding... it's a linear accelerator, one of five.อุโมงค์นี่ -- ระบบสูญญากาศ ฉาบตะกั๋วป้องกันรังสี-- Better Angels (2010)
Theoretically, Frost and his pals ramped up our linear accelerator to such extreme energies that it sent shock waves through the consciousness field and jolted all of humanity's awareness to a different place in space-time... the flash-forward.ตามหลักทฤษฎี ฟรอสท์และเพื่อนๆ ของเขา สร้างเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น ให้กับเรา เพื่อทำให้เกิดพลังงานสุดขั้ว ที่ส่งผลให้เกิดคลื่นกระแทก Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Breaking into a linear accelerator...เข้าไปพังเครื่องเร่ง อนุภาคเชิงเส้น... Countdown (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
linearIn a time-bound society time is seen as linear- in other words as a straight line extending from the past, through the present, to the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงเส้น[ADJ] linear, Example: รูปแบบของกราฟเป็นกราฟเชิงเส้น
กำ[N] linear measure equal to eight inches, Thai definition: มาตราวัดรอบของกลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงเส้น[adj.] (choēngsen) EN: linear   FR: linéaire
คืบ[n.] (kheūp) EN: palm span ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm]   FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
ลำดับเชิงเส้น[n. exp.] (lamdap choēng sen) EN: linear sequence   
นิพจน์เชิงเส้น[n. exp.] (niphot choēngsen) EN: linear expression (LE)   
ระนาบร่วมเส้นตรง[n. exp.] (ranāp ruam sentrong) EN: collinear planes   
ร่วมเส้นตรง[X] (ruam sentrong) EN: collinear   
สมการเชิงเส้น[n. exp.] (samakān choēng sen) EN: linear equation   FR: équation linéaire [f]
วา[n.] (wā) EN: wa = wah (unit of linear measure equal to 2 metres) ; two meters   FR: wa [m] (unité de longueur équivalant à 2 métres) ; deux mètres [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
LINEAR    L IH1 N IY0 ER0
LINEAR'S    L IH1 N IY0 ER0 Z
LINEARLY    L IH1 N IY0 ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
linear    (j) (l i1 n i@ r)
linearly    (a) (l i1 n i@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewegungsgröße {f}; Impuls {m}linear momentum [Add to Longdo]
Kreuzverbinder {m}linear grille face connector [Add to Longdo]
Längenmaß {n}linear measure [Add to Longdo]
Linearisierung {f}linearization; linearizing action [Add to Longdo]
Linearbeschleuniger {m} [phys.]linear accelerator; linac [Add to Longdo]
Linearführung {f}linear guiding [Add to Longdo]
Linearität {f}linearity [Add to Longdo]
Linearkombination {f} [math.]linear combination [Add to Longdo]
Linear-Positioniersystem {n}linear positioning system [Add to Longdo]
linear; geradlinig {adj}linear [Add to Longdo]
linear; Reihen...in-line [Add to Longdo]
linear {adj} [math.]linear [Add to Longdo]
linear abhängig [math.]linearly dependent [Add to Longdo]
linear unabhängig [math.]linearly independent [Add to Longdo]
linearisieren | linearisierend | linearisiertto linearize | linearizing | linearized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P) [Add to Longdo]
ノンリニア[, nonrinia] (n) {comp} nonlinear [Add to Longdo]
ノンリニア編集[ノンリニアへんしゅう, nonrinia henshuu] (n) {comp} nonlinear editing; NLE [Add to Longdo]
バイリニアフィルタリング[, bairiniafirutaringu] (n) {comp} bilinear filtering [Add to Longdo]
フート[, fu-to] (n) (See フィート) foot (unit of linear measure) [Add to Longdo]
リニア[, rinia] (adj-na,n) linear; (P) [Add to Longdo]
リニアアクセレレーター[, riniaakuserere-ta-] (n) linear accelerator [Add to Longdo]
リニアプログラミング[, riniapuroguramingu] (n) (obsc) (See 線形計画法) linear programming; linear programing [Add to Longdo]
リニアモーター[, riniamo-ta-] (n) linear motor [Add to Longdo]
リニアモーターカー[, riniamo-ta-ka-] (n) linear motor train (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一次函数[yī cì hán shù, ㄧ ㄘˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] linear function (math.) [Add to Longdo]
一次方程[yī cì fāng chéng, ㄧ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] linear equation [Add to Longdo]
一次方程式[yī cì fāng chéng shì, ㄧ ㄘˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] linear equation (math.) [Add to Longdo]
直线加速器[zhí xiàn jiā sù qì, ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 线 / ] linear accelerator [Add to Longdo]
直线性加速器[zhí xiàn xìng jiā sù qì, ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 线 / ] linear accelerator [Add to Longdo]
线性[xiàn xìng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 线 / ] linear; linearity [Add to Longdo]
线性代数[xiàn xìng dài shù, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, 线 / ] linear algebra [Add to Longdo]
线性方程[xiàn xìng fāng chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 线 / ] linear equation (math.) [Add to Longdo]
线性波[xiàn xìng bō, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄛ, 线 / ] linear wave [Add to Longdo]
线性算子[xiàn xìng suàn zi, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄙㄨㄢˋ ㄗ˙, 线 / ] linear operator (math.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノンリニア[のんりにあ, nonrinia] nonlinear [Add to Longdo]
局所線形計画法[きょくしょせんけいけいかくほう, kyokushosenkeikeikakuhou] local linear programming [Add to Longdo]
行列代数[ぎょうれつだいすう, gyouretsudaisuu] linear algebra, matrix algebra [Add to Longdo]
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] linear search [Add to Longdo]
線形システム[せんけいシステム, senkei shisutemu] linear system [Add to Longdo]
線形リスト[せんけいリスト, senkei risuto] linear list [Add to Longdo]
線形計画法[せんけいけいかくほう, senkeikeikakuhou] linear programming [Add to Longdo]
線形代数[せんけいだいすう, senkeidaisuu] linear algebra [Add to Longdo]
線形探索[せんけいたんさく, senkeitansaku] linear search [Add to Longdo]
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 left-brained \left"-brained`\, a.
   Exhibiting intellectual or personality characteristics
   suggesting dominance of linguistic or logical modes of
   thought, which are usually controlled by the left cerebral
   hemisphere; as, left-brained pedants unable to appreciate
   music; also referred to as {linear}. See {linear}[3].
   Contrasted with {right-brained}.
   [PJC] left field

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Linear \Lin"e*ar\ (l[i^]n"[-e]*[~e]r), a. [L. linearis,
   linearius, fr. linea line: cf. F. lin['e]aire. See 3d
   {Line}.]
   1. Of or pertaining to a line; consisting of lines; in a
    straight direction; lineal.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Like a line; narrow; of the same breadth
    throughout, except at the extremities; as, a linear leaf.
    [1913 Webster]
 
   3. Thinking in a step-by-step analytical and logical fashion;
    contrasted with {holistic}, i.e. thinking in terms of
    complex interrelated patterns; as, linear thinkers.
    [PJC]
 
       Linear thinkers concluded that by taking the world
       apart, the actions of people were more predictable
       and controllable.           --David Morris
                          (Conference
                          presentation,
                          Fairfield
                          University,
                          October 31,
                          1997)
 
   {Linear differential equation} (Math.), an equation which is
    of the first degree, when the expression which is equated
    to zero is regarded as a function of the dependent
    variable and its differential coefficients.
 
   {Linear equation} (Math.), an equation of the first degree
    between two variables; -- so called because every such
    equation may be considered as representing a right line.
    
 
   {Linear measure}, the measurement of length.
 
   {Linear numbers} (Math.), such numbers as have relation to
    length only: such is a number which represents one side of
    a plane figure. If the plane figure is square, the linear
    figure is called a root.
 
   {Linear problem} (Geom.), a problem which may be solved
    geometrically by the use of right lines alone.
 
   {Linear transformation} (Alg.), a change of variables where
    each variable is replaced by a function of the first
    degree in the new variable.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 linear
   adj 1: designating or involving an equation whose terms are of
       the first degree [syn: {linear}, {additive}] [ant:
       {nonlinear}]
   2: of or in or along or relating to a line; involving a single
     dimension; "a linear measurement" [syn: {linear}, {one-
     dimensional}] [ant: {cubic}, {planar}, {three-dimensional},
     {two-dimensional}]
   3: of a circuit or device having an output that is proportional
     to the input; "analogue device"; "linear amplifier" [syn:
     {analogue}, {analog}, {linear}] [ant: {digital}]
   4: (of a leaf shape) long and narrow [syn: {linear}, {elongate}]
   5: measured lengthwise; "cost of lumber per running foot" [syn:
     {linear}, {running(a)}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 linear [liːneːaːr]
   in-line; linear; straight-line; unidimensional
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top