หรือคุณหมายถึง linguistiqü?
Search result for

linguistique

(8 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -linguistique-, *linguistique*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาศาสตร์[n.] (phāsāsāt) EN: linguistics ; philology ; language   FR: linguistique [f] ; langues [fpl]
ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา[n. exp.] (phāsāsāt choēng jittawitthayā) EN: psycholinguistics   FR: psycholinguistique [f]
ภาษาศาสตร์เชิงสังคม[n. exp.] (phāsāsāt choēng sangkhom) EN: sociolinguistics   FR: sociolinguistique [f]
ภาษาศาสตร์ประยุกต์[n. exp.] (phāsāsāt prayuk) EN: applied linguistics   FR: linguistique appliquée [f]
ภาษาศาสตร์สังคม[n. exp.] (phāsāsāt sangkhom) EN: sociolinguistics   FR: siociolinguistique [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
linguistique(n adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: R. langue, langage, science du langage
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  linguistique
  linguistique	(n adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา,
  Related: R. langue, langage, science du langage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top