ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

liner

L AY1 N ER0   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liner-, *liner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liner[N] ดินสอเขียนขอบตา, See also: ดินสอเขี้ยวคิ้ว, Syn. eyeliner
liner[N] เรือหรือเครื่องบินที่เดินทางประจำเส้นทาง, See also: สายการบิน
liner[N] ผ้าซับใน, See also: ซับใน, ที่บุรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liner(ไล'เนอะ) n. สายเดินเรือสมุทร,สายการบิน,คนเขียนหรือลากเส้น,ดินสอเขียนคิ้วหรือหนังตา,ผ้าซับใน,ซับใน,ที่บุรอง,ผู้ผลิตเครื่องบุรองหรือเครื่องซับใน
airliner(แอร์ ไล' เนอะ) n. สายการบิน (airroute)
cargo linern. เรือบรรทุกสินค้า
hard-liner(ฮาร์ด'ไล'เนอะ) n. ผู้ยึดมั่นในหลักการ
headliner(เฮด'ไลเนอะ) n. ดารา,ผู้แสดงนำ
milliner(มิล'ละเนอะ) n. ช่างออกแบบทำหรือขายหมวกผู้หญิง
millinery(มิล'ละเนอรี) n. หมวกผู้หญิงและสินค้าจำพวกหมวกผู้หญิง,โรงงานทำหมวกผู้หญิง,ร้านขายหมวกผู้หญิง
ocean linern. เรือเดินสมุทร
one-liner(วัน'ไล'เนอะ) n. คำคม,ข้อความสั้น ๆ ที่มีความหมายมากหรือทำให้ชวนหัวเราะ
passenger linern. เรือเมล์,เรือโดยสาร,เที่ยวบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
liner(n) เรือยนต์โดยสาร,เครื่องบินโดยสาร,สายการบิน,ผ้าซับใน
airliner(n) เครื่องบินโดยสาร
milliner(n) ช่างทำหมวกสตรี,ผู้ขายหมวกสตรี
millinery(n) หมวกสตรี,ร้านขายหมวกสตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liner๑. ปลอกสูบ ๒. กาบรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Linerวัสดุกันซึม
ชั้นหรือแผ่นของวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ที่มีอัตราการไหลซึมต่ำใช้ปูพื้นกันหลุมและผนังด้านข้างของหลุมฝังกลบ หรือบ่อน้ำชะมูลฝอย ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมป้องกันการรั่วไหลในแนวดิ่งและแนวราบของสารปนเปื้อนในขยะมูลฝอยหรือน้ำชะมูลฝอย [สิ่งแวดล้อม]
Linersแผ่นปะหน้า, ไลเนอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The 40-ton, 57 -passenger liner that... I'll let him know you're here.ผมจะบอกเขาให้ว่าคุณมา Rules Don't Apply (2016)
And the liner notes, the album art, even the tactile feel of the vinyl...และ"เดอะ ไลเนอร์ โน็ต" "เดอะ อัลบั้ม อาร์ท" แม้กระทั่งการรับรู้สัมผัสของไวนิล The Method in the Madness (2012)
Wait, so you saved a cruise liner because...เดี๋ยวนะ นายช่วย เรือโดยสารเพราะว่า... My Heart Will Go On (2011)
An ocean liner reported it had been seized by an armed group.มีรายงานว่า เรือเดินสมุทรถูกจับกุมโดยกำลังทหาร Airiseu: Deo mubi (2010)
He'd also like to invite everyone in the world to catch a cruise liner and come on down this Saturday for the grand opening of Chew And Swallow a town that is truly à la mode.ท่านจึงอยากเชิญชวนทุกท่าน ให้รีบจองตั๋วเรือสำราญ.. เพื่อมาเฉลิมฉลองในวันเสาร์นี้.. กับพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการพร้อมเสิร์ฟ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
linerA luxury liner arrived in harbor.
linerThe liner called at Hong Kong.
linerThe liner will call at Kobe.
linerThe liner will call at Kobe on Tuesday.
linerThey went on board a liner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซับใน[N] lining (of a coat), See also: liner, Example: กระโปรงตัวนั้นค่อนข้างบาง จึงต้องใส่ซับในด้วย, Thai definition: ผ้าที่เย็บทาบอยู่ชั้นในของเครื่องแต่งกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: incline ; lean   FR: incliner ; pencher
ชะโงก[v.] (cha-ngōk) EN: lean out ; poke   FR: se pencher au dehors ; se pencher par ; s'incliner
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend   FR: s'incliner ; pencher ; être couché
ฟัด[v.] (fat) EN: cuddle   FR:liner
เอียง[v.] (īeng) EN: incline ; lean ; tip ; tilt ; slant   FR: incliner ; obliquer ; pencher
จูงใจ[v.] (jūngjai) EN: persuade ; induce ; influence ; sway   FR: inciter ; persuader ; influencer ; convaincre ; entraîner ; incliner ; prédisposer
คลึงเคล้า[v.] (khleungkhlao) EN: caress ; fondle   FR: caresser ; câliner
เครื่องบินเจ็ท[n.] (khreūangbin jēt) EN: jet plane ; jetliner   FR: avion à réaction [m]
ก้ม[v.] (kom) EN: bend over ; bend down, ; stoop   FR: incliner ; baisser
ก้ม[v.] (kom) EN: bow   FR: s'incliner

CMU English Pronouncing Dictionary
LINER    L AY1 N ER0
LINERS    L AY1 N ER0 Z
LINER'S    L AY1 N ER0 Z
LINERS'    L AY1 N ER0 Z
LINERBOARD    L AY1 N ER0 B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liner    (n) lˈaɪnər (l ai1 n @ r)
liners    (n) lˈaɪnəz (l ai1 n @ z)
liner-train    (n) lˈaɪnə-trɛɪn (l ai1 n @ - t r ei n)
liner-trains    (n) lˈaɪnə-trɛɪnz (l ai1 n @ - t r ei n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Berlinerชาวเบอร์ลิน, See also: Berlin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Linienschiff {n} | Linienschiffe {pl}liner | liners [Add to Longdo]
Innenisolierung {f}liner [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
アイライナー[, airaina-] (n) eye liner; eyeliner [Add to Longdo]
ガスマット[, gasumatto] (n) aluminum-foil burner liner (wasei [Add to Longdo]
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick [Add to Longdo]
テクノスーパーライナー[, tekunosu-pa-raina-] (n) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
ハト派;鳩派[ハトは(ハト派);はとは(鳩派), hato ha ( hato ha ); hatoha ( hato ha )] (n) doves; soft-liner [Add to Longdo]
ライナー[, raina-] (n,adj-no) liner; line drive (baseball); (P) [Add to Longdo]
ライナーノーツ[, raina-no-tsu] (n) liner notes [Add to Longdo]
ライナーノート[, raina-no-to] (n) liner note [Add to Longdo]
一発芸[いっぱつげい, ippatsugei] (n) one-liner; funny joke; gag; quick trick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Liner \Lin"er\ (l[imac]n"[~e]r), n.
   1. One who lines, as, a liner of shoes or clothing.
    [1913 Webster]
 
   2. An airplane or ship belonging to a transportation company;
    also, a line-of-battle ship; a ship of the line.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) A thin piece placed between two parts to hold or
    adjust them, fill a space, etc.; a shim.
    [1913 Webster]
 
   4. A {lining}[2]. Specifically: (Steam Engine) A lining
    within the cylinder, in which the piston works and between
    which and the outer shell of the cylinder a space is left
    to form a steam jacket.
    [1913 Webster]
 
   5. A slab on which small pieces of marble, tile, etc., are
    fastened for grinding.
    [1913 Webster]
 
   6. (Baseball) A ball which, when struck, flies through the
    air in a nearly straight line not far from the ground;
    also called {line drive}; as, he hit a sharp liner to
    right.
    [1913 Webster]
 
   7. A protective envelope for a phonograph record or other
    object.
    [PJC]
 
   8. A {lining}; as, a removable coat liner.
    [PJC]
 
   9. Same as {eyeliner}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 liner
   n 1: (baseball) a hit that flies straight out from the batter;
      "the batter hit a liner to the shortstop" [syn: {liner},
      {line drive}]
   2: a protective covering that protects an inside surface [syn:
     {lining}, {liner}]
   3: a piece of cloth that is used as the inside surface of a
     garment [syn: {liner}, {lining}]
   4: a large commercial ship (especially one that carries
     passengers on a regular schedule) [syn: {liner}, {ocean
     liner}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top