หรือคุณหมายถึง langü?
Search result for

langue

(17 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -langue-, *langue*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's Fritz Langue.นี่ไงฟลิซ แลงก์ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
And Fritz Langue may be a criminal with the same face instead of a film director he might even be a woman.ฟลิซ แลงก์ก็อาจเป็นอาชญากร แทนที่จะเป็นผู้กำกับหนัง รึเขาอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาลี [n. prop.] (Bālī) EN: Pali ; Pali language   FR: pali [m] ; langue pali [f]
ชื่อภาษาอีสาน[n. exp.] (cheū phāsā Isān) EN: Isan name   FR: nom en langue Isan [m]
ชิวหา[n.] (chiuhā) EN: tongue   FR: langue [f]
ห่อลิ้น[v. exp.] (hø lin) FR: rouler la langue
การสอนภาษา[n. exp.] (kān søn phāsā) EN: language teachning   FR: enseignement des langues [m]
คำทับศัพท์[n. exp.] (kham thapsap) EN: word borrowed (into the thai language)   FR: mot d'emprunt (de la langue thaïe)
โคนลิ้น[n. exp.] (khōn lin) EN: root of the tongue   FR: base de la langue [f]
ความเบื่อโลก[n. exp.] (khwām beūa lōk) FR: langueur [f]
กระบวนการเรียนรู้ภาษา [n. exp.] (krabūankān rīenrū phāsā) EN: language learning process   FR: processus d'apprentissage de la langue [m]
แลบลิ้น[v. exp.] (laēp lin) EN: put on one's tongue ; stick out one's tongue   FR: tirer la langue

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイル語[オイルご, oiru go] (n) langue d'oil [Add to Longdo]
オック語[オックご, okku go] (n) (1) langue d'oc; (2) Occitan [Add to Longdo]
ランガージュ[, ranga-ju] (n) {ling} (See パロール,ラング) language (as defined by Saussure; langue and parole) (fre [Add to Longdo]
言語活動[げんごかつどう, gengokatsudou] (n) (1) linguistic activity; (2) (See ランガージュ) language (as defined by Saussure; langue and parole) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  langue [lãg]
     tongue
     language; tongue
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top