Search result for

ลังเล

(51 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลังเล-, *ลังเล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลังเล[V] hesitate, See also: waver, be uncertain, dither, Example: นักลงทุนต่างชาติยังคงลังเลที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย, Thai definition: ไม่แน่ใจ, สองจิตสองใจ
ลังเลใจ[V] hesitate, See also: waver, falter, vacillate, oscillate, be uncertain, be undecided, Syn. สองจิตสองใจ, โลเล, ลังเล, Example: นักลงทุนต่างประเทศลังเลใจที่จะลงทุนในจีนและไต้หวัน, Thai definition: ไม่แน่ใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลังเลก. ไม่แน่ใจ, ยังตัดสินใจไม่ได้, เช่น ลังเลใจไม่รู้ว่าจะไปดีหรือไม่ไปดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he knew that the Yankees of New York were playing the Tigers of Detroit.และเขารู้ว่าแยงกี้นิวยอร์ก กำลังเล่นเสือดีทรอยต์ The Old Man and the Sea (1958)
Should you have any doubts, problems, do not hesitate to come to me.คุณควรจะมีข้อสงสัยใด ๆ ปัญหา อย่าลังเลที่จะมาให้ฉัน How I Won the War (1967)
Well, General, I still think you're being hasty.เอาละทานนายพล ฟังดูเหมีอนคุณลังเลใจ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Wasn't there a hesitation in this room?มีใครในห้องนี้ลังเลบ้างมั้ยครับ Oh, God! (1977)
There you go. Just follow them to the back.นี่เอง ตามพวกเขาไปด้านหลังเลยนะคะ Airplane! (1980)
Now, don't hesitate!ถึงตอนนี้ อย่าลังเล The Road Warrior (1981)
Wouldn't you know, that's the best innings I've had since Oxford.ไม่น่าเลย กำลังเล่นได้ดีเชียว Gandhi (1982)
Please do not hesitate to be strict with him in the future.อย่าได้ลังเลที่จะเข้มงวดต่อเขาในอนาคต. Return of the Condor Heroes (1983)
Here we have our quandary.ที่นี่เรามีความลังเลใจของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Three months ago, before Clayton returned, I doubt you'd have hesitated.สามเดือนที่ผ่านมาก่อนที่เคลย์ตัน กลับมาฉันสงสัยที่คุณต้องการได้ลังเล Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I had a little house...ฉันมีบ้านหลังเล็ก ๆ ... Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Tiger, for the hundredth time, we're playing poker.เจ้าไทเกอร์ ร้อยครั้งแล้วนะ เรากำลังเล่นโป๊กเกอร์ An American Tail (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเลที่จะพูดคุย[v. exp.] (langlē thī ja phūtkhui) EN: be reluctant to talk   
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backhanded[ADJ] อ้อมค้อม, See also: ลังเล, อิดเอื้อน, Syn. ambiguous
falter[VI] ขาดความมั่นใจ, See also: ลังเล, รีรอ, Syn. hesitate, Ant. decide
hang back[PHRV] ลังเล, See also: ไม่ค่อยแน่ใจ, Syn. hang off, hold aloof, keep at, keep off, stand aloof, stand apart, stand off
hang off[PHRV] ลังเล, See also: ไม่ค่อยแน่ใจ, Syn. hang back
halt[VI] ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, Syn. hesitate
hesitant[ADJ] ลังเลใจ, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, อึกอัก, Syn. indecisive, irresolute, reluctant
hesitate[VI] ลังเล, See also: อึกอัก, ละล้าละลัง, ชักช้า, Syn. dither, shilly-shally, vacillate
irresolute[ADJ] ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, Syn. indecisive, uncertain, Ant. resolute, firm
loath[ADJ] ไม่เต็มใจ, See also: ลังเล, Syn. reluctant, knwilling, Ant. eager
loth[ADJ] ไม่เต็มใจ, See also: ลังเล, Syn. loath, reluctant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
cunctation(คังเท'เชิน) n. ความเชื่องช้า,ความเฉือยชา,ความอืดอาด,ความลังเล
demur(ดิเมอร์') vi.,n. (การ) คัดค้าน,ลังเล., See also: demurrable adj. ดูdemur, Syn. object
diffidentadj. ประหม่า,ลังเลใจ.
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror
dwell(ดเวล) vi. อาศัยอยู่,พักอยู่,อยู่,ลังเล,รีรอ., See also: dweller n., Syn. inhabit,stay
falter(ฟอล'เทอะ) {faltered,faltering,falters} v.,n. (การ) เดินสะดุด,เดินโซเซ,เดินตัวสั่น,พูดตะกุกตะกัก,ลังเล,รีรอ,วอกแวก,แกว่งไปแกว่งมา,อ้ำ ๆ อึ้ง ๆ, See also: falterer n. faltering adj. falteringly adv., Syn. doubt,hesitate
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
halter(ฮอล'เทอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ทำให้หยุด,ผู้ลังเล

English-Thai: Nontri Dictionary
demur(vi) คัดค้าน,ต่อต้าน,รั้งรอ,ลังเล,ไม่เห็นด้วย
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitant(adj) ลังเล,ไม่แน่ใจ,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitate(vi) ลังเล,ยับยั้ง,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
indecisive(adj) ยังไม่แน่ใจ,ไม่เด็ดขาด,ไม่ตกลงใจ,ลังเล
irresolute(adj) ไม่แน่ใจ,ลังเล
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ
loath(adj) ไม่เต็มใจ,รังเกียจ,เกลียด,ลังเล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ambivalent (adj ) ลังเล ตัดสินใจไม่ได้ รู้สึกครึ่งๆกลางๆ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
迷う[まよう, mayou] Thai: ลังเลใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Kasino(n) |das, pl. Kasinos| ห้องโถงที่ใช้พบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top