ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

front line

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -front line-, *front line*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
front line[N] แนวหน้า (ทางทหาร), See also: แนวรบด้านหน้า
front line[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับแนวหน้าของสนามรบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were on the front line...เราอยู่บนแถวหน้า... Princess Mononoke (1997)
It's the rebels. We're crossing the front line.นั่นมันพวกฆาตกร เราใกล้จะพ้นเขตแดนแล้ว Hotel Rwanda (2004)
They're only 30 miles from our front lines.ที่นั่นอยู่ห่างจากแนวหน้าเราแค่ 30 ไมล์เองนี่ครับ The Great Raid (2005)
We're going to push right through our front lines into the Japs' backyard and rescue 500 American prisoners of war.เราจะทำการรุกขยายแนวหน้าของเรา เข้าไปยังพื่นที่ของพวกยุ่น.. และทำการช่วยเหลือเชลยศึก.. ชาวอเมริกัน 500 คน The Great Raid (2005)
He's right on the front line. He knows what these guys can do.เขาอยู่ใก้ชิดเหตุการณ์ รู้ดีว่าไอ้พวกนี้ทำอะไรได้ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Like Jordan in his prime, pushing through the front line.ลีลานี่ แบบจอร์แดนตอนรุ่งๆ วุ้บๆๆ ทะลุไปถึงแป้นเลย Transformers (2007)
We'll go live to the front lines in a moment.เราจะไปที่แถวหน้า สดๆในตอนนี้ In the Valley of Elah (2007)
You see, Scotland is the front line in the war these days.สก็อตแลนด์เป็นแนวหน้า ในสงครามตอนนี้ The Water Horse (2007)
Now, make no mistake we are on the front line here.ต่อไปนี้ ต้องไม่มีการผิดพลาด ...เราอยู่เป็นแถวหน้าที่นี่ The Water Horse (2007)
"We're on the front lines.""เราเป็นแนวหน้า" The Water Horse (2007)
Front line, my aunt.แนวหน้า The Water Horse (2007)
Our forces over there in Europe on the front lines they're doing a great job.กองกำลังของเราเป็นแนวหน้าอยู่ยุโรปโน่น.. พวกเขากำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่ The Water Horse (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
front lineShe's still active in the front lines.
front lineThe troops were retired from the front lines.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดับแนวหน้า[N] leading level, See also: front line, vanguard, Example: เศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญระดับแนวหน้านับแต่อดีตมาตราบเท่าปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนวหน้า[n.] (naēonā) EN: front line ; front ; vanguard   FR: ligne de front [f]
ระดับแนวหน้า[n. exp.] (radap naēonā) EN: leading level ; front line ; vanguard   FR: avant-garde [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前线[qián xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] front line; military front; workface; cutting edge, #7,197 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
散兵線[さんぺいせん, sanpeisen] (n) front line of (trenches for) deployed soldiers [Add to Longdo]
先手[せんて, sente] (n) front lines; vanguard [Add to Longdo]
前線[ぜんせん, zensen] (n) front line; (weather) front; (P) [Add to Longdo]
督戦隊[とくせんたい, tokusentai] (n) command group (behind the front lines) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  front line
      n 1: the line along which opposing armies face each other [syn:
           {battlefront}, {front}, {front line}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top