Search result for

ข้อความ

(92 entries)
(0.0633 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อความ-, *ข้อความ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อความ[N] statement, See also: term, message, text, passage, account, baby, content, Syn. เนื้อความ, ใจความ, Example: อาจารย์สั่งให้นักเรียนตัดข้อความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากหนังสือต่างๆ มาอ่านหน้าห้อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เนื้อความตอนหนึ่งๆ, ใจความสั้นๆ ของเรื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อความน. เนื้อความตอนหนึ่ง ๆ, ใจความสั้น ๆ ของเรื่อง, ข้อ ก็ว่า.
เงื่อนไขข้อความอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคต.
ธงข้อความที่อธิบายนำไว้เป็นตัวอย่าง, ประเด็นหลัก.
บริเฉท, บริเฉท-ข้อความที่รวบรวมเอามาจัดเป็นตอน ๆ, ข้อความที่กำหนดไว้เป็นหมวด ๆ.
ประกาศข้อความที่ทางราชการแจ้งให้ประชาชนทราบหรือวางแนวทางให้ปฏิบัติ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศกระทรวง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.
สาร ๑, สาร- ๑ข้อความ, ถ้อยคำ, เรื่องราว, เช่น กล่าวสาร สื่อสาร, หนังสือ เช่น นิตยสาร วารสาร, จดหมาย เช่น เขียนสาร สารของนายกรัฐมนตรีถึงเยาวชน.
สูตร ๒ข้อความทางปรัชญาที่เรียบเรียงร้อยกรอง หรือย่อขึ้นไว้สำหรับท่องจำ เช่น โยคสูตร นยายสูตร สูตรสนธิ.
หนังสือข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นต้นแล้วรวมเป็นเล่ม.
เอกลักษณ์ข้อความที่แสดงความเท่ากันของนิพจน์ ๒ นิพจน์ สำหรับทุกค่าของตัวไม่ทราบค่าที่ปรากฏในนิพจน์นั้น ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statementข้อความ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
textข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
textข้อความ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration statement; declarative statementข้อความ(สั่ง)ประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
declarative statement; declaration statementข้อความ(สั่ง)ประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
textข้อความ, ต้นฉบับ, ตัวบท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrary statementsข้อความขัดกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contradictory statementsข้อความขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conjectureข้อความคาดการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
material factข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hypertextข้อความหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Error messages (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์)
ข้อความระบุความผิดพลาด ซึ่งเป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงภาพโดยอัตโนมัติ หรือที่พิมพ์ออกมาทางรายงาน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น มีบางอย่างผิด จึงทำให้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นลักษณะข้อความไม่ยาวมาก เพียงพอสำหรับระบุว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ใด แต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นอย่างไร ดังนั้นประสบการณ์ในการทำงานจึงจำเป็นมากสำหรับค้นหาและแก้ไขความผิดพลาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • 400 - Bad File Request
  ไวยากรณ์ (Syntax) ที่ใช้กับ URL นั้นมีข้อผิดพลาดเช่น มีการใส่ตัวอักษรเล็ก - ใหญ่สลับกัน หรืออาจจะมีการใช้เครื่องหมายต่างๆ ผิด
 • 403 - Forbidden/Access Denied
  ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแฟ้มที่ร้องขอ การเข้าใช้งานต้องใช้รหัสผ่าน หรือโดเมนของผู้ใช้งานถูกปิดกั้นการใช้งาน หรือไฟล์อาจจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในเท่านั้น
 • 404 - File Not Found
  เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ ซึ่งไฟล์นั้นอาจจะถูกย้ายไปที่อื่นหรือถูกลบไปแล้ว หรือคุณอาจจะใส่ URL หรือชื่อเอกสารผิด ถ้าคุณเจอปัญหานี้ให้ลองตรวจสอบชื่อที่ใส่ใน URL ว่าถูกต้องหรือไม่
 • 408 Request Timeout
  ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากการหยุดโหลดเว็บเพจก่อนที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลสำเร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ใช้ไปคลิกปุ่ม stop หรือปิดบราวเซอร์ หรือไปคลิกลิงค์ก่อนที่เว็บเพจนั้นจะโหลดขึ้นมา โดยมากมักจะเกิดตอนที่เซิร์ฟเวอร์ช้าหรือไฟล์มีขนาดใหญ่
 • 500 - Internal Error
  ไม่สามารถเรียกไฟล์เอกสาร HTML ได้เนื่องจากอาจมีปัญหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ วิธีแก้ไขคือ ให้คุณติดต่อผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ (Administrator)
 • 501 - Not Implemented
  เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นไม่รองรับรูปแบบ (Feature) ที่คุณต้องการ
 • 502 - Service Temporarily Overloaded
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก ให้ลองโหลดใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้
 • 503 - Service Unavailable
  เซิร์ฟเวอร์นั้นมีผู้เข้ามาใช้งานมาก หรือเว็บไซต์นั้นอาจจะย้ายไปแล้ว หรือคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแล้ว
 • Connection Refused by Host
  อาจจะเกิดจากคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานเว็บไซต นั้นหรือใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง
 • อ้างอิงจาก :
  ครรชิต มาลัยวงศ์. (2543). พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
  คูคิน, แดน และ วัง, วอลเลซ. (2539). พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอ่านสนุก (ชนินทร์ เชาวมิตร, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
  [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
  Message ข้อความ [คอมพิวเตอร์]
  Error message (Computer science)ข้อความระบุความผิดพลาด (คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
  error messageข้อความระบุความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
  ้ัhypertextข้อความหลายมิติ [คอมพิวเตอร์]
  Advertising copyข้อความโฆษณา [TU Subject Heading]
  Electronic mail messagesข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
  Cautionary Statementข้อความเตือน [การแพทย์]
  equivalent statementsข้อความสมมูล, ข้อความสองข้อความที่มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณี กรณีต่อกรณี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

  ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
  Oh! is this the third time blair's texted me?โอว นี่กี่ครั้งที่สามแล้วใช่ไหม ที่แบลร์ส่งข้อความให้ฉัน ? Pret-a-Poor-J (2008)
  I just got all of your messages.ฉันเพิ่งได้ข้อความทั้งหมดของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
  Chuck just texted me. he wants to meet me on the roof.ชัคเพิ่งส่งข้อความมา เขาอยากเจอฉันบนดาดฟ้า Pret-a-Poor-J (2008)
  And why text before calling if you don't need- และทำไมจะต้องส่งข้อความมาหาก่อนโทรมาถ้านายไม่ต้องการมัน There Might be Blood (2008)
  So she sent a text.- เธอก็เลยส่งข้อความมา There Might be Blood (2008)
  My mom's texting me. Look, do whatever you want, blair,แม่ฉันส่งข้อความมาหาฉัน ดูนี่ ทำอะไรก็ได้ตามที่เธออยาก แบลร์ There Might be Blood (2008)
  Hey, it's aaron. Leave a message.เฮ้ นี่เอรอนระ ฝากข้อความไว้ There Might be Blood (2008)
  So, uh, if this isn't serena, leave a message. Thank you.งั้นถ้านี่ไม่ใช่ซีรีน่า ก็ฝากข้อความไว้ ขอบคุณ There Might be Blood (2008)
  Um, okay, that was the worst message I have ever heard...โอเค นี่เป็นข้อความที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยิน . . There Might be Blood (2008)
  Getting "gossip girl" to post that bogus report.ที่จะให้กอสซิบเกิลร์ ลงข้อความนั่น There Might be Blood (2008)
  She took the message as "thanks for playing, but we have our real children now."เธอได้รับข้อความว่าขอบคุณที่เล่นด้วย\ แต่ตอนนี้เรามีลูกจริงๆแล้ว Birthmarks (2008)
  I have come to deliver a message.ข้าต้องมาส่งข้อความ The Labyrinth of Gedref (2008)

  Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
  ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: subject ; case ; matter ; story ; gist ; substance ; message   FR: contenu [m] ; teneur [f] ; substance [f] ; message [m] ; important [m]
  ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: text ; wording ; context ; passage ; statement ; message ; clause ; matter   
  ข้อความดังต่อไปนี้[xp] (khøkhwām mī dang tøpainī) EN: the text reads as follows   
  ข้อความที่ขาดหายไป[n. exp.] (khøkhwām thī khāt hāi pai) EN: lacuna   
  ข้อความที่บันทึกไว้[n. exp.] (khøkhwām thī bantheuk wai) EN: annals   
  ข้อความพันธกิจ [n. exp.] (khøkhwām phanthakit) EN: mission statement   
  ข้อความย่อย[n. exp.] (khøkhwām yǿi) EN: indentation   
  ข้อความสำคัญ[n. exp.] (khøkhwām samkhan) EN: point   
  ข้อความสุดท้าย[n. exp.] (khøkhwām sutthāi) EN: ending   
  ข้อความเพิ่มเติม[n. exp.] (khøkhwām phoēmtoēm) EN: additional clause ; additional comment ; rider   FR: ajout [m]

  English-Thai: Longdo Dictionary
  sidebar(n) ข่าวหรือข้อมูลสั้นๆที่แทรกอยู่ข้างๆของข่าวหรือข้อความหลักทั้งในสิ่งพิมพ์บนเว็บและในหนังสือ โดยมากมักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อความหลัก
  blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
  Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
  cutout(n) แผ่นป้าย ที่ตัดจากไม้หรือวัสดุอื่นตัดเป็นชิ้นขนาดใหญ่ มักมีรูปภาพหรือข้อความโฆษณาบนแผ่นป้ายนั้น เช่น Cardboard cutouts, lifesize standups of movie stars at wholesale prices. , R. board

  English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
  acknowledgement[N] ใบตอบรับ, See also: ข้อความแสดงว่าได้รับ, Syn. acknowledgment
  acknowledgment[N] ใบตอบรับ, See also: ข้อความแสดงว่าได้รับ, Syn. acknowledgement
  affirmative[N] ข้อความที่แสดงการยินยอม, See also: ข้อความที่แสดงการเห็นพ้อง
  ambiguity[N] ข้อความกำกวม, See also: ข้อความคลุมเครือ
  annals[N] จดหมายเหตุ, See also: ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึก, ประวัติการณ์, Syn. history, historical records, historical chronicles
  broadcast[N] รายการออกอากาศ, See also: ข้อความที่ออกอากาศ, Syn. programme
  context[N] บริบท, See also: ข้อความแวดล้อมที่ช่วยในการเข้าใจความหมาย, Syn. linguistic context
  cross-reference[N] ข้อความที่ชี้บอกผู้อ่านให้ไปอ่านอีกตอนหนึ่งในหนังสือเล่มเดียวกัน
  disclaimer[N] ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ, Syn. denial, rejection, contradiction, Ant. avowal, affirmation
  distortion[N] การบิดเบือน, See also: ข้อความเท็จ, เรื่องโกหก, Syn. lie, untruth, Ant. truth, fact

  English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
  alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
  alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
  alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
  amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
  antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
  arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
  ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
  attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
  autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม <คำแปล>เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
  averment(อะเวอ'เมินท) n. การเฉลี่ย, ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แน่นอน (act of averring)

  English-Thai: Nontri Dictionary
  digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
  excerpt(n) ข้อความที่ตัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา,ข้อความที่คัดลอกมา
  idyl(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
  idyll(n) ข้อความพรรณนาสั้นๆ,บทกวีลูกทุ่ง
  information(n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล
  notebook(n) สมุดบันทึกข้อความ
  passage(n) การข้าม,ทางเดิน,การผ่าน,ค่าโดยสาร,ข้อความ
  purport(n) ความหมาย,ใจความ,ข้อความ,วัตถุประสงค์
  rider(n) ผู้ขับ,ผู้ขี่,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม
  truism(n) ข้อความที่เป็นจริง,ข้อความซ้ำซาก

  English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
  executable statement (n ) ข้อความสั่งทำการหมายถึง คำสั่งในภาษาระดับสูงที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ลงมือทำการ

  Japanese-Thai: Longdo Dictionary
  伝言[でんごん, dengon] (n colloq) ข้อความ(ที่ฝากไว้ เพื่อให้ช่วยส่งต่อ), See also: S. Note,

  German-Thai: Longdo Dictionary
  Nachricht(n) |die, pl. Nachrichten| ข้อความข่าวสาร
  Stempel(n) |der, pl. Stempel| ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ถูกประทับด้วยตรายาง เช่น ein Stempel auf einem Brief ตราประทับบนจดหมาย
  Marker(n) |der, pl. Marker| ปากกาเน้นข้อความ (ซึ่งถ้าได้ยินคนเยอรมันเรียกหา Edding ก็หมายถึงสิ่งนี้เพราะ Edding เป็นยี่ห้อปากกาเน้นข้อความที่เริ่มคิดค้นใช้ที่ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1960 โดย Carl-Wilhelm Edding และ Volker Detlef Ledermann)
  Wort(n) |das, pl. Worte| คำพูด, ประโยคหรือข้อความที่พูดออกมามีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น Es tut mir leid, aber Ihre Worte überzeugen mich nicht. ฉันเสียใจนะคะ ฉันไม่เชื่อที่คุณพูดมา

  Are you satisfied with the result?


  Discussions

  Go to Top