Search result for

วงศ์ตระกูล

(33 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วงศ์ตระกูล-, *วงศ์ตระกูล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงศ์ตระกูล[N] lineage, See also: descendant, pedigree, nationality, family, genealogy, heredity, parentage, Syn. ตระกูล, วงศ์สกุล, สกุล, พงศ์, วงศ์, Example: ผมจะไม่ทำให้ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลต้องเสื่อมเสียเป็นอันขาด, Thai definition: กลุ่มบุคคลที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had been busy about building up our family nameแต่ว่าข้ายังยุ่งอยู่กับ การสร้างชื่อเสียงให้วงศ์ตระกูล Fearless (2006)
That's why I was happy to see a familiar face.นั่นคือสิ่งที่เห็นว่าทำไมฉันจึงมีความสุขที่ได้เห็น หน้าตาวงศ์ตระกูล Art of Fighting (2006)
For the record, after centuries of exploration, on this day, you have brought honor to your country and your family.อย่างเป็นทางการ หลังจากหลายร้อยปีของการค้นหา แล้ววันนี้... คุณได้นำเกียรติยศมาสู่ ประเทศชาติและวงศ์ตระกูล National Treasure: Book of Secrets (2007)
But we thought because of your lineage,แต่เราคิดว่า้เพราะเชื้อสายวงศ์ตระกูลของลูก Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
Take this seal to Geoffrey of Monmouth, the court genealogist.เอาตรานี่ไปให้เจฟฟรี่แห่งมอนเม้าท์ ผู้สอบสายวงศ์ตระกูล Lancelot (2008)
It'll be a matter of time before your family glory is restoredอีกไม่นาน เขาจะสร้างชื่อเสียงให้วงศ์ตระกูล Portrait of a Beauty (2008)
How dare you bring deceive me Bring shame to the family and kill my only heirกล้าดียังไงถึงได้ทำอย่างนี้ เจ้านำความอดสูมาสู่วงศ์ตระกูล ทำให้ทายาทของข้าต้องตาย Portrait of a Beauty (2008)
And that you would put a matter of this importance before family ambition.และไม่ได้ใช้เหตุการณ์สำคัญเช่นนี้ ทำเพื่อความทะเยอทะยานของวงศ์ตระกูล The Other Boleyn Girl (2008)
- for the sake of the family.- เพื่อความผาสุกวงศ์ตระกูล Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
- “For the sake of the family.”- "เพื่อความผาสุกวงศ์ตระกูลDallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
You have questions about your lineage and about katherine.คุณมีหลายคำถามเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล และแคทเธอรีน Bad Moon Rising (2010)
It says in here that the family line ended with you.มันเล่าว่า วงศ์ตระกูลสิ้นสุดลงที่เธอ Katerina (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงศ์ตระกูล[n. exp.] (wongtrakūn) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry   FR: ascendance [f] ; ancêtres [mpl] ; aïeux [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ancestry[N] บรรพบุรุษ, See also: วงศ์ตระกูล, ต้นตระกูล
family[N] ครอบครัว, See also: วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, เครือญาติ, สายเลือด, สมาชิกในครอบครัว, Syn. ancestry, kin, relations

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
blood(บลัด) n. โลหิต,เลือด,ชีวิต,ส่วนสำคัญ,พลังชีวิต,กำลัง,การฆ่า,ฆาตกรรม,การหลั่งเลือด,น้ำต้นไม้,อารมณ์,ภาวะจิต,หนุ่มที่ชอบผจญภัย,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,ชนชาติ,บรรพบุรุษ -Phr. (blood and thunder นองเลือดและสับสนวุ่นวาย) -Phr. (blue blood สายเลือดผู้ดี) -Phr. (in
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ,ท่วงทำนอง,ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล
caste(คาสทฺ) n. วรรณะ,ชั้น,วงศ์ตระกูล,กลุ่มของสังคม,ฐานะในสังคม adj. เกี่ยวกับชั้นวรรณะ, Syn. class,status
gentilitial(เจนทิลิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับครอบครัว-วงศ์ตระกูล-เผ่า-ชนชาติ-ประเทศ
house(n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน, Syn. dwelling
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง,ตระกูล,วงศ์,วงศ์ตระกูล,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ.,adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re
lineage(ลิน'นิจฺ) n.เชื้อสาย,วงศ์ตระกูล,วงศ์,ราชวงศ์,=linage (ดู), Syn. ancestry,descent
patriarch(เพ'ทริอาร์ค) n. หัวหน้าวงศ์ตระกูล,ผู้ก่อตั้ง, See also: patriarchal adj. patriarchate n.
patriciate(พะทริช'ชิเอท) n. ระดับวงศ์ตระกูลขุนนางหรือผู้ดี,พวกคนชั้นสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
blood(n) เลือด,สายเลือด,วงศ์ตระกูล,บรรพบุรุษ
family(n) ครอบครัว,สกุล,ตระกูล,วงศ์ตระกูล
genealogy(n) ชาติวงศ์,กำพืด,การลำดับวงศ์ตระกูล
kindred(n) ญาติพี่น้อง,เทือกเถาเหล่ากอ,วงศ์ตระกูล
lineage(n) วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,สายโลหิต
strain(n) ความเครียด,ความเคล็ด,ความหักโหม,วงศ์ตระกูล,ร่องรอย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top