ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gelingen

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelingen-, *gelingen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gelingen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gelingen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And with God's help we'll succeed.Und mit Gottes Hilfe wird es uns gelingenHorror of Dracula (1958)
You want to capture the princess yourself so you can have all the reward.Du willst die Belohnung für die Prinzessin ganz allein haben. Aber dieses Mal wird dir dein Plan nicht gelingenThe Hidden Fortress (1958)
But if ever I should succeed in making it go to and from just think what that would mean.Aber denken Sie nur, was wäre, wenn es mir gelingen würde... dass Ding hin und her zu bewegen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Doubt if he'll make it.Das wird ihm kaum gelingenThe Sheriff of Fractured Jaw (1958)
I'll speak to all your steady customers and get them to drink twice as much.Das wird ihm nicht gelingen, ich werde mit Ihren Stammkunden sprechen damit sie ihren Umsatz verdoppeln. The Gunfight at Dodge City (1959)
Whispering] Come along, now.Das kann gut gelingen, wenn man aber kein guter Schauspieler ist, denn Trickfilmzeichner sind genau das mit einem Bleistift, dann kann das eine Szene ruinieren. Sleeping Beauty (1959)
I'll succeed, I promise you.Es wird mir gelingen. ich schwöre es dir. Eyes Without a Face (1960)
I knew I would succeed.Ich war sicher das es gelingen wird. Eyes Without a Face (1960)
I'm sure he'll succeed.Es wird ihm gelingen. ich weiß es. Eyes Without a Face (1960)
He never will.Sie lügen. Es wird ihm niemals gelingenEyes Without a Face (1960)
Well, Davy, it looks like you done it again.Das konnte nur dir gelingen! Schon möglich. The Alamo (1960)
There is no prospect for danger so long As we let the king continue to live.Wir haben keine Aussicht, dass unsere Unternehmungen gelingen, solange wir den König am Leben lassen. Esther and the King (1960)
With a little daring, the experiment can be made to work.Mit ein wenig Zuversicht kann dieses Experiment gelingenSeven Thieves (1960)
It would take a great woman... to make Crassus fall out of love with himself.Nur einer großartigen Frau könnte es gelingen... Crassus dazu zu bringen, nicht mehr selbstverliebt zu sein. Spartacus (1960)
You're not seriously saying you can do it?Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Ihnen das gelingen wird? The Time Machine (1960)
To your very good health.Auf gutes GelingenMysterious Island (1961)
Now, Captain Harding aren't you ready to dance with the devil now?Was ist, Captain Harding? Sind Sie nicht bereit, auf gutes Gelingen zu trinken? Mysterious Island (1961)
But I am convinced that, with God's help, my plan will succeed, and the world will survive.Aber ich bin überzeugt, mit Gottes Hilfe wird mein Plan gelingen und die Welt wird überleben. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
He'll never do it, Rolfe.Das wird nie gelingen, Rolfe. Wild in the Country (1961)
- A reaction won't work out.- Die Reaktion will nicht gelingenNine Days of One Year (1962)
Whatever it is... he won't get away with it.Was auch immer es ist es wird ihm nicht gelingenHarakiri (1962)
We'll drink together to our escape from this island.Wir müssen doch auf das Gelingen unserer Flucht anstoßen. Jack the Giant Killer (1962)
When I saw you, it was clear that you'd succeed in doing what I never could:Als ich Sie sah, wurde mir eins klar: Dass Ihnen gelingen würde, was mir nie gelang: Redhead (1962)
Do you really think you'll succeed in pulling such a trick, mister Landon?Glauben Sie wirklich, dass so ein Trick gelingen könnte, Herr Landon? OSS 117 se déchaîne (1963)
"What are those Garibaldini really coming to do in Sicily?" I replied, "They are coming to teach us good manners, but they won't succeed, because we are gods.""Was wollen die Garibaldiner in Wirklichkeit von Sizilien?" "Sie wollen uns gute Manieren beibringen, aber es wird ihnen nicht gelingen, denn wir sind Götter.", erwiderte ich. The Leopard (1963)
I promise to get the entourage's way blocked. Well then.Es wird mir sicher gelingen, Naritsugus Gefolge aufzuhalten. Jûsan-nin no shikaku (1963)
If Lucilla knew about this passage that leads to the sewers, that would avoid us some danger.Wenn es Valerius gelingen würde, in Lucillas Zimmer zu kommen. Revolt of the Praetorians (1964)
Meanwhile, if your friend would be so good as to calm down a little, we will try to make your life here as pleasant as possible.Wenn es Ihrem Freund gelingen würde, sich ein bisschen zu beruhigen, dann würden wir versuchen, Tintin et les oranges bleues (1964)
You will never succeed.Es wird Ihnen niemals gelingenThe Visit (1964)
You will never succeed!Es wird Ihnen niemals gelingenThe Visit (1964)
I say to you: you will never succeed!Ich sage Ihnen: es wird Ihnen niemals gelingenThe Visit (1964)
But the man who discovered the foundation, the 1 7th-century man who knew he was bidding farewell to the middle Ages and the Renaissance to enter a new and infinite world, one that pascal commanded, and it foreshadows the man who will later find his place in relation to the planet, to the expanding universe with its spirals of cosmic dust, and ponder his role, what he's here to do, and what he must attempt as a man.Diese Welt bleibt für Pascal noch ein Thema, die er aber beherrscht und die den Menschen ankündigt, dem es später gelingen wird, sich dem Planeten, dem Universum zu stellen, das sich ausdehnt, mit seinen Spiralnebeln ... und der seine Situation hinterfragt, Entretien sur Pascal (1965)
If you think you can drive us out of the other galaxies, think again.Ihr Vorhaben, andere zu zerstören, wird nicht gelingenAlphaville (1965)
Thank you.Mir gelingen die nie so gut. Frankenstein Conquers the World (1965)
If you can do that in the next few hours, you're invited to dinner.Wenn Ihnen das in Kürze gelingen sollte, sind Sie zum Essen eingeladen. Trail of the Cheetah (1966)
I don't think you can... but try.Es wird dir nicht gelingen, aber versuchen kannst du's ja mal. Arabesque (1966)
If only he had a few more like me.Nicht mal dem Schnurrbart würde es gelingen, hier rauszukommen. - Ist 'n hübscher Kerl. The Safecracker Suite (1966)
Well, perhaps it will tomorrow, you never know.Er will mir nicht gelingen. Vielleicht morgen, wer weiß. The Witches (1966)
All hopes for his success."Hoffen, es wird Ihnen gelingen..." Young Törless (1966)
She probably could.Das würde ihr auch gelingenKiller Tribe (1967)
Well, first I'll be going to river crossing, Nagoro, and then on to Lake Kadoma and my lovely, lovely birds.Ich nehm den Weg über River Crossing, fahre durch Nogoro und bleib dann am Kadoma-See.... hoffentlich gelingen mir die Bilder.  ()
We'll surely bring the smuggle to an end.Es wird uns sicher gelingen, den Schmuggel zu beenden. Killer Kid (1967)
I think you're going to have a marvelous escape.Ihre Flucht wird Ihnen hervorragend gelingen. Viel Glück. Funny Thing Happened on the Way to London (1967)
Speed won't matter. I'm countin' on surprise.- Die Überraschung muss gelingenThe Ballad of Josie (1967)
Though with the carts they should get across.Das ist nicht leicht, aber mit einem Wagen könnte es gelingenFace to Face (1967)
No, they can't get away.Nein, es wird nicht gelingenFace to Face (1967)
And the notes, how will we be able to read them in the dark?Und die Noten, wie wird es uns gelingen, sie im Dunkeln zu lesen? The Oldest Profession (1967)
You know, no one believed that I could cure you, Jose.Niemand hat geglaubt, dass es mir gelingen würde, dich zu heilen. Man, Pride & Vengeance (1967)
But should Stavak succeed in getting all three men and forcing them to talk, the solution to what has been described as the "ultimate weapon"Sollte es Stavak gelingen, alle drei in seine Gewalt zu bekommen und sie zum Reden zu bringen, gelangt damit die Lösung für die "ultimative Waffe" The Survivors (1967)
If they killed you, what would your people do?Wenn es gelingen sollte, Sie umzubringen, zu welchen Maßnahmen würde dann gegriffen? A Change of Mind (1967)

German-Thai: Longdo Dictionary
gelingen(vi) |gelang, ist gelungen, + jmdm.| บรรลุผล, สมหวัง เช่น Es gelingt mir nicht, ihn zu erreichen. ผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gelingen | gelingend | gelungen | es gelingt | es gelang | es ist/war gelungen | es gelänge; es würde gelingento succeed; to be successful | succeeding | succeeded | it succeeds | it succeeded | it is/was succeeded | it would succeed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
成功[せいこう, seikou] Erfolg, Gelingen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  gelingen /gəliŋən/
   to succeed

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top