Search result for

บุ

(146 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุ-, *บุ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บุญตา (slang ) A feast for the eyes
บุญวาทะ (n ) encourse
บุพบท นามตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สถานภาพบุคคลVital Status
อุ้มบุ (n ) surrogacy

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยิ้ม ตุ๋ย[ยิ้ม-ตุ๋ย] บุคคลหรือมนุษย์ต่างดาวที่มาจากนอกโลก มีลักษณะนิสัยที่หื่นมาก หากพบบุคคลลักษณะเช่นดังกล่าว ให้พึงระวังไว้เป็นดีที่สุดเพราะเป็นภัยใกล้ตัวทางสังคม

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคมแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลและสังคม

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
儿子[ér zi] (n ) บุตรชาย, ลูกชาย
功德[gòng dé, ㄍㄨㄥˋ ㄉㄜˊ] (n ) บุญกุศล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุ[V] line, See also: pad, Syn. รอง, Example: ช่างบุผนังโลงพระศพของฟาโรห์ด้วยทองคำและหินควอตซ์, Thai definition: เอาของบางๆ หุ้มข้างนอกหรือรองข้างใน
บุ[V] line, See also: put in a lining, Example: ช่างบุผนังโลงพระศพของฟาโรห์ด้วยทองคำและหินควอตซ์, Thai definition: เอาของบางๆ หุ้มข้างนอกหรือรองข้างใน
บุ[V] trespass, See also: invade, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป
บุ[V] trespass, See also: encroach, entrench, infringe, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป
บุ[ADJ] good, Thai definition: ที่มีคุณงามความดี
บุ[N] virtue, See also: merit, good deeds, goodness, Syn. บุญกุศล, Ant. บาป, Example: คงเป็นเพราะผลบุญที่เขาสร้างไว้ เกิดมาชาตินี้เขาเลยสบาย, Thai definition: ความดี, คุณงามความดี
บุ[V] be distorted, See also: be dented, Syn. บุ๋ม, Example: ศีรษะของเขาชนกำแพงอย่างแรง จนหมวกเหล็กบุบ, Thai definition: เสียรูปทรงเพราะกระทบหรือกระแทกด้วยของหนักๆ
บุ[V] pound, See also: pound lightly, grind into fragments, crush lightly, Syn. ทุบ, บุบๆ, Example: แม่สั่งให้ฉันบุบถั่วลิสงหนึ่งกำมือเพื่อใส่ในยำปลาทู, Thai definition: ทุบหรือตำเบาๆ พอให้เป็นรอยแตก
บุ[V] invade, See also: attack, enter, Syn. รุก, รุกราน, บุกรุก, ละเมิด, Example: ในเดือนธันวาคม 2484 ญี่ปุ่นได้บุกเข้ามายึดประเทศไทย โดยเจรจาขอเดินทัพผ่าน เพื่อจะไปสู่ประเทศพม่า และอินเดีย, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปในเขตประเทศโดยใช้กำลังทหาร เป็นต้น
บุ[DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุก. ตีให้เข้ารูป เช่น บุขัน, เอาของบาง ๆ หุ้มข้างนอก เช่น บุหนัง บุพลาสติก หรือรองข้างใน เช่น บุหลังคา.
บุก ๑น. ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตายเหลือหัวอยู่ใต้ดิน เช่น บุกคางคก [A. paeoniifolius (Dennst.) Nicolson]หัวกินได้, บุกรอ (A. saraburiensisGagnep.) ใช้ทำยา.
บุก ๒ก. ฝ่าเข้าไปในบริเวณที่มีขอบเขตกั้นไว้หรือมีสิ่งกีดขวางเป็นต้น เช่น บุกป่า บุกเข้าไปในค่ายทหาร, โดยปริยายหมายถึง ไปถึงด้วยความลำบาก เช่น อุตส่าห์บุกมาถึงบ้าน.
บุกน้ำลุยไฟก. พยายามฝ่าฟันอันตรายไป.
บุกบั่นก. ฝ่าไปโดยไม่ท้อถอย, ในคำประพันธ์ใช้ว่า บุกบัน ก็มี เช่น เข้าโรมรุกบุกบันฟันแทง (อิเหนา).
บุกป่าฝ่าดงก. พยายามต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ.
บุกรุกก. ล่วงลํ้าเข้าไปในเขตที่หวงห้าม เช่น บุกรุกเข้าไปในเขตพระราชฐาน, ล่วงลํ้าเข้าไปในบริเวณที่หวงห้ามเพื่อยึดครองเป็นต้น เช่น บุกรุกป่าสงวน, ล่วงลํ้าเข้าไปในสถานที่ของผู้อื่นโดยบังอาจหรือพลการ เช่น บุกรุกเข้าไปในบ้านผู้อื่น.
บุกรุกน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปรกติสุข
บุกรุกยักย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตแห่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เพื่อถือเอาอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนหรือของบุคคลที่สาม
บุกรุกเข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่ยอมออกไปจากสถานที่เช่นว่านั้นเมื่อผู้มีสิทธิที่จะห้ามมิให้เข้าไปได้ไล่ให้ออก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
personบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudged quasi in competentบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudged incompetentบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person placed under curatorship; placed under curatorship, personบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความพิทักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placed under curatorship, person; person placed under curatorshipบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความพิทักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
person placed under guardianship; placed under guardianship, personบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
placed under guardianship, person; person placed under guardianshipบุคคลซึ่งศาลสั่งให้อยู่ในความอนุบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subject of recordบุคคลตามที่ถูกบันทึก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stranger in bloodบุคคลต่างสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Library employeeบุคลากรห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
บุษบกที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธี หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุเช่นพระพุทธรูป เป็นต้น มณฑปขนาดเล็กแต่ด้านข้างโปร่ง [ศัพท์พระราชพิธี]
Patent Agentบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ยื่นขอจดสิทธิบัตร
เพื่อจัดทำร่างเอกสารคำยื่นขอ และทำการยื่นตามขั้นตอนของสำนักงานสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับสิทธิคุ้มครอง [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Abusive menบุรุษเลว [TU Subject Heading]
Airmenบุคลากรทางการบิน [TU Subject Heading]
Buccinidaeบุชชีนีเด [TU Subject Heading]
Celebritiesบุคคลดีเด่น [TU Subject Heading]
Characterบุคลิกลักษณะ [TU Subject Heading]
Characters and characteristicsบุคลิกลักษณะและเอกลักษณ์ [TU Subject Heading]
Childrenบุตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A guy's acting crazy outside, wants to be let in, says he's your father.มีผู้ชายสติแตกคนนึงพยายามจะบุกเข้ามาค่ะ The Serena Also Rises (2008)
You crash the party and you tell me to break it off with Catherine and then you pull an 180 and you tell me to stay with her and then you just bolt.เธอบุกไปงานปาร์ตี้แล้วบอกให้ฉัน เลิกกับแคทเธอรีน ต่อมาเธอก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ บอกให้ฉันอยู่กับแคทเธอรีนต่อ The Ex-Files (2008)
Well, the ancestral home is next to Balmoral.บ้านที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ จะอยู่นอกเมือง The Dark Night (2008)
And is a gentleman to boot.และแถมยังเป็นสุภาพบุรุษ The Dark Night (2008)
-How'd you come up with these?- จาก เฟสบุ๊คค่ะ ฉันเข้าไปร่วมกลุ่มบ้าง It's a Wonderful Lie (2008)
You are a true gentleman. Your father raised you kids right.เธอเป็นสุภาพบุรุษจริง ๆ พ่อเธอเลี้ยงลูกมาดี O Brother, Where Bart Thou? (2008)
We do, however, have this bag here of nondescript beans...ไม่ได้ระบุเมล็ดที่มาจาก It's a Wonderful Lie (2008)
Because they're not in my bag,เธอเห็นเอกสารการสละสิทธิ์เป็นบุตรของฉันไหม เพราะว่ามันไม่อยู่ในกระเป๋าของฉันแล้ว The Magnificent Archibalds (2008)
I need to be sure you understand what emancipation means. I do.ฉันแค่อยากจะเน่ใจว่าเธอเข้าใจว่าการสละสิทธิ์เป็นบุตรหมายถึงอะไร The Magnificent Archibalds (2008)
I, um, I'm pretty much a teetotaler now.ตอนนี้ฉันค่อนข้างเป็นคนไม่กินเหล้า และไม่สูบบุหรี่แล้ว The Magnificent Archibalds (2008)
- Screw Grace Kelly. I need to scheme. - Oh, no.เป็นบุญคุณของเคลลี่ ฉันอยากออกอุบาย โอ้ ไม่ Bonfire of the Vanity (2008)
You're easily the most successful person I know, so I figured why not start at the top, right?คุณได้มันมาอย่างง่ายดายที่สุด จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ผมรู้ ดังนั้นทำให้ผมคิดว่าทำไมคุณไม่อยู่บนจุดสุดยอดละ ใช่ไหมครับ? Bonfire of the Vanity (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ[v.] (bu) EN: sheath ; cover (with) ; upholster   FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
บุ[n.] (buk) EN: Elephant Yam   
บุ[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir
บุ[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun   FR: attaquer ; envahir
บุกยึด[v. exp.] (buk yeut) FR: envahir ; occuper
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach   FR: pénétrer ; s'introduire sans autorisation ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: be a pioneer ; open the way ; pioneer   FR: être un pionnier ; ouvrir la voie

English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน
dog-end(n slang) ก้นบุหรี่, S. cigarette end,
third party(n) บุคคลที่สาม, S. third person,
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
subjective(adj) แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน, แล้วแต่บุคคล เช่น Hall voting will always be subjective., Such players, in my subjective view, are above the steroid fray. , A. objective

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiration[N] บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับความชื่นชม
adopted child[N] บุตรบุญธรรม, Ant. ordinary child
affine[N] บุคคลที่เกี่ยวดองกันด้วยการแต่งงาน
anathema[N] บุคคลหรือสิ่งที่ถูกสาปแช่งหรือเกลียด
animator[N] บุคคลหรือสิ่งที่มีชีวิตชีวา
anomaly[N] สิ่งที่แปลกประหลาด, See also: บุคคลที่ผิดจากปกติ
anybody[PRON] บุคคลที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลสำคัญ
attack[VI] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี
attack[VT] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี, Syn. assault, strike
advance on[PHRV] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี, Syn. advance upon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
acetronitrileCH3 CN พบมากในคนที่สูบบุหรี่มาก
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม,ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
adonis(อะโด' นิส) หนุ่มรูปงาม, ชื่อเทพบุตรของกรีก (a very handsome young man)
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch,associate
afro-american(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับขาวอเมริกันที่มีบรรพบุรุษจากอาฟริกา, เกี่ยวกับชาวอเมริกันผิวดำ. -n. ชาวอเมริกันที่เป็นนิโกร., Syn. Aframerican
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
agent provocateur(อะซาน' พรอวอคะเทอ') Fr., (pl. agents provocateurs) สายลับ, จารบุรุษ

English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
ancestor(n) บรรพบุรุษ,ปู่ย่าตายาย
ancestral(adj) เกี่ยวกับบรรพบุรุษ
anonymous(adj) ไม่ระบุชื่อ
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
apple of one's eyeบุคคลที่เป็นที่โปรดปราน
See also: S. A favoured person,
bombshell (n ) บุคคลผู้น่าสนใจ หรือน่าทึ่ง
buffet[บุเฟต์ (อังกฤษ) ,เบอเฟต์ (อเมริกัน) ] (n ) บุฟเฟต์ (อาหารในงานเลี้ยงที่หรือโอกาสอื่นที่ผู้รับประทานบริการตนเอง), ร้านอาหารอย่างง่าย (ที่สถานที่รถไฟ, ชุมทางรถประจำทาง, หรือสนามบินที่สามารถซื้ออาหารและทานได้โดยใช้เวลสั้น ๆ)
dreamseer (n ) บุคคลที่มองเห็นอนาคตผ่านความฝัน หรือมักเรียกว่า นักทำนายฝัน
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
entity[เอ๊นถิที่] (n ) บุคคล คณะบุคคล บริษัท องค์กร
fallback (n) บุคคลหรือสิ่งที่เป็นทางเผื่อเลือก สำหรับกรณีตัวเลือกหลักนั้นขาดหายหรือไม่สามารถใช้การได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
職員[しょくいん, shokuin] (n) บุคลากรในหน่วยงาน(โรงเรียน,ส่วนราชการ,บริษัทเอกชน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kung[Kung] (n) บุรุษหนุ่มรูปงาม, หล่อเหลาเอาการณ์ ,หล่อ นิสัยดี จิตใจประเสริฐสุดๆ , See also: S. Jamie,
たばこ[たばこ, tabako, tabako , tabako] (n ) บุหรี่

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Person(n) |die, pl. Personen| คน, บุคคล
bei(Präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
du(Pron.) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
hinter(Präp.) |บุพบทบ่งสถานที่ตามด้วยคำนามรูป Dativ| ข้างหลัง เช่น hinter dem Haus ข้างหลังบ้าน
im(Präp.) ใน (บุพบทนำหน้านามเพศชายและกลางรูป Dativ) เช่น Bist du im Zimmer? เธออยู่ในห้องหรือเปล่า , See also: in
Kind(n) |das, pl. Kinder| บุตร, ลูก

French-Thai: Longdo Dictionary
je(n) ประธานบุรุษที่ 1 เอกพจน์, ฉัน,ผม
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
tu(n) ประธานบุรุษที่ 2 เอกพจน์, เธอ
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
il(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ เพศชาย,เขา,มัน
elle(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์เพศหญิง, เธอ(ผู้หญิง), มัน(ผู้หญิง)
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
specimen (uniq) บุคคลตัวอย่าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top