หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

iss

(161 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iss-, *iss*, is
English-Thai: Longdo Dictionary
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
commission(n) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
issue[N] การแจกจ่าย, See also: การออกมา, การประกาศ, Syn. distribution, promulgation
issue[VT] แจกจ่าย (เสื้อผ้า, อาหาร) แก่ทหาร, Syn. distribute, give out
issue[N] ฉบับ, See also: ชุด, จำนวน, Syn. edition, copy, number
issue[VI] ตีพิมพ์, See also: พิมพ์, จัดทำ, Syn. publish
issue[VT] ตีพิมพ์เพื่อจำหน่ายหรือแจก, See also: จัดทำ, พิมพ์ออกมา, Syn. publish, print
issue[N] ประเด็น, See also: หัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา, Syn. topic, point, subject
issue[N] ปัญหา, See also: ความวิตกกังวล, Syn. problem, worry
issue[N] ผล, See also: ผลประโยชน์, ผลสุดท้าย, Syn. outcome, consequence, result
issue[N] ลูกหลาน, See also: ผู้สืบสกุล, Syn. children, offspring, descendant
issue[VI] ไหลออก, See also: ปรากฏออกมา, โผล่ออกมา, Syn. flow out, emerge, Ant. return

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
issuable(อิช'ชิวอะเบิล) adj. ออกให้ได้,พิมพ์ออกได้,ที่จะมาถึง,รับได้., See also: issuably adv.
issuance(อิช'ชิวเอินซฺ) n. การออกคำสั่ง,การปล่อยออกมา,การจัดพิมพ์ออกมา,ปัญหา,สิ่งที่ปล่อยออกมา, Syn. appearance
issuant(อิช'ชิวเอินทฺ) adj. เป็นร่างที่ยืนตรงและเห็นส่วนหน้า โผล่ออกมา
issue(อิช'ชิว) n. การปล่อยออกมา,การออกคำสั่ง,การตีพิมพ์ออกมา,สิ่งที่ปล่อยออก,สิ่งตีพิมพ์,จำนวนหรือปริมาณที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้ง,ฉบับ,ชุด,คราว,ปัญหา,ผลที่เกิดขึ้น,บุตร,ทายาท,ทางออก,ผลผลิต,ผลกำไร. -Phr. (at issue ที่กำลังเป็นปัญหา ที่กำลังถกเถียงกัน) vt.,vi. ไหล
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
admissible(แอดมิส' ซิเบิล) adj. พอจะรับไว้ได้, ยอมได้, Syn. proper, worthy, suitable)
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admissive(แอดมิส' ซิฟว) adj. ยินยอมรับ
antimissile(แอนทีมิส' เซิล) adj., n. ซึ่งต่อต้านจรวดนำวิถี, ขีปนาวุธที่ต่อต้านจรวดนำวิถี., Syn. anti-missile

English-Thai: Nontri Dictionary
issue(n) การออกไป,ปัญหา,ผลลัพธ์,ผลประโยชน์,การส่งออกไป,รุ่น,ชุด,ฉบับ
issue(vi) ไหลออกมา,ออกมา,เกิดผลขึ้น,ปล่อยออก
issue(vt) ส่งออกไป,ออกคำสั่ง,แจกจ่าย,เป็นผล,ตีพิมพ์
admissible(adj) อนุญาตได้,ยอมได้,พอจะรับไว้ได้
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
amiss(adv) ผิดพลาด,ไม่เหมาะสม,เสีย,ผิดปกติ
bissextile(n) ปีอธิกสุรทิน
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข
caisson(n) ลังกระสุน,รถบรรทุกอาวุธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
issue๑. ออก, ตราขึ้น (ก. ทั่วไป)๒. ประเด็น (ก. ทั่วไป)๓. ผลประโยชน์ (ก. แพ่ง)๔. ผู้สืบสายโลหิต (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue a summonออกหมายเรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue a warrant of arrestออกหมายจับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue of factประเด็นข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue of lawประเด็นข้อกฎหมาย [ดู legal issue] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issue votingการออกเสียงตามประเด็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
issued capitalทุนหุ้นสามัญ, หุ้นทุนที่ออกจำหน่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
issues and profitsผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Issued Dateวันที่รับจดทะเบียนสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Issues managementการบริหารประเด็นเชิงยุทธ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
issuance (n) การออกหุ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it's all right with you, I'd like to issue a press releaseถ้ามันถูกต้องต่อเธอ ฉันจะป่าวประกาศ New Haven Can Wait (2008)
If you have issues with bart, fine,ถ้าลูกมีปัญหากับ บาร์ท ก้ไม่เป็นไรนะ Chuck in Real Life (2008)
On a certain issue doesn't mean we can't be friends.ในปัญหาบางปัญหาไม่ได้เหมายความว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ Pret-a-Poor-J (2008)
It does if one of the other organ recipients Also had a brain issue.มันเป็นแน่ ถ้าหนึ่งในอวัยวะอื่นๆของผู้รับ ได้รับเนื้อเยื่อสมอง Not Cancer (2008)
Did he just drop had brain issues. Hands?เขาเพิ่งปล่อยมือเขารึปล่าว ไม่มีใครได้รับเนื้อเยื่อสมอง Not Cancer (2008)
Let me describe the symptoms, Problems, issues,ให้ฉันดูอาการ ปัญหา เนื้อเยื่อ Not Cancer (2008)
The damage can be a circulatory issue rather than structural.ความเสียหายอาจคิดคำนวนได้มากกว่าที่คิด Adverse Events (2008)
- I don't know what your daddy issues are, but don't deflect them on me.ผมไม่รู้ว่าพ่อคุณเป็นอย่างไร... แต่คุณก็ไม่ควรเอาเรื่องนี้มาใส่ผม Birthmarks (2008)
Yeah, you clearly have no issues to work through.เออๆๆๆนายว่างไม่ต้องทำอะไรตลอด Birthmarks (2008)
His issue.คือเรื่องของเขา Birthmarks (2008)
Which I deliberately made not my issue.ซึ่งผมไม่ตั้งใจให้เป็นหัวข้อของผม Birthmarks (2008)
Thereby making it your issue.มันทำให้เป็นหัวข้อของคุณ Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
issListen to the facts relative to the issue.
issIt is not her ability, but her character that is at issue.
issCould you share your honest opinion on this issue?
issThe latest issue of the magazine will come out next Monday.
issCan we reach a consensus on this issue?
issHere the authors touch on the central methodological issue.
issCentral to this issue is the problem of modernization.
issThe president made a statement on the issue.
issNow musicians include issues such as human rights and environmental pollution.
issWhile long-term credit banks are authorized by law to issue bonds to raise fund, they are not allowed to take deposits the way ordinary banks are.
issThe independent candidate took the abortion issue off his platform.
issKids these days think that any issue in life can be resolved as easily as restarting a computer game.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอเอสเอสเอ็น[N] International Standard Serial Number, See also: ISSN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
ออกหมายเรียก[V] issue a warrant for, Example: พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีนี้มาทำการสอบสวนดำเนินคดี, Thai definition: ออกหมายสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาที่พนักงานสอบสวน หรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี หรือการอย่างอื่น ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฉบับ[CLAS] copy, See also: issue, Example: บ้านนี้รับหนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ, Count unit: ฉบับ
ฉบับ[N] copy, See also: issue, edition, version, Syn. เล่มหนังสือ, แผ่นจดหมาย, แผ่นเอกสาร, Example: เราจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งในฉบับต่อไป, Count unit: ฉบับ, Thai definition: หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสำนวนแตกต่างกันเป็นต้น เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ประเด็น[N] point, See also: issue, keystone, gist, aspect, Syn. เรื่อง, ข้อความสำคัญ, ใจความสำคัญ, หลักสำคัญ, หลักใหญ่, หัวข้อ, Example: อาจารย์สรุปประเด็นสำคัญๆ ในบทเรียนเพื่อทบทวนให้นักเรียนก่อนสอบ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
ออกโฉนด[V] issue a title deed, Example: ที่ดินผืนนี้ทางราชการออกโฉนดให้แล้ว, Thai definition: ออกเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินเป็นโฉนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be attached to ; mourn ; miss   
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ISSA    IH1 S AH0
ISSY    IH1 S IY0
ISSIE    IH1 S IY0
ISSAR    IY1 S AA2 R
ISSAM    IH1 S AH0 M
ISSAC    AY1 Z IH0 K
ISSAC    IH1 S AH0 K
ISSUE    IH1 SH UW0
ISSING    IH1 S IH0 NG
ISSUED    IH1 SH UW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
issue    (v) (i1 sh uu)
issued    (v) (i1 sh uu d)
issues    (v) (i1 sh uu z)
issuing    (v) (i1 sh uu i ng)
issuance    (n) (i sh uu1 a n s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
一世一代[いっせいちだい, isseichidai] (phrase) ครั้งหนึ่งในชีวิต
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] (phrase) ยิ่งปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
一神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)

German-Thai: Longdo Dictionary
wissenรู้ |wusste, gewusst|
Scheiss(n) อุจจาระ
Ergebnisse(n) |pl.|, See also: das Ergebnis
Scheisse!(n slang) เป็นคำด่า หรือ คำบ่น เวลาอะไรไม่ดี คล้ายกับ shit ในภาษาอังกฤษ ความหมายตรงตัวคือ อุจจาระ
Bescheid wissenรู้, รับรู้, รู้ข่าว เช่น Hast du über den Ausflug schon Bescheid gewußt?
der Besserwisser(n slang) |der, pl. Besserwisser| คนที่ช่างรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง อะไรก็ทำว่ารู้ดีไปกว่าคนอื่นเขาหมด
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| ถุงลมนิรภัย (ในรถยนต์)
Luftkissen(n) |das, pl. Luftkissen| เบาะหรือหมอนที่อัดลม ที่อาจใช้นอนหรือใช้ในสระว่ายน้ำ
gewiss(adj adv) แน่นอน, มั่นใจ, See also: S. sicher, sicherlich, selbstverständlich
wissenschaftlich(adj) ทางวิชาการ หรือ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือวิชาการ

French-Thai: Longdo Dictionary
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
pâtisserie(n) |f, pl. pâtisseries| ร้านขายขนมเค้กและช็อกโกแลต
poisson d'avril(phrase) เรื่องโกหกหรือเรื่องขำขันที่นำมาเล่นหลอกกันในวันที่ 1 เมษายน
poisson(n) n.m. ปลา
Image:
poisson-chat(n) n.m. ปลาดุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator [Add to Longdo]
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix [Add to Longdo]
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依撒格[Yī sā gé, ㄧ ㄙㄚ ㄍㄜˊ, ] Issac (name) [Add to Longdo]
颁发[bān fā, ㄅㄢ ㄈㄚ, / ] issue; promulgate; award [Add to Longdo]
颁行[bān xíng, ㄅㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] issue for enforcement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] serial transmission [Add to Longdo]
スイステレコム[すいすてれこむ, suisuterekomu] Swiss Telecom [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一升[いっしょう, isshou] 1_Sho [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
一夕[いっせき, isseki] ein Abend, eines Abends [Add to Longdo]
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
一掃[いっそう, issou] wegfegen, beseitigen, ausrotten [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
一昨年[いっさくねん, issakunen] vorletztes_Jahr [Add to Longdo]
一昨日[いっさくじつ, issakujitsu] vorgestern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  ISS
         Internet Security Systems (manufacturer)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top