ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

das ergebnis

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -das ergebnis-, *das ergebnis*, das ergebni
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A man in the cafe, who knows the results before the teleprinter transmission, - could bet on the winner. - Precisely.Ein Mann, der in der Agentur ist und das Ergebnis kennt, bevor der Fernschreiber es druckt, kann auf das richtige Pferd setzen. L'étrange Monsieur Steve (1957)
We're waiting for the results.Wir warten auf das Ergebnis. Premier mai (1958)
Of course, the end result is the same.Aber das Ergebnis ist das Gleiche. Inspector Maigret (1958)
And you have seen the result.Und Sie haben das Ergebnis gesehen. Horror of Dracula (1958)
And the results are nauseating.Und das Ergebnis ist abscheulich. Gigi (1958)
The result will astound those watching.Über das Ergebnis werden die Beobachter staunen. Plan 9 from Outer Space (1959)
How did you know what the lie...Woher kennen Sie das Ergebnis des... Anatomy of a Murder (1959)
Would you tell the court your findings?Würden Sie dem Gericht das Ergebnis mitteilen? Anatomy of a Murder (1959)
The conclusion you reached in the calm of your room is rather humiliating for me.Das Ergebnis, zu dem Sie in der Stille Ihres Zimmers kamen, kränkt mich. The Terrible People (1960)
The result must be so perfect... that the risks don't count.Das Ergebnis muss so perfekt sein, dass das Risiko nicht mehr zählt. Peeping Tom (1960)
Ladies and gentlemen a change in the result of the last race!Meine Damen und Herren. Das Ergebnis des letzten Rennens wird geändert. The Sundowners (1960)
Now, as soon as we discover the results, we'll either release you or... doctor?Sobald wir das Ergebnis haben, werden wir Sie entweder entlassen oder... - Doktor? Eye of the Beholder (1960)
I CAN RECONSTITUTE THE WHOLE DAY, MR. BEVIS, SO THAT ITS F I NAL UPSHOT WILL BE EXACTLY OPPOS ITE TO WHAT IT WAS.Tatsache ist, ich kann den ganzen Tag neu einrichten, Mr. Bevis, so dass das Ergebnis exakt das Gegenteil von dem ist, was es war. Mr. Bevis (1960)
It's a natural for breakfast cereals tonics, vitamin pills, anything.Sie sind das Ergebnis von Haferflocken, Säften, Vitaminpillen und allem anderen. Mr. Dingle, the Strong (1961)
It is impossible to predict the outcome because there was no time to poll... the individual members of the Senate, who will now decide... free of political commitments, guided only by their own conviction... how to vote on the question of Leffingwell's confirmation.Das Ergebnis ist nichtvorherzusagen, da keine Zeit war, die einzelnen Mitglieder des Senats zu befragen, diejetzt nur ihrem Gewissen folgend darüberabstimmen, ob sie Leffingwells Nominierung bestätigen. Advise & Consent (1962)
So far, the vote is running about even, and it is still impossible to predict... the final outcome.Die Stimmenzahl ist fast gleich. Man kann das Ergebnis nicht voraussagen. Advise & Consent (1962)
The vote is tied at 47 to 47.Das Ergebnis der Abstimmung ist 47 zu 47 Stimmen. Advise & Consent (1962)
The result is in it a cruel raid.Darin ist das Ergebnis eines grausamen Überfalls. The Devil and the Ten Commandments (1962)
They probably give him another shot.Möglicherweise das Ergebnis einer weiteren Injektion. La Jetée (1962)
But the result of this stalking was that I was feeling depressed.Aber das Ergebnis dieser Verfolgung war, dass ich mich deprimiert fühlte. The Third Lover (1962)
And the result of this experience, you ex... expose it...Und das Ergebnis dieser Erfahrung stellen Sie aus... The Eye of the Monocle (1962)
Joseph, do you have the result?Josef, hast du das Ergebnis? Pontius Pilate (1962)
The result of an escape:Das Ergebnis einer Flucht: Redhead (1962)
- You and your diplomacy. - They're having a field day.Das ist das Ergebnis Ihrer Diplomatie! Nackt unter Wölfen (1963)
What seems important is the result.Für mich zählt das Ergebnis. The Cardinal (1963)
And it won't be long after that before you know the result.Und es wird nicht lange dauern, bis Sie das Ergebnis erfahren. The Cardinal (1963)
He was the fruit of modern science.Er ist das Ergebnis der modernen Wissenschaft. Horror Castle (1963)
And how are they going to report it?Und wie sollen die das Ergebnis kommentieren? X: The Man with the X-Ray Eyes (1963)
Her death was undoubtedly the result of violence.Ihr Tod war zweifellos das Ergebnis von Gewalt. The Gorgon (1964)
It's no doubt the outcome of Zalamea's work on the adaptation of citrus plants to desert soils.Nein nein, das ist eine Orange, eine blaue Orange. Zweifellos das Ergebnis seinerArbeit überdie Anpassung von Zitrusfrüchten an wasserarme Böden. Tintin et les oranges bleues (1964)
But the outcome is certain.Aber das Ergebnis steht fest. The Bedford Incident (1965)
[ He certainly did not want... ] [ ... to be in town when Peppone announced... ] [ ... the result of the referendum and his downfall. ]Er wollte nicht dabei sein, wenn Peppone das Ergebnis der Abstimmung und damit seiner Niederlage - verkündete. Don Camillo in Moscow (1965)
- However the result is the same:Das Ergebnis ist das Gleiche. Don Camillo in Moscow (1965)
To search for perfect human justice.Das Ergebnis haben Sie gesehen. Ten Little Indians (1965)
- Edward Wolfgang's beard... is the result of a certain metabolic imbalance, induced by what appear to be... metaphysical or esoteric stimuli... unknown to present-day medicine.- Schießen Sie los. - Edward Wolfgangs Bart ist das Ergebnis eines metabolischen Ungleichgewichts scheinbar hervorgerufen durch eine medizinisch-physiologische oder esoterische Stimulation welcher der heutigen Wissenschaft unbekannt ist. Eddie's Nickname (1965)
Their success is the result of these methods.Der Erfolg ist das Ergebnis dieser Methoden. The Battle of Algiers (1966)
They're waiting for the results.Sie warten auf das Ergebnis. Alfie (1966)
The result of a clean mind and a healthy body.Das Ergebnis eines reinen Geistes und gesunden Körpers. Arabesque (1966)
Colonel Klink used the phrase "superior intelligence work".Also, Klink hat gesagt, das war nur das Ergebnis guter Abwehrarbeit. The Flame Grows Higher (1966)
Well, gentlemen, the evidence seems quite clear.Meine Herren, das Ergebnis scheint eindeutig. The Fortune Cookie (1966)
The result is clear. She's perfectly healthy, both mentally and physically.Das Ergebnis ist eindeutig Sie ist psychisch und physisch völlig gesund. Persona (1966)
It's the effort that's most important, not what we achieve. lsn't it?Die Bemühung ist wichtig, nicht das Ergebnis, oder nicht? Persona (1966)
Solved? why didn't you publish the results?Warum haben Sie das Ergebnis dann nicht veröffentlicht? Torn Curtain (1966)
- And the result?- Und das Ergebnis? Trans-Europ-Express (1966)
- And the result?- Und das Ergebnis? Trans-Europ-Express (1966)
I need the results, as soon as possible, OK?Ich brauche das Ergebnis so schnell wie möglich, klar? The Trygon Factor (1966)
These jewels are the results of two highly successful robberies.Diese Juwelen sind das Ergebnis zweier höchst erfolgreicher Überfälle. The Trygon Factor (1966)
By the time we get to our next report at 1 0 p.m we have no doubt that the result in the race will be far more predictable.Wenn wir um 22 Uhr mit unserem nächsten Bericht senden, wird das Ergebnis des Rennens viel vorhersehbarer sein. A Man and a Woman (1966)
In where there were formerly raping and looting.Das Ergebnis dieser Bearbeitung war wieder Mord und Totschlag. What's Up, Tiger Lily? (1966)
You better finish that experiment. Write it up and then submit it to a scientific journal.Beende das Experiment und schick das Ergebnis ans wissenschaftliche Journal. Clarence's Love-In (1967)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das bringt das Ergebnis zu Tage.That's the pay-off. [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top